Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003R1655[1]

A Tanács 1655/2003/EK rendelete (2003. június 18.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról és az 1416/76/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1655/2003/EK rendelete

(2003. június 18.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról és az 1416/76/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EK tanácsi rendelet [4] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel [5] (a továbbiakban: költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkével. E cikk értelmében az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályokat köteles elfogadni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó keretjellegű pénzügyi rendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek [6] megfelelően. Ennek következtében az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra alkalmazandó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1416/76/EGK tanácsi rendelet [7] a központ igazgatósága által elfogadott pénzügyi szabályok hatálybalépésétől kezdődően hatályát veszti.

(2) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [8] megállapította a dokumentumokkal kapcsolatos - a Szerződés 255. cikkében előírt - betekintési jog általános elveit és korlátait.

(3) Amikor az 1049/2001/EK rendeletet elfogadták, a három intézmény közös nyilatkozatban állapodott meg, hogy az ügynökségeknek és hasonló testületeknek a rendeletnek megfelelő szabályokat kell alkalmazniuk.

(4) Ezért megfelelő rendelkezéseket kell beilleszteni a 337/75/EGK rendeletbe, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazható legyen az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra, továbbá rendelkezni kell a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadásával szembeni jogorvoslatról.

(5) A 337/75/EGK rendeletet ezért a módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 337/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10., 11., 12. és 12a. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. cikk

(1) A központ valamennyi bevételéről és kiadásáról becsléseket készítenek minden egyes, a naptári évnek megfelelő pénzügyi év tekintetében, és ezt a központ költségvetésében ismertetik, amely létesítési tervet foglal magában.

(2) A központ költségvetésében ismertetett bevétel és kiadás egyensúlyban van.

11. cikk

(1) Az igazgatóság minden egyes évben, az igazgató által kidolgozott tervezet alapján, elkészíti a központ bevételének és kiadásának becslését a következő pénzügyi év tekintetében. Ezt a becslést, amely magában foglalja a létesítési terv tervezetét, az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig továbbítja a Bizottság számára.

(2) A becslést a Bizottság, az Európai Unió előzetes általános költségvetés-tervezetével együtt, továbbítja az Európai Parlament és a Tanács (a továbbiakban: költségvetési hatóság) számára.

(3) A Bizottság a becslés alapján az Európai Unió előzetes általános költségvetés-tervezetébe beilleszti az általa a létesítési tervhez szükségesnek tekintett becsléseket és az általános költségvetést terhelő támogatás összegét, amelyet a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszt.

(4) A költségvetési hatóság engedélyezi a központ támogatását szolgáló költségvetési összegeket.

A költségvetési hatóság elfogadja a létesítési tervet a központ számára.

(5) A központ költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Ha szükséges, annak megfelelően kiigazítják.

(6) Az igazgatóság a lehető legrövidebb időn belül értesíti a költségvetési hatóságot azon szándékáról, hogy olyan projektet kíván végrehajtani, amely jelentős pénzügyi következményekkel járhat költségvetése finanszírozására, különösen az épületek bérlésére vagy megvásárlására irányuló projektek tekintetében. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely ága véleményezési szándékáról értesít, véleményét az igazgatóság számára a projektről szóló értesítés keltétől számított hat héten belül továbbítja.

12. cikk

(1) A Bizottsággal folytatott konzultáció után az igazgatóság elfogadja a központra alkalmazandó pénzügyi szabályokat. Ezek a szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó, keretjellegű pénzügyi rendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettől [9], hacsak ez nem kifejezetten szükséges a központ működéséhez, és a Bizottság ezzel előzetesen egyetértett.

12a. cikk

(1) Az igazgató hajtja végre a Központ költségvetését.

(2) Az egyes pénzügyi éveket követően legkésőbb március 31-ig a Központ számvitelért felelős tisztviselője közli az ideiglenes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével, az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője, az általános költségvetési rendelet 128. cikkével összhangban, összevonja az intézmények és a decentralizált testületek ideiglenes elszámolását.

(3) Az egyes pénzügyi éveket követően legkésőbb március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője továbbítja a Központ ideiglenes elszámolását a Számvevőszék számára, az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentéssel együtt. A pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést továbbítják az Európai Parlament és a Tanács számára is.

(4) Az általános költségvetési rendelet 129. cikke alapján, a központ ideiglenes elszámolásáról szóló számvevőszéki észrevételek átvétele után az igazgató saját hatáskörében kidolgozza a központ végleges elszámolását, és azt véleményezésre az igazgatóság elé terjeszti.

(5) Az igazgatóság véleményezi a központ végleges elszámolását.

(6) Az igazgató, legkésőbb az egyes pénzügyi éveket követően július 1-jéig, ezt a végleges elszámolást továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék számára, az Igazgatótanács véleményével együtt.

(7) A végleges elszámolást közzéteszik.

(8) Az igazgató legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszék észrevételeire. Ezt a választ elküldi az igazgatóság számára is.

(9) Az igazgató kérésre az Európai Parlament számára szolgáltatja azokat az információkat, amelyek a kérdéses pénzügyi év tekintetében a felmentési eljárás zökkenőmentes alkalmazásához szükségesek, az általános költségvetési rendelet 146. cikk (3) bekezdésében megállapítottak szerint.

(10) Az Európai Parlament, a minősített többséggel eljáró Tanács ajánlására, az N + 2. év április 30. előtt mentesíti az igazgatót az N. év tekintetében a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól."

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"12b. cikk

(1) Az igazgatóság elfogadja a központ tevékenységeiről és kilátásairól szóló éves jelentést, és azt legkésőbb június 15-ig továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Számvevőszék számára.

(2) A központ évente továbbítja a költségvetési hatóság számára az értékelési eljárások végeredményére vonatkozó információkat."

3. A rendelet következő új cikkel egészül ki:

"14a. cikk

(1) A központ dokumentumaira az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [10] kell alkalmazni.

(2) Az igazgatóság gyakorlati rendelkezéseket fogad el az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EK rendelet módosításáról és az 1416/76/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 18-i 1655/2003/EK tanácsi rendelet [11] hatálybalépését követő hat hónapon belül.

(3) A Központ által az 1049/2001/EK rendelet alapján hozott határozatok az ombudsmanhoz intézett panasz vagy az Európai Közösségek Bírósága előtti eljárás tárgyát képezhetik, a Szerződés 195., illetve 230. cikkében megállapított feltételek szerint."

2. cikk

Az 1416/76/EGK rendelet az igazgatóság által - a 337/75/EGK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján - elfogadott pénzügyi szabályok hatálybalépésétől kezdődően hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 331. E, 2002.12.31., 82. o.

[2] 2003. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[4] HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A legutóbb a 354/95/EK rendelettel (HL L 41., 1995.2.23., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Helyesbítve: HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[6] HL L 357., 2002.12.31., 72. o. Helyesbítve: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

[7] HL L 164., 1976.6.24., 1. o. A legutóbb az 1948/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 15. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[9] HL L 357., 2002.12.31., 72. o. Helyesbítve: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

[10] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[11] HL L 245., 2003.9.29., 41. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1655 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1655&locale=hu