32005L0017[1]

A Bizottság 2005/17/EK irányelve (2005. március 2.) a növényútlevelekre vonatkozóan a 92/105/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról

A BIZOTTSÁG 2005/17/EK IRÁNYELVE

(2005. március 2.)

a növényútlevelekre vonatkozóan a 92/105/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése f) pontjának második albekezdésére, valamint 10. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról szóló, 1992. december 3-i 92/105/EGK bizottsági irányelv (2) alapján megállapították a növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos egyes részletes eljárásokat.

(2) Új rendelkezéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy a 2000/29/EK irányelv követelményeinek megfelelő, egyes minősített vetőmagok forgalomba hozatalára alkalmazandó közösségi rendelkezésekkel összhangban kibocsátott címkéket növényútlevélként lehessen elismerni.

(3) Úgy tűnik, hogy már számos tagállam használ "EK-növényútlevél" jelölés nélküli címkéket az elkövetkezendő 2004/2005-ös gazdasági évre. Meg kell határozni a címkék átmeneti időszakban történő használatának szabályait.

(4) A 92/105/EGK irányelv értelmében a növényútleveleknek tartalmazniuk kell bizonyos információkat, többek között az "EGK-növényútlevél" kifejezést. Az Európai Unióról szóló szerződés elfogadása óta a Közösség "Európai Közösség" néven ismert, az ennek megfelelő rövidítés "EK", ezért a kifejezést "EK-növényútlevélre" kell módosítani.

(5) A 92/105/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A fent említett címkék használatán alapuló rendszert a szerzett tapasztalatok figyelembevételével 2006. december 31-ig felül kell vizsgálni.

(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/105/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a c) pont helyébe a következő szöveg lép: (3) HL L 169., 2000.7.10., 1. o." (4) HL L 193., 2002.7.20., 60. o."

"c) a 2000/29/EK tanácsi irányelv (3) IV. melléklete A. része II. szakaszának 18.1. pontjában felsoroltak szerinti, ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók esetében a 2002/56/EK tanácsi irányelv (4) III. mellékletében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. december 31. után e címkén az »EK-növényútlevél« kifejezést kell feltüntetni); az ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók védett övezetbe való behozatalát és mozgását szabályozó előírásoknak való megfelelést vagy a címkén, vagy bármely más kereskedelmi okmányon fel kell tüntetni."

b) a következő d), e) és f) pontokkal egészül ki: (5) HL L 193., 2002.7.20., 74. o." (6) HL L 193., 2002.7.20., 33. o." (7) HL L 125., 1966.7.11., 2298/66. o."

"d) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 26. pontjában felsoroltak szerinti Helianthus annuus L. vetőmagok esetében a 2002/57/EK tanácsi irányelv (5) IV. mellékletében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az »EK-növényútlevél« kifejezést kell feltüntetni).

e) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 27. és 29. pontjában felsorolt Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. vetőmagok esetében a 2002/55/EK tanácsi irányelv (6) IV. mellékletének A. részében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az »EK-növényútlevél« kifejezést kell feltüntetni).

f) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 28.1. és 28.2. pontjában felsorolt Medicago sativa L. vetőmagok esetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv (7) IV. mellékletének A. részében meghatározott hivatalos címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke a 2000/29/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett követelmények teljesülésére vonatkozó bizonyítékot (2005. augusztus 31. után e címkén az »EK-növényútlevél« kifejezést kell feltüntetni)."

2. A 4. cikket el kell hagyni.

3. A melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. »EK-növényútlevél« (a 2006. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban használható az »EGK-növényútlevél« kifejezés)."

2. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett címkehasználati rendszert 2006. december 31-ig felül kell vizsgálni.

3. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. május 14-ig megfeleljenek. Ezt az irányelvet 2005. május 15-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4.cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5.cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0017 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0017&locale=hu