45/2008. (IV. 17.) AB határozat

a 462/2007. (X. 24.) OVB határozat ellen benyújtott kifogás tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 462/2007. (X. 24.) OVB határozatát- a jelen határozatban kifejtett további indokok alapján - helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 462/2007. (X. 24.) OVB határozatával úgy döntött, hogy magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadja. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

"Akarja-e Ön, hogy a soron következő, különböző szintű (megyei jogú városi, megyei közgyűlésben, fővárosi közgyűlésben, továbbá 100 lakos feletti helyi önkormányzatok testületeiben) önkormányzati választásokon az önkormányzati testületeket alkotó képviselők száma egységesen, az 1990. évi LXIV. törvényben foglaltaknak felére csökkenjen oly módon, hogy tört szám esetén a páratlan szám felé kell kerekíteni?"

Az OVB megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Megállapította, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazás az 1500 fő alatti településeken a képviselő-testületek létszámát olyan mértékben csökkentené, hogy az Alkotmány 42. §-ában foglalt önkormányzáshoz való jog lényeges tartalmának sérelmével járna. Sértené továbbá a választójog egyenlőségét is, mert a javasolt számítási mód figyelembevételével a 100-1500 lélekszámú településeken egyaránt háromfős képviselő-testületet lehetne megválasztani.

A népszavazást kezdeményező magánszemély - a törvényben írt határidőn belül - kifogást terjesztett elő az OVB határozatával szemben. Rámutat arra, hogy a hatályos törvényben nincs 1500-as lélekszám. Megítélése szerint nem sérülne az Alkotmány 42. §-ába foglalt önkormányzáshoz való jog, ellenkezőleg: az erősödne az igen költséges és kezelhetetlen nagy létszámú képviselő-testületek felére csökkentésével. Álláspontja szerint a 100 és 1300 fő közötti településeken pontosan elegendő a 3 képviselő és a polgármester, így valóban a legrátermettebbek kerülnek a testületekbe.

II.

Az Alkotmánybíróság a kifogást az Alkotmány, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övtv.) alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg.

1. Az Alkotmány rendelkezései:

"42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása."

"44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják."

"70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré magyar állampolgár választható.

(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen."

"71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják."

2. Az Övtv. rendelkezései:

"8. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - kislistás választási rendszerben (42. §)- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma

a) 100 lakosig 3,

b) 600 lakosig 5,

c) 1 300 lakosig 7,

d) 3 000 lakosig 9,

e) 5 000 lakosig 11, f) 10 000 lakosig 13.

9. § (1) A 10 000-nél több lakosú településen és fővárosi kerületben a képviselőket vegyes választási rendszerben (43-45. §) választják.

(2) Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:

a) 25 000 lakosig 10 egyéni választókerület és 7 listás mandátum;

b) 50 000 lakosig 14 egyéni választókerület és 9 listás mandátum;

c) 60 000 lakosig 15 egyéni választókerület és 10 listás mandátum;

d) 70 000 lakosig 16 egyéni választókerület és 11 listás mandátum.

(3) Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 15 000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma."

"10. § (2) A megyei közgyűlési választás tekintetében minden megyében két választókerület van, külön a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú, és külön a 10 000-nél több lakosú települések számára."

"4. számú melléklet az 1990. évi LXIV. törvényhez

Megyei közgyűlés tagjainak száma

MegyenévA közgyűlés tagjainak száma10 000 lakos
feletti
településekre jutó
képviselő
10 000 lakos
alatti
településekre jutó
képviselő
Baranya401129
Bács-Kiskun461927
Békés401822
Borsod-Abaúj-Zemplén591940
Csongrád401525
Fejér40634
Győr-Moson-Sopron41932
Hajdú-Bihar401624
Heves401030
Jász-Nagykun-Szolnok401822
Komárom-Esztergom401822
Nógrád401030
Pest804238
Somogy40931
Szabolcs-Szatmár-Bereg48939
Tolna411526
MegyenévA közgyűlés tagjainak száma10 000 lakos
feletti
településekre jutó
képviselő
10 000 lakos
alatti
településekre jutó
képviselő
Vas401129
Veszprém401624
Zala40535

3.Az Nsztv. rendelkezései:

"10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

(...)

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

4. A Ve. rendelkezései:

"130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

(...)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja."

III.

A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetű. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről szóló döntése során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el [63/2002. (XIII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörében eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

1. Az Alkotmánybíróság elsőként az Alkotmány 42. §-ának a sérelmét vizsgálta. Az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadva az OVB azt állapította meg, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazás az 1500 fő alatti településeken a képviselő-testületek létszámát olyan mértékben csökkentené, hogy az az Alkotmány 42. §-ában foglalt önkormányzáshoz való jog lényeges tartalmának sérelmével járna.

Az Alkotmány 42. §-a alapján a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Helyi önkormányzati rendszerünk településcentrikus, a lakosságot szolgáló alapvető önkormányzati közszolgáltatásokról elsősorban a települési önkormányzatok gondoskodnak. A községi önkormányzatok feladat- és hatásköre is széles. A mintegy ezer lakosú községi önkormányzatok feladatainak mennyisége már olyan, ami három képviselővel nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg, például kizárja a feladatok ellátásához szükséges bizottságok létrehozását, működését. Ennek következtében mindössze három önkormányzati képviselő választása esetén - változatlan feladat- és hatáskörrel - sérülhet e községek önkormányzáshoz való alkotmányos alapjoga.

2. Az Alkotmánybíróság a továbbiakban az OVB határozata indokolásának azt a részét vizsgálta, amely szerint a kérdésben tartott eredményes népszavazás sértené a választójog egyenlőségét, mert a javasolt számítási mód figyelembevételével a 100-1500 lélekszámú településeken egyaránt háromfős képviselő-testületet lehetne megválasztani. A kifogás megalapozottan utal arra, hogy az Övtv.-ben nincs 1500 lakosú kategória, helyesen az 1300-ig terjedő lakosszámú településekről van szó. A kifogás szerint a 100 és 1300 fő közötti településeken pontosan elegendő a három képviselő és a polgármester.

Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.

Az Alkotmánybíróság a választójog egyenlőségének elvét, annak gyakorlati érvényesülését az országgyűlési képviselők választásával összefüggésben vizsgálta, a 22/2005. (VI. 17.) AB határozat szerint: "Az Alkotmánybíróság - hivatalból eljárva - megállapítja: az Országgyűlés jogalkotói feladatának elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal, hogy nem teremtette meg maradéktalanul az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlő választójog alapelvéből következő követelmények érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket." (ABH 2005, 246.)

Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése alapján a választójog egyenlőségének a követelménye az önkormányzati képviselők és polgármesterek (a főpolgármester) választására is vonatkozik. Az Övtv. a választójog egyenlőségének elvét a lakosságszámhoz igazodó számú önkormányzati képviselők megválasztásának a szabályaival oldja meg a 10 000 alatti lakosszámú települések esetén (kislistás rendszer) . Az Övtv. alapján ez a következő:

"8. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - kislistás választási rendszerben (42. §)- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma

a) 100 lakosig 3,

b) 600 lakosig 5,

c) 1 300 lakosig 7,

d) 3 000 lakosig 9,

e) 5 000 lakosig 11,

f) 10 000 lakosig 13."

Az OVB határozata ellen benyújtott kifogás szerint "a 100 és 1300 fő közötti településeken pontosan elegendő a 3 képviselő és a polgármester."

Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján azt kellett vizsgálnia, hogyan érvényesül az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt választójog egyenlőségének elve a javasolt megoldás esetén. A legutóbbi, a 2006. évi önkormányzati választás adatait figyelembe véve a javasolt számítási mód alapján a következő számú képviselőket lehetne választani:

a) 100 lakosig 3 képviselő (109 község),

b) 600 lakosig 3 képviselő (1070 község),

c) 1300 lakosig 3 képviselő (791 község) . (A javasolt számítási mód szerint 7-nek a fele 3,5, de törtszám esetén a páratlan szám felé kell kerekíteni. Együttesen 1970 községben lenne 3 önkormányzati képviselő.)

A javaslat elfogadása esetén végeredményben a községek mintegy kétharmadában azonos számú 3 önkormányzati képviselőt lehetne választani. Az önkormányzati képviselők számának javasolt csökkentése azt eredményezné, hogy az egyes községekben számottevő eltérés alakulna ki a választójogban: a választópolgárok valamennyi 1300 lakos alatti községben egyformán csak három képviselőt választhatnának. Tehát 3 önkormányzati képviselőt választanának a 20 lakosú községben és az 1299 lakosú községben is. Ez olyan nagyarányú különbség a szavazatok súlyában, ami alkotmányosan nem indokolható, és súlyosan sértené az Alkotmány 71. § (1) bekezdésbe foglalt választójog egyenlőségének elvét.

3. A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy tartható-e kötelező erejű országos népszavazás az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdésben. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint nem lehet országos népszavazást tartani:

" a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,

b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,

c) azAlkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről,

d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről,

e) az Országgyűlés feloszlásáról,

f) a Kormány programjáról,

g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről,

h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,

i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,

j) a közkegyelem gyakorlásáról."

Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése alapján országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A válaszható önkormányzati képviselők számának meghatározása nem vitathatóan az Országgyűlés hatáskörébe tartozó tárgykör - az Övtv. szabályozza - és olyan tárgykör, ami nem szerepel az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében megállapított, országos népszavazásra és népi kezdeményezésre nem bocsátható, tárgykörök között.

Az Alkotmánybíróság hatáskörével összefüggésben a 15/2003. (IV. 18.) AB határozatában kiemelte: "Az Alkotmány elsőbbségének a törvényhozással szembeni biztosítása az Alkotmánybíróság legfőbb feladata. Az alkotmányos szempontok érvényre juttatása történhet előzetesen, a jogi norma megszületése előtt, illetve utólag, a jogszabály kihirdetését követően. Előfordulhat azonban - például a kétszázezer választópolgár által kezdeményezett eredményes ügydöntő népszavazás esetében -, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés alapján valamely alapjogot nyilvánvaló módon súlyosan sértő vagy tömeges egyéni jogsérelmet okozó jogszabály megalkotására lesz köteles a törvényhozó hatalom. Ebben az esetben a népszavazásra bocsátandó kérdés hitelesítési eljárásban történő előzetes alkotmányossági vizsgálata nyújthat megfelelő védelmet.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a népszavazásra bocsátandó kérdés alapján általában nem állapítható meg, hogy a jogalkotó pontosan milyen tartalmú jogi norma alkotására lesz köteles. Az alkotmánysértő norma létrejöttét elkerülendő a törvényhozó köteles a jogszabályt olyan tartalommal elfogadni, amely megfelel ugyan a kérdésben foglalt követelményeknek, de egyszersmind összhangban áll az alaptörvény rendelkezéseivel.

A magyar jogrendszer több olyan jogintézményt ismer, amely a népszavazáshoz való politikai alapjog Alkotmánynak megfelelő gyakorlását segíti. Az Alkotmány rendelkezései, és különösen a 8. § alapján alkotmányos védelemben részesülő alapvető jogok érvényesülése azonban nem tehető attól függővé, hogy az erre jogosult intézmények a népszavazási eljárás későbbi szakaszaiban élnek-e az Alkotmányban, illetve az Abtv.-ben biztosított lehetőségekkel és Alkotmánybírósághoz fordulnak-e.

Az Alkotmány egésze és az alkotmányos rendelkezések [elsősorban az Alkotmány 8. § (2) bekezdés, a 28/C. § (3) bekezdés, valamint a 77. § (2) bekezdés] összefüggései, valamint azok együttes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság - alkotmányos rendeltetésével összhangban - a kifogás és az OVB határozat keretein belül adott ügyben megvizsgálhatja a kérdést abból a szempontból is, hogy az annak alapján lefolytatott népszavazás eredménye nyilvánvaló módon nem kötelezi-e a jogalkotót alapjog lényeges tartalmát sértő törvény megalkotására." (ABH 2003, 208, 212-213.)

Az Alkotmánybíróság az OVB határozata és az ellene benyújtott kifogás keretei között vizsgálta, hogy a javaslat szerint lefolytatott népszavazás eredménye milyen tartalmú törvény megalkotására kötelezné az Országgyűlést.

Az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadását, az önkormányzati képviselő számának javasolt csökkentését, az Alkotmány 42. §-ának és a választójog egyenlőségének sérelmével indokolta.

Az Alkotmánybíróság nem vizsgálta átfogóan az önkormányzati képviselői választás szabályozásának alkotmányosságát a képviselők számának felére csökkentése esetén, hanem az OVB határozata és a kifogás keretei között részben tekintette azt át a választójog egyenlősége szempontjából.

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt egyenlő választójog követelményét az önkormányzati képviselők választásának szabályozásánál is érvényesíteni kell. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a 22/2005. (VI. 17.) AB határozatban (ABH 2005, 246.) foglaltak irányadók a helyi önkormányzati képviselők választásánál is, figyelembe véve az egyes önkormányzati típusok sajátosságait.

Az Alkotmánybíróság megállapította: ha a javasolt szabályozást érvényes és eredményes országos népszavazás támogatná, azzal olyan törvény megalkotására kötelezné az Országgyűlést, amely nyilvánvalóan alkotmányellenes, az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe ütköző. Az alkotmányellenesség az 1300 alatti lakosságszámú községekben a szavazatok eltérő súlyában jelentkező, ezen keresztül a választójog egyenlőségét és arányosságát is sértő, az egyes községekben különösen nagy mértékű különbségek miatt állapítható meg, ami alkotmányosan nem indokolható. Tekintettel arra, hogy az így érvényes és eredményes országos népszavazás nyilvánvalóan alkotmányellenes törvény megalkotására is kötelezné az Országgyűlést, az Alkotmánybíróság - alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban - az OVB határozatát helybenhagyta.

Dr. Bihari Mihály s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1331/H/2007.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére