32009R1286[1]

A Tanács 1286/2009/EU rendelete ( 2009. december 22. ) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

A TANÁCS 1286/2009/EU RENDELETE

(2009. december 22.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2002. május 27-i 2002/402/KKBP tanácsi közös álláspontra, (1)

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) A 2002/402/KKBP közös álláspont többek között előírja azt, hogy az Európai Közösségnek - az ENSZ BT 1267 (1999), 1333 (2000) és 1390 (2002) sz. határozatának megfelelően - meg kell hoznia egyes korlátozó intézkedéseket, beleértve a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztását.

(2) Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelettel (2) végrehajtották a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását.

(3) A 2003. március 27-i 561/2003/EK tanácsi rendelettel (3) egy új, a kivételekről rendelkező cikket illesztettek be a fent említett rendeletbe. Az e cikkben említett, az ellenvetés benyújtására rendelkezésre álló időszakot összhangba kell hozni az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. december 22-i 1735. számú határozatával.

(4) A C-402/05 P. és C-415/05 P. sz. Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága egyesített ügyekben az Európai Közösségek Bírósága által 2008. szeptember 3-án hozott ítéletnek megfelelően a 881/2002/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy a jegyzékbe történő felvételi eljárás biztosítsa a védelemhez való jog és különösen a meghallgatáshoz való jog tiszteletben tartását.

(5) A felülvizsgált eljárás részeként a jegyzékben szereplő személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot tájékoztatni kell a jegyzékbe vételnek az ENSZ Al-Qaida és Tálibán Szankcióbizottsága által közölt indokairól, hogy az érintett személy, szervezet, testület vagy csoport kifejthesse álláspontját a jegyzékbe vételének indokolásával kapcsolatosan. A 881/2002/EK rendelet célja az ENSZ Al-Qaida- és Tálibán-jegyzékében szereplő személyek, szervezetek, testületek és csoportok pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a befagyasztása. Mivel a vonatkozó ENSZ BT-határozatok úgy rendelkeznek, hogy e befagyasztást "haladéktalanul" el kell végezni, az intézkedés végrehajtásánál - tekintettel annak jellegére - ki kell használni a meglepetésszerű hatást.

Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy határozatot hozzon azt megelőzően, hogy az érintett személyt, szervezetet, csoportot vagy testületet a jegyzékbe vétel indokairól tájékoztatná. Mindazonáltal a határozat kihirdetését követően késedelem nélkül értesíteni kell az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot a jegyzékbe vétel indokairól, lehetővé téve számára, hogy az álláspontját kifejezésre juttassa.

(6) A Bizottságnak törekednie kell arra, hogy a jegyzékbe vétel indokolását tartalmazó tájékoztatást közvetlenül az érintett személy, szervezet, testület vagy csoport számára küldje meg, azonban egyes esetekben - például az elérhetőségi adatok hiányossága vagy teljes hiánya miatt - a közvetlen tájékoztatás nem lehetséges. Az ilyen esetekben értesítést kell közzétenni a Hivatalos Lapban, amely tájékoztatja az érintetteket az alkalmazandó eljárásról.

(7) Észrevételek esetén a Bizottságnak azok fényében, valamint a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban felül kell vizsgálnia határozatát. Tekintettel a jelentős politikai felelősségre és a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó nemzetközi erőfeszítések kényes jellegére, a felülvizsgálatot a szabályozási bizottsági eljárás szerint kell végezni.

(8) A 2008. szeptember 3. előtt jegyzékbe vett személyekre, szervezetekre, testületekre és csoportokra ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, így biztosítva a védelemhez és különösen a meghallgatáshoz való jogukat.

(9) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában (5) elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel együtt kell alkalmazni.

(10) A rendelet továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT-határozatok jogilag kötelező erejét.

(11) A 881/2002/EK rendelet célja a terrorcselekmények megelőzése - ideértve a terrorizmus finanszírozását - a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében. Az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok nevét és más lényeges azonosító adatait, amelyek pénzeszközeit a 881/2002/EK rendelettel összhangban be kell fagyasztani.

(12) A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), illetve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) rendelkezéseit.

(13) Helyénvaló bizonyos szavak értelmének pontosítása és a 881/2002/EK rendelet egyes részeinek a korlátozó intézkedésekről szóló rendeletek újabban alkalmazott egységes szóhasználatával történő összehangolása.

(14) Ezért a 881/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben:

a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. »pénzeszközök befagyasztása«: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve";

b) a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

"5. »Szankcióbizottság«: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az Al-Qaida és a Tálibán vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1267 (1999) sz. határozatával összhangban hoztak létre.

6. »indokolás«: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása.";

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok tulajdonát képező, birtokában lévő vagy általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére vagy javára közvetlenül vagy közvetett módon pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani.

(3) Az I. melléklet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben állóként megjelölt természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket, testületeket vagy csoportokat tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk azt gyanítani, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.";

3. A 2a. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c)

i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem ellenezte a határozatot; vagy

ii. az a) pont iv. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság jóváhagyta a határozatot.";

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"2b. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok befagyasztott számláira, amennyiben az említett számlákra történő jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.";

5. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, segítséget vagy képzést nyújtani, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást.";

6. Az 5. cikk (1) bekezdése a) pontjának második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;";

7. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, vagy azok igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a rendelkezésre bocsátásuk megtagadása gondatlanság eredménye.";

8. A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) szükség esetén az I. melléklet módosítása a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által nyújtott információk alapján.";

9. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki: "7a. cikk (1) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság első ízben dönt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport jegyzékbe vételéről, a Bizottság - amint a Szankcióbizottság az indokolást megadja - haladéktalanul határozatot hoz az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételéről. (2) Az (1) bekezdésben említett határozat elfogadását követően a Bizottság - közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján - haladéktalanul ismerteti a Szankcióbizottság indokolását az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan. (3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. (4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően. (5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot töröl a jegyzékből, vagy a jegyzékben szereplő bármely személy, szervezet, testület vagy csoport azonosító adatait módosítja, a Bizottság az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja. 7b. cikk (1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. (2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap. 7c. cikk (1) Azon személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok, amelyeket 2008. szeptember 3. előtt vettek fel az I. mellékletbe és továbbra is szerepelnek a jegyzékben, kérelmezhetik a Bizottságnál a határozat indokolását. A kérelmet írásban kell benyújtani az Unió valamely hivatalos nyelvén. (2) Amint a Szankcióbizottság a kért indokolást megadja, a Bizottság ismerteti azt az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan. (3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételére vonatkozó határozatot. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. (4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően. 7d. cikk (1) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. decembere 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban végzi. (2) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó és az azonosításukhoz szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki: 7e. cikk Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett jogi személyekre és szervezetekre vonatkozó és az érintett személy vagy szervezet azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónév, ideértve - adott esetben - a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) munkakör vagy foglalkozás;

i) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

a) név;

b) a nyilvántartásba vétel helye és időpontja;

c) nyilvántartási száma;

d) az üzleti tevékenység székhelye vagy a szervezet helyére vonatkozó egyéb információ;

e) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

10. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: "11. cikk E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy alapítottak;

e) minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, testületre vagy csoportra, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN

(1) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

(2) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3) HL L 82., 2003.3.29., 1. o.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(6) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(8) HL L 8., 2001.1.12., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1286 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1286&locale=hu