32010R0583[1]

A Bizottság 583/2010/EU rendelete ( 2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 583/2010/EU RENDELETE

(2010. július 1.)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 75. cikke (4) bekezdésére, 78. cikke (7) bekezdésére és 81. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/65/EK irányelv meghatározza a kiemelt befektetői információk elkészítésekor és rendelkezésre bocsátásakor követendő fő elveket, beleértve a formájára és megjelenítésére, a célkitűzéseire, a közzéteendő információ fő elemeire és az információtovábbítás irányára és alanyaira, valamint módszereire vonatkozó követelményeket. A tartalomra és a formára vonatkozó részletek további kidolgozását illetően az irányelv végrehajtási intézkedésekre hagyatkozik, amelyeknek elég részletesnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők megkapják az információt, amelyre a különböző struktúrájú alapok tekintetében szükségük van.

(2) A rendelet forma indokolt, mivel kizárólag ezzel a formával lehet biztosítani, hogy a kiemelt befektetői információk teljes tartalma összehangolt legyen. Továbbá a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum hatékonyabb lesz, ha az összes tagállamban azonos követelmények vonatkoznak rá. Minden érdekelt fél számára hasznos a tájékoztatás formájának és tartalmának összehangolt szabályozása, amely biztosítja, hogy az ÁÉKBV-k piacán a befektetési lehetőségekről szóló információk következetesek és összehasonlíthatók legyenek.

(3) Bizonyos esetekben a kiemelt befektetői információk közzététele hatékonyabb, ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot weboldalon keresztül bocsátják a befektetők rendelkezésére, vagy ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot egy másik dokumentumhoz csatolva adják át a potenciális befektetőnek. Ezekben az esetekben azonban a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum megjelenésének kontextusa nem szoríthatja háttérbe a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, és nem utalhat arra, hogy az promóciós kiadvány, vagy hogy valamely promóciós kiadványt kísérő elemeknek ugyanolyan vagy nagyobb jelentősége van a lakossági befektető szempontjából.

(4) Biztosítani kell, hogy az információk tartalma releváns, az elrendezésük logikus és a nyelvezet megfelelő legyen a lakossági befektetők számára. Az említett felvetések rendezése érdekében ennek a rendeletnek biztosítania kell, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum formája, megjelenítése és a használt nyelvezet minősége és jellege révén képes legyen megnyerni a befektetőket és segíteni az összehasonlítást. E rendelet célja, hogy biztosítsa a dokumentum formájának egységességét, többek között azonos címeket tartalmazó egységes sorrenddel.

(5) Ez a rendelet meghatározza a befektetési célkitűzésekre és az ÁÉKBV-k befektetési politikájára vonatkozó információk tartalmát, amely által a befektetők könnyen eldönthetik egy alapról, hogy valószínűsíthetően megfelel-e igényeiknek. Ebből kifolyólag az információkból ki kell derülnie, hogy a hozam tőkenövekedés, jövedelemfizetés vagy a kettő kombinációja formájában várható-e. A befektetési politika ismertetésében fel kell vázolni a befektető számára, hogy mik az ÁÉKBV átfogó célkitűzései és hogyan kívánja ezeket elérni. A befektetés tárgyát képező pénzügyi eszközök tekintetében nem kell az összes figyelembe vehető eszközt megemlíteni, csak azokat, amelyeknek lényeges hatása lehet az ÁÉKBV teljesítményére.

(6) Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a befektetés kockázat/nyereség profiljának bemutatására vonatkozóan, valamint megköveteli egy szintetikus mutató használatát és meghatározza a mutató, valamint a mutató által figyelmen kívül hagyott olyan kockázatok magyarázó leírásának tartalmát, amelyek lényeges hatással lehetnek az ÁÉKBV kockázat/nyereség profiljára. A szintetikus mutatóra vonatkozó szabályok alkalmazása során figyelmet kell fordítani a szintetikus mutató kiszámításának módszertanára, amelyet az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága keretében dolgoztak ki az illetékes hatóságok. Az alapkezelő társaság az egyes alapok sajátos jellemzőinek elemzésével eseti alapon dönti el, hogy mely konkrét kockázatokat kell közzétenni, szem előtt tartva, hogy el kell kerülni a dokumentum olyan információkkal történő túlzsúfolását, amelyek megértését a lakossági befektetők nehéznek találják. Ezenfelül a kockázat/nyereség profil magyarázó leírásának a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumon belül elfoglalt hely mérete miatt terjedelmileg korlátozottnak kell lennie. Lehetővé kell tenni a hivatkozásokat az ÁÉKBV tájékoztatójára, amelyben kockázatait teljes részletességgel közzéteszik.

(7) Biztosítani kell a következetességet a kockázatoknak a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban lévő magyarázata és az alapkezelő társaság kockázatkezeléshez kapcsolódó belső eljárásai között, amelyeket a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 2010/43/EU bizottsági irányelvnek (2) megfelelően hoznak létre. A következetesség biztosítása érdekében például adott esetben lehetőséget kell adni az állandó kockázatkezelési funkciónak arra, hogy felülvizsgálja és megjegyzéseket tegyen a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum kockázat/nyereség profilról szóló szakaszához.

(8) Ez a rendelet meghatározza a díjak bemutatásának és magyarázatának egységes formáját, beleértve a vonatkozó figyelmeztetéseket, annak érdekében, hogy a befektetők megfelelően tájékozottak legyenek az őket érintő díjakat és a díjaknak a ténylegesen az alapba fektetett tőke összegéhez viszonyított arányát illetően. E szabályok alkalmazása során figyelmet kell fordítani arra a díjszámítási módszertanra, amelyet az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága keretében dolgoztak ki az illetékes hatóságok.

(9) A múltbeli teljesítményről szóló információ bemutatására vonatkozó részletes szabályok a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) ilyen jellegű információkra vonatkozó követelményein alapulnak. Ez a rendelet kiegészíti a 2004/39/EK irányelv szabályait azáltal, hogy a különböző kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok összehasonlításának megkönnyítése céljából az információk összehangolásához szükséges konkrét követelményeket vezet be. Ez a rendelet mindenekelőtt előírja, hogy csak a nettó éves hozam jeleníthető meg, oszlopdiagram formában. Ezzel összefüggésben szabályozni kell az oszlopdiagram megjelenítésének bizonyos szempontjait, többek között azokat a behatárolt körülményeket, amelyek között modellezett adatok használhatók.

(10) El kell ismerni, hogy az információkra való hivatkozás hasznos lehet a befektető számára, de elengedhetetlen az, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum magában foglaljon minden ahhoz szükséges információt, hogy a befektető megértse az ÁÉKBV alapvető elemeit. Ha a tájékoztatón és a rendszeres beszámolón kívül más információforrásra történik hivatkozás, egyértelművé kell tenni, hogy a befektetők számára a kiegészítő információk elsődleges forrása a tájékoztató és a rendszeres beszámoló, a hivatkozásokkal pedig nem szabad kisebb jelentőséget tulajdonítani ezeknek.

(11) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot olyan mértékben és gyakorisággal kell felülvizsgálni és módosítani, amely szükséges annak biztosításához, hogy a dokumentum továbbra is megfeleljen a 2009/65/EK irányelv 78. cikkének (2) bekezdésében és 79. cikkének (1) bekezdésében a kiemelt befektetői információkra vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Jó példával járva elöl az alapkezelő társaságoknak célszerű felülvizsgálniuk a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt olyan kezdeményezést indítanak el, amelynek eredményeképp várhatóan jelentős számú új befektető vásárol befektetési jegyeket az alapban.

(12) Előfordulhat, hogy a kiemelt befektetői információ formáját vagy tartalmát egyedi esetekben ki kell igazítani. Következésképp ez a rendelet úgy alakítja ki a minden ÁÉKBV-ra alkalmazandó általános szabályokat, hogy figyelembe veszi az ÁÉKBV-k bizonyos típusainak - nevezetesen a több befektetési részalappal vagy befektetésijegy-osztállyal, alapok alapja szerkezettel, master-feeder struktúrával rendelkező és a strukturált, például a tőkevédelmet élvező és egyéb hasonló ÁÉKBV-k - különleges helyzetét.

(13) A különböző befektetésijegy-osztályokat kínáló ÁÉKBV tekintetében indokolt, hogy ne legyen kötelező minden egyes befektetésijegy-osztályra vonatkozóan külön kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot készíteni, amennyiben ez nem sérti a befektetők érdekeit. Két vagy több osztály adatai csak akkor foglalhatók egyetlen kiemelt befektetői információt tartalmazó dokumentumba, ha ezt anélkül meg lehet tenni, hogy a dokumentum túl bonyolult vagy túlzsúfolt lenne. Másik lehetőségként ki lehet választani egy reprezentatív osztályt, de csak abban az esetben, ha az osztályok közötti hasonlóság olyan mértékű, hogy a reprezentatív osztályról szóló információ tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető a reprezentált osztály tekintetében. Annak meghatározásához, hogy a reprezentatív osztály használata tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető, az ÁÉKBV jellemzőit, az egyes osztályok közötti különbségek jellegét és az egyes befektetőknek vagy befektetői csoportoknak kínált választékot kell vizsgálni.

(14) Alapok alapja esetében megfelelő egyensúlyt kell tartani a befektetés tárgyát képező ÁÉKBV-re vonatkozó információk és a mögöttes alapokra vonatkozó információk között. Az alapok alapjának kiemelt befektetői információt tartalmazó dokumentumát ezért arra alapozva kell elkészíteni, hogy a befektető nem kívánja vagy nem szükséges, hogy részletes tájékoztatást kapjon minden egyes - az ÁÉKBV aktív kezelése esetén valószínűleg amúgy is rendszeresen cserélődő - mögöttes alap egyedi jellemzőiről. Annak érdekében azonban, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum hatékonyan tegye közzé az alapok alapja célkitűzéseit, befektetési politikájáról, kockázati tényezőiről és díjszabási struktúrájáról, a mögöttes alapok jellemzőinek átláthatónak kell lenniük.

(15) Master-feeder struktúrák esetében a feeder-ÁÉKBV kockázat/nyereség profiljának leírása nem lehet lényegesen eltérő a master-ÁÉKBV kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumának megfelelő szakaszában foglaltaktól, hogy így a feeder adott esetben információkat másolhasson a master kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumából. Az ilyen információt azonban ki kell egészíteni megfelelő megjegyzésekkel vagy megfelelően módosítani kell azokban az esetekben, amikor a feeder által birtokolt kiegészítő eszközök módosíthatják a kockázati profilt a masterhez képest, figyelembe véve az ilyen kiegészítő eszközökben rejlő kockázatokat, például származékos termékek használata esetén. A feederbe és a masterbe történő befektetés együttes költségeiről tájékoztatni kell a feeder befektetőit.

(16) A strukturált ÁÉKBV-k, például a tőkevédelmet élvező és egyéb hasonló ÁÉKBV-k tekintetében a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk helyett a jövőbeli teljesítményre vonatkozó forgatókönyveket kell rendelkezésre bocsátani. A jövőbeli teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek tartalmazzák az alapnak a kedvező, kedvezőtlen és semleges feltételezett piaci körülmények között várható hozamának számítását. Ezeket a forgatókönyveket úgy kell megválasztani, hogy hatékonyan illusztrálják a képlet szerinti lehetséges eredmények teljes skáláját.

(17) Ha a kiemelt befektetői információkat és a tájékoztatót papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon bocsátják rendelkezésre, befektetővédelmi okokból kiegészítő biztonsági intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők igényeiknek megfelelő formában kapják meg az információt, és hogy fenntartsák a rendelkezésre bocsátott információ integritását, megakadályozzák az érthetőségét és hatékonyságát veszélyeztető módosításokat, és elkerüljék a nem jogosult személyek általi manipulációt vagy módosítást. A befektetők egyenlő kezelése és a pénzügyi szektorban egyenlő feltételek biztosítása érdekében ez a rendelet hivatkozást tartalmaz a tartós adathordozókra vonatkozó szabályokra, amelyeket a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizottsági irányelv (4) határozott meg.

(18) E rendelet alkalmazásának kezdő időpontját össze kell hangolni a 2009/65/EK irányelv átültetésével annak érdekében, hogy az alapkezelő társaságok és befektetési társaságok hatékonyan és eredményesen alkalmazkodhassanak az e rendeletben foglalt új szabályokhoz.

(19) A 2009/77/EK bizottsági határozattal (5) létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával konzultációt folytattak technikai tanácsadás céljából.

(20) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 2009/65/EK irányelv 75. cikke (2) bekezdésének, 78. cikke (2)-(5) bekezdésének és 81. cikke (1) bekezdésének részletes végrehajtási szabályait.

2. cikk

Általános elvek

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott követelmények minden alapkezelő társaságra vonatkoznak, az általuk kezelt minden egyes ÁÉKBV tekintetében.

(2) Ez a rendelet minden olyan befektetési társaságra alkalmazandó, amely nem bízott meg a 2009/65/EK irányelvnek megfelelően engedélyezett alapkezelő társaságot.

3. cikk

A kiemelt befektetői információt tartalmazó dokumentumra vonatkozó alapelvek

(1) Ez a rendelet kimerítő módon meghatározza a kiemelt befektetői információkat magában foglaló dokumentum (a továbbiakban: kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum) formáját és tartalmát. Semmilyen egyéb információ vagy nyilatkozat nem kerülhet bele, kivéve, ha ez a rendelet másképp rendelkezik.

(2) A kiemelt befektetői információknak tisztességesnek, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lenniük.

