32010R0667[1]

A Tanács 667/2010/EU rendelete ( 2010. július 26. ) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 667/2010/EU RENDELETE

(2010. július 26.)

az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével összhangban elfogadott, az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. március 1-jei 2010/127/KKBP tanácsi határozatra ( 1 ),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

(1)

A Tanács 2010. március 1-jén elfogadta az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1907 (2009) sz. határozatát (1907 (2009) ENSZ BT-határozat) végrehajtó, az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP határozatot. 2010. július 26. a Tanács elfogadta a 2010/127/KKBP határozat módosításáról szóló 2010/414/KKBP határozatot annak érdekében, hogy bevezesse az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) vagy az illetékes ENSZ szankcióbizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által meghatározott személyek és szervezetek listájának módosítására, illetve felülvizsgálatára szolgáló eljárást.

(2)

Az Eritreával szembeni korlátozó intézkedések magukban foglalják a katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, képzés, pénzügyi vagy egyéb támogatás nyújtásának, valamint Eritrea részéről ilyen technikai segítség, képzés, pénzügyi vagy egyéb támogatás beszerzésének vagy az ezekhez való hozzájutásnak a tilalmát.

(3)

A 2010/127/KKBP határozat rendelkezik az Eritreából induló és az oda tartó egyes rakományok ellenőrzéséről, a légi és vízi járművekre vonatkozóan pedig előírja, hogy azoknak meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, az Unióba érkező vagy onnan induló áru tekintetében. Ezt az információt a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 1992/2913/EGK tanácsi rendeletnek ( 2 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatról szóló rendelkezéseivel összhangban kell megadni.

(4)

Emellett a 2010/127/KKBP határozat pénzügyi korlátozó intézkedéseket állapít meg a Biztonsági Tanács vagy az illetékes szankcióbizottság által megnevezett személyekkel és szervezetekkel szemben, továbbá tiltja fegyvereknek vagy katonai felszereléseknek az e megnevezett személyek és szervezetek számára történő szállítását, értékesítését vagy átadását, valamint az ezzel kapcsolatos támogatás vagy szolgáltatás nyújtását. Ezeket a korlátozó intézkedéseket az 1907 (2009) ENSZ BT-határozattal létrehozott fegyverembargót megsértő, a térség destabilizálását célzó fegyveres ellenzéki csoportok számára Eritreából támogatást nyújtó, a 1862 (2009) ENSZ BT-határozat Djibuti tekintetében történő végrehajtását akadályozó, a térségben található, Eritreán kívüli államok vagy azok állampolgárai elleni erőszakos cselekmények vagy terrorcselekmények elkövetése céljából személyeket vagy csoportokat befogadó, finanszírozó, segítő, támogató, szervező, kiképző vagy felbujtó, illetve az ENSZ BT által létrehozott megfigyelőcsoport vizsgálatát vagy munkáját akadályozó, az ENSZ által ilyenként megnevezett személyek és szervezetek, többek között, de nem kizárólagosan az eritreai politikai és katonai vezetők, kormányzati és részben állami szervezetek, valamint az eritreai területen vagy azon kívül élő eritreai állampolgárok magántulajdonában lévő szervezetek ellen kell bevezetni.

(5)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - az Unió érintettsége esetén a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(6)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(7)

Ez a rendelet továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és a Biztonsági Tanács határozatainak jogilag kötelező erejét.

(8)

Tekintettel arra, hogy az eritreai helyzet konkrét fenyegetést jelent a térségben a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2010/127/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében, az e rendelet I. mellékletében foglalt lista módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(9)

A rendelet I. mellékletében szereplő lista módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe felvett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára a szankcióbizottságnak indokolást kell nyújtania annak érdekében, hogy azok észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt vagy érdemi új bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia a határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(10)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági forrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet alapján történő feldolgozása során be kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ),valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) rendelkezéseit.

(11)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak arányosnak, hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg, és a segítségnyújtás szóbeli formáit is magában foglalja;

b) "pénzeszközök" :

mindenfajta befektetett pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzesutalvány és egyéb fizetőeszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

c)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

d)

"gazdasági források" : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e)

"gazdasági források befagyasztása" : a gazdasági források bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

"szankcióbizottság" : a Biztonsági Tanácsnak a Szomáliára és Eritreára vonatkozó 751 (1992) és az 1907 (2009) BT-határozatok nyomán létrehozott bizottsága;

g)

"az Unió területe" : azon területek, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - az Európai Unió működéséről szóló szerződést alkalmazni kell, beleértve azok légterét is;

2. cikk

(1) Tilos:

a) katonai tevékenységekhez, illetve az Európai Unió közös katonai listájában ( 5 ) (EU közös katonai lista) foglalt fegyverekkel és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyaggal való ellátáshoz, ezek előállításához, karbantartásához vagy használatához kapcsolódó technikai segítség közvetlen vagy közvetett módon történő nyújtása bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára Eritreában, vagy eritreai használatra;

b) katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség közvetlen vagy közvetett módon történő nyújtása - ideértve különösen az EU közös katonai listájában foglalt fegyverek és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyag eladásához, szállításához, átadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítség és brókertevékenység nyújtásához biztosított pénzügyi támogatást, hitelt vagy exporthitel-garanciát - bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére Eritreában vagy eritreai használatra;

c) katonai tevékenységekkel, illetve az EU közös katonai listájában foglalt fegyverekkel és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyaggal való ellátással, ezek előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos technikai segítséghez való közvetlen vagy közvetett módon történő hozzájutás bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről Eritreában;

d) katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozáshoz vagy pénzügyi segítséghez való közvetlen vagy közvetett módon történő hozzájutás, ideértve különösen az EU közös katonai listájában foglalt fegyverek és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyag eladásához, szállításához, átadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítség és brókertevékenység nyújtásához biztosított pénzügyi támogatást, hitelt vagy exporthitel-garanciát, közvetlen vagy közvetett módon bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről Eritreában;

e) a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy eredménye az a), b), c) és d) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(2) Az 1. cikk b) és d) pontjában megállapított tilalmak semmilyen felelősséget nem rónak az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre amennyiben azok nem tudtak arról és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezeket a tilalmakat megszegik.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, halált nem okozó katonai felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségre, amennyiben azt a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Eritreába exportált védőruházathoz - beleértve a golyóálló mellényt és a katonai sisakot - kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségre.

3. cikk

(1) A 2010/127/KKBP határozat 1. cikke pontos végrehajtásának biztosítása érdekében Eritrea területéről az Unió vámterületére, illetve az Unió vámterületéről Eritrea területére tartó, teherszállító légi vagy vízi járművön szállított áruk tekintetében az érintett tagállam illetékes hatóságai számára érkezés, illetve indulás előtt kiegészítő információt kell nyújtani.

(2) Az érkezést vagy az indulást megelőző, kiegészítő információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokra - különösen a betartandó határidőket és a kívánt adatokat illetően - a 2913/92/EGK rendeletben, valamint a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ( 6 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott szabályok érvényesek.

(3) Emellett az Eritreába tartó és az onnan induló teherszállító légi járműveken vagy kereskedelmi vízi járműveken árukat szállító, illetve a szállított árukért felelős személyek vagy ezek képviselői nyilatkoznak arról, hogy az áru szerepel-e az EU közös katonai listáján.

(4) Az ebben a cikkben említett belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat és előírt kiegészítő adatok 2010. december 31-ig írásban kereskedelmi, kikötői vagy fuvarozási okmányok felhasználásával benyújthatók, amennyiben ezen okmányok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(5) Január 1-jétől az e cikkben említett előírt kiegészítő információkat írásban, illetve az adott esetnek megfelelően belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok alkalmazásával kell benyújtani.

4. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, illetve ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet a rendelkezésére bocsátani.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel e tilalmakat megszegik.

(5) Az I. mellékletben szerepelnie kell minden, az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által az 1907 (2009) BT-határozat 15. cikkével, és 18. cikkének b) pontjával összhangban kijelölt természetes és jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek.

(6) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének az Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(7) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében a fenti információk a névre, a nyilvántartásba vétel helyére és idejére, a nyilvántartási számra és a székhelyre terjedhetnek ki. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

5. cikk

(1) A 4. cikktől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben azok esetében a következő feltételek teljesülnek:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják,

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 4. cikktől eltérve a tagállamok II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy ezek rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és a megállapítást a bizottság jóváhagyta.

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

A 4. cikktől eltérve a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságok a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 4. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek szankcióbizottság vagy Biztonsági Tanács általi megjelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított, vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy az ítélet nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy az ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; továbbá

e) a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

7. cikk

(1) A 4. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a) az említett számlákon lévő kamat vagy egyéb hozamok; illetve

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírások, amelyeket a 4. cikkben említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság vagy a Biztonsági Tanács által történő kijelölését megelőzően kötöttek,

feltéve, hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 4. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

(2) A 4. cikk (2) bekezdése nem gátolja az Unió pénzügyi és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi és hitelintézetek az ilyen műveletekről késedelem nélkül értesítik az illetékes hatóságokat.

8. cikk

(1) Tilos:

a) katonai tevékenységekhez, illetve az EU közös katonai listájában foglalt fegyverekkel és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyaggal való ellátáshoz, ezek előállításához, karbantartásához vagy használatához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett módon történő technikai segítség nyújtása az I. mellékletben jegyzékbe vett bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára;

b) katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség közvetlen vagy közvetett módon történő nyújtása -, ideértve különösen az EU közös katonai listájában foglalt fegyverek és minden egyéb, azokkal kapcsolatos anyag eladásához, szállításához, átadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítség és brókertevékenység nyújtásához biztosított pénzügyi támogatást, hitelt vagy exporthitel-garanciát - az I. mellékletben jegyzékbe vett bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára;

(2) Tilos tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.

9. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ez a döntés jóhiszeműen került meghozatalra abban a meggyőződésben, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai tekintetében, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása gondatlanság eredménye.

10. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti országoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat - például a 4. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről -, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információt közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítani a Bizottsághoz;

b) a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságokkal együttműködni ezen információk ellenőrzésében.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

11. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

12. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság valamely természetes vagy jogi személyt szervezetet vagy szervet jegyzékbe vesz, a Tanács az érintett természetes vagy jogi személyt szervezetet vagy szervet felveszi I. mellékletben foglalt jegyzékbe. A Tanács közli határozatát az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - ideértve a jegyzékbe vétel indokolását - közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(2) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(3) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

14. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok bármely későbbi módosításáról.

15. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a II. mellékletben felsorolt weboldalakon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról azt megelőzően, hogy ezek a változások érvénybe lépnének.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét -, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot minden későbbi módosításról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

16. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 4., 5., 6., 7., 8. és 12. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

II. MELLÉKLET

Az 5., a 6., a 7. és a 10. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak; az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL L 51., 2010.3.2., 19. o. A 2010/414/KKBP tanácsi határozattal (A Hivatalos lap 74-ik oldalán található) módosított határozat.

( 2 ) HL L 302, 1992.10.19., 1. o.

( 3 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 4 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 5 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 6 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0667 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0667&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0667-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0667-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék