32006D0915[1]

2006/915/EK: A Bizottság határozata ( 2006. december 11. ) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 5997. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 11.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2006) 5997. számú dokumentummal történt)

(2006/915/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) A Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak a 2000/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében.

(2) Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3) A 2002/887/EK határozat időbeli hatályát ennek megfelelően meg kell hosszabbítani.

(4) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk első és második bekezdésében "2005. augusztus 1. és 2006. augusztus 1." helyébe "2007. augusztus 1. és 2008. augusztus 1." lép.

2. A 4. cikkben található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„NövényIdőtartam
Chamaecyparis:2007. január 1-jétől2008. december 31-ig
Juniperus:2006. november 1-jétől2007. március 31-ig és 2007. november 1-jétől2008. március 31-ig
Pinus:2007. január 1-jétől2008. december 31-ig”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 309., 2002.11.12., 8. o. A 2004/826/EK határozattal (HL L 358., 2004.12.3., 32. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0915 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0915&locale=hu