(3) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot oly módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy a befektetők képesek legyenek megkülönböztetni egyéb anyagoktól. Különösen nem jeleníthető meg vagy bocsátható rendelkezésre oly módon, amely alapján a befektetők valószínűleg kevésbé fontosnak tekintenék, mint az ÁÉKBV-ra és annak kockázataira és előnyeire vonatkozó egyéb információt.

II. FEJEZET

A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK FORMÁJA ÉS MEGJELENÍTÉSE

1. SZAKASZ

A dokumentum címe, a tartalom sorrendje és a szakaszok címei

4. cikk

A dokumentum címe és tartalma

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum tartalmát a (2)-(13) bekezdésben meghatározott sorrendben kell megjeleníteni.

(2) A "Kiemelt befektetői információk" címet szembetűnően, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum első oldalának tetején kell feltüntetni.

(3) Magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni közvetlenül a cím alatt. A nyilatkozat szövege a következő:

"Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat."

(4) Az ÁÉKBV megjelölését, beleértve befektetésijegy-osztályát vagy befektetési részalapját, szembetűnően kell feltüntetni. Befektetési részalap vagy befektetésijegy-osztály esetében az ÁÉKBV neve a részalap vagy befektetésijegy-osztály nevét követi. Ha létezik kódszám az ÁÉKBV, a befektetési részalap vagy a befektetésijegy-osztály azonosítására, az az ÁÉKBV megjelölésének részét képezi.

(5) Fel kell tüntetni az alapkezelő társaság nevét.

(6) Ezenkívül a jogi, igazgatási vagy forgalmazási megfontolás miatt valamely társaságcsoport részét képező alapkezelő társaság esetében fel lehet tüntetni a csoport nevét. Vállalati márkajelzés akkor tüntethető fel, ha nem akadályozza a befektetőt a befektetés kulcsfontosságú elemeinek megértésében és nem csökkenti a befektetési termékek összehasonlítására irányuló képességét.

(7) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Célkitűzések és befektetési politika" című szakasza az e rendelet III. fejezetének 1. szakaszában meghatározott információkat foglalja magában.

(8) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Kockázat/nyereség profil" című szakasza az e rendelet III. fejezetének 2. szakaszában meghatározott információkat foglalja magában.

(9) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Díjak" című szakasza az e rendelet III. fejezetének 3. szakaszában meghatározott információkat foglalja magában.

(10) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Múltbeli teljesítmény" című szakasza az e rendelet III. fejezetének 4. szakaszában meghatározott információkat foglalja magában.

(11) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Gyakorlati információk" című szakasza az e rendelet III. fejezetének 5. szakaszában meghatározott információkat foglalja magában.

(12) Az engedélyezésre vonatkozó információk a következő nyilatkozatot tartalmazzák:

"Ez az alap [tagállam neve]-ban/-ben engedélyezett és [illetékes hatóság megjelölése] szabályozza."

Abban az esetben, ha az ÁÉKBV-t olyan alapkezelő társaság kezeli, amely a 2009/65/EK irányelv 16. cikke értelmében gyakorolja jogait, kiegészítő nyilatkozatot kell hozzáfűzni:

"[Alapkezelő társaság neve] [tagállam neve]-ban/-ben engedélyezett és [illetékes hatóság megjelölése] szabályozza."

(13) A közzétételre vonatkozó információ a következő nyilatkozatot tartalmazza:

"Ezek a kiemelt befektetői információk [közzététel dátuma]-án/-én megfelelnek a valóságnak."

2. SZAKASZ

Nyelvezet, hosszúság és megjelenítés

5. cikk

Megjelenítés és nyelvezet

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot:

a) könnyen olvasható módon kell megjeleníteni és elrendezni, olvasható méretű karakterek használatával;

b) világosan kell megfogalmazni és olyan nyelvezettel kell megírni, amelynek közlésmódja megkönnyíti a befektető számára a közölt információ megértését, különösen ha:

i. a használt nyelvezet világos, tömör és érthető;

ii. elkerüli a zsargon használatát;

iii. kerüli a szakkifejezéseket, ha mindennapi szavak használhatók helyettük;

c) a befektetők számára szükséges kiemelt információkra összpontosít.

(2) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum csak akkor készülhet színesben, ha érthetősége fekete-fehér nyomtatásban vagy fénymásolva sem csökken.

(3) Az alapkezelő társaság vagy a csoportjának vállalati márkajelzése csak akkor jeleníthető meg, ha nem vonja el a befektető figyelmét és nem takarja el a szöveget.

6. cikk

Hosszúság

A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum nem lehet hosszabb két nyomtatott A/4-es oldalnál.

III. FEJEZET

A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM SZAKASZAINAK TARTALMA

1. SZAKASZ

Célkitűzések és befektetési politika

7. cikk

A leírás meghatározott tartalma

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Célkitűzések és befektetési politika" szakaszában foglalt leírás kitér az ÁÉKBV azon alapvető jellemzőire, amelyekről a befektetőnek tudnia kell, még ha ezek a jellemzők nem is képezik részét a célkitűzések és a befektetési politika tájékoztatóban szereplő leírásának; ezek közé tartoznak:

a) a befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái;

b) a befektető lehetősége, hogy ha kéri, visszaválthassa az ÁÉKBV befektetési jegyeit, megjelölve ebben a kijelentésben a befektetési jegyekkel való kereskedés gyakoriságát;

c) az, hogy az ÁÉKBV-nak van-e különleges célja bármely ipari, földrajzi vagy egyéb piaci szektorral vagy meghatározott eszközosztályokkal kapcsolatosan;

d) az, hogy az ÁÉKBV engedélyezi-e az adott leendő befektetések kapcsán a diszkrecionális választást, és hogy ez a megközelítés magában foglal-e vagy maga után von-e egy referenciaértékre való hivatkozást, és ha igen, melyikre;

e) az, hogy az osztalékbevételeket kifizetik vagy újra befektetik.

A d) pont alkalmazásában, amennyiben fennáll a referenciaértékre való hivatkozás, meg kell adni, hogy milyen mértékben lehet eltérni a referenciaértéktől, és ha az ÁÉKBV-nek indexkövető célkitűzése van, ezt fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett leírásnak a következő információt kell tartalmaznia, amennyiben releváns:

a) ha az ÁÉKBV hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be, annak megjelölése, hogy azokat társaságok, kormányok vagy egyéb jogalanyok bocsátották-e ki, és adott esetben a minimális hitelminősítési követelmények;

b) ha az ÁÉKBV strukturált alap, a kifizetés, valamint a teljesítményt várhatóan meghatározó tényezők helyes megértéséhez szükséges összes elem egyszerű kifejezésekkel történő magyarázata, beleértve szükség esetén az algoritmussal és működésével kapcsolatos, a tájékoztatóban található információkra való hivatkozást;

c) ha az eszközök megválasztása egyedi kritériumok alapján történik, a kritériumok, mint például "növekedés", "érték", vagy "magas osztalék" magyarázata;

d) az esetleg fedezeti ügyletet, arbitrázst vagy tőkeáttételt magában foglaló egyedi eszközkezelési technikák alkalmazása esetén azoknak a tényezőknek az egyszerű kifejezésekkel történő magyarázata, amelyek várhatóan meghatározzák az ÁÉKBV teljesítményét;

e) ha az ÁÉKBV által elfogadott stratégia miatt a portfólió ügyleti költségeinek a hozamra gyakorolt hatása valószínűsíthetően lényeges lesz, ennek közlése, világossá téve azt is, hogy a portfólió ügyleti költségeit az alap eszközeiből fizetik az e fejezet 3. szakaszában meghatározott díjakon felül;

f) ha a tájékoztató vagy más forgalmazási dokumentáció az ÁÉKBV befektetési jegyeinek megtartására ajánl egy minimális időtartamot, vagy ha fel van tüntetve, hogy a minimális tartási időtartam a befektetési stratégia alapvető eleme, az alábbi nyilatkozat:

"Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik [időtartam] belül ki akarják venni az alapból a pénzüket."

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt információnak különbséget kell tennie az (1) bekezdés a), c) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott átfogó befektetési kategóriák és az (1) bekezdés d) pontjában és a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott, az alapkezelő társaság által elfogadandó, az említett befektetésekre vonatkozó megközelítés között.

(4) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Célkitűzések és befektetési politika" szakasza tartalmazhat a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül egyéb elemeket is, beleértve az ÁÉKBV befektetési stratégiájának leírását, ha ezek az elemek szükségesek az ÁÉKBV célkitűzéseinek és befektetési politikájának megfelelő leírásához.

2. SZAKASZ

Kockázat/nyereség profil

8. cikk

A potenciális kockázatok és nyereségek magyarázata, többek között egy mutató használatával

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Kockázat/nyereség profil" szakasza szintetikus mutatót tartalmaz, a következőkkel kiegészítve:

a) a mutatónak és főbb korlátainak magyarázó leírása;

b) azoknak a kockázatoknak a magyarázó leírása, amelyek jelentősek az ÁÉKBV szempontjából és amelyeket a szintetikus mutató nem vesz megfelelően figyelembe.

(2) Az (1) bekezdésben említett szintetikus mutató egy numerikus skálán alapuló kategóriasorozat formáját ölti, amelyen az ÁÉKBV-t az egyik kategóriához kell rendelni. A szintetikus mutató megjelenítésének meg kell felelnie az I. mellékletben meghatározott követelményeknek.

(3) Az (1) bekezdésben említett szintetikus mutató kiszámítását, valamint későbbi módosításait megfelelően dokumentálni kell.

Az alapkezelő társaságok ezeket a számításokat legalább öt évig nyilvántartják. Ezt az időtartamot strukturált alapok esetében ki kell terjeszteni a lejárat utáni öt évre.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában említett magyarázó leírás a következő információkat tartalmazza:

a) figyelmeztetést arról, hogy a múltbeli - a szintetikus mutató számításához is használt - adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az ÁÉKBV jövőbeli kockázati profiljának;

b) figyelmeztetést arról, hogy a feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és hogy az ÁÉKBV kategorizálása idővel módosulhat;

c) figyelmeztetést arról, hogy a legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést;

d) rövid magyarázatot arról, hogy az ÁÉKBV miért van egy adott kategóriában;

e) az ÁÉKBV által kínált tőkegarancia vagy -védelem jellegére, időzítésére és mértékére vonatkozó adatokat, többek között a garantált vagy védett időszakon kívüli befektetésijegy-visszaváltás potenciális hatásait.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában említett magyarázó leírás a következő kockázati kategóriákat tartalmazza, ha lényegesek:

a) hitelkockázat, ha a befektetés jelentős mértékben hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történt;

b) likviditási kockázat, ha a befektetés jelentős mértékben olyan pénzügyi eszközökbe történt, amelyek jellegüknél fogva kielégítően likvidek, de amelyek bizonyos körülmények között viszonylag alacsony szintű likviditással rendelkeznek, és így hatással vannak az ÁÉKBV egészének likviditási kockázati szintjére;

c) partnerkockázat, ha az alapot harmadik féltől származó garancia támogatja, vagy ha a befektetési kitettsége jelentős mértékben egy adott partnerrel kötött egy vagy több szerződésből ered;

d) működési kockázatok és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázatok;

e) a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett pénzügyi technikáknak, például a származékos ügyleteknek az ÁÉKBV kockázati profiljára gyakorolt hatása, ha ezeket a technikákat az alapul szolgáló eszközöknek való kitettség elérése, növelése vagy csökkentése érdekében alkalmazzák.

9. cikk

A kockázatok meghatározására, magyarázatára és bemutatására irányadó elvek

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kockázatok meghatározásának és magyarázatának összhangban kell lennie a kockázat meghatározására, mérésére és nyomon követésére vonatkozó belső eljárással, amelyet a 2010/43/EU irányelvben meghatározottak szerint az ÁÉKBV alapkezelő társasága fogadott el. Ha egy alapkezelő társaság egynél több ÁÉKBV-t kezel, a kockázatokat összehangolt módon kell meghatározni és elmagyarázni.

3. SZAKASZ

Díjak

10. cikk

A díjak bemutatása

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Díjak" szakasza a II. mellékletben meghatározott táblázat formájában mutatja be a díjakat.

(2) Az (1) bekezdésben említett táblázatot a következő követelményeknek megfelelően kell kitölteni:

a) jegyzési és visszaváltási díjként a befektető ÁÉKBV-be fizetett tőke-hozzájárulásából maximálisan levonható összeg százalékos arányát kell feltüntetni;

b) az ÁÉKBV-ből egy év során kivett, "folyó költségeknek" nevezett díjakat egyetlen számadattal kell megadni, amely magában foglalja az ÁÉKBV eszközeiből a meghatározott időszak során kivett összes éves díjat és egyéb kifizetést, és amely az előző évi adatokon alapul;

c) a táblázatban fel kell sorolni és meg kell magyarázni az ÁÉKBV-ből bizonyos különleges körülmények között kivett díjakat, a díjak számításának alapját és hogy a díj mikor alkalmazandó.

11. cikk

A díjak magyarázata és nyilatkozat a díjak fontosságáról

(1) A "Díjak" szakasznak tartalmaznia kell a táblázatban meghatározott minden egyes díj magyarázó leírását, beleértve a következő információt:

a) a jegyzési és visszaváltási díjak tekintetében:

i. világossá kell tenni, hogy a díjak mindig maximális adatok, mivel bizonyos esetekben a befektető kevesebbet fizethet;

ii. közölni kell, hogy a befektető a tényleges jegyzési és visszaváltási díjakat megtudhatja a pénzügyi tanácsadójától vagy a forgalmazójától;

b) a "folyó költségek" tekintetében fel kell tüntetni egy megjegyzést arról, hogy a folyó költségekre vonatkozó adat a [hónap/év] végződő előző évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben hogy ez az adat évről évre változhat.

(2) A "Díjak" szakasznak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot a díjak fontosságáról, amelyből egyértelmű, hogy a befektető által fizetett díjakat az ÁÉKBV működtetésére használják fel, többek között az ÁÉKBV marketing- és forgalmazási költségeire, és hogy ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

12. cikk

Kiegészítő követelmények

(1) A díjszabási struktúra minden elemét a lehető legegyértelműbben kell bemutatni, hogy a befektető végig tudja gondolni a díjak összesített hatását.

(2) Ha az ÁÉKBV által elfogadott stratégia miatt a portfólió ügyleti költségeinek hozamra gyakorolt hatása valószínűsíthetően lényeges lesz, ezt jelezni kell a "Célkitűzések és befektetési politika" szakaszban, a 7. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említettek szerint.

(3) A teljesítménydíjakat a 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően kell közzétenni. Az ÁÉKBV utolsó pénzügyi éve során felszámított teljesítménydíj összegét kell megadni, százalékos adatként.

13. cikk

Egyedi esetek

(1) Ha egy új ÁÉKBV nem tud eleget tenni a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeknek, a folyó költségeket a várható összes díj alapján meg kell becsülni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a) olyan alapok esetében, amelyek rögzített, mindent tartalmazó díjat számolnak fel; ebben az esetben ezt az adatot kell megadni;

b) olyan alapok esetében, amelyek a felszámolható összegnek felső határt szabnak; ebben az esetben ezt az adatot kell megadni mindaddig, amíg az alapkezelő társaság kötelezettséget vállal a közzétett számadat betartására és minden egyéb olyan költség átvállalására, amely a felső határ túllépéséhez vezetne.

14. cikk

Hivatkozások

A "Díjak" szakasznak adott esetben hivatkoznia kell az ÁÉKBV tájékoztatójának azon részeire, amelyek részletesebb információval szolgálnak a díjakról, beleértve a teljesítménydíjakat és kiszámításuk módját.

4. SZAKASZ

Múltbeli teljesítmény

15. cikk

A múltbeli teljesítmény bemutatása

(1) Az ÁÉKBV elmúlt tízévi teljesítményére kiterjedő oszlopdiagrammal kell bemutatni az ÁÉKBV múltbeli teljesítményére vonatkozó információt.

Az első albekezdésben említett oszlopdiagram méretének lehetővé kell tennie az olvashatóságot, de semmiképp nem lehet nagyobb a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum fél oldalánál.

(2) Az öt teljes naptári évnél kevesebb teljesítménnyel rendelkező ÁÉKBV esetén a legutolsó öt évre kiterjedő bemutatást kell használni.

(3) Azon éveket illetően, ahol nincsenek elérhető adatok, az évet üresen kell hagyni, csak a dátum megjelölésével.

(4) Egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkező ÁÉKBV esetében szerepeltetni kell egy nyilatkozatot, miszerint még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

(5) Az oszlopdiagram elrendezését ki kell egészíteni feltűnő megjegyzésekkel, amelyek:

a) figyelmeztetnek arra, hogy a diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas;

b) röviden feltüntetik, hogy mely díjakat vették bele vagy zárták ki a múltbeli teljesítmény számításából;

c) feltüntetik az alap létrehozásának évét;

d) feltüntetik a pénznemet, amelyben a múltbeli teljesítményt kiszámolták.

A b) pontban meghatározott követelmény nem vonatkozik a jegyzési vagy visszaváltási díjat nem alkalmazó ÁÉKBV-kre.

(6) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum a folyó naptári év adatait nem vonhatja be a múltbeli teljesítmény bemutatásába.

16. cikk

A múltbeli teljesítmény kiszámításának módszertana

A múltbeli teljesítmény számadatainak kiszámításához az ÁÉKBV nettó eszközértékét kell alapul venni, és az adatokat azt feltételezve kell kiszámítani, hogy az alap felosztható jövedelmét újra befektették.

17. cikk

Lényeges változások hatása és kezelése

(1) Ha lényeges változás történik az ÁÉKBV célkitűzéseiben és befektetési politikájában a 15. cikkben említett oszlopdiagrammal megjelenített időszak alatt, az ÁÉKBV lényeges változást megelőző múltbeli teljesítményét továbbra is fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben említett lényeges változást megelőző időszakot jelölni kell az oszlopdiagramon és egyértelmű figyelmeztetéssel kell jelezni, hogy a teljesítményt olyan körülmények között érték el, amelyek már nem érvényesek.

18. cikk

Referenciaérték használata a múltbeli teljesítmény mellett

(1) Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Célkitűzések és befektetési politika" szakasza referenciaértékre hivatkozik, ennek a referenciaértéknek a teljesítményét mutató oszlopot be kell illeszteni az ÁÉKBV múltbeli teljesítményét mutató egyes oszlopok mellé.

(2) Olyan ÁÉKBV-k esetében, amelyek nem rendelkeznek múltbeli teljesítményadatokkal az előírt öt vagy tíz év tekintetében, a referenciaértéket nem kell feltüntetni azokra az évekre, amelyekben az ÁÉKBV nem létezett.

19. cikk

A múltbeli teljesítményre vonatkozó "modellezett" adatok használata

(1) Az adatok rendelkezésre állása előtti időszakra vonatkozóan modellezett teljesítményadatok csak a következő esetekben engedélyezhetők, feltéve, hogy használatuk tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető:

a) egy meglévő ÁÉKBV vagy befektetési részalap új befektetésijegy-osztályának teljesítménye modellezhető egy másik osztály teljesítményével, feltéve, hogy a két osztály az ÁÉKBV eszközeiben való részvétel mértékét tekintve nem tér el lényegesen;

b) a feeder-ÁÉKBV teljesítmény modellezhető a master-ÁÉKBV teljesítményével, feltéve, hogy az alábbi feltételek egyike teljesül:

i. a feeder stratégiája és célkitűzései nem teszik lehetővé számára, hogy a master befektetési jegyein és kiegészítő likvid eszközökön kívül más eszközöket birtokoljon;

ii. a feeder jellemzői nem térnek el lényegesen a master jellemzőitől.

(2) Minden olyan esetben, amelyben az (1) bekezdéssel összhangban modellezték a teljesítményt, feltűnő módon jelezni kell az oszlopdiagramon, hogy a teljesítmény modellezett.

(3) A jogi státusát megváltoztató, de ugyanabban a tagállamban letelepedve maradó ÁÉKBV csak akkor tarthatja meg teljesítményadatait, ha a tagállam illetékes hatósága ésszerűen úgy értékeli, hogy a státus megváltozása nincs hatással az ÁÉKBV teljesítményére.

(4) A 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése p) pontjának i. és iii. alpontjában említett egyesülések esetén csak az átvevő ÁÉKBV múltbeli teljesítményét kell megtartani a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban.

5. SZAKASZ

Gyakorlati információk és hivatkozások

20. cikk

A "Gyakorlati információk" szakasz tartalma

(1) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Gyakorlati információk" szakasza a következő, minden olyan tagállam befektetői számára fontos információkat tartalmazza, amelyekben az ÁÉKBV-t forgalmazzák:

a) a letétkezelő neve;

b) hol és hogyan lehet beszerezni további információkat az ÁÉKBV-ről, a tájékoztatójának és legutóbbi éves beszámolójának, valamint esetleges azt követő féléves beszámolójának a másolatát, megjelölve, hogy ezek a dokumentumok mely nyelveken elérhetők és hogy díjmentesen hozzáférhetők;

c) hol és hogyan lehet egyéb gyakorlati információhoz jutni, többek között hol található meg a befektetési jegyek legaktuálisabb ára;

d) nyilatkozat arról, hogy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére;

e) a következő nyilatkozat:

"[A befektetési társaság vagy alapkezelő társaság neve] csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel."

(2) Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum egy ÁÉKBV befektetési részalap számára készül, a "Gyakorlati információk" szakasz tartalmazza a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott információt, köztük a befektetők azon jogát, hogy váltsanak a részalapok között.

(3) Adott esetben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Gyakorlati információk" szakasza beszámol a 26. cikkel összhangban a rendelkezésre álló befektetésijegy-osztályokkal kapcsolatban előírt információról.

21. cikk

Más információforrásokra való hivatkozások használata

(1) Egyéb információforrásokra, többek között a tájékoztatóra, valamint az éves és a féléves beszámolókra való hivatkozásokat be lehet tenni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumba, feltéve, hogy már maga a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum is tartalmaz minden olyan információt, amely alapvetően fontos ahhoz, hogy a befektető megértse a befektetés lényeges elemeit.

Engedélyezni kell a hivatkozást az ÁÉKBV vagy az alapkezelő társaság weboldalára, beleértve az ilyen weboldalak azon részét, amely a tájékoztatót és a rendszeres beszámolókat tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említett hivatkozásoknak a befektetőt az érintett információforrás konkrét szakaszához kell irányítaniuk. Használható több különböző hivatkozás is a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban, de számukat a szükséges minimumra kell korlátozni.

6. SZAKASZ

A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum felülvizsgálata és módosítása

22. cikk

A kiemelt befektetői információk felülvizsgálata

(1) Az alapkezelő társaság vagy befektetési társaság biztosítja, hogy a kiemelt befektetői információk felülvizsgálatát legalább tizenkét havonta elvégzik.

(2) Felülvizsgálatot kell végezni a tájékoztató, az alap szabályzatai vagy a befektetési társaság létesítő okirata javasolt változtatásait megelőzően, ha ezek a változtatások nem képezték az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat tárgyát.

(3) Felülvizsgálatot kell végezni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk lényegesnek ítélt változtatásait megelőzően vagy követően.

23. cikk

A módosított változat közzététele

(1) Ha a 22. cikkben említett felülvizsgálatból az derül ki, hogy változtatásokat kell tenni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban, a módosított változatot azonnal elérhetővé kell tenni.

(2) Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum változtatása az alapkezelő társaság döntésének várható eredménye, beleértve a tájékoztató, az alap szabályzatai vagy a befektetési társaság létesítő okirata változtatásait, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum módosított változatát a változtatások hatálybalépése előtt elérhetővé kell tenni.

(3) Az ÁÉKBV múltbeli teljesítményének megfelelően módosított bemutatását magában foglaló, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot legkésőbb minden év december 31-e után 35 munkanappal elérhetővé kell tenni.

24. cikk

A díjszabási struktúra lényeges változtatásai

(1) A díjakra vonatkozó információnak megfelelően tükröznie kell a díjszabási struktúra minden olyan változását, amelynek eredményeképp növekszik a közvetlenül a befektető által fizetendő egyszeri díjak maximális megengedett összege.

(2) Ha a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiszámított "folyó költségek" már nem megbízhatóak, az alapkezelő társaság helyettük megbecsül egy, a "folyó költségekre" vonatkozó számadatot, amelyről ésszerű oka van feltételezni, hogy következtetni enged az ÁÉKBV-t a jövőben valószínűleg terhelő összegre.

A számítás alapjának ilyen változását a következő nyilatkozattal kell közzétenni:

"A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat a díjak becslésén alapul. [Rövid leírás arról, hogy miért becslést használnak inkább egy utólagos valós adat helyett.] A ténylegesen felmerült díjak pontos összegét az ÁÉKBV egyes pénzügyi évekre vonatkozó éves beszámolói tartalmazzák."

IV. FEJEZET

KÜLÖNLEGES ÁÉKBV-STRUKTÚRÁK

1. SZAKASZ

Befektetési részalapok

25. cikk

Befektetési részalapok

(1) Ha az ÁÉKBV kettő vagy több befektetési részalapból áll, különálló kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot kell készíteni minden egyes részalap tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett minden egyes kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumnak fel kell tüntetnie a "Gyakorlati információk" szakaszon belül a következő információkat:

a) azt, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum az ÁÉKBV egy részalapját ismerteti, és - ha ez az eset áll fenn - hogy a tájékoztató és a rendszeres beszámolók a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum elején megnevezett ÁÉKBV egészére vonatkoznak;

b) azt, hogy az egyes részalapok eszközei és kötelezettségei jogilag különállóak-e és ez milyen hatással lehet a befektetőre;

c) azt, hogy a befektetőnek van-e joga az egyik részalap jegyeibe történt befektetését átváltani egy másik részalap jegyeire, és ha igen, hol szerezhető információ e jog gyakorlásának módjáról.

(3) Ha az alapkezelő társaság díjat határoz meg a befektető számára befektetésének a (2) bekezdés c) pontja szerinti átváltására, és ez a díj eltér a befektetési jegyek standard vételi vagy eladási díjától, akkor ezt a díjat külön fel kell tüntetni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Díjak" szakaszában.

2. SZAKASZ

Befektetésijegy-osztályok

26. cikk

A befektetésijegy-osztályokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum

(1) Ha az ÁÉKBV egynél több befektetésijegy- vagy részvényosztályból áll, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot minden egyes befektetésijegy- vagy részvényosztályra vonatkozóan el kell készíteni.

(2) Az egyazon ÁÉKBV kettő vagy több osztályára vonatkozó kiemelt befektetői információkat össze lehet vonni egyetlen kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumba, feltéve, hogy az ebből eredő dokumentum teljes mértékben megfelel a II. fejezet 2. szakaszában előírt követelményeknek, a hosszúságra vonatkozóan is.

(3) Az alapkezelő társaság kiválaszthat egy osztályt az ÁÉKBV több osztályának reprezentálására, feltéve, hogy a választás tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető a többi osztály potenciális befektetői számára. Ilyen esetekben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Kockázat/nyereség profil" szakaszának magában kell foglalnia a reprezentált többi osztály bármelyikére vonatkozó lényeges kockázat magyarázatát. A reprezentatív osztályon alapuló kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum a többi osztály befektetői rendelkezésére bocsátható.

(4) Különböző osztályok nem kombinálhatók a (3) bekezdésben említett összetett reprezentatív osztályba.

(5) Az alapkezelő társaság nyilvántartást vezet arról, hogy mely egyéb osztályokat képvisel a (3) bekezdésben említett reprezentatív osztály, valamint az ezt a választást alátámasztó indokokról.

27. cikk

Gyakorlati információkról szóló szakasz

A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Gyakorlati információk" szakaszát adott esetben ki kell egészíteni a reprezentatívnak választott osztály megjelölésével, és ehhez azt a kifejezést kell használni, amellyel az ÁÉKBV tájékoztatója az osztályt megnevezi.

Ebben a szakaszban azt is fel kell tüntetni, hogy a befektetők honnan szerezhetnek be információkat az ÁÉKBV többi osztályáról, amelyeket saját tagállamukban forgalmaznak.

3. SZAKASZ

Alapok alapja

28. cikk

A célkitűzésekről és befektetési politikáról szóló szakasz

Ha az ÁÉKBV eszközeinek jelentős részét más ÁÉKBV-kbe vagy egyéb kollektív befektetési vállalkozásokba fekteti a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban az említett ÁÉKBV célkitűzései és befektetési politikája leírásának tartalmaznia kell egy rövid magyarázatot arról, hogy hogyan választják ki folyamatosan a többi kollektív vállalkozást.

29. cikk

Kockázat/nyereség profil

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, lényeges kockázatokra vonatkozó magyarázó leírásnak figyelembe kell vennie az egyes mögöttes kollektív vállalkozások által jelentett kockázatokat, amennyiben ezek valószínűsíthetően lényegesek az ÁÉKBV egészére nézve.

30. cikk

A díjakról szóló szakasz

A díjak leírásának figyelembe kell vennie azokat a díjakat, amelyeket az ÁÉKBV a mögöttes kollektív vállalkozás befektetőjeként magára von. Konkrétan, a mögöttes kollektív vállalkozások által felszámolt jegyzési és visszaváltási, valamint folyó költségeket figyelembe kell venni az ÁÉKBV saját folyó költségeinek kiszámításakor.

4. SZAKASZ

Feeder-ÁÉKBV

31. cikk

A célkitűzésekről és befektetési politikáról szóló szakasz

(1) A 2009/65/EK irányelv 58. cikkében meghatározott feeder-ÁÉKBV kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumának a célkitűzések és befektetési politika leírásában információt kell adnia arról, hogy a feeder-ÁÉKBV eszközeinek mekkora arányát fektették a master-ÁÉKBV-be.

(2) Ismertetni kell továbbá a master-ÁÉKBV célkitűzéseit és befektetési politikáját, megfelelően kiegészítve a következők egyikével:

i. megjegyzés arról, hogy a feeder-ÁÉKBV befektetési hozama nagyon hasonló lesz a master-ÁÉKBV-jéhez; vagy

ii. magyarázat arról, hogy a feeder- és a master-ÁÉKBV befektetési hozama hogyan és miért térhet el.

32. cikk

A kockázat/nyereség profilról szóló szakasz

(1) Ha a feeder-ÁÉKBV kockázat/nyereség profilja valamely lényeges szempontból különbözik a masterétól, ezt a tényt és az okokat el kell magyarázni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Kockázat/nyereség profil" szakaszában.

(2) A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Kockázat/nyereség profil" szakaszában el kell magyarázni a likviditási kockázatokat és a master- és a feeder-ÁÉKBV vásárlási és visszaváltási szabályai közötti kapcsolatot.

33. cikk

A díjakról szóló szakasz

A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Díjak" szakaszának egyaránt ki kell terjedni a feeder-ÁÉKBV-be történő befektetés költségeire és azokra a költségekre és kiadásokra, amelyeket a master-ÁÉKBV terhelhet a feeder-ÁÉKBV-re.

Ezenkívül a feeder-ÁÉKBV folyó költségeinek számadatában össze kell vonni a feeder- és a master-ÁÉKBV költségeit.

34. cikk

Gyakorlati információkról szóló szakasz

(1) A feeder-ÁÉKBV kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumának a "Gyakorlati információk" szakaszban a feeder-ÁÉKBV-re vonatkozó egyedi információkat kell tartalmaznia.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk tartalmazzák a következőket:

a) annak közlését, hogy a master-ÁÉKBV tájékoztatója, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentuma és rendszeres jelentései és beszámolói a feeder-ÁÉKBV befektetői számára kérésre hozzáférhetők, valamint hogy hogyan és milyen nyelveken szerezhetők be;

b) azt, hogy az a) pontban felsorolt elemek csak nyomatott formában vagy egyéb tartós adathordozón elérhetők-e, és hogy kell-e díjat fizetni azon elemekért, amelyekre nem vonatkozik a 2009/65/EK irányelv 63. cikke (5) bekezdése szerinti ingyenes eljuttatás;

c) ha a master-ÁÉKBV a feeder-ÁÉKBV-tól eltérő tagállamban letelepedett, és ez hatással lehet a feeder adóügyi kezelésére, erre vonatkozó megjegyzés.

35. cikk

Múltbeli teljesítmény

(1) A feeder-ÁÉKBV kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumában a múltbeli teljesítmény bemutatása csak a feeder-ÁÉKBV-ra vonatkozhat, és nem mutathatja be a master-ÁÉKBV teljesítményét.

(2) Az (1) bekezdést az alábbi esetekben nem kell alkalmazni:

a) ha a feeder-ÁÉKBV a master-ÁÉKBV-jének múltbeli teljesítményét referenciaértékként jeleníti meg; vagy

b) ha a feedert később indították el feeder-ÁÉKBV-ként mint a master-ÁÉKBV-t, és ha a 19. cikk feltételei teljesülnek, valamint ha a modellezett teljesítményt a feeder létezése előtti évek vonatkozásában, a master-ÁÉKBV múltbeli teljesítménye alapján jelenítik meg; vagy

c) ha a feeder-ÁÉKBV azon időpont előttről származó múltbeli teljesítményadatokkal rendelkezik, amikor feederként kezdett működni, és saját adatait megtartja az oszlopdiagramban az érintett évek vonatkozásában, a lényeges változást a 17. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint jelölve.

5. SZAKASZ

Strukturált ÁÉKBV-k

36. cikk

Teljesítmény-forgatókönyvek

(1) A strukturált ÁÉKBV-k kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentuma nem tartalmaz "Múltbeli teljesítmény" szakaszt.

E szakasz alkalmazásában a strukturált ÁÉKBV olyan ÁÉKBV-ként értendő, amely a befektetők számára bizonyos előre meghatározott időpontokban algoritmus-alapú kifizetéseket biztosít, amelyek a pénzügyi eszközök, indexek vagy referenciaportfóliók vagy hasonló jellemzőkkel bíró ÁÉKBV-k teljesítményéhez, vagy árváltozásaihoz vagy egyéb feltételeihez kapcsolódnak.

(2) A strukturált ÁÉKBV-k esetében a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum "Célkitűzések és befektetési politika" szakasza magyarázatot tartalmaz a képlet működéséről és a kifizetések kiszámítási módjáról.

(3) A (2) bekezdésben említett magyarázatot illusztráció kíséri, amely az ÁÉKBV potenciális teljesítményének legalább három forgatókönyvét bemutatja. Megfelelő forgatókönyveket kell kiválasztani azon körülmények bemutatására, amelyek között a képlet a befektető számára alacsony, közepes vagy magas hozamot termel, beleértve adott esetben a negatív hozamot.

(4) A (3) bekezdésben említett forgatókönyveknek lehetővé kell tenniük a befektető számára, hogy teljes mértékben megértse a képletben rejlő számítási mechanizmus minden hatását.

A forgatókönyveket oly módon kell bemutatni, amely tisztességes, egyértelmű és nem félvezető, és amelyet valószínűsíthetően az átlagos lakossági befektető is megért. Különösen fontos, hogy a forgatókönyvek nem nagyíthatják fel mesterségesen az ÁÉKBV végső teljesítményének jelentőségét.

(5) A (3) bekezdésben említett forgatókönyveket a jövőbeli piaci feltételek és ármozgások vonatkozásában ésszerű és konzervatív feltételezésekre kell alapozni.

Mindazonáltal, ha a képlet jelentős veszteség lehetőségének teszi ki a befektetőt, mint például a csak bizonyos körülmények között működő tőkegarancia esetében, ezeket a veszteségeket megfelelően illusztrálni kell még akkor is, ha a vonatkozó piaci feltételek bekövetkezésének valószínűsége alacsony.

(6) A (3) bekezdésben említett forgatókönyveket megjegyzésnek kell kísérnie, miszerint ezek példák a képlet illusztrálására, és nem a várható események előrejelzését jelentik. Egyértelművé kell tenni, hogy a bemutatott forgatókönyvek előfordulási valószínűsége nem feltétlenül egyenlő.

37. cikk

Hosszúság

A strukturált ÁÉKBV-kre vonatkozó kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum nem lehet hosszabb három nyomtatott A/4-es oldalnál.

V. FEJEZET

TARTÓS ADATHORDOZÓ

38. cikk

A papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon biztosított kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum vagy tájékoztató esetén alkalmazandó feltételek

(1) Ha a 2009/65/EK irányelv alkalmazásában a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot vagy a tájékoztatót papírtól eltérő tartós adathordozó használatával bocsátják a befektetők rendelkezésére, a következő feltételeknek kell teljesülnie:

a) a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum vagy a tájékoztató ilyen tartós adathordozó használatával történő biztosítása összhangban van az alapkezelő társaság és a befektető között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel; valamint

b) a személy, aki számára a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum vagy a tájékoztató biztosítandó, a papíron lévő és az említett egyéb tartós adathordozón lévő információ közötti választás felkínálásakor kifejezetten az egyéb adathordozót választja.

(2) Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum vagy a tájékoztató weboldalon biztosítandó, és az információkat nem személyesen a befektetőnek címzik, a következő feltételeknek is teljesülniük kell:

a) az ezen az adathordozón nyújtott tájékoztatás összhangban van az alapkezelő társaság és a befektető között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel;

b) a befektető kifejezett beleegyezését adja az ilyen formájú tájékoztatáshoz;

c) a befektetőt elektronikus úton értesíteni kell a weboldal címéről és a tájékoztatás weboldalon belüli elérhetőségéről;

d) a tájékoztatásnak naprakésznek kell lennie;

e) a tájékoztatásnak folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie a weboldalon mindaddig, amíg az ügyfélnek indokolt igénye lehet a megtekintésre.

(3) E cikk alkalmazásában az elektronikus hírközlés révén nyújtott tájékoztatás az alapkezelő társaság és a befektető között meglévő vagy kialakítandó üzletvitellel összhangban lévőnek minősül, ha bizonyítható, hogy a befektető rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik. A befektető által az üzletvitel céljából megadott e-mail cím ilyen bizonyítéknak minősül.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

(2) Lásd e Hivatalos Lap 42. oldalát.

(3) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(4) HL L 241., 2006.9.2., 26. o.

(5) HL L 25., 2009.1.29., 18. o.

I. MELLÉKLET

A SZINTETIKUS MUTATÓ MEGJELENÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK

1. A szintetikus mutató 1-től 7-ig terjedő skálán rangsorolja az alapot annak volatilitási adatai alapján.

2. A skálát balról jobbra haladva 1-től 7-ig emelkedő sorrendben lévő egész számokkal jelölt kategóriasorozatként kell megjeleníteni, amely a kockázat/nyereség szintjét ábrázolja a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.

3. Egyértelművé kell tenni a skálán, hogy az alacsonyabb kockázat potenciálisan alacsonyabb nyereséggel jár együtt, a magasabb kockázat pedig potenciálisan magasabb nyereséggel.

4. Feltűnően kell jelölni azt a kategóriát, amelybe az ÁÉKBV tartozik.

5. A skála elemeinek megkülönböztetésére nem használhatók színek.

II. MELLÉKLET

A DÍJAK BEMUTATÁSA

A díjakat a következő szerkezetű táblázatban kell bemutatni:

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak
Jegyzési díj
Visszaváltási díj
[]%
[]%
Ez az Ön pénzéből [befektetés előtt] [befektetése hozamának kifizetése előtt] maximálisan levonható összeg
Az egy év során az alapból levont díjak
Folyó költségek[]%
Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak
TeljesítménydíjAz alap által az ezen díjak referenciaértékén [referenciaérték neve] felül elért hozamoknak évente []% a

- Minden egyes díjnál százalékos összeget kell feltüntetni.

- Teljesítménydíj esetében az alap utolsó pénzügyi éve során felszámított összeget kell megadni, százalékos adatként.

III. MELLÉKLET

A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ BEMUTATÁSA

A múltbeli teljesítményt bemutató oszlopdiagramnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

1. az oszlopdiagram Y-tengelyének skálája lineáris legyen, ne logaritmikus;

2. a skálát hozzá kell igazítani a megjelenített oszlopok terjedelméhez és nem nyomhatja össze az oszlopokat annyira, hogy nehezebb legyen megkülönböztetni a hozamingadozásokat;

3. az X-tengelyt a 0 %-os teljesítményen kell elhelyezni;

4. minden egyes oszlopon fel kell tüntetni az elért hozam százalékos arányát;

5. a múltbeli teljesítményre vonatkozó számadatokat egy tizedesjegyre kell kerekíteni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0583 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0583&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék