32006R0907[1]

A Bizottság 907/2006/EK rendelete ( 2006. június 20. ) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 907/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1) A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet biztosítja a belső piacon jelen levő mosó- és tisztítószerek szabad mozgását, és ugyanakkor a környezet és az emberi egészség magas fokú védelmét azáltal, hogy szabályokat állapít meg a mosó- és tisztítószerekhez használt felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára és a mosó- és tisztítószerek összetevőinek címkézésére vonatkozóan.

(2) A 648/2004/EK rendelet III. mellékletében megadott vizsgálati módszerek közül néhány, például az ISO 14593 szerinti referenciamódszer, alkalmas vízben rosszul oldódó anyagok vizsgálatára is, ha biztosítva van az anyag megfelelő diszperziója. Az ISO 10634 további útmutatást ad a rosszul oldódó anyagok vizsgálatára. A vízben rosszul oldódó felületaktív anyagok vizsgálatára ugyanakkor egy újabb vizsgálati módszert kell bevezetni. A javasolt új vizsgálati módszer az ISO 10708:1997 "Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása vizes közegben" szabvány szerinti eljárás. Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (EKKBT) megállapította, hogy az ISO 10708 vizsgálati módszere egyenértékű a III. mellékletben jelenleg felsorolt vizsgálati módszerekkel, és a módszer használata mellett foglalt állást.

(3) Az egészségvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a mosó- és tisztítószerek összetételére vonatkozó információkat a nagyközönség számára könnyebben hozzáférhetővé kell tenni. A mosó- és tisztítószerek csomagolásán ezért fel kell tüntetni annak a weboldalnak a címét, ahol az összetevőknek a 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakaszában említett felsorolása könnyen elérhető.

(4) A jelenlegi szabályozás szerint az allergén illatanyagokról tájékoztatást kell adni, ha azokat tiszta anyagként használják fel a termékben. Nem kell azonban tájékoztatást adni róluk, ha felhasználásuk bonyolult összetevők, például illóolajok vagy illatszerek alkotórészeként történik. A fogyasztók számára a jobb átláthatóság biztosítása érdekében a mosó- és tisztítószerekben lévő allergén illatanyagokról mindig tájékoztatást kell adni, függetlenül attól, hogy felhasználásuk milyen módon történt a termékben.

(5) A 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakaszában megadott, az összetevőknek a nagyközönség számára történő felsorolásához a jelenlegi szabályozás szerint a szakszerű tudományos nevezéktant kell használni, ami azonban inkább akadályt, mint segítséget jelent a nagyközönség számára. Van ezenfelül néhány kisebb következetlenség a nagyközönség számára elérhetővé tett, és az egészségügyi szakemberek számára ugyanennek a mellékletnek a C. szakasza szerint elérhetővé tett információk között. Az összetevőkről a nagyközönségnek szóló információkat célszerű a kozmetikai termékek összetevőire már használatos INCI nevezéktan segítségével érthetőbbé tenni, és a C. és D. szakaszt célszerű összhangba hozni egymással.

(6) A rendeletben a "mosó- és tisztítószer" fogalommeghatározása alapján egyértelmű, hogy a címkézésre vonatkozó szabályok minden mosó- és tisztítószerre vonatkoznak, nem csak azokra, amelyek felületaktív anyagokat tartalmaznak. A 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakasza azonban eltérő szabályokat állapít meg a felületaktív anyagokat tartalmazó, illetve nem tartalmazó ipari és közületi mosó- és tisztítószerekre. A címkézési előírások közötti ilyen különbségtétel nem célszerű, ezért meg kell szüntetni.

(7) A 648/2004/EK rendelet III. és VII. mellékletét ezért megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség értelmében indokolt, hogy e mellékletek helyébe újak lépjenek.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mosó- és tisztítószerekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A III. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. A VII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdése e rendelet hatálybalépését követően hat hónappal alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

I. MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN LEVŐ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK TELJES BIOLÓGIAI LEBONTHATÓSÁGÁRA (MINERALIZÁCIÓ) VONATKOZÓ VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A. Az e rendeletben szereplő, a felületaktív anyagok teljes biológiai lebonthatóságára vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok referenciamódszere az EN ISO 14593:1999 szabványon (a gőztér CO2-tartalmának vizsgálatán) alapul. A mosó- és tisztítószerekben található felületaktív anyagokat biológiailag lebonthatónak kell tekinteni, ha a biológiai lebonthatóság (mineralizáció) szintje a következő vizsgálatok (1) valamelyikével mérve 28 napon belül legalább 60 %:

1. EN ISO 14593:1999 szabvány. Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának vizsgálata vizes közegben. A lezárt edényzet szervetlen széntartalmának meghatározásán alapuló módszer (a gőztér CO2-tartalmának vizsgálata). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. (Referenciamódszer.)

2. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-C. mellékletében szereplő módszer (Szén-dioxid (CO2) felszabadulására vonatkozó módosított Sturm-teszt). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

3. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-E. mellékletében szereplő módszer (lezárt üveg). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

4. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-D. mellékletében szereplő módszer (manometrikus respirometria). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

5. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-F. mellékletében szereplő módszer (MITI-teszt, Ministry of International Trade and Industry - Japán. Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

6. ISO 10708:1997. Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése vizes közegben. A biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása kétfázisú zárt palackos teszttel. Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

B. A felületaktív anyag fizikai jellemzőitől függően megfelelően indokolt esetben az alább felsorolt módszerek egyikét lehet használni (2). Meg kell jegyezni, hogy az e módszerekben alkalmazott megfelelési kritériumot (legalább 70 %) egyenértékűnek kell tekinteni az A. pontban felsorolt módszerekben alkalmazott megfelelési kritériummal (legalább 60 %). Az alább felsorolt módszerek kiválasztásának helyénvaló voltát e rendelet 5. cikkével összhangban eseti megerősítésekkel kell meghatározni.

1. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-A. mellékletében szereplő módszer (Oldott szerves szén (DOC) csökkenése). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. A biológiai lebonthatóság megfelelőségi kritériuma a vizsgálatnak megfelelő mérések szerint 28 napon belül legalább 70 %.

2. A 67/548/EGK irányelv V.C.4-B. mellékletében szereplő módszer (módosított OECD-vizsgálat - DOC-csökkenés). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. A biológiai lebonthatóság megfelelőségi kritériuma a vizsgálatnak megfelelő mérések szerint 28 napon belül legalább 70 %.

Megjegyzés: A fent említett módszerek közül azok, melyek átvétele a 67/548/EGK tanácsi irányelvből történt, megtalálhatók a »Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése az Európai Unióban« című kiadvány »Vizsgálati módszerek« című 2. részében is. Európai Bizottság 1997. ISBN 92-828-0076-8.

(1) Ezeket a vizsgálatokat tartják a felületaktív anyagokra nézve a leginkább megfelelőnek.

(2) Előfordulhat, hogy a DOC-módszerek eredményei csak a koncentrációcsökkenést mutatják, nem pedig a teljes biológiai lebonthatóságot. Előfordulhat, hogy a manometrikus respirometria, a MITI-teszt és a kétfázisú BOI módszer egyes esetekben nem megfelelő, mivel a nagy kiindulási vizsgálati koncentrációk gátló hatásúak lehetnek."

II. MELLÉKLET

"VII. MELLÉKLET

CÍMKÉZÉS ÉS AZ ÖSSZETEVŐKET ISMERTETŐ ADATLAP

A. A tartalomra vonatkozó címkézés

A címkézésre vonatkozóan a következő rendelkezéseket kell alkalmazni a nagyközönség számára árusított mosó- és tisztítószerek csomagolását illetően.

A következő tömegszázalék-osztályokat

- 5 %-nál kevesebb,

- 5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb,

- 15 % vagy ennél több, de 30 %-nál kevesebb,

- 30 % és ennél több,

kell használni az alább felsorolt alkotórészek részarányára, amennyiben azokat 0,2 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban használják fel a mosó- és tisztítószerekben:

- foszfátok,

- foszfonátok,

- anionos felületaktív anyagok,

- kationos felületaktív anyagok,

- amfoter felületaktív anyagok,

- nem ionos felületaktív anyagok,

- oxigénalapú fehérítőszerek,

- klóralapú fehérítőszerek,

- EDTA és annak sói,

- NTA (nitrilo-triecetsav) és annak sói,

- fenolok és halogénezett fenolok,

- para-diklórbenzol,

- aromás szénhidrogének,

- alifás szénhidrogének,

- halogénezett szénhidrogének,

- szappan,

- zeolitok,

- polikarboxilátok.

Koncentrációjuktól függetlenül fel kell sorolni az alábbi osztályokba tartozó alkotórészeket, ha azokat felhasználják a mosó- és tisztítószerben:

- enzimek,

- fertőtlenítőszerek,

- optikai fehérítők,

- illatszerek.

Az esetleg felhasznált tartósítószereket koncentrációjuktól függetlenül fel kell sorolni, a megnevezésükhöz a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (1) 8. cikkében megállapított közös nevezéktant használva.

Amennyiben 0,01 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban használnak fel a mosó- és tisztítószerhez olyan allergén illatanyagokat, melyek szerepelnek a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében felsorolt anyagok között - a Kozmetikai Termékek és Nem Élelmiszer Termékek Tudományos Bizottsága (SCCNFP) által először az SCCNFP/0017/98 számú véleményben összeállított jegyzéken szereplő allergén illatszer-összetevők felvételét célzó 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) történt módosítás eredményeként -, akkor ezeket az említett irányelv nevezéktanát használva kell felsorolni, minden további olyan allergén illatanyaggal együtt, melyet később vesznek fel a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe, az említett melléklet műszaki fejlődéshez való igazítása keretében.

Amennyiben később az SCCNFP az illatanyagokban levő allergén anyagokra kockázaton alapuló egyedi koncentrációhatárokat állapít meg, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban javasolja e határértékeknek az elfogadását a fent említett 0,01 %-os határérték helyett.

A csomagoláson fel kell tüntetni annak a weboldalnak a címét, ahol a VII. melléklet D. szakaszában említett összetevőjegyzék elérhető.

Az ipari és közületi ágazatban történő felhasználásra szánt és a nagyközönség számára nem elérhető mosó- és tisztítószerekre vonatkozóan a fenti követelményeket nem kell betartani, ha műszaki adatlapok vagy biztonsági adatlapok révén, vagy ezekhez hasonló más megfelelő módon a fentiekkel egyenértékű információt szolgáltatnak.

B. Az adagolásra vonatkozó információ feltüntetése

A 11. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint a címkézésre vonatkozó következő rendelkezéseket kell alkalmazni a nagyközönség számára árusított mosó- és tisztítószerek csomagolására. A nagyközönség számára árusított, mosószerként történő felhasználásra szánt mosó- és tisztítószerek csomagolásán a következő információnak kell szerepelnie:

- Normál mosógéptöltethez megfelelő ajánlott mennyiségek és/vagy adagolási útmutatás, milliliterben vagy grammban, lágy, közepes és kemény vízkeménységi osztályokhoz, és egy- vagy kétciklusos mosási folyamatokra vonatkozó előírásokkal.

- Nagy teljesítményű mosó- és tisztítószerekhez azoknak a »normál mértékben szennyezett« textiliából álló normál mosógéptölteteknek a száma, és a kényes textiliákhoz használandó mosó- és tisztítószerek esetében azoknak az enyhén szennyezett textiliábóll álló normál mosógéptölteteknek a száma, melyeket a csomag tartalmával 2,5 millimól CaCO3/l értéknek megfelelő, közepes keménységű víz használatával ki lehet mosni.

- Amennyiben a mosószerhez tartozik mérőpohár, annak befogadóképességét milliliterben vagy grammban meg kell adni, és jelöléssel kell ellátni a mosó- és tisztítószer normál mosógéptöltethez lágy, közepes és kemény vízkeménységi osztályok esetében megfelelő adagjának megadásához.

A normál mosógéptöltet a mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 1999. június 10-i 1999/476/EK bizottsági határozat (3) meghatározásainak megfelelően 4,5 kg száraz textilia a nagy teljesítményű mosó- és tisztítószerek, és 2,5 kg száraz textilia a kis teljesítményű mosó- és tisztítószerek esetében. A mosó- és tisztítószert általában nagy teljesítményű mosó- és tisztítószernek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a gyártó kifejezetten utal a textiliák kíméletes kezelésére, azaz kis hőmérsékletű mosásra, kényes textiliákra és színekre.

C. Az összetevőket ismertető adatlap

A következő rendelkezéseket kell alkalmazni a 9. cikk (3) bekezdésében említett adatlapon szereplő összetevők felsorolására.

Az adatlapon szerepel a mosó- és tisztítószer, valamint a gyártó neve.

Valamennyi összetevőt fel kell sorolni, a tömeg szerinti mennyiségnek megfelelően csökkenő sorrendben, és a felsorolást a következő tömegszázalék-osztályokra kell tovább bontani:

- 10 % vagy ennél több,

- 1 % vagy ennél több, de 10 %-nál kevesebb,

- 0,1 % vagy ennél több, de 1 %-nál kevesebb,

- 0,1 %-nál kevesebb.

A szennyeződéseket nem kell összetevőnek tekinteni.

Az »összetevő« olyan mesterséges vagy természetes eredetű kémiai anyagot jelent, amelyet szándékosan használtak fel a mosó- és tisztítószer összeállításához. E melléklet értelmében az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék önálló összetevőnek tekintendő és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.

Minden összetevőre meg kell adni a közhasználatú kémiai elnevezést vagy IUPAC (4)-nevet, továbbá - ha van - az INCI (5)-nevet, a CAS-számot, valamint az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet.

D. Az összetevők jegyzékének közzététele

A gyártók a következő információk kivételével egy weboldalon elérhetővé teszik az összetevőket ismertető, fent említett adatlapot:

- Nem szükséges megadni a tömegszázalék-osztályokat.

- Nem szükséges megadni a CAS-számokat.

- Az összetevők megnevezését az INCI nevezéktan szerint kell megadni, vagy ha nincs INCI-név, akkor az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet kell megadni. Ha az anyag nem szerepel sem az INCI-nevezéktanban, sem az Európai gyógyszerkönyvben, akkor ezek helyett a közhasználatú kémiai nevet vagy az IUPAC-nevet kell használni. Az illatszerre a »parfum« szót kell használni, a színezékre pedig a »colorant« szót. Az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék egyetlen összetevőnek tekintendő, és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.

A weboldal elérése nem korlátozható és nem köthető feltételhez, és a tartalmát folyamatosan frissíteni kell. A weboldalnak tartalmaznia kell a Bizottság Pharmacos weboldalára vagy más megfelelő weboldalra mutató hivatkozást, amelyen keresztül elérhető egy táblázat, amely megadja az INCI-megnevezések, az Európai gyógyszerkönyvben szereplő elnevezések és a CAS-számok közötti megfeleléseket.

Ezt az előírást nem kell alkalmazni azokra az ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekre, illetve ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekben használandó felületaktív anyagokra, melyekre vonatkozóan műszaki adatlap vagy biztonsági adatlap rendelkezésre áll.

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/80/EK bizottsági irányelvvel (HL L 303., 2005.11.22., 32. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(3) HL L 187., 1999.7.20., 52. o. A legutóbb a 2003/200/EK határozattal (HL L 76., 2003.3.22., 25. o.) módosított határozat.

(4) Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója.

(5) Kozmetikai összetevők nemzetközi nevezéktana."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0907 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0907&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék