32000D0597[1]

A Tanács határozata (2000. szeptember 29.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről

A Tanács határozata

(2000. szeptember 29.)

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről

(2000/597/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 269. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 173. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel:

(1) Az Európai Tanács az 1999. március 24-i és 25-i berlini ülésén többek között arra a következtetésre jutott, hogy a Közösségek saját forrásainak rendszere legyen igazságos, átlátható, költséghatékony, egyszerű, és alapuljon olyan követelményeken, amelyek az egyes tagállamok hozzájárulási képességét legjobban figyelembe veszik.

(2) A Közösségek saját forrásai rendszerének megfelelő forrásokat kell biztosítania a közösségi politikák szabályos fejlődéséhez, figyelemmel a szigorú költségvetési fegyelem szükségességére is.

(3) Helyénvaló, hogy az Európai Unió és a Közösségek saját forrásai költségvetésének céljaira tekintettel a legjobb minőségű adatokat használják fel. A 2223/96/EK tanácsi rendelettel [5] összhangban, az integrált nemzeti számlák európai rendszerének (a továbbiakban: ESA 95) alkalmazása javítja a nemzeti számlák adatai értékelésének minőségét.

(4) A saját források alkalmazásának céljára helyénvaló a legutóbbi statisztikai fogalmak használata, és ennek megfelelően a bruttó nemzeti termék (GNP) olyan meghatározása, mint amely e célokra egyelő a bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI), ahogyan azt a Bizottság az ESA 95 alkalmazásában a 2223/96/EK rendelettel összhangban előírta.

(5) Ezen felül helyénvaló, hogy amennyiben a Bizottság által a 2223/96/EK rendelettel összhangban meghatározottak alapján az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek a GNI-ben, a Tanácsnak határoznia kell arról, hogy e módosításokat alkalmazni kell-e a saját források tekintetében.

(6) Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom tanácsi határozatnak [6] megfelelően a saját források 1999-re vonatkozó felső határát a Közösségek piaci áron meghatározott GNP-jének 1,27 %-ában állapították meg, és a kötelezettségvállalási előirányzatokra pedig a Közösségek GNP-je 1,335 %-ának megfelelő általános felső határt határozták meg.

(7) A felső határoknak a GNP százalékában kifejezett alkalmazása helyénvaló annak érdekében, hogy változatlanul fenntartsák a Közösségek rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrásokat, ez utóbbit úgy érik el, hogy a jelenlegi céloknak megfelelően meghatározott GNP-vel kapcsolatban létrehoznak egy, az új felső határok meghatározására vonatkozó képletet, amelyet az e határozat hatálybalépésének időpontja után kell alkalmazni.

(8) Helyénvaló ugyanazon módszert alkalmazni a jövőben az ESA 95-ben bekövetkező olyan változások esetében, amelyek befolyásolhatják a GNP szintjét.

(9) Annak érdekében, hogy tovább folytassák azon folyamatot, amely figyelembe veszi minden egyes tagállamnak a saját források rendszeréhez való hozzájárulási képességét és korrigálja a jelenlegi rendszer legkevésbé tehetős tagállamokra vonatkozó regresszív szempontjait, az Európai Tanács az 1999. március 24-i és 25-i berlini ülésén azon következtetésre jutott, hogy az Unió finanszírozási szabályait a következőképpen kell módosítani:

- a hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívásának legnagyobb mértékét 2002-ben és 2003-ban 1 %-ról 0,75 %-ra és 2004-től kezdődően 0,50 %-ra kell csökkenteni,

- a tagállamok hozzáadottértékadó-alapjának a GNP 50 %-ában történő korlátozását folytatni kell.

(10) Az Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i ülésén azon következtetésre jutott, hogy helyénvaló a tagállamok által megtartott összeg hozzáigazítása az Európai Unió költségvetésébe befizetett, úgynevezett hagyományos saját források beszedéshez kapcsolódó költségek fedezetéhez.

(11) A költségvetési egyensúlyhiányokat olyan módon kell kiigazítani, hogy az ne befolyásolja a közösségi politikák számára rendelkezésre álló saját forrásokat, és lehetőség szerint ezt a kiadási politika eszközei révén kell megoldani.

(12) Az Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i ülésén azon következtetésre jutott, hogy a 88/376/EGK, Euratom határozatban [7] meghatározott és a 94/728/EK, Euratom határozattal megerősített módszernek, amely a költségvetési egyensúlyhiányok Egyesült Királyság érdekében történő korrekciója kiszámítására szolgál, nem kell tartalmaznia a finanszírozási rendszerek változásaiból és a jövőbeni bővítésből származó váratlan nyereségeket. Ennek megfelelően a bővítéskor egy kiigazítás csökkenteni fogja a "teljes szétosztott kiadást" a csatlakozó országok éves, csatlakozás előtti kiadásával egyenértékű összeggel, és ezáltal biztosítja, hogy a nem csökkentett kiadás változatlan maradjon.

(13) Az egyértelműség érdekében egyszerűsítették az Egyesült Királyságot megillető korrekció kiszámításának leírását a költségvetési egyensúlyhiányok tekintetében.Ezen egyszerűsítés nem befolyásolja az Egyesült Királyság részére juttatott ilyen korrekció összegének meghatározását.

(14) Az Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i ülése azon következtetésre jutott, hogy úgy kell módosítani az Egyesült Királyságot megillető, költségvetési egyensúlyhiányok korrekciójának finanszírozását, hogy az lehetővé tegye Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország finanszírozási hozzájárulásának a rendes hozzájárulás 25 %-ára csökkentését.

(15) A monetáris tartalékot (a továbbiakban: "EMOGA monetáris tartalék"), a hitelgarancia-alap finanszírozására szolgáló tartalékot, valamint a harmadik országok sürgősségi segélyre képzett tartalékát egyedi rendelkezések szabályozzák.

(16) A Bizottság 2006. január 1. előtt elvégez egy általános felülvizsgálatot, amely a saját források rendszerének működésére vonatkozik - és amelyet adott esetben megfelelő javaslatokkal láttak el - és figyelembe veszi az összes vonatkozó tényezőt, beleértve a bővítés hatásait az Európai Unió költségvetésének finanszírozására, a saját források szerkezetének módosításának lehetőségét az új független saját források létrehozásával és az Egyesült Királyság részére juttatott, költségvetési egyensúlyhiányok korrekcióját, valamint az Egyesült Királyság számára juttatott, a költségvetési egyensúlyhiányok finanszírozásában való részvétel csökkentésének engedélyezését Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország számára.

(17) Rendelkezéseket kell megállapítani, hogy szabályozzák a 94/728/EK, Euratom határozat által bevezetett rendszerről az e határozatból eredő rendszerre történő áttérést.

(18) Az Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i ülése azon következtetésre jutott, hogy e határozatnak 2002. január 1-jén kell hatályba lépnie,

MEGHATÁROZTA EZEKET A RENDELKEZÉSEKET ÉS AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK AZOK ELFOGADÁSÁT:

1. cikk

A következő cikkekben megállapított szabályoknak megfelelően, az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: "EK-Szerződés") 269. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: "Euratom-Szerződés") 173. cikkének megfelelően, a Közösségek saját forrásokat biztosítsanak az Európai Unió költségvetésének finanszírozására.

Az Európai Unió költségvetését, az egyéb bevételek sérelme nélkül, teljes mértékben a Közösségek saját forrásaiból finanszírozzák.

2. cikk

(1) Az Európai Unió költségvetésében a saját forrásokat a következőkből álló bevételek alkotják:

a) a Közösségek intézményei által a harmadik országok tekintetében a közös mezőgazdasági politika keretében megállapított vagy megállapítandó lefölözések, támogatások, kiegészítő vagy kompenzációs összegek, kiegészítő összegek vagy tényezők és egyéb vámok, illetve a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások és egyéb vámok;

b) a közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok, amelyeket a harmadik országok tekintetében a közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, illetve az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámok;

c) az összes tagállamra érvényes egységes mérték alkalmazása a harmonizált hozzáadottérték-adó alapjára, amely alapot a közösségi szabályok alapján állapítanak meg. A (7) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNP 50 %-át;

d) a költségvetési eljárás alapján, az összes bevétel figyelembevételével meghatározott kulcs alkalmazása, amely kulcs az összes tagállam GNP-jének összegére vonatkozik.

(2) Az Európai Unió költségvetésébe befizetett saját forrásnak minősül a bármilyen olyan új díjból származó bevétel, amelyet valamely közös politika keretében az EK-Szerződésnek vagy az Euratom-Szerződésnek megfelelően vezettek be, feltéve, hogy betartották az EK-Szerződés 269. cikke szerinti eljárást vagy az Euratom-Szerződés 173. cikke szerinti eljárást.

(3) A tagállamok beszedési költségek címén megtartják az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett összegek 25 %-át, amelyeket 2000. december 31. után kell megállapítani.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett egységes mérték egy, a következők különbségből származó mérték:

a) a hozzáadottérték-adó forrás lehívásának maximális kulcsa, amelyet a következő szinten határoztak meg:

2002-ben és 2003-ban 0,75 %,

2004-től kezdődően 0, 50 %,

és

b) a 4. cikkben említett kompenzáció összege és az összes tagállam az (1) bekezdés c) pontjával összhangban létrehozott hozzáadottérték-adó alapjának összege közötti aránynak megfelelő mérték ("befagyasztott mérték"), figyelembe véve azon tényt, hogy az Egyesült Királyságot kizárják a korrekció finanszírozásából, és hogy a rendes hozzájárulás egynegyedére csökkentették Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország hozzájárulását az Egyesült Királyság korrekciójának finanszírozásához.

(5) Minden tagállam GNP-jére az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kulcsot alkalmazzák.

(6) Amennyiben a pénzügyi év elején a költségvetést még nem fogadták el, az új mértékek hatálybalépéséig a hozzáadottérték-adó korábbi egységes mértéke és a tagállamok GNP-jére alkalmazandó mérték marad hatályban, azon rendelkezések sérelme nélkül, amelyeket a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban fogadtak el, tekintettel az EMOGA monetáris tartalékra, a hitelgarancia-alap finanszírozására szolgáló tartalékra, valamint a harmadik országok sürgősségi segélyre képzett tartalékára.

(7) E határozat alkalmazásában "GNP": az adott év piaci áron meghatározott GNI-je, ahogyan azt a Bizottság az ESA 95 alkalmazásában a 2223/96/EK rendelettel összhangban előírta.

Amennyiben az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek a Bizottság által előírt GNI-ben, a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúan eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy e módosításokat e határozat céljai tekintetében alkalmazni kell-e.

3. cikk

(1) A kifizetési előirányzatokat fedező, a Közösségek számára átengedett saját források teljes összege nem haladhatja meg a tagállamok teljes GNP-jeinek bizonyos százalékát. E százalékarányt két tizedes pontossággal kifejezve a Bizottság 2001 decemberében a következő képlet alapján számítja ki:

+++++ TIFF +++++

(2) Az Európai Unió általános költségvetésében elszámolt kötelezettségvállalási előirányzatoknak a teljes összegben keletkező szabályos előrehaladást kell követniük, amely nem haladja meg a tagállamok teljes GNP-jeinek bizonyos százalékát. E százalékarányt két tizedes pontossággal kifejezve a Bizottság 2001 decemberében a következő képlet alapján számítja ki:

+++++ TIFF +++++

Az összeegyeztethetőség biztosítása és az (1) bekezdés alapján betartandó felső határok létrehozása érdekében, a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok közötti szabályos kapcsolatot az egymást követő években fenn kell tartani.

(3) A Bizottság 2001. december 31-e előtt közli a költségvetési hatósággal a saját forrásokra vonatkozó új felső határokat.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben leírt módszert alkalmazzák az ESA 95 olyan módosításainak esetében, amelyek változásokat okoznak a GNP szintjében.

4. cikk

Az Egyesült Királyság korrekcióban részesül a költségvetési egyensúlyhiányok tekintetében.

E korrekciót a következőképpen határozzák meg:

a) kiszámítják az előző pénzügyi évben a következők között fennálló különbséget:

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése a határértéket meg nem haladó hozzáadottértékadó-alapok összegében, és

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése az összes felosztott kiadásból;

b) megszorozzák az így kapott különbséget az összes felosztott kiadással;

c) a b) pont szerinti eredményt megszorozzák 0,66-dal;

d) a c) pont szerinti eredményből kivonják az Egyesült Királyságnak a határértéket meghaladó hozzáadottérték-adóra történő áttéréséből eredő hatásokat és a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett befizetéseket, nevezetesen a következők közötti különbséget:

- azon összeg, amelyet az Egyesült Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett források által finanszírozott összegekbe kellett volna fizetnie, ha az egységes mértéket alkalmazták volna a határértéket meg nem haladó hozzáadottértékadó-alapokra, és

- az Egyesült Királyság befizetései a 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja alapján;

e) a 2001. évtől kezdődően a d) pont szerinti eredményből ki kell vonni az Egyesült Királyságnak azon nettó nyereségét, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett források százalékarányának növekedéséből származik, és amelyet a tagállamok a beszedés és az ezzel összefüggő költségek fedezésére tartottak meg;

f) az Európai Unió minden egyes bővítésekor kiszámítják az ellentételezés csökkentése érdekében az e) pont szerinti eredmény kiigazítását, ezáltal biztosítják, hogy azon kiadás, amely a bővítés előtt változatlan volt, a bővítés után se csökkenjen. E kiigazítást az összes felosztott kiadás olyan összeggel való csökkentésével kell végrehajtani, amely a csatlakozó országok éves, csatlakozás előtti kiadásának felel meg. Az összes így kiszámított összeget át kell vinni a következő évekre, és évente ki kell igazítani a pénzügyi terv kiigazítására használt euró GNP-deflátor alkalmazásával.

5. cikk

(1) A korrekció költségét a következő rendelkezéseknek megfelelően a többi tagállam viseli:

A költség megosztását először, az Egyesült Királyság kivételével, a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett befizetések egyes tagállamokra jutó hányada alapján számolják ki; ezt követően kiigazítják úgy, hogy Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország finanszírozási hányada az e számításból eredő rendes hányad egynegyedére korlátozódjon.

(2) Az Egyesült Királyság korrekcióban részesül azáltal, hogy levonnak a 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja alkalmazásából eredő befizetéseiből. A többi tagállam által viselt költségeket hozzáadják azon befizetéseikhez, amelyek a 2. cikk (1) bekezdése c) és d) pontjának összes tagállamra történő alkalmazásából származnak.

(3) A 4. cikk és az e cikk alkalmazásához szükséges számításokat a Bizottság végzi el.

(4) Amennyiben a pénzügyi év kezdetén a költségvetést még nem fogadták el, akkor az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció és a többi tagállam által viselt költség alkalmazásban marad úgy, ahogyan az az utolsó elfogadott költségvetésben szerepel.

6. cikk

A 2. cikkben említett bevételt minden, a költségvetésben szereplő kiadás finanszírozására való megkülönböztetés nélkül használják fel. Amennyiben a bevétel részben vagy egészben a költségvetésben szereplő EMOGA monetáris tartalék, hitelgarancia-alap finanszírozására szolgáló tartalék és harmadik országok sürgősségi segélyre képzett tartaléka fedezetéül szolgál, azt a tagállamok csak akkor hívják le, amikor e tartalék szükségessé válik. Az e tartalékokkal kapcsolatos műveletekre vonatkozó rendelkezéseket szükség esetén a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően fogadják el.

7. cikk

A Közösség költségvetésében a pénzügyi év folyamán az összes tényleges kiadást meghaladó közösségi bevételi többletet a következő pénzügyi évre viszik át.

Bármilyen, a költségvetés bevételi számlájára átutalt, az EMOGA Garanciarészleg fejezeteiből történő átutalással létrehozott többletet vagy a külső intézkedésekből keletkező, garanciaalapból származó többletet a saját források részének kell tekinteni.

8. cikk

(1) A Közösségek a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett saját forrásait a tagállamok a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján szedik be, amelyeket adott esetben a közösségi követelményekhez igazítanak.

A Bizottság rendszeres időközökben megvizsgálja a tagállamok által számára bejelentett hazai rendelkezéseket, eljuttatja a tagállamokhoz azon módosításokat, amelyeket a közösségi szabályoknak való megfeleléshez szükségesnek ítélt, és jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak.

