32007R0863[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 863/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 863/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2.a) pontjára és 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) 2004. október 26-án a Tanács elfogadta az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős európai ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) felállításáról szóló 2007/2004/EK rendeletet (2).

(2) Az a tagállam, amely a külső határain megerősített technikai és operatív támogatást szükségessé tevő körülményekkel szembesül, a Szerződés 64. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül és a 2007/2004/EK rendelet 7-8. cikkével összhangban koordinációs támogatást kérhet az ügynökségtől, amennyiben más tagállamok is érintettek.

(3) A külső határok forgalomellenőrzés és őrizet révén történő eredményes igazgatásának elő kell segítenie az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelmet, és meg kell előznie a tagállamok belső biztonságát, közrendjét, közegészségügyét és nemzetközi kapcsolatait fenyegető veszélyeket. A határellenőrzés végrehajtása nem csupán azoknak a tagállamoknak az érdeke, amelyek külső határainál azt elvégzik, hanem valamennyi olyan tagállamé, amely belső határain megszüntette a határellenőrzést.

(4) A külső határok ellenőrzésének felelőssége a tagállamokat terheli. Szem előtt tartva, hogy a tagállamoknak a külső határaikon időnként válsághelyzetekkel kell szembenézniük, különösen akkor, ha a külső határok egyes pontjaira nagy számban olyan harmadik országbeli állampolgárok érkeznek, akik a tagállamok területére illegálisan próbálnak belépni, szükséges lehet - megfelelő és kielégítő források, különösen személyzet biztosítása révén - támogatni a tagállamokat.

(5) A külső határokon való személyforgalom-ellenőrzéshez és a külső határőrizethez európai szinten nyújtható hatékony gyakorlati támogatás jelenlegi lehetőségei nem tekinthetők kielégítőnek, különösen azokban az esetekben, amikor a tagállamoknak nagyszámú, területükre illegálisan belépni próbáló, harmadik országbeli állampolgár érkezésével kell szembenézniük.

(6) A tagállamok számára ennek megfelelően lehetővé kell tenni, hogy az ügynökség keretében nemzeti határőreik ideiglenes támogatása érdekében olyan gyorsreagálású határvédelmi csapatok bevetését kérjék a területükön, amelyek más tagállamok különlegesen képzett szakértőiből állnak. A gyorsreagálású határvédelmi csapatok kiküldése hozzájárul a tagállamok közötti szolidaritás és kölcsönös segítségnyújtás erősítéséhez.

(7) A gyorsreagálású határvédelmi csapatok korlátozott ideig történő segítségnyújtás céljából való kiküldésére kivételes és sürgős helyzetekben kerül sor. Ilyen helyzet akkor áll elő, amikor valamely tagállam a területére illegálisan belépni próbáló harmadik országbeli állampolgárok olyan tömeges áradatával szembesül, ami azonnali reagálást tesz szükségessé, és amely esetben egy gyorsreagálású határvédelmi csapat kiküldése hozzájárulást jelentene a hatékony reagáláshoz. A gyorsreagálású határvédelmi csapatoknak nem a hosszú távú segítségnyújtás a rendeltetésük.

(8) A gyorsreagálású határvédelmi csapatok kialakítása a tervezett feladatoktól, a rendelkezésre álló határőrök számától és a kiküldetés gyakoriságától függ. A gyorsreagálású határvédelmi csapatok eredményes működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak megfelelő számú határőrt (gyorsreagálású bázis) kell rendelkezésre bocsátaniuk, amely tükrözi különösen a saját határvédelmi szervezetük szakosodását és méretét. A tagállamoknak ezért nemzeti szakértői bázisokat kell létrehozniuk, hogy segítsék ezzel a rendelet hatékonyságának növelését. A tagállamok eltérő méretét és a határvédelmi szervezetük technikai specializációját az ügynökség figyelembe veszi.

(9) Számos tagállam legjobb gyakorlata bizonyítja azt, hogy a rendelkezésre álló határőrök profiljának (képességek, képzettség) a kiküldetés előtti ismerete jelentősen hozzájárul a műveletek hatékony tervezéséhez és lefolytatásához. Az ügynökségnek ezért meg kell határoznia a gyorsreagálású határvédelmi csapatok számára biztosítandó határőrök profilját és teljes létszámát.

(10) Meg kell határozni a gyorsreagálású határvédelmi csapatok létrehozásának eljárását, amely mind az ügynökség, mind a tagállamok számára elegendő rugalmasságot kínál, és biztosítja a műveletek elvégzésének magas fokú hatékonyságát és eredményességét.

(11) Az ügynökségnek többek között koordinálnia kell a gyorsreagálású határvédelmi csapatok összeállítását, kiképzését és kiküldését. A 2007/2004/EK rendeletet ezért az ügynökség e csapatokkal kapcsolatos feladatai tekintetében új rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(12) Amikor valamely tagállam a területére illegálisan belépni próbáló harmadik országbeli állampolgárok olyan tömeges áradatával vagy egyéb olyan rendkívüli helyzettel szembesül, amely jelentősen érinti a nemzeti feladatok ellátását, akkor eltekinthet nemzeti határőreinek kiküldés céljára való rendelkezésre bocsátásától.

(13) A nemzeti határőrökkel folytatott munka eredményessége érdekében a csapatok tagjai számára lehetővé kell tenni, hogy a segítségüket kérő tagállamok területére való kiküldetésük során végezhessenek a külső határokon történő személyellenőrzéssel és a külső határok őrizetével összefüggő feladatokat.

(14) Ugyanígy az ügynökség által összehangolt közös műveletek hatékonyságát is tovább kell növelni azáltal, hogy más tagállamok kiküldött határőrei számára ideiglenesen lehetővé teszik a külső határokon történő személyellenőrzéssel és a külső határok őrizetével összefüggő feladatok végzését.

(15) A 2007/2004/EK rendeletet ezért a valamely tagállam kérésére annak területére az ügynökség keretében kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei tekintetében új rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(16) E rendelet hozzájárul a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (3) helyes alkalmazását. E célból a csapatok tagjai és a kiküldött határőrök számára határforgalom-ellenőrzési és határőrizeti feladataik elvégzése során tilos a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, életkor vagy szexuális irányultság alapján való hátrányos megkülönböztetése. A feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek az ilyen intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie.

(17) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elvekre. E rendeletet a tagállamoknak a nemzetközi védelemre és a visszaküldés tilalmára vonatkozó kötelezettségeire tekintettel kell alkalmazni.

(18) E rendeletet a nemzetközi tengerjogból eredő - különösen a felkutatásra és mentésre vonatkozó - kötelezettségek teljes tiszteletben tartása mellett kell alkalmazni.

(19) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvet (4) alkalmazni kell a személyes adatok tagállamok általi, e rendelet alkalmazása során történő feldolgozására.

(20) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(21) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról aláírt megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek a 2004/849/EK (7) és a 2004/860/EK (8) tanácsi határozatok 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(22) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy nemzeti jogába átülteti-e azt.

(23) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (9) megfelelően nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt annak elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(24) E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek alkalmazásában Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (10) összhangban nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt a rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(25) Az e rendelet 6. cikke (8) és (9) bekezdésében foglalt rendelkezések, amennyiben a Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésre vonatkoznak, a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló vagy azokkal egyéb módon összefüggő rendelkezéseket jelentenek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet egy eljárást hoz létre gyorsreagálású határvédelmi csapatok (a továbbiakban: a csapatok) felállítására korlátozott időtartamra szóló gyors operatív segítségnyújtás céljából arra az esetre, ha ezt sürgős és kivételes megterhelést jelentő helyzettel szembesülő tagállam kérelmezi, különösen, ha a külső határok bizonyos pontjaira nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezik, akik a tagállam területére illegálisan próbálnak belépni. Ez a rendelet meghatározza továbbá a csapatok tagjainak a tagállamuktól eltérő más tagállamban végrehajtandó műveleteik során elvégzendő feladatait és fennálló hatásköreit.

(2) A rendelet az (1) bekezdésben említett eljárás létrehozása alapján, valamint a tagállamok más tagállamokban végrehajtott közös műveletekben és kísérleti projektekben részt vevő határőreinek hatáskörei és feladatai meghatározására tekintettel módosítja a 2007/2004/EK rendeletet.

(3) A kérelmező tagállam számára a 2007/2004/EK rendelet 7. és 8. cikkével összhangban kell a szükséges technikai segítséget biztosítani.

2. cikk

Hatály

E rendeletet a menekültek és a nemzetközi védelmet kérők - különösen a visszaküldési tilalom tekintetében fennálló - jogainak sérelme nélkül kell alkalmazni.

I. FEJEZET

GYORSREAGÁLÁSÚ HATÁRVÉDELMI CSAPATOK

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "az ügynökség": az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség;

2. "a csapatok tagjai": a gyorsreagálású határvédelmi csapatokban szolgálatot teljesítő tagállami határőrök, akik nem a fogadó tagállam határőrei;

3. "kérelmező tagállam": az a tagállam, amelynek illetékes hatóságai az ügynökségtől a tagállam területére gyorsreagálású határvédelmi csapatok kiküldését kérik;

4. "fogadó tagállam": az a tagállam, amelynek területére egy gyorsreagálású határvédelmi csapatot küldenek ki;

5. "származási tagállam": az a tagállam, amelynek a csapat egy tagja nemzeti határőre.

4. cikk

A gyorsreagálású határvédelmi csapatok összetétele és kiküldése

(1) A csapatok összetételét az ügynökség határozza meg az e rendelettel módosított 2007/2004/EK rendelet 8b. cikkével összhangban. Kiküldetésükre az említett rendelet 8d. cikkét kell alkalmazni.

(2) Az ügynökség ügyvezető igazgatója javaslatára az ügynökség igazgatótanácsa tagjainak háromnegyedes többségével határoz a csapatok számára rendelkezésre bocsátandó határőrök profiljáról és összlétszámáról (gyorsreagálású bázis). A gyorsreagálású bázisba tartozó határőrök profiljában és összlétszámában beálló további változások tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A gyorsreagálású bázishoz a tagállamok a különféle meghatározott profilokon alapuló nemzeti szakértői bázison keresztül járulnak hozzá, a kívánt profiloknak megfelelő határőrök kinevezésével.

(3) A tagállamok az ügynökség kérésére a határőröket kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a tagállam a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesül. A származási tagállamnak a személyzet kiválasztása és a kiküldetésük időtartama tekintetében fennálló autonómiáját ez nem érinti.

(4) Az (1) bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos költségeket az ügynökség fedezi a 2007/2004/EK rendelet 8h. cikkével összhangban.

5. cikk

A gyorsreagálású határvédelmi csapatoknak adott utasítások

(1) A csapatok kiküldetése során a csapatok számára az utasításokat a 2007/2004/EK rendelet 8e. cikkében említett operatív tervvel összhangban a fogadó tagállam adja ki.

(2) Az ügynökség a 2007/2004/EK rendelet 8g. cikkében említett koordinátora útján közölheti a fogadó tagállammal ezen utasításokkal kapcsolatos véleményét. Amennyiben így jár el, a fogadó tagállam figyelembe veszi ezt a véleményt.

(3) A 2007/2004/EK rendelet 8g. cikkével összhangban a fogadó tagállam minden szükséges támogatást megad az ügynökség koordinátorának, ideértve a csapatokhoz való korlátlan hozzáférést a kiküldetés teljes időtartama alatt.

6. cikk

A csapatok tagjainak hatásköre és feladata

(1) A csapatok tagjainak képeseknek kell lenniük valamennyi olyan, határforgalom-ellenőrzésekhez vagy határőrizethez szükséges feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására az 562/2006/EK rendelettel összhangban, amely szükséges az említett rendelet céljainak megvalósításához. Az egyes kiküldetések részleteit a 2007/2004/EK rendelet 8e. cikkével összhangban az adott kiküldetés műveleti tervében kell meghatározni.

(2) A csapatok tagjai a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartani. A feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek az ilyen intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie. A csapatok tagjai számára feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során tilos a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, életkor vagy szexuális irányultság alapján való hátrányos megkülönböztetése.

(3) A csapattagok kizárólag a fogadó tagállam határőrének utasítására, és általános szabályként ilyen határőr jelenlétében végzik feladataikat és gyakorolják hatáskörüket.

(4) A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során saját egyenruhájukat viselik. Egyenruhájukon az Európai Unió és az ügynökség jelével ellátott kék karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy a csapatok kiküldetésében vesznek részt. A csapatok tagjai a fogadó tagállam nemzeti hatóságai és polgárai általi azonosítás céljából mindig maguknál tartják a 8. cikk szerinti akkreditációs igazolványt, amelyet kérésre felmutatnak.

(5) A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a fogadó tagállam nemzeti joga által engedélyezetteknek megfelelően szolgálati fegyvert, lőszert és felszerelést viselhetnek, illetve tarthatnak maguknál. A fogadó tagállam azonban megtilthatja bizonyos szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelés viselését, illetve tartását, feltéve, hogy saját joga ugyanígy rendelkezik saját határőreire vonatkozóan. Ennek a tagállamnak a csapatok kiküldése előtt értesítenie kell az ügynökséget az engedélyezhető szolgálati fegyverekről, lőszerekről és felszerelésről, valamint használatuk feltételeiről. Az ügynökség ezt az információt a kiküldetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

(6) A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a származási és a fogadó tagállam beleegyezésével, a fogadó tagállam határőreinek jelenlétében és nemzeti jogával összhangban alkalmazhatnak erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések használatát is ideértve.

(7) A (6) bekezdéstől eltérve, a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban a szolgálati fegyverek, lőszer és felszerelés használata a jogos önvédelem, valamint a csapatok tagjai és mások jogos védelme érdekében engedélyezett.

(8) Ezen rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezheti a csapatok tagjainak, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez és a határőrizethez szükséges nemzeti és európai adatbázisaiba betekinthessenek. A csapatok tagjai csak a feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlásához szükséges adatokba tekinthetnek be. A fogadó tagállamok a csapatok kiküldése előtt értesítik az ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az ügynökség ezt az információt a kiküldetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

(9) A (8) bekezdésben említett betekintést az adatvédelemre vonatkozó közösségi joggal, valamint a fogadó tagállam e területen hatályos nemzeti jogszabályaival összhangban kell végezni.

(10) A beléptetésnek az 562/2006/EK rendelet 13. cikke szerinti megtagadásáról kizárólag a fogadó tagállam határőre dönthet.

7. cikk

A csapatok tagjainak jogállása, jogai és kötelezettségei

(1) A csapatok tagjai származási tagállamuk nemzeti határőrei maradnak, és illetményüket tagállamuktól kapják.

(2) Azok a határőrök, akiket e rendelet 4. cikke alapján a gyorsreagálású bázis rendelkezésére bocsátottak, részt vesznek az ügynökség által a 2007/2004/EK rendelet 8c. cikkével összhangban nyújtott, feladataikkal és hatáskörükkel összefüggő továbbképzéseken, valamint rendszeres gyakorlatokon.

(3) A határőrök az ügynökség által szervezett képzéseken és gyakorlatokon való részvétel, valamint a kiküldetés időtartamára a 2007/2004/EK rendelet 8h. cikkével összhangban a szállásköltségekre is kiterjedő napidíjat kapnak.

8. cikk

Akkreditációs igazolvány

(1) Az ügynökség, a fogadó tagállammal együttműködésben, a fogadó tagállam nyelvén és az Európai Unió intézményeinek valamely másik hivatalos nyelvén igazolványt állít ki a csapattagok részére, amelynek révén azonosítani lehet őket, és amely bizonyítja a tulajdonosnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására való jogosultságát. Az igazolvány a csapat tagjára vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:

a) név és állampolgárság;

b) rendfokozat; és

c) nemrégiben készült digitális fénykép.

(2) Az igazolványt a csapat kiküldetésének végeztével vissza kell szolgáltatni az ügynökségnek.

9. cikk

Alkalmazandó jog

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása során a csapatok tagjai betartják a közösségi jogszabályokat, valamint a fogadó tagállam nemzeti jogát.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása során a csapatok tagjaira származási tagállamuk fegyelmi eljárásai vonatkoznak.

(3) A szolgálati fegyver, lőszer és felszerelés viselésére és használatára, valamint az erőszak használatára vonatkozó különös szabályokat a 6. cikk (5), (6) és (7) bekezdése határozza meg.

(4) A polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonatkozó különös szabályokat a 10., illetve a 11. cikk határozza meg.

10. cikk

Felelősség

(1) Amikor valamely csapat tagjai egy fogadó államban működnek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban.

(2) Amennyiben e kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eredménye, a fogadó tagállam a származási tagállamhoz fordulhat a sértetteknek vagy a nevükben eljárni jogosult személyeknek a származás szerinti tagállam által fizetett összegek visszatérítéséért.

(3) Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szembeni valamennyi követeléséről.

(4) A tagállamok között a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, egymás között tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok a Szerződés 239. cikkével összhangban az Európai Bíróság elé terjesztik.

(5) A kiküldetés időtartama alatt az ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket - a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül - az ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével.

11. cikk

Büntetőjogi felelősség

A csapatok kiküldetése során a csapatok tagjai bármely, ellenük vagy általuk elkövetett bűncselekmény tekintetében a fogadó tagállam tisztviselőivel azonos elbírálás alá esnek.

II. FEJEZET

A 2007/2004/EK RENDELET MÓDOSÍTÁSAI

12. cikk

Módosítások

A 2007/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2. A következő cikkel egészül ki: "1a. cikk Meghatározások E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1. »tagállamok külső határai«: a tagállamok azon szárazföldi és tengeri határai, repülőterei és tengeri kikötői, amelyek a külső határok személyek által történő átlépésére vonatkozó közösségi jogszabályok hatálya alá tartoznak;

2. »fogadó tagállam«: az a tagállam, amelynek területére egy gyorsreagálású határvédelmi csapatot küldenek ki, vagy amelynek területén közös művelet vagy kísérleti projekt végrehajtására kerül sor;

3. »származási tagállam«: az a tagállam, amelynek a csapat tagja vagy a kiküldött határőr a nemzeti határőre;

4. »a csapatok tagjai«: a gyorsreagálású határvédelmi csapatokban szolgálatot teljesítő tagállami határőrök, akik nem a fogadó tagállam határőrei;

5. »kérelmező tagállam«: az a tagállam, amelynek illetékes hatóságai az ügynökségtől a tagállam területére gyorsreagálású határvédelmi csapatok kiküldését kérik;

6. »kiküldött határőr«: a fogadó tagállamtól eltérő tagállam határőrei, akik közös műveletekben és kísérleti projektekben vesznek részt."

3. A 2. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"g) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok tagállamokba történő kiküldése a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történö módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) összhangban.

4. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az ügynökség a külső határok ellenőrzéséhez és őrizetéhez technikai felszerelést szerezhet be, amelyet szakértői a gyorsreagálású határvédelmi csapatok keretében a kiküldetésük ideje alatt használnak fel."

5. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "8a. cikk Gyorsreagálású határvédelmi csapatok Sürgős és kivételes megterhelést jelentő helyzetben lévő tagállam kérésére, különösen akkor, ha a külső határok bizonyos pontjaira nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezik, aki az adott tagállam területére illegálisan próbál belépni, az ügynökség korlátozott időtartamra egy vagy több gyorsreagálású határvédelmi csapatot (a továbbiakban: a csapat(ok)) küldhet megfelelő időtartamra a kérelmező tagállam területére a 863/2007/EK rendelet 4. cikkével összhangban. 8b. cikk A gyorsreagálású határvédelmi csapatok összetétele (1) A 8a. cikkben leírt helyzetben a tagállamok az ügynökség kérelmére haladéktalanul közlik azon határőrök számát, nevét és profilját, akiket nemzeti bázisukból csapatok felállítása céljából öt napon belül rendelkezésre tudnak bocsátani. A tagállamok az ügynökség kérésére a határőröket kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. (2) Az ügyvezető igazgató a kiküldendő csapatok összetételének meghatározásakor figyelembe veszi azokat a különös körülményeket, amelyekkel a kérelmező tagállamnak szembe kell néznie. A csapat összetételének összhangban kell lennie a 8e. cikk szerint elkészített operatív tervvel. 8c. cikk Képzés és gyakorlatok A 863/2007/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett gyorsreagálású bázis tagjai közé tartozó határőrök számára az ügynökség a feladataikkal összefüggő továbbképzéseket biztosít, valamint a továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az ügynökség éves munkaprogramjában említett ütemtervével összhangban rendszeres gyakorlatokat is tart. 8d. cikk A csapatok kiküldetésére vonatkozó döntéshozatali eljárás (1) A csapatok kiküldésére vonatkozó, 8a. cikk szerinti kérelemnek tartalmaznia kell a helyzet leírását, a lehetséges célokat és a kiküldéssel kapcsolatos tervezett igényeket. Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállam külső határain fennálló helyzet felmérésére szükség esetén szakértőket küldhet az ügynökségtől. (2) Az ügyvezető igazgató haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot a csapatok kiküldetésére irányuló tagállami kérelmekről. (3) Valamely tagállam kérelméről való döntés során az ügyvezető igazgató figyelembe veszi az ügynökség kockázatelemzéseinek eredményeit, valamint a kérelmező tagállam és bármely más tagállam által szolgáltatott minden más vonatkozó információt. (4) Az ügyvezető igazgató a csapatok kiküldetésére irányuló kérelemről a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított öt munkanapon belül dönt. Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállamot és az igazgatótanácsot határozatáról egyidejűleg, írásban értesíti. A határozat tartalmazza az alapjául szolgáló főbb indokokat. (5) Amennyiben az ügyvezető igazgató egy vagy több csapat kiküldéséről dönt, úgy az ügynökség és a kérelmező tagállam a 8e. cikkel összhangban haladéktalanul operatív tervet készít. (6) Az operatív terv elfogadását követően az ügyvezető igazgató tájékoztatja a tagállamokat a csapatok keretében kiküldendő határőrök kért számáról és profiljáról. Ezt a tájékoztatást írásban kell elküldeni a 8f. cikk alapján felállított nemzeti kapcsolattartóknak, és meg kell jelölni a kiküldetés tervezett időpontját. Egyidejűleg meg kell küldeni számukra az operatív terv másolatát is. (7) Az ügyvezető igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén a csapatok kiküldetésével kapcsolatos határozatokat az ügyvezető igazgató helyettese hozza meg. (8) A tagállamok az ügynökség kérésére a határőröket kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. (9) A csapatokat legkésőbb öt munkanappal azt követően küldik ki, hogy az ügyvezető igazgató és a kérelmező tagállam az operatív tervet elfogadta. 8e. cikk Operatív terv (1) Az ügyvezető igazgató és a kérelmező tagállam operatív tervet fogad el, amely részletesen meghatározza a csapatok kiküldetésének pontos feltételeit. Az operatív tervet tartalmazza az alábbiakat: (2) Az operatív terv bármilyen módosítását vagy kiigazítását az ügyvezető igazgatónak és a kérelmező tagállamnak egyaránt jóvá kell hagynia. A módosított vagy kiigazított operatív terv egy másolatát az ügynökség haladéktalanul megküldi a résztvevő tagállamoknak. 8f. cikk Nemzeti kapcsolattartó A tagállamok a csapatokkal kapcsolatos ügyekben az ügynökséggel folytatott kommunikáció céljából nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki. A nemzeti kapcsolattartó bármikor elérhető. 8 g. cikk Koordinátor (1) Az ügyvezető igazgató az ügynökség személyzetéből egy vagy több szakértőt koordinátornak jelöl ki. Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállamot értesíti a kijelölésről. (2) A koordinátor a csapatok kiküldetésének valamennyi vonatkozásában az ügynökség nevében jár el. A koordinátor különösen: (3) A 25. cikk (3) bekezdésének f) pontjával összhangban az ügyvezető igazgató felhatalmazhatja a koordinátort, hogy közreműködjék a csapat operatív tervének végrehajtásával és a csapat kiküldetésével kapcsolatos nézeteltérések feloldásában. (4) A koordinátor feladatainak ellátása során utasításokat kizárólag az ügynökségtől fogadhat el. 8h. cikk Költségek (1) Az ügynökség teljes mértékben fedezi a tagállamoknak a határőreik 8a. és 8c. cikkekben említett célokra való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerült alábbi költségeit: (2) A csapatok tagjainak járó napidíj kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatótanács állapítja meg."

a) a helyzet leírása, a kiküldetés eljárási módjával és céljaival együtt, a műveleti célt is beleértve;

b) a csapatok kiküldetésének előrelátható időtartama;

c) a kérelmező tagállam hatáskörébe tartozó földrajzi területek meghatározása, ahol a csapatokat bevetik;

d) a feladatok és a különleges utasítások leírása a csapatok tagjai számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való engedélyezhető betekintésre és a viselhető, illetve tartható, engedélyezhető szolgálati fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre vonatkozókat is;

e) a csapatok összetétele;

f) a fogadó állam azon határőreinek neve és rendfokozata, akik a csapatokkal való együttműködésért felelnek, különösen azon határőröké, akik a kiküldetés időtartama alatt a csapatok parancsnoki tisztét betöltik, valamint a csapatok helye a parancsnoklási rendben;

g) a csapatokkal együtt a 8. cikkel összhangban kiküldendő technikai felszerelés.

a) az ügynökség és a fogadó tagállam közötti összekötőként tevékenykedik;

b) az ügynökség és a csapatok tagjai közötti összekötőként tevékenykedik, és az ügynökség részéről az utóbbiaknak támogatást nyújt a csapatok kiküldetésének feltételeivel kapcsolatos kérdésekben;

c) figyelemmel kíséri az operatív terv helyes végrehajtását;

d) jelentést tesz az ügynökségnek a csapatok kiküldetésének valamennyi aspektusáról.

a) a származás szerinti tagállamból a fogadó tagállamba, valamint a fogadó tagállamból a származás szerinti tagállamba való utazás költségei;

b) az oltásokkal kapcsolatos költségek;

c) a külön biztosítással kapcsolatos költségek;

d) az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségek;

e) napidíjak, beleértve a szállásköltségeket is;

f) az ügynökség műszaki eszközeivel kapcsolatban felmerülő költségek.

6. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép: "10. cikk A kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei (1) A kiküldött határőröknek képeseknek kell lenniük valamennyi olyan, határforgalom-ellenőrzésekhez vagy határőrizethez szükséges feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (12) összhangban, amely szükséges az említett rendelet céljainak megvalósításához. (2) A kiküldött határőrök a közösségi joggal és a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban végzik el feladataikat és gyakorolják hatásköreiket. (3) A kiküldött határőrök kizárólag a fogadó tagállam határőrének utasítására, és általános szabályként ilyen határőr jelenlétében végzik feladataikat és gyakorolják hatáskörüket. (4) A kiküldött határőrök feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során saját egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán az Európai Unió és az ügynökség jelével ellátott kék karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy közös műveletben vagy kísérleti projektben vesznek részt. A kiküldött határőrök a fogadó tagállam nemzeti hatóságaival és polgáraival szembeni azonosítás céljából mindig maguknál tartják a 10a. cikk szerinti akkreditációs igazolványt, amelyet kérésre felmutatnak. (5) A (2) bekezdéstől eltérve, feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a kiküldött határőrök a fogadó tagállam nemzeti joga által engedélyezetteknek megfelelően szolgálati fegyvert, lőszert és felszerelést viselhetnek, illetve tarthatnak maguknál. A fogadó tagállam azonban megtilthatja bizonyos szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelés viselését, illetve tartását, feltéve, hogy saját joga ugyanígy rendelkezik saját határőreire vonatkozóan. A fogadó tagállam a kiküldött határőrök kiküldése előtt értesíti az ügynökséget az engedélyezhető szolgálati fegyverekről, lőszerekről és felszerelésről, valamint használatuk feltételeiről. Az ügynökség ezt az információt a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi. (6) A (2) bekezdéstől eltérően, a kiküldött határőrök feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a származás szerinti és a fogadó tagállam beleegyezésével, a fogadó tagállam határőreinek jelenlétében és nemzeti jogával összhangban alkalmazhatnak erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések használatát is ideértve. (7) A (6) bekezdéstől eltérve, a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban a szolgálati fegyverek, lőszer és felszerelés használata a jogos önvédelem, valamint a kiküldött határőrök és mások jogos védelme érdekében engedélyezett. (8) Ezen rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezheti a kiküldött határőröknek, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez és a határőrizethez szükséges nemzeti és európai adatbázisaiba betekinthessenek. A kiküldött határőrök csak azokba az adatokba tekinthetnek be, amelyek feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlása szükségesek. A fogadó tagállam a kiküldött határőrök kiküldése előtt értesíti az ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az ügynökség ezt az információt a kiküldetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja. (9) A (8) bekezdésben említett betekintést az adatvédelemre vonatkozó közösségi joggal, valamint a fogadó tagállam e területen hatályos nemzeti jogszabályaival összhangban kell végezni. (10) A beléptetésnek az 562/2006/EK rendelet 13. cikke szerinti megtagadásáról kizárólag a fogadó tagállam határőre dönthet. 10a. cikk Akkreditációs igazolvány (1) Az ügynökség, a fogadó tagállammal együttműködésben, a fogadó tagállam hivatalos nyelvén és az Európai Unió intézményeinek valamely másik hivatalos nyelvén igazolványt állít ki a kiküldött határőrök részére, amelynek révén azonosítani lehet őket, és amely bizonyítja a tulajdonosnak az 10. cikk (1) bekezdésében említett feladatok és hatáskörök ellátására, illetve gyakorlására való jogosultságát. Az igazolvány a kiküldött határőrre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza: (2) Az igazolványt a közös művelet vagy a kísérleti projekt befejeztével vissza kell szolgáltatni az ügynökségnek. 10b. cikk Felelősség (1) Amikor kiküldött határőrök egy fogadó tagállamban működnek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban. (2) Amennyiben e kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eredménye, a fogadó tagállam a származás szerinti tagállamhoz fordulhat a sértetteknek vagy a nevükben eljárni jogosult személyeknek a származás szerinti tagállam által fizetett összegek visszatérítéséért. (3) Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szembeni valamennyi követeléséről. (4) A tagállamok között a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, egymás között tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok a Szerződés 239. cikkével összhangban az Európai Közösségek Bírósága elé terjesztik. (5) A kiküldetés időtartama alatt az ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket - a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül - az ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével. 10c. cikk Büntetőjogi felelősség A közös művelet vagy a kísérleti projekt során a kiküldött tisztviselők bármely, ellenük vagy általuk elkövetett bűncselekmény tekintetében a fogadó tagállam tisztviselőivel azonos elbírálás alá esnek.

a) név és állampolgárság;

b) rendfokozat; és

c) nemrégiben készült digitális fénykép.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Értékelés

A Bizottság e rendelet alkalmazását egy évvel a hatálybalépését követően értékeli, és - szükség esetén az e rendeletet módosító javaslatokkal együtt - jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Strasbourgban, 2007. július 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES

(1) Az Európai Parlament 2007. április 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. június 12-i határozata.

(2) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

(3) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

(4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7) A Tanács 2004. október 25-i 2004/849/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(8) A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(9) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(10) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(11) HL L 199., 2007.7.31., 30. o."

(12) HL L 105., 2006.4.13., 1. o."

MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy egy olyan helyzetben, amikor a külső határokra nehezedő sürgető és kivételes nyomás a gyorsreagálású határvédelmi csapatok beavatkozását igényelné, és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) költségvetése pénzügyi eszközeinek elégtelensége ezt nem tenné lehetővé, a szükséges pénzeszközök biztosításának valamennyi lehetőségét fel kell tárni. A Bizottság rendkívüli sürgősséggel megvizsgálja, hogy van-e lehetőség a pénzeszközök átcsoportosítására. Amennyiben szükségessé válik, hogy a költségvetési hatóság hozzon döntést, a Bizottság a költségvetési rendelet 23. és 24. cikke szerinti eljárást kezdeményez annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési hatóság két ága kellő időben határozzon a Frontex számára a gyorsreagálású határvédelmi csapatok bevetése céljából nyújtandó kiegészítő finanszírozás mértékéről. A költségvetési hatóság elkötelezi magát, hogy tekintetbe veszi a sürgősséget, és a lehető leggyorsabban cselekszik majd.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0863 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0863&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék