32005R0485[1]

A Tanács 485/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004-ben cunami által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonatkozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 485/2005/EK RENDELETE

(2005. március 16.)

a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004-ben cunami által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonatkozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) 2004. december 26-án az Indiai-óceán térségében heves cunami sújtott számos harmadik országot, pusztítást végzett partjaikon és tönkretette iparukat, valamint számos emberéletet követelt. Sok halászhajó szenvedett hajótörést a tengeren, illetve semmisült meg a kikötőben.

(2) A közös halászati politika keretében a halászhajók kizárólag akkor vonhatók ki köztámogatással a közösségi halászflottából, ha azokat leselejtezték vagy halászaton kívüli nonprofit célokra átminősítették.

(3) Helyénvaló a halászhajók közösségi flottából köztámogatás révén történő kivonásának lehetőségét kiterjeszteni olyan hajókra is, amelyeket a cunami sújtotta országoknak adnak át az érintett halászközösségek javára.

(4) Ez segítene abban, hogy e közösségek gyorsan újjáépíthessék halászflottáikat, az Egyesült Nemzetek Szervezete Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által rögzített helyi igények figyelembevételével.

(5) E közösségek igényei kielégítése céljából az e rendeletben előírt intézkedések kizárólag a teljes mértékben tengerálló, halászati tevékenységre alkalmas, és legfeljebb 12 méter teljes hosszúságú hajókra alkalmazhatóak.

(6) Helyénvaló, hogy a közjogi vagy magánjogi szervezetek kiegészítő támogatást kapjanak a hajók harmadik országokba történő szállításával kapcsolatban felmerült költségeik fedezése érdekében, a hajótulajdonosok pedig kompenzációban részesüljenek hajóik felszereléséért és teljes mértékben tengerállóvá tételéért.

(7) Meg kell határozni a hajók átadására vonatkozó eljárást.

(8) A tagállamoknak és a Bizottságnak be kell nyújtania az e rendelet alapján hozott intézkedésekről szóló jelentéseket annak érdekében, hogy biztosított legyen a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköznek (HOPE) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletben (2) előírt átláthatósága.

(9) Különösen hasznos a hajóátadások értékelése annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedéseket az érintett halászközösségek javára hajtják végre, fennáll az intézkedéseknek a közös halászati politika általános elveivel való összhangja, az intézkedések előmozdítják a halászati tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát, valamint hogy elkerülhetőek legyenek a helyi gazdaságra gyakorolt negatív hatások.

(10) Az ügy sürgősségére tekintettel elengedhetetlen kivételt biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól.

(11) A 2792/1999/EK rendeletet (3) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2792/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

"(2) A halászhajók halászati tevékenységét beszüntető intézkedések csak a 10 éves vagy annál régebbi hajókra alkalmazhatók.

2006. június 30-ig azonban az ötéves vagy annál régebbi, vontatott halászfelszerelést nem használó hajók végleges átadása is lehetséges a (3) bekezdés d) pontjával összhangban."

b) A (3) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"d) 2006. június 30-ig a hajó végleges átadása az Indiai-óceán térségében 2004 decemberében cunami által sújtott valamely harmadik országnak, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

i. a hajó teljes hossza nem haladja meg a 12 métert, és legfeljebb 20 éves;

ii) az átadást engedélyező tagállam biztosítja, hogy a hajó teljes mértékben tengerálló, és halászati tevékenység végzésére alkalmas legyen, az átadás a cunami sújtotta régióban az annak következményeit elszenvedő halászközösségek javára történjen, valamint hogy ne lépjenek fel a halászati erőforrásokra és a helyi gazdaságra gyakorolt káros hatások;

iii) az átadás kielégíti az Egyesült Nemzetek Szervezete Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete értékelésében meghatározott igényeket és összhangban áll a harmadik ország kéréseivel."

c) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki: "(6) Az (5) bekezdés a) pontjától eltérve, a (3) bekezdés d) pontjának megfelelően a hajók végleges átadására nyújtott köztámogatást a következőképpen kell kiszámítani:

i. az 5-15 éves hajók esetében az (5) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett támogatást, a 16-20 éves hajók esetében pedig az (5) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett támogatást kell alkalmazni;

ii. az (5) bekezdés a) pontjában említett támogatás legfeljebb 20 %-kal növelhető a következő célokra: Ugyancsak részesülhetnek az e bekezdés szerinti támogatásokból azok a hajók, amelyek tevékenységének végleges beszüntetésére vonatkozóan 2005. április 2-ig kérelmet nyújtottak be egy tagállam illetékes hatóságaihoz."

- a hajók harmadik országoknak történő átadásáért felelős, a tagállamok kijelölt közjogi vagy magánjogi szervezetek költségeinek fedezése,

- a támogatásban részesülő hajótulajdonos kompenzálása a hajó felszereléséért, valamint teljes mértékben tengerállóvá, és a harmadik országokban halászati tevékenységre alkalmassá tételéért.

2. A 10. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja értelmében átadott hajókra."

3. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

"18a. cikk

A 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásra vonatkozó eljárás

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja értelmében átadásra előirányzott hajókról, valamint a szándékolt rendeltetési helyről.

(2) Az ilyen értesítést követő két hónapon belül a Bizottság tájékoztathatja az érintett tagállamot arról, hogy az átadás nem felel meg a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontjában és különösen annak iii. alpontjában megállapított feltételeknek.

Amennyiben a Bizottság az értesítést követő két hónapon belül nem tájékoztatja ilyen jelleggel a tagállamot, az folytathatja az átadást.

18b. cikk

Jelentés a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásról

(1) 2005. szeptember 30-ig és azt követően háromhavonta a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokkal kapcsolatos összes rendelkezésükre álló információt.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk és minden egyéb információ alapján a Bizottság félévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokról.

(3) A tagállamoknak az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében előírt, a HOPE-támogatás végrehajtásáról szóló, és a Bizottságnak 2007-ben benyújtott éves jelentése tartalmaz egy szakaszt a rendelet 7. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokra vonatkozóan."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) Az Európai Parlament 2005. február 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb az 1421/2004/EK rendelettel (HL L 260., 2004.8.6., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0485 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0485&locale=hu