A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában biztosított forrásokat.

(2) Az elszámolások vizsgálata, valamint jogszerűségük és szabályosságuk ellenőrzésének sérelme nélkül, és mivel az EK-Szerződés 248. cikke és az Euratom-Szerződés 160c. cikke szerint e vizsgálatok és ellenőrzések célja főleg a hozzáadottérték-adóból és a GNP-ből származó saját források alapjának meghatározására szolgáló nemzeti rendszerek és eljárások hatékonyságának és megbízhatóságának vizsgálata, továbbá az EK-Szerződés 279. cikkének c) pontja és az Euratom-Szerződés 186. cikkének c) pontja szerinti, az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a Bizottság javaslatára, az Európai Parlamenttel történt konzultációt követően a Tanács egyhangúlag fogadja el azon rendelkezéseket, amelyek szükségesek e határozat alkalmazásához, illetve a 2. és 5. cikk szerinti bevételek beszedésének ellenőrzéséhez és e bevételeknek a Bizottság rendelkezésére bocsátásához és befizetéséhez.

9. cikk

A Bizottság 2006. január 1. előtt elvégez egy általános felülvizsgálatot, amely a saját források rendszerére vonatkozik - és amelyet adott esetben megfelelő javaslatokkal láttak el - továbbá figyelembe veszi az összes vonatkozó tényezőt, beleértve a bővítés hatásait a költségvetés finanszírozására, a saját források szerkezetének módosításának lehetőségét új független saját források létrehozásával és az Egyesült Királyság részére juttatott, költségvetési egyensúlyhiányok korrekcióját, valamint az 5. cikk (1) bekezdése értelmében nyújtott kedvezmény engedélyezését Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország számára.

10. cikk

(1) A tagállamokat a Tanács főtitkára értesíti e határozatról, és e határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadási eljárásaik befejezéséről.

E határozat a második albekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba. E határozat 2002. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 2. cikk (3) bekezdését és a 4. cikket, amely 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2) a) A b) pontra is figyelemmel, a 94/728/EK, Euratom határozat 2002. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásainak a Közösségek saját forrásai által történő pótlásáról szóló, 1970. április 21-i tanácsi határozatra [8], a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1985. május 7-i 85/257/EGK, Euratom [9] határozatra, a 88/376/EGK, Euratom határozatra, vagy a 94/728/EK, Euratom határozatra történő bármilyen hivatkozást az e határozatra történő hivatkozásnak kell tekinteni.

b) A 88/376/EGK, Euratom határozat 2., 4. és 5. cikkét és a 94/728/EK, Euratom határozatot továbbra is alkalmazni kell az egységes módon meghatározott és a vonatkozó évtől függően minden egyes tagállam GNP-jének 50 %-55 %-ában korlátozott hozzáadottértékadó-alap összes tagállamra érvényes egységes mértékének alkalmazásából keletkező bevétel kiszámítására és kiigazítására, és alkalmazni kell az 1988-2000-ben, az Egyesült Királyság részére juttatott költségvetési egyensúlyhiányok korrekciójának kiszámítására.

c) A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett összegek esetében, amelyeket az alkalmazandó közösségi szabályokkal összhangban 2001. február 28. előtt a tagállamok rendelkezésére kellene bocsátani, a tagállamok a költségek beszedésének útján folytatják ezen összegek 10 %-ának megtartását.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Fabius

[1] HL C 274. E, 1999.9.28., 39. o.

[2] 1999. november 17-i vélemény (HL C 189., 2000.7.7., 79. o.).

[3] HL C 310., 1999.10.28., 1. o.

[4] HL C 368., 1999.12.20., 16. o.

[5] HL C 310., 1996.11.30., 1. o. A 448/98/EK rendelettel (HL L 58., 1998.2.27., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 293., 1994.11.12., 9. o.

[7] HL L 185., 1988.7.15., 24. o.

[8] HL L 94., 1970.4.28., 19. o.

[9] HL L 128., 1985.5.14., 15. o. A 88/376/EGK, Euratom határozattal hatályon kívül helyezett határozat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0597 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0597&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.