31990L0425[1]

A Tanács irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. június 26.)

egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről

(90/425/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Közösségnek el kell fogadnia azon intézkedéseket, amelyek az egységes piac fokozatos megteremtését szolgálják az 1992. december 31-ig terjedő időszak alatt;

mivel az állatok és állati eredetű termékek piaca közös szervezésének harmonikus működése magában foglalja az érintett állatok és állati eredetű termékek tekintetében az állattenyésztési és állat-egészségügyi korlátok megszüntetését a Közösségen belüli kereskedelem fejlődése érdekében, mivel ebben a vonatkozásban a piacok közös szervezésének alapvető jellegzetessége az állatok és mezőgazdasági termékek szabad mozgása, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlődését és a termelési tényezők optimális felhasználását;

mivel jelenleg a közegészségügyi és állat-egészségügyi célú állat-egészségügyi ellenőrzéseket a határokon bonyolítják le;

mivel a végső cél az, hogy az állat-egészségügyi ellenőrzéseket csak a feladási helyen bonyolítsák le, mivel pedig e cél csak az állat-egészségügyi követelményrendszerek harmonizációja révén érhető el;

mivel, tekintettel az egységes piac megteremtésére, a fenti cél megvalósításáig nagyobb súlyt kell fektetni a feladási helyen elvégzett, illetve a rendeltetési helyen lebonyolítható vizsgálatok szervezésére; mivel e megoldás a Közösségen belüli határokon történő állat-egészségügyi ellenőrzések felfüggesztéséhez vezet, mivel e tekintetben szükségesnek látszik egy egészségügyi bizonyítvány vagy azonosító okmány fenntartása, amelyről a Közösség szabályai rendelkeznek;

mivel e megoldás feltételezi a feladó államban lebonyolított állat-egészségügyi ellenőrzésekbe vetett nagyobb bizalmat, különösen egy gyors információcserét lehetővé tevő rendszer kiépítésével; mivel a feladó tagállamnak biztosítania kell, hogy az ilyen állat-egészségügyi ellenőrzéseket megfelelően végezzék el;

mivel a rendeltetési országban helyszíni állat-egészségügyi ellenőrzések végezhetők a rendeltetési helyen; mivel azonban rendellenesség alapos gyanúja esetén, a tranzitforgalomban lévő állatokon és tranzitárukon állat-egészségügyi ellenőrzés végezhető, és mivel a továbbiakban is lehetséges karanténozás elrendelése olyan területeken, melyek nem esnek a harmonizáció hatálya alá;

mivel meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyeket akkor foganatosítanak, ha a szállítmány az állat-egészségügyi ellenőrzés során rendellenesnek bizonyul;

mivel meg kell határozni azon eljárásokat, amelyek útján az egyes gazdaságokból, központokból vagy szervezetektől származó szállítmányokkal kapcsolatos konfliktusok kezelhetők;

mivel meg kell tenni a védintézkedésekre irányuló lépéseket; mivel e téren, elsősorban a hatékonyság érdekében, az elsődleges felelősség a feladó tagországot terheli; mivel szükséges, hogy a Bizottság gyorsan intézkedhessen, különösen a helyszíni ellenőrzések és a helyzethez mérten szükséges intézkedések meghozatala útján;

mivel a hatékonyság érdekében szükséges, hogy ezen irányelv vonatkozzon minden olyan állatra és termékre, amely a Közösségen belüli kereskedelemben az állat-egészségügyi előírások hatálya alá tartozik;

mivel azonban, tekintettel a harmonizáció jelenlegi szintjére, és a közösségi szabályozás meghozataláig, az egységes szabályozás alá nem eső állatok és termékek meg kell, hogy feleljenek a rendeltetési ország követelményeinek, feltéve hogy azok összhangban állnak a Szerződés 36. pontjával;

mivel a fent említett szabályokat kell alkalmazni az állattenyésztési vizsgálatokban;

mivel a jelenleg hatályos irányelvek szabályozását az ezen irányelvben megszabott új szabályokhoz kell igazítani;

mivel 1993 végéig e szabályokat felül kell vizsgálni;

mivel meg kell bízni a Bizottságot ezen irányelv végrehajtási utasításainak meghozatalával; mivel ennekérdekében meg kell teremteni azon eljárásokat, amelyek a tagállamok és a Bizottság szoros és hatékony együttműködését szolgálják az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az A. mellékletben felsorolt, illetve a 21. cikk első bekezdésében említett irányelvek hatálya alá tartozó, kereskedelmi forgalomra szánt élőállatokon és termékeken végrehajtott állat-egészségügyi ellenőrzéseket, a 7. cikk sérelme nélkül, a továbbiakban nem a határokon, hanem ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban végzik.

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az állattenyésztési okmányok ellenőrzése az ezen irányelvben megállapított szabályok szerint történik.

Ezen irányelv nem érinti azon ellenőrzéseket, melyeket a tagállamnak a jogszabályok általános betartásáért felelős hatóságai nem-diszkriminatív jelleggel végeznek.

Ezen irányelv nem vonatkozik a tagállamok között, természetes személy kíséretében és felelősségére szállított, kedvtelésből tartott állatok mozgására érvényes állat-egészségügyi ellenőrzésekre, amennyiben az ilyen mozgás nem kereskedelmi ügylet keretében valósul meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "állat-egészségügyi ellenőrzés": minden olyan, az 1. cikkben meghatározott állatokat érintő fizikai vizsgálat és/vagy adminisztratív intézkedés, amelynek közvetlen vagy más módon megvalósuló célja a közegészség vagy az állatok egészségének védelme;

2. "állattenyésztési ellenőrzés": minden olyan fizikai és/vagy adminisztratív vizsgálat, amelyet az ezen irányelv A. mellékletének II. szakaszában felsorolt irányelvek hatálya alá tartozó állatokon végeznek, és amelynek közvetett vagy közvetlen célja a fajtanemesítés;

3. "kereskedelem": a tagállamok között a Szerződés 9. cikke (2) bekezdésének értelmében folyó kereskedelem;

4. "gazdaság": minden olyan mezőgazdasági létesítmény vagy egy forgalmazó telephelye, amely a tagállamok hatályos jogszabályai alapján a tagállamok területén működik, és amelyben, a lófélék kivételével, az A. és B. mellékletben felsorolt állatok találhatók vagy azokat ott rendszeresen tartják, valamint az élő lófélék szállításának és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott telep;

5. "központ vagy szervezet": minden olyan vállalkozás, amely az 1. cikkben meghatározott termékek előállításával, tárolásával, feldolgozásával vagy kezelésével foglalkozik;

6. "illetékes hatóság": a tagállamok minden olyan központi hatósága, amely jogosult állat-egészségügyi vagy állattenyésztési ellenőrzések elvégzésére, illetve bármely olyan hatóság, amelyekre e jogosultságokat átruházták,

7. "hatósági állatorvos": az illetékes hatóság által kijelölt állatorvos.

I. FEJEZET

A származási helyen végzett ellenőrzések

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy csak az 1. cikkben meghatározott azon állatok és termékek kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, amelyek megfelelnek a következő követelményeknek:

a) az A. mellékletben felsorolt állatok és termékek megfelelnek az említett mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt követelményeknek, a B. mellékletben felsorolt állatok és állati eredetű termékek pedig megfelelnek a rendeltetési hely szerinti tagállam előírásainak;

b) a gazdaság, szervezet vagy központ, ahonnan származnak, a (3) bekezdésnek megfelelő rendszeres hatósági állatorvosi ellenőrzés alatt áll;

c) rendelkeznek a Közösség szabályainak megfelelő azonosító jellel, és olyan nyilvántartásban szerepelnek, amely egyértelműen utal az eredeti vagy tranzitgazdaságra, szervezetre vagy központra; az egyes tagállamok azonosítási és nyilvántartási rendszereiről legkésőbb három hónappal ezen irányelv kihirdetésétől számítva értesíteni kell a Bizottságot.

1993. január 1-jéig a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazott azonosítási és nyilvántartási rendszerek kiterjednek az állatok mozgására a tagállamok területén belül;

d) szállításuk során egészségügyi bizonyítvány és/vagy más, az A. mellékletben felsorolt irányelvekben meghatározott okmányok kísérik, az ott fel nem sorolt állatok és termékek szállításakor a rendeltetési hely szerinti tagállam előírásaiban meghatározott okmányok szükségesek.

A származási gazdaságért, szervezetért, illetve központért felelős állatorvos által kiállított bizonyítványoknak és okmányoknak és az A. melléklet II. szakaszában felsorolt állattenyésztési jogszabályokban említett, az illetékes hatóságok által kiállított okmányoknak el kell kísérniük az állatot, állatokat és termékeket a célállomás(ok)ig;

e) betegségre inklinált állatok, illetve inklinált állatok termékei nem származhatnak:

i. olyan gazdaságokból, szervezetektől, központokból, területről vagy körzetből, amelyekre, adott esetben, közösségi szabályok alapján elrendelt korlátozások vonatkoznak az érintett állatok vagy az érintett állatokból származó termékek vonatkozásában egy, a C. mellékletben felsorolt betegség gyanúja, jelentkezése vagy jelenléte esetén vagy védőintézkedések alkalmazása következtében;

ii. olyan gazdaságokból, szervezetektől, központokból, területről vagy körzetből, amelyekre hatósági korlátozások vonatkoznak egy, a C. mellékletben fel nem sorolt betegség jelentkezése vagy jelenléte esetén vagy védőintézkedések alkalmazása következtében;

iii. olyan gazdaságokból amelyek nem biztosítják a tagállamok által elvárható biztosítékokat a C. mellékletben fel nem sorolt betegségekkel kapcsolatban, ha olyan gazdaságok, központok vagy szervezetek számára szánják őket, amelyek olyan tagállamokban találhatók, amelyeket a 64/432/EGK irányelv 9. cikke, vagy bármely azzal egyenértékű már elfogadott vagy a jövőben elfogadandó közösségi szabályozás alapján biztosítékokkal rendelkezik, vagy olyan tagállamban, amelyet vagy amelynek bizonyos területét közösségi jogszabály mentesnek nyilvánított egy betegségtől;

iv. olyan gazdaságból, központból vagy szervezetből, és adott esetben, a terület egy olyan részéről, amely nem ad kiegészítő biztosítékokat, ha olyan tagállamba vagy a tagállam területének egy olyan részére szánják a szállítmányt, amelyet a 64/432/EGK irányelv 9. cikke vagy bármely azzal egyenértékű, már elfogadott vagy a jövőben elfogadandó közösségi szabályozás alapján kiegészítő biztosítékok illetnek meg.

A származási ország illetékes hatósága megbizonyosodik a bizonyítvány vagy a kísérő okmány kibocsátása előtt, hogy a telepek, központok vagy szervezetek teljesítik-e az e pontban előírt követelményeket;

f) amennyiben a szállítás több célállomásra történik, az állatokat és termékeket a célállomások száma szerint csoportokba kell sorolni. Valamennyi csoporthoz a d) pontban meghatározott bizonyítványokat és/vagy okmányokat kell mellékelni;

g) amennyiben az A. mellékletben felsorolt irányelvek hatálya alá tartozó, a közösségi rendelkezéseknek megfelelő állatok és termékek harmadik országba irányuló kivitelére kerül sor egy másik tagállamon keresztül, a szállításnak a vámszervek felügyelete alatt kell folynia, - kivéve azokat a sürgős eseteket, amikor az állatok kímélete érdekében az illetékes hatóság megfelelő engedélyt ad - egészen addig, amíg a szállítmány el nem hagyja a Közösség területét, a Bizottság által meghatározott részletes intézkedésekkel összhangban, amelyet a 18., szükség esetén pedig a 19. cikkben szabályozott eljárás alapján határoz meg.

A Közösség szabályainak meg nem felelő állatok és állati termékek, illetve a B. mellékletben felsorolt termékek tranzitszállítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt az a tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tranzitszállítás történik, külön engedélyezi.

(2) A tagállamok biztosítják hogy:

- olyan, az 1. cikk hatálya alá tartozó állatok és termékek, amelyek a C. mellékletben fel nem sorolt betegség felszámolása érdekében indított nemzeti program során levágásra kerülhetnek, nem küldhetők át másik tagállam területére;

- olyan, az A. mellékletben felsorolt állatok és termékek, vagy a B. mellékletben felsorolt állatok és termékek, amelyeket saját országukban, a Szerződés 36. pontjában igazolt közegészségügyi vagy állat-egészségügyi okokból nem hozhatnak forgalomba, nem küldhetők át másik tagállam területére.

(3) A hatósági állatorvos közösségi szabályozás keretében meghatározott ellenőrzési kötelezettségeinek sérelme nélkül, az illetékes hatóság ellenőrzéseket végez a gazdaságokban, engedéllyel rendelkező piacokon, gyűjtőhelyeken, központokban és szervezeteknél, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kereskedelmi forgalmazásra szánt állatok és termékek megfelelnek a közösségi előírásoknak, különös tekintettel az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt azonosítási előírásokra.

Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a közösségi előírásokat nem tartják be, az illetékes hatóság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, és ha a gyanú beigazolódik, megteszi a szükséges intézkedéseket, amely lehet akár az érintett gazdaság, központ vagy szervezet izolálása is.

(4) A Bizottság a 18., szükség esetén a 19. cikkben foglalt eljárás útján fogadhatja el a cikk végrehajtásához szükséges részletes előírásokat, különösen az érintett fajt figyelembe véve.

4. cikk

(1) A küldő tagállam megteszi az intézkedéseket a következők biztosítására:

a) az 1. cikkben foglalt állatállomány és termékek tulajdonosai a termelés és forgalmazás minden szakaszában eleget tesznek azon nemzeti vagy közösségi egészségügyi vagy állattenyésztési előírásoknak, amelyekre ezen irányelv hivatkozik;

b) az A. mellékletben felsorolt állatok és termékek legalább olyan alapos vizsgálatok alá esnek állat-egészségügyi szempontból, mintha a tagállam belső piacán kerülnének forgalmazásra, hacsak a közösségi előírások másképp nem rendelkeznek;

c) az állatok szállítása megfelelő, a higiéniai előírásoknak eleget tevő járművel történik.

(2) A származási ország illetékes hatósága, amely az állatokat és termékeket kísérő bizonyítványt vagy okmányt kiállította, a kiállítás napján a 20. cikkben meghatározott számítógépes rendszeren keresztül értesíti a fogadó ország illetékes központi hatóságát, valamint a rendeltetési hely illetékes hatóságát, a Bizottság által a 18. cikk szerinti eljárással meghatározott adatokról.

(3) A küldő országok meghozzák a szükséges intézkedéseket azon természetes vagy jogi személyek megbüntetésére, akik megszegik a Közösség állat-egészségügyi vagy állattenyésztési jogszabályait, különös tekintettel azon esetekre, amikor a bizonyítványok, okmányok vagy azonosító jelek valótlan adatokat tartalmaznak az állatok minősítésére, származási helyére vagy a termékek tényleges jellemzőire vonatkozóan.

II. FEJEZET

Ellenőrzések a rendeltetési helyre való megérkezéskor

5. cikk

(1) A rendeltetési hely szerinti tagállamok az alábbi vizsgálati rendelkezéseket léptetik életbe:

a) az illetékes hatóság az állatok és termékek rendeltetési helyein végezhet nem diszkriminatív jelleggel helyszíni állat-egészségügyi ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a 3. cikk rendelkezéseit megtartják-e; ugyanabban az időben mintavételre is sor kerülhet.

Lehetőség van továbbá vizsgálatokra az állatoknak és termékeknek a tagállam területén történő szállítása közben, amennyiben a tranzittagállam vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága olyan információkkal rendelkezik, amelyek jogsértés gyanúját alapozzák meg;

b) továbbá az 1. cikkben említett állatok esetében, amennyiben azok másik tagállamból származnak és azokat:

i. a Közösség szabályaiban meghatározott engedélyezett piacra vagy gyűjtőhelyre szánják, azok üzemeltetője felelős a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő állatok bebocsátásáért.

Az illetékes hatóság az állatokat kísérő bizonyítványok és okmányok megkülönböztetéstől mentes ellenőrzésével vizsgálja, hogy az állatok eleget tesznek-e az említett előírásoknak;

ii. hatósági állatorvos által ellenőrzött vágóhídra szánják, a hatósági állatorvos köteles, különösen a bizonyítványok és kísérő okmányok ellenőrzésével megbizonyosodni arról, hogy csak a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő állatok kerülnek levágásra.

A vágóhíd üzemeltetője felelős a 3. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában foglaltaknak meg nem felelő állatok levágásáért;

iii. bejegyzett kereskedő részére, aki a szállítmányokat felosztja, vagy állandó felügyelet alatt nem álló létesítmény részére szánják; az illetékes hatóság az ilyen kereskedőt vagy létesítményt az állatszállítmány címzettjeként kezeli és rájuk a második albekezdésben foglalt feltételek vonatkoznak;

iv. gazdaságok, központok és szervezetek részére szánják, ideértve a szállítmánynak a szállítás során történő részleges kirakodási helyét is, minden állatot vagy állatcsoportot, a 3. cikkel összhangban, az eredeti egészségügyi bizonyítvány vagy kísérő okmány kíséri, amíg a szállítmány meg nem érkezik az abban feltüntetett címzetthez.

Az első albekezdés iii. és iv. pontjaiban említett címzettek kötelesek a szállítmány felosztása vagy további forgalomba hozatala előtt megbizonyosodni arról, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett azonosító jelek, bizonyítványok vagy okmányok rendelkezésre állnak, jelenteni az illetékes hatóságnak bármely szabálytalanságot vagy rendellenességet, és az utóbbi esetben elkülöníteni a kérdéses állatokat, amíg az illetékes hatóság döntést nem hoz róluk.

A biztosítékokat, amelyeket az első albekezdés iii. és iv. pontjában említett címzetteknek kell vállalniuk, a 12. cikkben meghatározott előzetes nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az illetékes hatósággal kötött megállapodásban kell részletezni. Az illetékes hatóság véletlenszerű ellenőrzéseket hajt végre, hogy megvizsgálja e biztosítékok teljesítését.

E pontot értelemszerűen alkalmazni kell az 1. cikkben említett termékek címzettjeire.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett bizonyítványban vagy okmányban megjelölt címzetteknek az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

a) kötelesek a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére, és az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok végrehajtásához szükséges mértékben, előzetesen jelenteni az állatok és termékek érkezését egy másik tagállamból, különös tekintettel a szállítmány jellegére és az érkezés valószínű idejére.

Az előzetes bejelentést általában véve az érkezés előtti napon kell megtenni, a tagállamok azonban kivételes esetekben megkövetelhetik a két nappal korábbi bejelentést is.

Nem szükséges ez az előzetes bejelentés a 90/427/EGK irányelvben meghatározott azonosító okmánnyal rendelkező nyilvántartásba vett lovak esetében;

b) megőrzik az illetékes hatóság által meghatározott, legalább hat hónapos időtartamon keresztül a 3. cikkben említett bizonyítványokat vagy okmányokat, és azokat az illetékes hatóságkérésére bemutatják.

(3) E cikk részletes végrehajtási utasításait a 18., szükség esetén a 19. cikkben foglalt eljárás útján fogadják el.

6. cikk

(1) Amennyiben a közösségi szabályok, vagy - olyan területeken, amelyeket még nem harmonizáltak - a Szerződés általános előírásainak megfelelő nemzeti szabályozás előírja az élő állatok karanténba helyezését, a karanténba helyezést rendes körülmények között a rendeltetési gazdaságban kell végrehajtani.

(2) A karanténállomás akkor használható, ha ez állat-egészségügyi szempontból indokolt. Az ilyen karanténállomást a szállítmány rendeltetési helyének kell tekinteni. Az érintett tagállam jelenti az intézkedés alapjait a Bizottságnak.

(3) A karanténra vonatkozó kötelezettségeket, valamint annak helyét, a 21. cikk második albekezdésében foglalt állat-egészségügyi előírások határozzák meg.

7. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon helyeken végzett ellenőrzések során, ahol harmadik országokból származó, az I. mellékletben említett állatok és termékek behozhatók a 90/675/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott területekre, kikötőkben, repülőtereken és harmadik országokkal szomszédos határállomásokon megteszik a következő intézkedéseket:

a) ellenőrzik az állatokat és termékeket kísérő bizonyítványokat és okmányokat;

b) a Közösségből származó állatokra és termékekre az 5. cikkben meghatározott ellenőrzési szabályok vonatkoznak;

c) a harmadik országokból származó termékekre a 90/675/EGK irányelvben meghatározott szabályok vonatkoznak;

d) a harmadik országokból származó állatokra a 91/496/EGK irányelvben meghatározott szabályok vonatkoznak.

(2) Azonban 1992. július 1.-jétől és az (1) bekezdéstől eltérve a Közösség két földrajzi pontja közötti menetrend szerinti és közvetlen kapcsolatot biztosító szállítóeszközzel szállított valamennyi állatra vagy termékre az 5. cikkben előírt ellenőrzési szabályok vonatkoznak.

8. cikk

(1) Amennyiben az illetékes hatóság a rendeltetési helyen vagy a szállítás alatt végzett ellenőrzés során megállapítja:

a) hogy a szállítmányban a legutóbb a 90/134/EGK bizottsági határozattal ( 5 ) módosított 82/894/EGK irányelvben ( 6 ) felsorolt betegségek, illetve zoonózis vagy betegség kórokozói vannak jelen, vagy az bármely egyéb okból az emberi vagy állati egészségre veszélyes, illetve olyan területről származik, amely járványos betegségekkel fertőzött, elrendeli az állat vagy az állatszállítmány karanténba helyezését a legközelebbi karanténállomáson, illetve annak levágását és/vagy megsemmisítését.

Az első albekezdésben meghatározott intézkedések költségeit a szállítmányozó vagy képviselője, vagy a termékekért, illetve az állatokért felelős személy viseli.

A rendeltetési hely szerinti tagállamok illetékes hatóságai haladéktalanul, megfelelő módon, írásban értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az ilyen esetekről, a megtett intézkedésekről és azok okairól.

Alkalmazhatók a 10. cikkben foglalt védőintézkedések.

Valamely tagállam kérésére a Bizottság a 17. cikkben foglalt eljárás útján elfogadhat olyan intézkedéseket is, amely a tagállamok összehangolt fellépésének kialakításához szükséges a közösségi szabályozás hatálya alá nem tartozó esetekben;

b) hogy az a) pontban foglalt esetek sérelme nélkül, az állatok és termékek nem felelnek meg a közösségi irányelvekben foglalt feltételeknek, vagy amennyiben a tagállam biztosítékot kap a 64/432/EGK irányelv 9. cikke vagy bármely azzal egyenértékű, már elfogadott, vagy a jövőben elfogadandó közösségi szabályozás szerint, a nemzeti állat-egészségügyi szabályok alapján, megadhatják a szállítmányozónak vagy képviselőjének az alábbi lehetőségek közötti választás lehetőségét, feltéve hogy a közegészségügyi és állat-egészségügyi szempontok ezt lehetővé teszik:

- az állatok és termékek felügyelet alatt tartása, amíg a közösségi előírásoknak való megfelelést igazolják, vagy abban az esetben, ha nem felelnek meg az előírásoknak, a közösségi jogszabályok által előírt intézkedéseket alkalmazzák,

- az állatok levágása vagy a termékek megsemmisítése,

- az állat vagy a szállítmány visszaküldése a küldő tagállam illetékes hatóságának engedélyével, és a tranzittagállam(ok)nak küldött előzetes értesítéssel.

Mindazonáltal amennyiben szabálytalanságokat találnak a bizonyítványban vagy az okmányokban, a tulajdonosnak, illetve képviselőjének türelmi időt kell adni, mielőtt a fenti utolsó lehetőséghez fordulnak.

(2) A Bizottság, a 18. cikkben foglalt eljárás útján, összeállítja az (1) bekezdésben említett betegségek listáját, és elfogadja az e cikkre vonatkozó végrehajtási utasításokat.

9. cikk

(1) A 8. cikkben foglalt esetekben a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a küldő tagállam illetékes hatóságaival. Az utóbbi hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek, és értesítik az előbbieket a végrehajtott vizsgálatokról, a döntésekről és azok okairól.

Amennyiben a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága elégtelennek találja az intézkedéseket, a két tagállam hatóságai közösen keresnek megoldást a problémákra. Szükség esetén helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet.

Amennyiben a 8. cikkben foglalt ellenőrzések ismétlődő rendellenességeket mutatnak, a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot.

A Bizottság, valamely rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére vagy saját kezdeményezésére, figyelembe véve a jogsértések természetét, a következő lépéseket teheti:

- együttműködve az illetékes nemzeti hatóságokkal, megfigyelőket küld az érintett területre,

- kijelöl egy hatósági állatorvost, aki a különböző érintett felek számára elfogadható, és akinek a neve szerepel a Bizottság által a tagállamok javaslatai alapján összeállított listán, hogy végezzen helyszíni ellenőrzést a tények megállapítására,

- felkéri az érintett ország illetékes hatóságát, hogy az adott gazdaságban, központban, szervezetben, engedéllyel rendelkező piacon, gyűjtőhelyen vagy a származási régióban fokozza az ellenőrzést.

A Bizottság az eredményekről értesíti a tagállamokat.

A bizottsági vizsgálat eredményéig a küldő tagállam illetékes hatóságai a rendeltetési hely szerinti tagállam kérésére kötelesek erősíteni a kérdéses gazdaságból, központból, szervezettől, engedélyezett piacról, gyűjtőhelyről vagy régióból származó állatok és termékek ellenőrzését, és jelentős közegészségügyi vagy állat-egészségügyi indokok fennforgása esetén kötelesek felfüggeszteni a bizonyítványok és szállítási okmányok kiadását.

A rendeltetési hely szerinti tagállam saját kezdeményezésére erősítheti az ugyanazon gazdaságból, központból, szervezettől, engedélyezett piacról, gyűjtőhelyről vagy régióból érkező állatok ellenőrzését.

Amennyiben a szakértői vélemények bizonyítják a szabálytalanságokat, a két érintett tagállam egyikének kérésére a Bizottság a 17. cikkben foglalt eljárás útján megteszi a szükséges intézkedéseket, és végső intézkedésként engedélyezheti a tagállam számára, hogy átmenetileg megtiltsa az illető gazdaságból, központból, szervezettől, engedélyezett piacról, gyűjtőhelyről vagy területről hozzá érkező állatok és termékek behozatalát. Az intézkedéseket a 17. cikkben foglalt eljárás útján a lehető leghamarabb meg kell erősíteni vagy felül kell vizsgálni.

(2) A negyedik albekezdésben foglalt esetek kivételével ezen irányelv nem érinti az illetékes hatóságok döntései elleni, a tagállamokban érvényes fellebbezési jogokat.

A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai által hozott döntésekről és azok okairól értesítik a feladót vagy annak képviselőjét és a küldő tagállam illetékes hatóságát.

Amennyiben a feladó vagy képviselője kéri, a döntéseket és az indoklást írásban kell tudomásukra hozni, a rendeltetési hely szerinti tagállamban érvényben lévő fellebbezési lehetőségekkel és a fellebbezésre rendelkezésre álló idővel együtt.

Mindazonáltal vita esetén a két érintett fél - amennyiben ebben egyetértenek - a Bizottság által összeállított listán szereplő közösségi szakértő döntését kérheti, legfeljebb egy hónapon belül. A szakértői költségeket a Közösség állja.

Az így felkért szakértő 72 órán belül vagy a vizsgálati eredmények kézhezvétele után kiállítja a szakvéleményt. A felek, tekintettel aKözösség állat-egészségügyi szabályozására, elfogadják a szakértői véleményt.

(3) A szállítmány visszafordításának, az állatok visszatartásának vagy elkülönítésének, szükség esetén levágásának vagy megsemmisítésének költségei a feladót, annak képviselőjét, illetve az állatokért vagy a termékekért felelős személyt terhelik.

(4) E cikk részletes végrehajtási utasításait a 18., szükség esetén a 19. cikkben foglalt eljárás útján fogadják el.

III. FEJEZET

Általános rendelkezések

10. cikk

(1) A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak a 82/894/EGK irányelvben felsorolt betegségeken felül, minden egyéb zoonózis vagy betegség jelentkezését, illetve bármely egyéb okot, ami jelentős állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszélyt jelenthet.

A feladó tagállam haladéktalanul életbe lépteti a közösségi szabályozás által előírt ellenőrzési és óvintézkedéseket, különös tekintettel az e rendelkezésekben meghatározott puffer zónákra, vagy más megfelelő intézkedéseket alkalmaz.

A rendeltetési hely szerinti és a tranzittagállamok, amelyek az 5. cikkben leírt ellenőrzések folyamán megállapították valamely, az első albekezdésben említett betegség vagy egyéb ok jelenlétét, szükség esetén érvényesíthetik a közösségi szabályozás által meghatározott óvintézkedéseket, beleértve az állatok karanténba helyezését.

A (4) bekezdés alapján meghozott intézkedésekig a rendeltetési hely szerinti tagállam, jelentős állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázat esetén, ideiglenes védőintézkedéseket léptethet életbe az érintett gazdaságok, központok vagy szervezetek tekintetében, illetve járványos állatbetegségek esetén a közösségi rendelkezésekben meghatározott puffer zónával kapcsolatban.

A tagállamok által megtett intézkedésekről haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére, a Bizottság egy vagy több képviselője azonnali látogatást tehet a kérdéses helyen, hogy az illetékes hatósággal együttműködve megvizsgálja a megtett intézkedéseket, és azokkal kapcsolatban állásfoglalást alakít ki.

(3) Amennyiben a Bizottságot a megtett intézkedésekről nem értesítik, vagy amennyiben a megtett intézkedéseket a Bizottság nem találja megfelelőnek, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság üléséig, együttműködve az érintett tagállammal, a Bizottság ideiglenes védőintézkedéseket fogadhat el a járványos állatbetegséggel fertőzött régióból vagy egy adott gazdaságból, szervezettől vagy központból származó állatokkal vagy termékekkel kapcsolatban. Ezen intézkedéseket mielőbb az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjesztik, hogy ott a 17. cikkben foglalt eljárás útján azokat elfogadják, módosítsák vagy visszavonják.

(4) A Bizottság a lehető leghamarabb felülvizsgálatra bocsát minden esetet az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban. Az 1. cikkben felsorolt állatok és termékek, valamint ha a helyzet úgy kívánja, az azon állatokból származó termékek tekintetében a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Bizottság megvizsgálja a helyzetet és ugyanezen eljárással a kialakult helyzettől függően módosítja vagy felfüggeszti a hozott döntéseket.

(5) A Bizottság a 18. cikkben foglalt eljárás útján fogadja el az e cikkre vonatkozó végrehajtási utasításokat, különös tekintettel a zoonózisok és az egyéb jelentős állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázatot jelentő okok listájára.

11. cikk

A tagállamok és a Bizottság kijelöli az állat-egészségügyi ügyekkel foglalkozó hivatalt vagy azon hivatalokat, amelyek a többi tagállam ellenőrző hivatalaival együttműködve felelősek az állat-egészségügyi ellenőrzések lefolytatásáért.

12. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben felsorolt állatok és/vagy állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmében érintett kereskedők megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) az illetékes hatóság felkérésére előzetesen hatósági nyilvántartásba vétetik magukat;

b) nyilvántartást vezetnek a szállításokról, és az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában foglalt címzettek esetében, az állatok és termékek további rendeltetési helyéről.

Az említett nyilvántartást a kereskedőnek az illetékes országos hatóság által meghatározott ideig meg kell őriznie, és az illetékes hatóság kérésére be kell mutatnia.

13. cikk

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az állat-egészségügyi hivatalok tisztviselői, szükség esetén más erre felhatalmazott hivatalok tisztviselőivel együttműködve, képesek legyenek különösen az alábbi feladatok elvégzésére:

- ellenőrzések végrehajtása a gazdaságokban, a berendezéseken, a szállítóeszközökön, valamint az állatok jelölésére és azonosítására használt eljárások tekintetében,

- az A. mellékletben felsorolt termékekkel kapcsolatban annak ellenőrzése, hogy a személyzet teljesíti-e a mellékletben hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott feltételeket,

- mintavétel:

i. az eladás, forgalmazás, szállítás céljából tartott állatokból;

ii. a tárolás, eladás, forgalmazás vagy szállítás céljából tartott termékekből,

- olyan okmányok vagy adatfeldolgozási anyagok vizsgálata, amelyek az ezen irányelvben meghatározott intézkedések szerinti további ellenőrzésekhez szükségesek.

A tagállamok megkövetelik az ellenőrzött gazdaságoktól, központoktól vagy szervezetektől, hogy a fent említett feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben együttműködjenek.

14. cikk

(1) A legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel ( 7 ) módosított 64/432/EGK irányelv ( 8 ) a következőképpen módosul:

a) A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

A levágásra szánt állatokat, amelyek a rendeltetési hely szerinti országban közvetlenül, vagy valamely engedélyezett piacon vagy gyűjtőhelyen keresztül érkeztek a vágóhídra, az állat-egészségügyi szabályok figyelembevételével haladéktalanul le kell vágni.

A levágásra szánt állatokat, amelyek a rendeltetési hely szerinti országban egy, a vágóhídhoz csatlakozó olyan piacra érkeztek, amelyeknek a szabályai szerint valamennyi állat, különösen a piac után közvetlenül, kizárólag az illetékes hatóság által engedélyezett vágóhídra távolítható el, a piacra való érkezésüktől számított öt napon belül le kell vágni az adott vágóhídon.

A célország illetékes hatósága, az állat-egészségügyi szempontok figyelembevételével, kijelölheti azon vágóhidat, ahová az állatokat irányítják."

b) A 7. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdésének első albekezdése hatályát veszti.

c) A 9. és 10. cikk helyére a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1)(1) Azon tagállamok, melyek az ország teljes területén vagy annak egy részén nemzeti ellenőrzési programot indítanak egy vagy több, az E. mellékletben fel nem sorolt ragályos betegség terén, benyújthatják a programot a Bizottságnak, különösen az alábbi adatok közlésével:

- a betegség elterjedtsége a tagállamban,

- a program indításának indokai, tekintetbe véve a betegség fontosságát és a programnak a költségekhez mért várható hasznát,

- a földrajzi terület, amelyen a programot végrehajtják,

- az állattartó létesítmények minősítési kategóriái, az egyes kategóriákhoz tartozó feltételrendszerek és a használt vizsgálati módszerek,

- a program ellenőrzési rendszere,

- a szükséges lépések abban az esetben, ha egy létesítmény bármely okból elveszti a minősítését,

- azon intézkedések, melyeket a program előírásaival összhangban végrehajtott vizsgálatok pozitív eredménye esetén tesznek.

(2) A Bizottság megvizsgálja a tagállamok által benyújtott programokat. Az (1) bekezdésben említett programok, amennyiben eleget tesznek az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a 12. cikkben foglalt eljárás útján hagyhatók jóvá. Ugyanezen eljárás útján határozhatók meg ugyanekkor, vagy legkésőbb három hónappal a program jóváhagyása után azok az általános vagy részleges kiegészítő biztosítékok, amelyeket megkövetelhetnek a Közösségen belüli kereskedelemben. E biztosítékok nem lehetnek szigorúbbak, mint amelyeket a tagállam országos szinten alkalmaz.

(3) A tagállamok által benyújtott programok a 12. cikkben foglalt eljárás útján módosíthatók vagy kiegészíthetők. Az elfogadott programok és a (2) bekezdés értelmében meghatározott biztosítékok módosítása vagy kiegészítése ugyanezen eljárás útján fogadható el.

10. cikk

(1)(1) Amennyiben egy tagállam úgy tekinti, hogy területe vagy annak egy része mentes egy bizonyos betegségtől, amelyre a sertések vagy a szarvasmarhák fogékonyak, előterjeszti a Bizottságnak az ezt alátámasztó szükséges dokumentációt, különösen az alábbiakat részletezve:

- a betegség természete és jelenlétének története az illető országban,

- a szerológiai, mikrobiológiai, kórbonctani vagy járványügyi vizsgálatokon, valamint a betegség jogszabály általi, az illetékes hatósághoz történő kötelező bejelentésén alapuló megfigyelési vizsgálatok eredményei,

- a megfigyelés időtartama,

- adott esetben azon időtartam, amelyen keresztül a betegség elleni védőoltás tiltva volt, valamint a földrajzi terület, ahol a tilalom érvényben volt,

- azon intézkedések, amelyek igazolják, hogy a betegség nem jelentkezett.

(2) A Bizottság megvizsgálja a tagállamok által benyújtott dokumentációt. A Közösségen belüli kereskedelemben megkövetelhető általános vagy részleges kiegészítő biztosítékok a 12. cikkben meghatározott eljárás útján fogadhatók el. E biztosítékok nem léphetik túl azt a mértéket, amelyet a tagállamok nemzeti szinten alkalmaznak. Amennyiben az igazolást 1991. július 1. előtt nyújtják be, a kiegészítő biztosítékokat érintő döntések 1992. január 1. előtt megszületnek.

(3) Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a betegségre vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bármely adatban beállott változásról. E bejelentésre figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt biztosítékok a 12. cikkben meghatározott eljárás útján módosíthatók vagy vonhatók vissza."

(2) A 88/407/EGK irányelv ( 9 ) 5. cikke (2) bekezdésének 2-5. albekezdése, valamint 7. és 15. cikke hatályukat vesztik.

(3) A 89/556/EGK irányelv ( 10 ) 5. cikke (2) bekezdésének 2-4. albekezdése, valamint 14. cikke hatályát veszti.

(4) A legutóbb a 89/227/EGK irányelvvel ( 11 ) módosított 72/462/EGK irányelvben ( 12 ) a 13. cikk első albekezdésének ötödik sorában a "három" szó helyébe az "öt" szó lép.

15. cikk

(1) A 64/432/EGK és a 89/556/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

"14. cikk

Az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében, a belső piac megteremtésére figyelemmel szükséges állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokat ( 13 ) alkalmazzák, különös tekintettel a származási helyen végzett vizsgálatokra, és a rendeltetési hely szerinti ország által végzett ellenőrzések szervezésére és nyomon követésére, valamint a végrehajtott védintézkedésekre.

(2) A 88/407/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

"15. cikk

Az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében, a belső piac megteremtésére figyelemmel szükséges állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokat ( 14 ) alkalmazzák, különös tekintettel a származási helyen végzett vizsgálatokra, és a rendeltetési hely szerinti tagállam által végzett ellenőrzések szervezésére és nyomon követésére, valamint a végrehajtott védintézkedésekre.

(3) A 90/426/EGK irányelv 9. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében, a belső piac megteremtésére figyelemmel szükséges állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokat ( 15 ) alkalmazzák, különös tekintettel a származási helyen végzett vizsgálatokra, és a rendeltetési hely szerinti tagállam által végzett ellenőrzések szervezésére és nyomon követésére, valamint a végrehajtott védintézkedésekre.

16. cikk

A Bizottság a C. mellékletben felsorolt betegségek listáját a 18. cikkben foglalt eljárás szerint módosíthatja.

17. cikk

Azon esetekben, amikor az e cikkben meghatározott eljárásra történik hivatkozás, a 68/361/EGK határozat ( 16 ) alapján létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság hoz döntést, a 89/662/EGK irányelv 17. cikkében meghatározott módon.

18. cikk

Azon esetekben, amikor az e cikkben meghatározott eljárásra történik hivatkozás, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság hoz döntést, a 89/662/EGK irányelv 18. cikkében meghatározott módon.

19. cikk

Azon esetekben, amikor az e cikkben meghatározott eljárásra történik hivatkozás, a 77/505/EGK határozat ( 17 ) alapján létrehozott Állattenyésztési Állandó Bizottság hoz döntést, a 88/661/EGK irányelv ( 18 ) 11. cikkében meghatározott módon.

IV. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

20. cikk

(1) A Bizottság létrehozza a 18. cikkben foglalt eljárás útján az állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózatot, különösen azzal a céllal, hogy elősegítse az információáramlást az állatokat és állati eredetű termékeket kísérő egészségügyi bizonyítványt vagy okmányt kiállító illetékes hatóságok és a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai között.

(2) Az e program megvalósításához szükséges közösségi anyagi hozzájárulás nyújtására vonatkozó eljárást, amelyről a 90/424/EGK határozat 37. cikke rendelkezik, az említett határozat 42. cikkében foglalt eljárás útján fogadják el.

(3) A Bizottság e cikk végrehajtási utasításait, különös tekintettel az információcsere megfelelő szabványaira és a rendszerbe kerülő adatok védelmére, a 18. cikkben meghatározott eljárás útján fogadja el.

21. cikk

1992. december 31-----A B. mellékletben felsorolt állatok és termékek kereskedelme, a közösségi előírások elfogadásáig, és a tételek azonosítására vonatkozó nemzeti szabályozások sérelme nélkül, az ezen irányelv által meghatározott ellenőrzési szabályok hatálya alá esik, különös tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő mondat második felében említettekre.

A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az első bekezdésben említett állatok és termékek kereskedelmére alkalmazandó feltételeket és eljárásokat.

A Bizottság a 17. cikkben foglalt eljárás útján meghatározza a második albekezdésben említett feltételek bejelentésének számítógépes feldolgozásához szükséges intézkedéseket.

Az A. mellékletben felsorolt állatokra és állati termékekre vonatkozó ellenőrzési szabályozás hatálya kiterjed az eddig ott fel nem sorolt állatokra és állati eredetű termékekre is, amennyiben a kereskedelmükre vonatkozó egységes szabályozást elfogadják. 1992. január 1-----1992. december 31-----

22. cikk

(1) A tagállamok egy harmonizált modell segítségével terjesztik a Bizottság elé az ezen irányelv szerint végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos fontosabb információkat.

(2) A Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében vizsgálja meg az (1) bekezdésben említett információkat. A 18. cikkben említett eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket fogadhat el.

(3) Az e cikkben foglaltak alkalmazására, különösen az információk közlésének gyakoriságára, az alkalmazandó modellre és az előírt információk típusára vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban állapítják meg.

23. cikk

A Tanács a Bizottság lehetséges javaslatokkal kísért, minősített többséggel elfogadott jelentése alapján újból megvizsgálja:

- 1993. január 1. előtt a 10. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának rendelkezéseit,

- 1996. január 1. előtt a többi rendelkezést.

24. cikk

Az ezen irányelvben megállapított ellenőrzési intézkedések fokozatos végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a tagállamok 1992. december 31-ig végezhetnek:

- okmányellenőrzéseket az A. és B. melléklet hatálya alá tartozó, vagy harmadik országokból behozott állatok és termékek szállítása közben,

- megkülönböztetésmentes jellegű helyszíni állat-egészségügyi ellenőrzéseket a B. melléklet hatálya alá tartozó állatok és termékek szállítása során.

26. cikk

A tagállamok életbe léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljenek:

i. ezen irányelv 10. cikkének és a 89/662/EGK irányelv 9. cikkének, két hónappal ezen irányelv közzététele után;

ii. 1992. július 1-jén az irányelv többi rendelkezését.

27. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. szakasz

- a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.),

- a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.),

- a szarvasmarhaféle háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelv (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.),

- a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 42. o.),

- a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.),

- a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv (HL L 303., 1990.10.31., 6. o.),

- az Európai Parlament és a Tanács 2002. október 3-i 1774/2002/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról (HL L 273., 2002.10.10., 1. o.),

- a tenyésztett víziállatok és az akvakultúratermékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 1. o.),

- a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.),

- az állatok szállítás közbeni védelméről valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelv (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.).

2. szakasz

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

- A kórokozókra vonatkozóan:

a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv.

II. FEJEZET

ÁLLATTENYÉSZTÉSI JOGSZABÁLYOK

- a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1977.8.12., 8. o.),

- a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.),

- a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelv (HL L 153., 1989.6.8., 30. o.),

- a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 55. o.),

- a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelv (HL L 85., 1991.4.5., 37. o.).

B. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓ HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ÁLLATOK ÉS TERMÉKEK, AMELYEK KERESKEDELMI FORGALMÁRA AZ EZEN IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ELLENŐRZÉSEKET KELL MAJD ALKALMAZNI

I. FEJEZET

Állat-egészségügyi jogszabályok - az A. melléklet I. fejezetében nem szereplő egyéb élő állatok.

II. FEJEZET

Állat-egészségügyi jogszabályok - az A. melléklet I. fejezetében nem szereplő sperma, peték és embriók.

C. MELLÉKLET

OLYAN BETEGSÉGEK ÉS JÁRVÁNYOS ÁLLATBETEGSÉGEK, AMELYEK TERÜLETI KORLÁTOZÁSOKKAL JÁRÓ (TAGÁLLAM, RÉGIÓ, ZÓNA) KÖTELEZŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKET IGÉNYELNEK

- ragadós száj- és körömfájás (FMD)

- klasszikus sertéspestis (CSF)

- afrikai sertéspestis (ASF)

- sertések hólyagos betegsége (SVD)

- Newcastle-betegség (ND)

- keleti marhavész

- kiskérődzők pestise (PPR)

- hólyagos szájgyulladás (VS)

- kéknyelv betegség

- afrikai lópestis (AHS)

- lovak vírusos agy- és gerincvelő gyulladása

- fertőző sertésbénulás

- madárinfluenza

- juh- és kecskehimlő

- bőrcsomósodáskór

- Rift-völgyi láz

- szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

( 1 ) HL C 225., 1988.8.31., 4. o.

( 2 ) HL C 326., 1988.12.19., 28. o.

( 3 ) HL C 56., 1989.3.6., 20. o.

( 4 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

( 5 ) HL L 76., 1990.3.22., 23. o.

( 6 ) HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

( 7 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

( 8 ) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

( 9 ) HL L 134., 1988.7.22., 10. o.

( 10 ) HL L 302., 1989.10.19., 1. o.

( 11 ) HL L 93., 1989.4.6., 25. o.

( 12 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

( 13 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o."

( 14 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o."

( 15 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o."

( 16 ) HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

( 17 ) HL L 206., 1977.8.12., 11. o.

( 18 ) HL L 382., 1988.12.31., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0425 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0425&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0425-20021119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0425-20021119&locale=hu

Tartalomjegyzék