32007D0433[1]

2007/433/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 18. ) a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 2496. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 18.)

a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről

(az értesítés a C(2007) 2496. számú dokumentummal történt)

(2007/433/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy fennáll az említett irányelv I. vagy II. mellékletében nem szereplő károsító szervezet területére történő behurcolásának vagy területén történő elterjedésének a veszélye, a tagállam átmeneti jelleggel bármilyen további, a veszély elleni védekezéshez szükségesnek tartott intézkedést foganatosíthat.

(2) A Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell gombának a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell néven ismert anamorf alakban az Ibériai-félsziget északi részén erdészeti szaporítóanyagban való jelenléte miatt Spanyolország 2006. június 16-án tájékoztatta a tagállamokat és a Bizottságot arról, hogy 2006. május 26-án nemzeti mentesítési és ellenőrzési program keretében hivatalos intézkedéseket fogadott el az említett károsító szervezet Spanyolország területére való további behurcolásának és területén való elterjedésének megelőzésére.

(3) A Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell ("a meghatározott károsító szervezet") nem szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében. A korlátozottan rendelkezésre álló tudományos információk alapján készült, a kórokozó kockázatának felméréséről szóló jelentés azonban azt mutatta, hogy a meghatározott károsító szervezet a Pinus spp. faj esetében magas mortalitást a Pseudotsuga menziesii faj esetében pedig súlyos elváltozásokat okozhat. Ezek a fajok Európa-szerte elterjedtek, és számos faj fertőzésre való fogékonysága magas. Ezért haladéktalanul átmeneti intézkedéseket kell hozni a meghatározott károsító szervezet Közösségbe történő behurcolása és Közösségen belüli elterjedése ellen.

(4) Az e határozatban előírt intézkedéseket a meghatározott károsító szervezet behurcolására vagy elterjedésére, a Közösségen belül a fertőzött területek elhatárolására és a károsító szervezet e területeken való ellenőrzésére, a meghatározott növények - beleértve a vetőmagokat is - Közösségbe való behozatalára, azoknak a területén való termesztésére és szállítására, valamint a meghatározott károsító szervezet tagállamokban való jelenlétének vagy hiányának megerősítésére vonatkozó felmérésre kell alkalmazni.

(5) Helyénvaló 2007-ben és 2008-ban rendszeresen értékelni az intézkedések eredményeit, különösen a tagállamok által benyújtandó információk alapján. Az esetleges későbbi intézkedésekről az említett értékelés eredményeinek ismeretében születik döntés.

(6) Az e határozatnak való megfelelés érdekében a tagállamoknak szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(7) Az intézkedések eredményeit 2008. április 1-ig felül kell vizsgálni

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1. "meghatározott károsító szervezet" a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell gombát jelenti;

2. "meghatározott növény" az ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez tartozó növényeket és a Pseudotsuga menziesii fajt jelenti, beleértve a vetőmagokat és a szaporítási célra használt tobozt is;

3. "termesztés helye"

- különálló növénytermesztési egységként használt bármely területet vagy területek összességét jelenti; ezek lehetnek olyan termőterületek, amelyeket növény-egészségügyi okokból külön irányítanak, vagy

- elhatárolt faállomány.

2. cikk

A meghatározott károsító szervezet elleni intézkedések

Tilos a meghatározott károsító szervezet Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjesztése.

3. cikk

A meghatározott növények behozatala

A meghatározott növényeket csak abban az esetben lehet a Közösség területére behozni, amennyiben:

a) azok megfelelnek az I. melléklet I. szakaszában meghatározott követelményeknek; és

b) azokat a Közösségbe történő beléptetés során megvizsgálták és szükség esetén a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (1) bekezdésével összhangban a meghatározott károsító szervezet jelenlétének megállapítása céljából tesztelték, és attól mentesnek találták.

4. cikk

A meghatározott növények Közösségen belüli mozgása

Az e határozat II. melléklete II. szakasza rendelkezéseinek sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy a Közösségbe e határozat 3. cikke szerint behozott növényeket csak abban az esetben lehet a Közösségen belül szállítani, ha azok eleget tesznek az I. melléklet II. szakaszában meghatározott feltételeknek.

5. cikk

Felmérés és értesítés

(1) A tagállamok éves hatósági felméréseket végeznek a meghatározott károsító szervezet területükön való jelenlétének vagy az e károsító szervezettel való fertőzöttség jeleinek megállapítása érdekében.

A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok minden év december 15-éig eljuttatják a Bizottságnak és a többi tagállamnak e felmérések eredményeit, valamint a 6. cikkben említett elhatárolt területek és a II. melléklet II. szakaszában említett intézkedések jegyzékét.

(2) A meghatározott károsító szervezet bármely gyanús előfordulásáról vagy megerősített jelenlétéről értesíteni kell az illetékes hatósági szerveket.

6. cikk

Elhatárolt területek kialakítása

Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett felmérések eredményei vagy az 5. cikk (2) bekezdésében említett értesítések megerősítik a meghatározott károsító szervezet jelenlétét a területen, vagy más módon bizonyíték van e károsító szervezet előfordulására, a tagállamok elhatárolt területeket alakítanak ki és meghozzák a II. melléklet I. és II. szakaszában előírt hatósági intézkedéseket.

7. cikk

A határozatnak való megfelelés

A tagállamok szükség esetén módosítják a meghatározott károsító szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelmük érdekében elfogadott intézkedéseket oly módon, hogy az említett intézkedések megfeleljenek e határozatnak, és ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot legkésőbb 2008. március 31-ig felül kell vizsgálni.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

E HATÁROZAT 3. ÉS 4. CIKKÉBEN EMLÍTETT SZÜKSÉGHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

I. Egyedi behozatali követelmények

A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 1. pontja, IV. melléklete A. része I. szakasza 8.1., 8.2. és 9-10. pontja, IV. melléklete B. része 7-12. és 16-17. pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül a harmadik országokból származó meghatározott növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizonyítvány kíséri, amely tartalmazza a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban, hogy a meghatározott növények olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántart és felügyel, valamint

a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országokban termesztették, amelyekről ismert, hogy a meghatározott károsító szervezet ott nem fordul elő; vagy

b) a növényeket egész életciklusuk alatt a nemzeti növényvédelmi szervezet által a kivitel országában létesített, kártevőmentes területen termesztették az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban. A kártevőmentes terület nevét a "származási hely"rovatban kell feltüntetni; vagy

c) olyan termőhelyről származnak, ahol a kivitelt megelőző két év alatt lebonyolított hivatalos vizsgálatok során a meghatározott károsító szervezetnek semmiféle nyomát nem észlelték, és a termőhelyet közvetlenül a kivitelt megelőzően is megvizsgálták.

II. Mozgás feltételei

E határozat II. melléklete II. szakaszának és a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakasza 4-5. pontja, IV. melléklete B. része 7-12. és 16-17. pontja, V. melléklete A. része I. szakasza 2.1. pontjának és II. szakasza 1.1. pontjának sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy az e határozat 3. cikke szerint a Közösségbe behozott valamennyi meghatározott növényt csak abban az esetben lehet a Közösségen belül szállítani - a tulajdonos vagy a címzett saját használatára szánt, nem kereskedelmi célú kis mennyiségű szállítmány kivételével, amennyiben kizárható a meghatározott károsító szervezet elterjedésének veszélye - ha azt a 92/105/EGK irányelv (1) rendelkezéseivel összhangban elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, és:

a) egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta olyan tagállam termőhelyén termesztették, amelyről ismert, hogy a károsító szervezet ott nem fordul elő; vagy

b) egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta a tagállamban illetékes hivatalos szerv által a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban létesített kártevőmentes területen fekvő termőhelyen termesztették; vagy

c) olyan termőhelyről származnak, ahol az elszállítást megelőző két év alatt lebonyolított hivatalos vizsgálatok során a meghatározott károsító szervezetnek semmilyen nyomát nem észlelték és a termőhelyet közvetlenül az elszállítást megelőzően is megvizsgálták.

(1) HL L 4., 1993.1.8., 22. o. A 2005/17/EK irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 23. o.) módosított irányelv.

II. MELLÉKLET

E HATÁROZAT 6. CIKKÉBEN EMLÍTETT SZÜKSÉGHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

I. Elhatárolt területek kialakítása

1. A 6. cikkben említett elhatárolt területek a következő részekből állnak: Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, szélesebb elhatárolt területet kell meghatározni, amely magában foglalja az érintett elhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.

a) fertőzött körzet, amelyre vonatkozóan megerősítették a károsító szervezet jelenlétét, és amely magában foglal minden, a meghatározott károsító szervezet által okozott tünetet mutató meghatározott növényt; és

b) pufferzóna, amelynek határa legalább 1 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el.

2. Az 1. pontban említett körzetek pontos körülhatárolása szilárd tudományos alapelveken, a meghatározott károsító szervezetek és kórokozó-átvivőik biológiáján, a fertőzöttség mértékén, az évszakon és különösen a meghatározott növényeknek az érintett tagállamokon belüli eloszlásán alapul.

3. Amennyiben a meghatározott károsító szervezet jelenlétét megerősítik a fertőzött körzeten kívül, az érintett területek körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni.

4. Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett éves felülvizsgálatok alapján legalább két egymást követő év során nem fedezik fel a meghatározott károsító szervezetet az adott elhatárolt területen, akkor ezt az elhatárolást meg kell szüntetni, és nincs szükség a továbbiakban az e melléklet II. szakaszában meghatározott intézkedésekre.

II. Intézkedések az elhatárolt területeken

A 6. cikkben említett, az elhatárolt területeken végrehajtandó hatósági intézkedéseknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

- megfelelő intézkedések a meghatározott károsító szervezet kiirtása érdekében,

- a károsító szervezet jelenlétének megfelelő vizsgálatokkal történő intenzív ellenőrzése.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0433 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0433&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék