31997R0779[1]

A Tanács 779/97/EK rendelete (1997. április 24.) a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó szabályok bevezetéséről

A Tanács 779/97/EK rendelete

(1997. április 24.)

a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó szabályok bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az 1994-es csatlakozási okmány előírásai szerint a vizekhez való hozzáférésre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket a különleges halászati engedélyek közösségi rendszerének bevezetéséig kell alkalmazni; mivel e rendelkezéseket a 3237/94/EK bizottsági rendelet [4] határozza meg;

mivel e rendelkezések magukban foglalják azt, hogy a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés feltételeit meghatározó, a halászati tevékenység folytatásáról szóló, valamint a különleges halászati engedélyek közösségi rendszerét bevezető közösségi intézkedések kerülnek majd elfogadásra; mivel e rendelet meghatározza ezen intézkedéseket;

mivel a rendelkezések hatálya alá eső halászati területeken a közösségi hajók által végzett halászati erőkifejtésről adatokat kell gyűjteni azok hasznosításának jobb megértése céljából;

mivel a halászati erőkifejtés ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések bevezetése a lobogó szerinti tagállam felelőssége; mivel ezért biztosítani kell az irányítási és ellenőrzési eljárások átláthatóságát és méltányosságát;

mivel a Balti-tengeren folytatott halászati erőkifejtés ellenőrzése nem sérti a halászati erőkifejtés szintjeinek a Tanács által a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet [5] 8. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően történő megállapítását, különös tekintettel e terület erőforrásainak állapotára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet létrehozza a tagállamok felségterülete vagy joghatósága alá tartozó IBSFC területeken (22-32. alkörzet) végzett halászati erőkifejtés irányítási rendszerének bevezetésére szolgáló eljárást.

A rendszer 1998. január 1-jén lép hatályba.

2. cikk

(1) A tagállamok összeállítják a lobogóik alatt hajózó azon megnevezett hajók jegyzékét, amelyek jogosultak a mellékletben meghatározott halászati területeken halászati tevékenységek folytatására.

(2) A tagállamok később kicserélhetik a jegyzékeikre felvett hajókat vagy felvehetnek egyéb hajókat is, feltéve, hogy azok halászati jogosultsággal rendelkeznek, valamint megfelelnek a 3760/92/EGK rendelet 11. cikkének alkalmazásából eredő vonatkozó feltételeknek.

3. cikk

A tagállamok a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel [6] összhangban a lobogójuk alatt hajózó, a mellékletben említett halászati területeken halászati tevékenységet folytató hajóik számára különleges halászati engedélyt adnak ki.

4. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1997. szeptember 30-ig megküldik a Bizottságnak a 2. cikkben említett, megnevezett hajók jegyzékére vonatkozó adatokat.

(2) A tagállamok rendszeres időközönként értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett adatokban történt valamennyi változásról.

(3) A Bizottság továbbítja a többi tagállamnak az (1) és a (2) bekezdésben említett adatokat.

5. cikk

Amennyiben szükséges, a Tanács a 3760/92/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően szinteket állapíthat meg a halászati erőkifejtésre, különös figyelemmel a mellékletben említett halászati területek halállományaira.

6. cikk

(1) A tagállamok lépéseket tesznek a lobogójuk alatt hajózó hajók által a mellékletben említett halászati területeken folytatott halászati erőkifejtés utólagos ellenőrzésének biztosítására.

(2) A Tanács 1997. december 31. előtt döntést hoz a Bizottság által a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [7] módosításaira legkésőbb 1997. június 30-ig benyújtandó javaslatról, különösen a IIa. címmel kapcsolatban, amely a halászati erőkifejtés adatainak a hajónaplóba való feljegyzéséről, a megnevezett hajók jegyzékeinek a Bizottsághoz történő eljuttatására vonatkozó eljárásról, a tagállamok által a halászati erőkifejtésekről végzett adatgyűjtésről és az összegyűjtött adatoknak a Bizottsághoz történő továbbításáról szól, az e rendeletben említett, a halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó szabályok betartásának biztosítása érdekében.

7. cikk

(1) Ez a rendelet azokra a hajókra alkalmazandó, amelyek függélyek között mért hosszúsága 15 méternél vagy teljes hosszúsága 18 méternél nagyobb.

(2) Az e határértéknél kisebb méretű hajók halászati erőkifejtését az egyes halászati területek esetében összesítve kell megbecsülni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1997. április 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. J. Wijers

[1] HL C 342., 1996.11.14., 9. o.

[2] HL C 132., 1997.4.28.

[3] HL C 133., 1997.4.28.

[4] HL L 338., 1994.12.28., 20. o.

[5] HL L 389., 1992.12.31., 1. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[6] HL L 171., 1994.7.6, 7. o.

[7] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2870/95/EK rendelettel (HL L 301., 1995.12.14., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A halászatok meghatározása

Halászat |

Felszerelés | Célfajok | IBSFC területek |

Vontatott felszerelés | Tengerfenéken élő fajok | 22-32. alkörzet |

Rögzített felszerelés és eresztőhálók | Tengerfenéken élő fajok | 22-32. alkörzet |

Minden felszerelés | Nyílttengeri fajok (hering, spratt) | 22-32. alkörzeten belül a "3. irányítási egység" |

Minden felszerelés | Lazac, tengeri pisztráng és édesvízi halak | 22-32. alkörzet |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0779 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0779&locale=hu

Tartalomjegyzék