31993R2018[1]

A Tanács 2018/93/EGK rendelete (1993. június 30.) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról

A Tanács 2018/93/EGK rendelete

(1993. június 30.)

az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel a 3179/78/EGK rendelet [1] által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északnyugati részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló, és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetet (NAFO) létrehozó egyezmény értelmében a Közösség átadja a NAFO Tudományos Tanácsa részére azokat a rendelkezésre álló statisztikai és tudományos adatokat, amelyeket a Tudományos Tanács munkája során igényel;

mivel a NAFO Tudományos Tanácsa számára az aktuális fogási és tevékenységi statisztikák nélkülözhetetlenek az Atlanti-óceán északnyugati részén található halállomány állapotának értékeléséhez;

mivel az Atlanti-óceán északnyugati részén halászó tagállamok névleges fogási statisztikáinak benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3881/91/EGK tanácsi rendelet [2] nem felel meg teljes mértékben azoknak a követelményeknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Közösség biztosítani tudja a NAFO Tudományos Tanácsának a NAFO egyezmény 6. cikkének (3) bekezdésében megállapított összes statisztikai információt; mivel az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni;

mivel e rendelet rendelkezései végrehajtásának elősegítésére a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést folytatni kell különösen a 72/279/EGK határozat [3] által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon keresztül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet [4] megfelelő figyelembevételével minden tagállam benyújtja a Bizottságnak azoknak az adott tagállamban bejegyzett vagy annak a tagállamnak a lobogója alatt hajózó hajóinak a fogási adatait, amelyek az Atlanti-óceán északnyugati részén halásznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodott vagy átrakodott mennyiségek élősúly-egyenértékében kell bemutatni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1) A benyújtandó adatok két típusa:

a) az éves névleges fogások a kirakodott mennyiségek élősúlyegyenérték-tonnáiban kifejezve, az 1. mellékletben felsorolt fajok szerinti, valamint a 2. mellékletben felsorolt és a 3. mellékletben meghatározott északnyugat-atlanti régiók szerinti felosztásban;

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fogások és a kapcsolódó halászati tevékenység a fogás naptári hónapja, halászfelszerelés, hajóméret és fő keresett fajok szerinti felosztásban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett adatokat, amelyek lehetnek előzetes adatok is, az érintett évet követő év május 31-ig kell benyújtani. Az (1) bekezdés b) pontjában említett adatokat az érintett évet követő év augusztus 31-ig kell benyújtani: ezek végleges adatok.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, előzetes adatként benyújtott adatokat egyértelműen ilyen adatokként kell meghatározni.

Nem szükséges adatokat benyújtani azoknak a faj/halászterület kombinációknak az esetében, amelyekre nem jegyeztek fel fogást az adatszolgáltatás időszakában.

Ha a tagállam nem folytatott halászati tevékenységet az Atlanti-óceán északnyugati részén a megelőző évben, akkor a következő év május 31-ig értesíti erről a Bizottságot.

(3) A halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a halászati módszerre és a hajóméretre vonatkozó információk benyújtásakor használandó meghatározások és kódok a IV. mellékletben találhatók.

(4) A fajok és a statisztikai halászterületek felsorolását, e halászterületek leírását, valamint a halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a hajóméretekre és a halászati módszerekre vonatkozó méretnagyságokat, kódokat és meghatározásokat a 6. cikkben megállapított eljárás szerint lehet módosítani.

3. cikk

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések másképpen nem írják elő, a tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására a halászflottájuk azon részeire vonatkozóan, amelyek esetében az összes adat felvétele a közigazgatási eljárások túlzott alkalmazásával járna. A mintavételi eljárások részleteit az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt tartalmaznia kell a tagállam által a 7. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak az 5. mellékletben előírt formátum szerinti, mágneses adathordozón történő benyújtásával tesznek eleget a Bizottsággal szemben az 1. és a 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiknek.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formában vagy más adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

A jelentések kézhezvételétől számított 24 órán belül, ha lehetséges, a Bizottság a jelentésekben foglalt információt továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának.

6. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárást kell követni, az elnök - saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének a kérelmére - az Agrárstatisztikai Állandó Bizottsághoz, továbbiakban a "bizottság", utalja az ügyet.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt az EGK-Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

7. cikk

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül a tagállamok részletes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben közlik, hogy miként nyerik a fogási adatokat, és meghatározzák, hogy ezek az adatok mennyire reprezentatívak és megbízhatóak. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve elkészíti e jelentések összegzését.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésében előírt információk bármiféle módosításáról a módosítások bevezetésétől számított három hónapon belül.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti módszertani jelentések azt mutatják, hogy a tagállam nem felel meg azonnal e rendelet követelményeinek, és változtatásokat kell végrehajtani a felmérési technikák és a módszertan terén, a Bizottság - a tagállammal együttműködve - megállapíthat egy legfeljebb kétéves átmeneti időszakot, amely alatt e rendelet programja megvalósítható.

(4) Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, átmeneti szabályokat, adathozzáférést, adatmegbízhatóságot és az egyéb kapcsolódó kérdéseket évente felül kell vizsgálni az Agrárstatisztikai Bizottság illetékes munkacsoportjában.

8. cikk

A 3881/91/EGK rendelet hatályát veszti.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1993. június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Bergstein

[1] HL L 378., 1978.12.30., 1. o.

[2] HL L 365., 1991.12.31., 19. o.

[3] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

[4] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKNYUGAT-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁJÁBAN JELENTETT FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése nem kötelező az egyes fajok azonosításának tekintetében. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak az összesített adatokban kell szerepelniük. A tagállamok a felsorolásban nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat megfelelően azonosítják.

Megjegyzés:

m.n.j. = máshol nem jelzett.

Név | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos név |

FENÉKLAKÓ HALFAJOK

Tőkehal | COD(*) | Gadus morhua |

Foltos tőkehal | HAD(*) | Melanogrammus aeglefinus |

Álsügérek m.n.j. | RED(*) | Sebastes spp. |

Ezüstös csacsihal | HKS(*) | Merluccius bilinearis |

Atlanti menyétke | HKR(*) | Urophycis chuss |

Fekete tőkehal | POK(*) | Pollachius virens |

Vörös álsügér | REG(*) | Sebastes marinus |

Mélyvízi vörös álsügér | REB(*) | Sebastes mentella |

Érdes laposhal | PLA(*) | Hippoglossoides platessoides |

Vörös lepényhal | WIT(*) | Glyptocephalus cynoglossus |

Sárgafarkú lepényhal | YEL(*) | Limanda ferruginea |

Grönlandi laposhal | GHL(*) | Reinhardtius hippoglossoides |

Óriás laposhal | HAL(*) | Hippoglossus hippoglossus |

Téli lepényhal | FLW(*) | Pseudopleuronectes americanus |

Nyári lepényhal | FLS(*) | Paralichthys dentatus |

Áttetsző rombuszhal | FLD(*) | Scophthalmus aquosus |

Lepényhalalakúak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Amerikai horgászhal | ANG(*) | Lophius americanus |

Prionotus fajok | SRA | Prionotus spp. |

Vándorló tőkehal | TOM | Microgadus tomcod |

Lila tőkehal | ANT | Antimora rostrata |

Kék puha tőkehal | WHB | Micromesistius poutassou |

Cunner | CUN | Tautogolabrus adspersus |

Norvég menyhal | USK | Brosme brosme |

Grönlandi tőkehal | GRC | Gadus ogac |

Kék menyhal | BLI | Molva dypterygia |

Északi menyhal | LIN(*) | Molva molva |

Tengeri nyúlhal | LUM(*) | Cyclopterus lumpus |

Északi királyhal | KGF | Menticirrhus saxatilis |

Északi gömbhal | PUF | Sphoeroides maculatus |

Farkasangolna-félék m.n.j. | ELZ | Lycodes spp. |

Óceáni anyaangolna | OPT | Macrozoarces americanus |

Sarki tőkehal | POC | Boreogadus saida |

Pisze hosszúfarkúhal | RNG | Coryphaenoides rupestris |

Hagymaszemű gránátoshal | RHG | Macrourus berglax |

Homokiangolna-félék | SAN | Ammodytes spp. |

Skorpióhalak m.n.j. | SCU | Myoxocephalus spp. |

Scup | SCP | Stenotomus chrysops |

Tautoga | TAU | Tautoga onitis |

Cilinderhal | TIL | Lopholatilus chamaeleonticeps |

Fehér csacsihal | HKW(*) | Urophycis tenuis |

Pásztás farkashalfélék m.n.j. | CAT(*) | Anarhichas spp |

Pásztás farkashal | CAA(*) | Anarhichas lupus |

Pettyes farkashal | CAS(*) | Anarhichas minor |

Fenéklakó csontoshalak m.n.j. | GRO | Osteichthyes |

NYÍLTVÍZI HALFAJOK

Hering | HER(*) | Clupea harengus |

Makréla | MAC(*) | Scomber scombrus |

Vajhal | BUT | Peprilus triacanthus |

Atlanti menhaden | MHA(*) | Brevoortia tyrannus |

Makrélacsuka | SAU | Scomberesox saurus |

Öböl szardella | ANB | Anchoa mitchilli |

Vérengző makrahal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Jakabhal | CVJ | Caranx hippos |

Tonmakréla | FRI | Auxis thazard |

Királymakréla | KGM | Scomberomorus cavalla |

Foltos királymakréla | SSM(*) | Scomberomorus maculatus |

Amerikai vitorláshal | SAI | Istiophorus platypterus |

Fehér marlin | WHM | Tetrapturus albidus |

Kék marlin | BUM | Makaira nigricans |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Germon (másnéven hosszúszárnyú tonhal) | ALB | Thunnus alalunga |

Bonitó (másnéven palamida) | BON | Sarda sarda |

Kis tonhal | LTA | Euthynnus alletteratus |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Nagy tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Bonitó (másnéven csíkoshasú tonhal) | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Makrahalfélék | TUN | Scombridae |

Nyíltvízi halak m.n.j. | PEL | Osteichthyes |

EGYÉB ÚSZÓS HALFAJOK

Amerikai finta | ALE | Alosa pseudoharengus |

Fattyúmakréla-félék m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Amerikai angolna | COA | Conger oceanicus |

Amerikai tengeri angolna | ELA | Anguilla rostrata |

Amerikai alóza | SHA | Alosa sapidissima |

Ezüstlazacok | ARG | Argentina spp. |

Atlanti árnyékhal | CKA | Micropogonias undulatus |

Atlanti tűhal | NFA | Strongylura marina |

Lazac | SAL(*) | Salmo salar |

Atlanti ezüstösoldalú hal | SSA | Menidia menidia |

Atlanti thread hering | THA | Opisthonema oglinum |

Baird tarfejű hala | ALC | Alepocephalus bairdii |

Fekete árnyékhal | BDM | Pogonias cromis |

Fekete tengeri sügér | BSB | Centropristis striata |

Kékhátú alóza | BBH | Alosa aestivalis |

Kapelán | CAP(*) | Mallotus villosus |

Szajblingfajok m.n.j. | CHR | Salvelinus spp. |

Cobia | CBA | Rachycentron canadum |

Közönséges pompano | POM | Trachinotus carolinus |

Gizzard alóza | SHG | Dorosoma cepedianum |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Pomadasyidae |

Hickory alóza | SHH | Alosa mediocris |

Gyöngyöshalak | LAX | Notoscopelus spp. |

Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | Mugilidae |

Észak-atlanti aratóhal | HVF | Peprilus alepidotus (= Paru) |

Disznóhal | PIG | Orthopristis chrysoptera |

Szivárványos viaszlazac | SMR | Osmerus mordax |

Vörös árnyékhal | RDM | Sciaenops ocellatus |

Rózsaszín durbincs | RPG | Sparus pagrus |

Érdes fattyúmakréla | RSC | Trachurus lathami |

Homoki sügér | PES | Diplectrum formosum |

Birkafejű hal | SPH | Archosargus probatocephalus |

Pettyes árnyékhal | SPT | Leiostomus xanthurus |

Foltos morgóhal | SWF | Cynoscion nebulosus |

Szürke morgóhal | STG | Cynoscion regalis |

Csíkos sügér | STB | Morone saxatilis |

Tokfélék m.n.j. | STU | Acipenseridae |

Tarpon | TAR | Tarpon (= Megalops) atlanticus |

Pisztrángfélék m.n.j. | TRO | Salmo spp. |

Fehér sügér | PEW | Morone americana |

Nyálkásfejű halak | ALF | Beryx spp. |

Tüskéscápa | DGS(*) | Squalus acanthias |

Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX(*) | Squalidae |

Heringcápa | POR(*) | Lamna nasus |

Nagy cápák m.n.j. | SHX | Squaliformes |

Valódi rájafélék m.n.j. | SKA(*) | Raja spp. |

Úszós halak m.n.j. | FIN | Osteichthyes |

GERINCTELENEK

Közönséges kalmár | SQL(*) | Loligo pealei |

Sebes kalmár | SQI(*) | Illex illecebrosus |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU(*) | Loliginidae, Ommastrephidae |

Atlanti borotvakagyló | CLR | Ensis directus |

Pénzkagyló | CLH | Mercenaria mercenaria |

Sellőkagyló | CLQ | Arctica islandica |

Tátongókagyló | CLS | Mya arenaria |

Északi vájókagyló | CLB | Spisula solidissima |

Kagylók m.n.j. | CLX | Prionodesmacea, Teleodesmacea |

Öböl fésűkagyló | SCB | Argopecten irradians |

Kalikó fésűkagyló | SCC | Argopecten gibbus |

Izlandi fésűkagyló | ISC | Chlamys islandica |

Tengeri fésűkagyló | SCA | Placopecten magellanicus |

Fésűkagylók m.n.j. | SCX | Pectinidae |

Amerikai osztriga | OYA | Crassostrea virginica |

Ehető kékkagyló | MUS | Mytilus edulis |

Kürtcsigák m.n.j. | WHX | Busycon spp. |

Parti csigák m.n.j. | PER | Littorina spp. |

Puhatestűek | MOL | Mollusca |

Atlanti sziklarák | CRK | Cancer irroratus |

Kék tarisznyarák | CRB | Callinectes sapidus |

Parti tarisznyarák | CRG | Carcinus maenas |

Jónás tarisznyarák | CRJ | Cancer borealis |

Királynő tarisznyarák | CRQ | Chinoecetes opilio |

Vörös tarisznyarák | CRR | Geryon quinquedens |

Angol kőrák | KCT | Lithodes maia |

Tengeri rákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Amerikai homár | LBA | Homarus americanus |

Norvég garnéla | PRA(*) | Pandalus borealis |

Rózsás garnéla | AES | Pandalus montagui |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN(*) | Penaeus spp. |

Rózsás garnéla m.n.j. | PAN(*) | Pandalus spp. |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Tengeri sünök | URC | Strongylocentrotus spp. |

Soksertéjűek m.n.j. | WOR | Polychaeta |

Patkórák | HSC | Limulus polythemus |

Tengeri gerinctelenek m.n.j. | INV | Invertebrata |

TENGERI ALGÁK

Barna algák | SWB | Phaeophyceae |

Vörös algák | SWR | Rhodophyceae |

Algák m.n.j. | SWX | Algae |

FÓKÁK

Grönlandi fóka | SEH | Pagophilus groenlandicus |

Hólyagos fóka | SEZ | Cystophora cristata |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉNEK STATISZTIKAI HALÁSZTERÜLETEI, AMELYEKRE VONATKOZÓAN ADATOKAT KELL BENYÚJTANI

0. alterület

0A körzet

0B körzet

1. alterület

1A. körzet

1B. körzet

1C. körzet

1D. körzet

1E. körzet

1F. körzet

1NI. körzet (nem ismert)

2. alterület

2G. körzet

2H. körzet

2J. körzet

2NI. körzet (nem ismert)

3. alterület

3K. körzet

3L. körzet

3M. körzet

3N. körzet

3O. körzet

3P. körzet

3Pn. alkörzet

3Ps. alkörzet

3NI. körzet (nem ismert)

4. alterület

4R. körzet

4S. körzet

4T. körzet

4V. körzet

4Vn. alkörzet

4Vs. alkörzet

4W. körzet

4X. körzet

4NI. körzet (nem ismert)

5. alterület

5Y. körzet

5Z. körzet

5Ze. alkörzet

5Zc. alegység

5Zu. alegység

5Zw. alkörzet

5NI. körzet (nem ismert)

6. alterület

6A. körzet

6B. körzet

6C. körzet

6D. körzet

6E. körzet

6F. körzet

6G. körzet

6H. körzet

5NI. körzet (nem ismert)

Az Atlanti-óceán északnyugati részének statisztikai halászterületei

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKYUGATI RÉSZÉRE VONATKOZÓ HALÁSZATI STATISZTIKÁK ÉS RENDELETEK ESETÉBEN ALKALMAZOTT NAFO ALTERÜLETEK ÉS KÖRZETEK LEÍRÁSA

0. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amelyet délen az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 65°00′-től kelet felé, az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 59°00′-ig, onnan délkeleti irányba, egyenesen az északi szélesség 60°12′, nyugati hosszúság 57°13′-ig húzott vonal, kelet felől a következő pontokat összekötő geodéziai vonalak határolnak:

Pont sorszáma | Északi szélesség | Nyugati hosszúság |

1 | 60°12′0 N | 57°13′0 W |

2 | 61°00′0 N | 57°13′1 W |

3 | 62°00′5 N | 57°21′1 W |

4 | 62°02′3 N | 57°21′8 W |

5 | 62°03′5 N | 57°22′2 W |

6 | 62°11′5 N | 57°25′4 W |

7 | 62°47′2 N | 57°41′0 W |

8 | 63°22′8 N | 57°57′4 W |

9 | 63°28′6 N | 57°59′7 W |

10 | 63°35′0 N | 58°02′0 W |

11 | 63°37′2 N | 58°01′2 W |

12 | 63°44′1 N | 57°58′8 W |

13 | 63°50′1 N | 57°57′2 W |

14 | 63°52′6 N | 57°56′6 W |

15 | 63°57′4 N | 57°53′5 W |

16 | 64°04′3 N | 57°49′1 W |

17 | 64°12′2 N | 57°48′2 W |

18 | 65°06′0 N | 57°44′1 W |

19 | 65°08′9 N | 57°43′9 W |

20 | 65°11′6 N | 57°44′4 W |

21 | 65°14′5 N | 57°45′1 W |

22 | 65°18′1 N | 57°45′8 W |

23 | 65°23′3 N | 57°44′9 W |

24 | 65°34′8 N | 57°42′3 W |

25 | 65°37′7 N | 57°41′9 W |

26 | 65°50′9 N | 57°40′7 W |

27 | 65°51′7 N | 57°40′6 W |

28 | 65°57′6 N | 57°40′1 W |

29 | 66°03′5 N | 57°39′6 W |

30 | 66°12′9 N | 57°38′2 W |

31 | 66°18′8 N | 57°37′8 W |

32 | 66°24′6 N | 57°37′8 W |

33 | 66°30′3 N | 57°38′3 W |

34 | 66°36′1 N | 57°39′2 W |

35 | 66°37′9 N | 57°39′6 W |

36 | 66°41′8 N | 57°40′6 W |

37 | 66°49′5 N | 57°43′0 W |

38 | 67°21′6 N | 57°52′7 W |

39 | 67°27′3 N | 57°54′9 W |

40 | 67°28′3 N | 57°55′3 W |

41 | 67°29′1 N | 57°56′1 W |

42 | 67°30′7 N | 57°57′8 W |

43 | 67°35′3 N | 58°02′2 W |

44 | 67°39′7 N | 58°06′2 W |

45 | 67°44′2 N | 58°09′9 W |

46 | 67°56′9 N | 58°19′8 W |

47 | 67°01′8 N | 58°23′3 W |

48 | 68°04′3 N | 58°25′0 W |

49 | 68°06′8 N | 58°26′7 W |

50 | 68°07′5 N | 58°27′2 W |

51 | 68°16′1 N | 58°34′1 W |

52 | 68°21′7 N | 58°39′0 W |

53 | 68°25′3 N | 58°42′4 W |

54 | 68°32′9 N | 59°01′8 W |

55 | 68°34′0 N | 59°04′6 W |

56 | 68°37′9 N | 59°14′3 W |

57 | 68°38′0 N | 59°14′6 W |

58 | 68°56′8 N | 60°02′4 W |

59 | 68°00′8 N | 60°09′0 W |

60 | 69°06′8 N | 60°18′5 W |

61 | 69°10′3 N | 60°23′8 W |

62 | 69°12′8 N | 60°27′5 W |

63 | 69°29′4 N | 60°51′6 W |

64 | 69°49′8 N | 60°58′2 W |

65 | 69°55′3 N | 60°59′6 W |

66 | 69°55′8 N | 61°00′0 W |

67 | 70°01′6 N | 61°04′2 W |

68 | 70°07′5 N | 61°08′1 W |

69 | 70°08′8 N | 61°08′8 W |

70 | 70°13′4 N | 61°10′6 W |

71 | 70°33′1 N | 61°17′4 W |

72 | 70°35′6 N | 61°20′6 W |

73 | 70°48′2 N | 61°37′9 W |

74 | 70°51′8 N | 61°42′7 W |

75 | 71°12′1 N | 62°09′1 W |

76 | 71°18′9 N | 62°17′5 W |

77 | 71°25′9 N | 62°25′5 W |

78 | 71°29′4 N | 62°29′3 W |

79 | 71°31′8 N | 62°32′0 W |

80 | 71°32′9 N | 62°33′5 W |

81 | 71°44′7 N | 62°49′6 W |

82 | 71°47′3 N | 62°53′1 W |

83 | 71°52′9 N | 63°03′9 W |

84 | 72°01′7 N | 63°21′1 W |

85 | 72°06′4 N | 63°30′9 W |

86 | 72°11′0 N | 63°41′0 W |

87 | 72°24′8 N | 64°13′2 W |

88 | 72°30′5 N | 64°26′1 W |

89 | 72°36′3 N | 64°38′8 W |

90 | 72°43′7 N | 64°54′3 W |

91 | 72°45′7 N | 64°58′4 W |

92 | 72°47′7 N | 65°00′9 W |

93 | 72°50′8 N | 65°07′6 W |

94 | 73°18′5 N | 66°08′3 W |

95 | 73°25′9 N | 66°25′3 W |

96 | 73°31′1 N | 67°15′1 W |

97 | 73°36′5 N | 68°05′5 W |

98 | 73°37′9 N | 68°12′3 W |

99 | 73°41′7 N | 68°29′4 W |

100 | 73°46′1 N | 68°48′5 W |

101 | 73°46′7 N | 68°51′1 W |

102 | 73°52′3 N | 69°11′3 W |

103 | 73°57′6 N | 69°31′5 W |

104 | 74°02′2 N | 69°50′3 W |

105 | 74°02′6 N | 69°52′0 W |

106 | 74°06′1 N | 70°06′6 W |

107 | 74°07′5 N | 70°12′5 W |

108 | 74°10′0 N | 70°23′1 W |

109 | 74°12′5 N | 70°33′7 W |

110 | 74°24′0 N | 71°25′7 W |

111 | 74°28′6 N | 71°45′8 W |

112 | 74°44′2 N | 72°53′0 W |

113 | 74°50′6 N | 73°02′8 W |

114 | 75°00′0 N | 73°16′3 W |

115 | 75°00′ N | 73°30′ W |

majd észak felé az északi szélesség 78°10′-ig húzott vonal határol; nyugaton az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 65°00′-től egyenes vonalban északkeleti irányba, a Baffin-sziget partján East Bluffig (északi szélesség 61°55′, nyugati hosszúság 66°20′); onnan északi irányba a Baffin-sziget, a Bylot-sziget, a Devon-sziget és az Ellesmere-sziget partja mentén, a szigetek között a nyugati hosszúság 80°-ának vonalát követve az északi szélesség 78°10′-ig húzott vonal határol.

A 0. alterület két körzetből áll

0A. körzet

az alterületnek az északi szélesség 66°15′-től északra fekvő része;

0B. körzet

az alterületnek az északi szélesség 66°15′-től délre fekvő része.

1. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amely a 0. alterülettől keletre, valamint az északi szélesség 60°12′ és a nyugati hosszúság 57°13′-nél található pontot az északi szélesség 52°15′ és a nyugati hosszúság 42°00′-nél található ponttal összekötő egyenes vonaltól északra és keletre esik.

Az 1. alterület hat körzetből áll:

1A. körzet

az alterületnek az északi szélesség 68°50′-től északra fekvő része (Christianshaab);

1B. körzet

az alterületnek az északi szélesség 66°15′ (5 tengeri mérfölddel északra Umanarsugssuaktól) és a 68°50′ (Christianshaab) közé eső része;

1C. körzet

az alterületnek a 64°15′-nél (4 tengeri mérfölddel északra Godthaab-tól) és a 66°15′-nél (5 tengeri mérfölddel északra Umanarsugssuaktól) található szélességi körök közé eső része;

1D. körzet

az alterületnek a 62°30′-nél (Frederikshaab-gleccser) és a 64°15′-nél (4 tengeri mérfölddel északra Godthaabtól) található szélességi körök közé eső része;

1E. körzet

az alterületnek a 60°45′ nél (Desolation-fok) és a 62°30′-nél (Frederikshaab-gleccser) található szélességi körök közé eső része;

1F. körzet

az alterületnek az északi szélesség 60°45′-től (Desolation-fok) délre eső része.

2. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amely a Hudson-szoros területén a nyugati hosszúság 64°30′-től keletre, a 0. alterülettől délre, az 1. alterülettől délre és nyugatra és az északi szélesség 52°15′-től északra található.

A 2. alterület három körzetből áll:

2G. körzet

az alterületnek az északi szélesség 57°40′-től (Mugford-fok) északra eső része;

2H. körzet

az alterületnek a 55°20′-nél (Hopedale) és a 57°40′-nél (Mugford-fok) található szélességi körök közé eső része;

2J. körzet

az alterületnek az északi szélesség 55°20′-től (Hopedale) délre eső része.

3. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amely az északi szélesség 52°15′-től délre, és a Bauld-foktól Új-Fundland északi partján az északi szélesség 52°15′-ig húzott vonaltól keletre található; az északi szélesség 39°00′-től északra; valamint az északi szélesség 39°00′, nyugati hosszúság 50°00′-től kiinduló vonaltól keletre és északra, északnyugati irányba haladva az északi szélesség 43°30′, nyugati hosszúság 55°00′-nél található pontot érintve, az északi szélesség 47°50′, a nyugati hosszúság 60°00′-nél található pont irányába az Új-Fundland partján található Ray-fokot a Cape Breton szigetén található North-fokkal összekötő vonallal való metszéspontjáig; onnan északkeleti irányba az említett vonal mentén, a Ray-fokig húzott vonaltól keletre és északra fekszik.

A 3. alterület hat körzetből áll:

3K. körzet

az alterületnek az északi szélesség 49°15′-től északra fekvő része (Freels-fok, Új-Fundland);

3L. körzet

az alterületnek az a része, amely az Új-Fundland partján található Freels-foktól a St. Mary-fokig terjedő partszakasz, valamint a következőkben meghatározott vonal közé esik: a vonal a Freels-foktól indul kelet felé a nyugati hosszúság 46°30′-ig; onnan dél felé halad az északi szélesség 46°00′-ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 54°30′-ig; onnan egyenes vonalban haladva a St. Mary-fokig tart;

3M. körzet

az alterületnek az északi szélesség 49°15′-től délre és a nyugati hosszúság 46°30′-től keletre fekvő része;

3N. körzet

az alterületnek az északi szélesség 46°00′-től délre, valamint a nyugati hosszúság 46°30′ és a nyugati hosszúság 51°00′ közé eső része;

3O. körzet

az alterületnek az északi szélesség 46°00′-től délre, valamint a nyugati hosszúság 51°00′ és a nyugati hosszúság 54°30′ közé eső része;

3P. körzet

az alterületnek Új-Fundland partjától délre, valamint az Új-Fundlandon található St. Mary-foktól az északi szélesség 46°00′ , nyugati hosszúság 54°30′-ig húzott vonaltól nyugatra eső, onnan az alterület déli határáig húzott vonallal behatárolt része;

A 3P. körzetnek két alkörzete van:

3Pn. alkörzet (északnyugati alkörzet) :

a 3P. körzet azon része, amely északnyugatra található az új-fundlandi Burgeo-szigettől kiinduló, megközelítőleg délnyugat felé haladó, az északi szélesség 46°50′ , nyugati hosszúság 58°50′-ig húzott vonaltól.

3Ps. alkörzet (délkeleti alkörzet) :

a 3P körzet azon része, amely délkeletre fekszik a 3Pn körzet leírásában meghatározott vonaltól.

4. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amely az északi szélesség 39°00′-tól északra, a 3. alterülettől nyugatra, és a következőben meghatározott vonaltól keletre fekszik: a vonal az Egyesült Államok és Kanada nemzetközi határának a Grand Manan-csatorna északi szélesség 44°46′ 35,346″ , nyugati hosszúság 66°54′ 11,253″-nél található végpontjától kezdődően; onnan dél felé az északi szélesség 43°50′-ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67°24′ 27,24″-ig; onnan délnyugati irányba egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°53′ 14″, nyugati hosszúság 67°44′ 35″-ig; onnan délkeleti irányba egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°31′ 08″, nyugati hosszúság 67°28′ 05″-ig; onnan egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°20′ , nyugati hosszúság 67°18′13,15″-ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 66°00′-nél található pontig; onnan délkeleti irányba, egyenesen az északi szélesség 42°00′ , nyugati hosszúság 65°40′-ig; és onnan dél felé, az északi szélesség 39°00′-ig fut.

A 4. alterület hat körzetből áll:

4R. körzet

az NAFO egyezményi területének az Új-Fundland partján található Bauld-fok és Ray-fok, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal a Bauld-foknál indul; onnan észak felé az északi szélesség 52°15′-ig; onnan nyugat felé Labrador partjáig; onnan Labrador partja mentén a Labrador-Quebec határig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba az északi szélesség 49°25′, nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan dél felé az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00-ig; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba addig a pontig, ahol a 3. alterület határa metszi az új-skóciai North-fokot az Új-Fundlandon található Ray-fokkal összekötő vonalat; onnan az új-fundlandi Ray-fokig fut;

4S. körzet

az alterületnek a Quebec partján a Labrador-Quebec határtól Pte. des Monts-ig húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Pte. des Monts-nál indul; onnan kelet felé az északi szélesség 49°25′ , nyugati hosszúság 64°40′-ig; onnan egyenes vonalban kelet-délkeleti irányba az északi szélesség 47°50′ , nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan egyenes vonalban északkeleti irányba, a Labrador-Quebec határig fut;

4T. körzet

az alterületnek az Új-Skócia, New Bruswick és Quebec partjai között a North-foktól Pte. des Monts-ig, valamint a következőkben meghatározott vonal között található része: a vonal Pte. des Monts-nál indul; onnan kelet felé az északi szélesség 49°25′ , nyugati hosszúság 64°40′-ig; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba az északi szélesség 47°50′ , nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan egyenes vonalban déli irányba, az Új-Skócia partján található North-fokig fut;

4V. körzet

az alterületnek az Új-Skócia partján található North-fok és Fourchu, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Fourchu-tól indul; onnan egyenes vonalban keleti irányba az északi szélesség 45°40′ , nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan dél felé a nyugati hosszúság 60°00′ vonala mentén az északi szélesség 44°10′-ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 59°00′-ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′-ig; onnan kelet felé addig a pontig, ahol a 3. és 4. alterület határa érinti az északi szélesség 39°00′ vonalát; onnan a 3. és 4. alterület határa mentén, majd tovább északnyugati irányba az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan egyenes vonalban déli irányba, az új-skóciai North-fokig fut;

A 4V. körzet két alkörzetből áll:

4Vn. alkörzet (északi alkörzet)

a 4V. körzetnek az északi szélesség 45°50′-től északra eső része.

4Vs. alkörzet (déli alkörzet)

a 4V. körzetnek az északi szélesség 45°50′-től délre eső része.

4W. körzet

az alterület Új-Skócia partjának a Halifax-től Fourchu-ig tartó, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Fourchu-tól indul; onnan keleti irányba egyenes vonalban az északi szélesség 45°40′ , nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan a nyugati hosszúság 60°00′ vonala mentén dél felé, az északi szélesség 44°10′-ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 59°00′-ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′-ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 63°20′-ig; onnan észak felé, ezt a hosszúsági kört követve, az északi szélesség 44°20′-ig; onnan egyenes vonalban északnyugati irányba, az új-skóciai Halifax-ig fut;

4X. körzet

az alterületnek a 4. alterület nyugati határa és New Bruswick és Új-Skócia partjának a New Bruswick-Maine határ végpontjától Halifaxig húzott vonal, valamint a következőkbenmeghatározott vonal közé eső része: a vonal Halifaxtól indul; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba az északi szélesség 44°20′ , nyugati hosszúság 63°20′-ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′-ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 65°40′-ig fut;

5. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amely a 4. alterület nyugati határától nyugatra, az északi szélesség 39°00′-től északra és a nyugati hosszúság 71°40′-től keletre terül el.

Az 5. alterület két körzetből áll:

5Y. körzet

Az alterületnek a Maine, New Hampshire és Massachusetts partjainak a Maine-New Bruswick határ végpontjától kiinduló és a nyugati hosszúság 70°00′-nél található Cod-fokig (körülbelül az északi szélesség 42°) húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal a Cod-foknál, a nyugati hosszúság 70°00′-nél (körülbelül az északi szélesség 42°) indul; onnan észak felé az északi szélesség 42°20′-ig; onnan kelet felé a 4. és 5. alterületeknek a nyugati hosszúság 67°18′13,15″- nél található határáig; onnan e határ mentén a Kanada és az Egyesült Államok határáig fut.

5Z. körzet

Az alterületnek az 5Y. körzettől délre és keletre fekvő része.

Az 5Z. körzet két alkörzetből áll:

5Ze. alkörzet (keleti alkörzet) :

az 5Z. körzetnek a nyugati hosszúság 70°00′-től keletre eső része.

Statisztikai célból az 5Ze. alkörzetet két alegységre osztották:

5Zc. alegység:

az 5Ze. alkörzetnek az a része, amely északra fekszik attól a geodéziai vonaltól, amely összeköti azt a pontot, ahol az USA-Kanada határt jelző, az északi szélesség 42°31′ 08″, nyugati hosszúság 67°28′ 05″-től az északi szélesség 40°27′ 05″, nyugati hosszúság 65°41′ 59″-ig húzódó geodetikus vonal érinti az északi szélesség 42°00′ körét, majd azt a pontot, ahol ennek a vonalnak a meghosszabbítása érinti a nyugati hosszúság 65°40′-ét;

5Zu. alegység:

az 5Ze. alkörzet azon része, amely délre fekszik attól a geodéziai vonaltól, amely összeköti azt a pontot, ahol az USA-Kanada határt jelző, az északi szélesség 42°31′ 08″, nyugati hosszúság 67°28′ 05″-től az északi szélesség 40°27′ 05″, nyugati hosszúság 65°41′ 59″-ig húzódó geodetikus vonal érinti az északi szélesség 42°00′ körét, majd azt a pontot, ahol ennek a vonalnak a meghosszabbítása érinti a nyugati hosszúság 65°40′-ét;

5Zw. alkörzet (nyugati alkörzet)

az 5Z. körzetnek a nyugati hosszúság 70°00′-től nyugatra eső része.

6. alterület

A NAFO egyezményi területének az a része, amelyet Rhode Island partján a nyugati hosszúság 71°40′-től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 42°00′-ig, onnan dél felé az északi szélesség 35°00′-ig, onnan nyugat felé Észak-Amerika partjáig; onnan észak felé, Észak-Amerika partja mentén, Rhode Island partján a nyugati hosszúság 71°40′-ig húzott vonal határol.

A 6. alterület nyolc körzetből áll:

6A. körzet

az alterületnek az északi szélesség 39°00′-től északra, és az 5. alterülettől nyugatra fekvő része;

6B. körzet

az alterületnek a nyugati hosszúság 70°00′-től nyugatra, az északi szélesség 39°00′-től délre, valamint az északi szélesség 37°00′ vonala mentén nyugat felé, a nyugati hosszúság 76°00′-ig futó vonaltól északra és nyugatra; onnan dél felé, a virginiai Cape Henry-ig húzott vonal által határolt része;

6C. körzet

az alterületnek a nyugati hosszúság 70°00′-től nyugatra és a 6B. alkörzettől délre fekvő része;

6D. körzet

az alterületnek a 6B. és 6C. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 65°00′-től nyugatra fekvő része;

6E. körzet

az alterületnek a 6D. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 60°00′-től nyugatra fekvő része;

6F. körzet

az alterületnek a 6E. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 55°00′-től nyugatra fekvő része;

6G. körzet

az alterületnek a 6F. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 50°00′-től nyugatra fekvő része;

6H. körzet

az alterületnek a 6G. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 42°00′-től nyugatra fekvő része.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSAKOR HASZNÁLANDÓ MEGHATÁROZÁSOK ÉS KÓDOK

a) A HALÁSZFELSZERELÉS/HALÁSZHAJÓ-KATEGÓRIÁK JEGYZÉKE

(a Halászfelszerelések Nemzetközi Statisztikai Osztályozási Rendszere (ISSCFG) alapján)

Kategória | Rövidítés |

Vonóhálók

Fenékvonóhálók

-merevítőrudas zsákhálók | TBB |

-feszítőlapos vonóhálók (oldal vagy tat: nem meghatározott) | OTB |

-feszítőlapos oldalvonóhálók | OTB1 |

-feszítőlapos tatvonóhálók | OTB2 |

-páros vonóhálók (két hajóról kivetett) | PTB |

-rákvonóháló | TBS |

-norvég homár fogására használt vonóháló | TBN |

-fenékvonóhálók (nem meghatározott) | TB |

Vízközi vonóhálók

-vízközi feszítőlapos vonóhálók (oldal vagy tat: nem meghatározott) | OTM |

-vízközi oldalvonóhálók | OTM1 |

-vízközi tatvonóhálók | OTM2 |

-vízközi páros vonóhálók (két hajóról kivetett) | PTM |

-vízközi rákvonóháló | TMS |

-vízközi vonóhálók (nem meghatározott) | TM |

Feszítőlapos ikervonóhálók | OTT |

Páros vonóhálók (két hajóról kivetve) (nem meghatározott) | PT |

Feszítőlapos vonóhálók (nem meghatározott) | OT |

Egyéb vonóhálók (nem meghatározott) | TX |

Kerítőhálók

Parti kerítőhálók | SB |

Csónakból vagy hajóról húzott kerítőhálók | SV |

-dán kerítőháló | SDN |

-skót kerítőháló | SSC |

-páros kerítőhálók (két hajóval húzott) | SPR |

Kerítőhálók (nem meghatározott) | |

Kerítőhálók

Összehúzó kötéllel (húzóhálók) | PS |

-1 hajóról kivetett húzóháló | |

-2 hajóról kivetett húzóháló | PS2 |

Összehúzó kötél nélkül (lampara) | LA |

Kopoltyúhálók és állítóhálók

Állított kopoltyúhálók (lehorgonyzott) | GNS |

Húzott kopoltyúhálók | GND |

Kerítő kopoltyúhálók | GNC |

Rögzített kopoltyúhálók (karókon) | GNF |

Tükörhálók | GTR |

Kombinált kopoltyú- és tükörhálók | GTN |

Kopoltyúhálók és állítóhálók (nem meghatározott) | GEN |

Kopoltyúhálók (nem meghatározott) | GN |

Horgok és horogsorok

Rögzített horogsorok | LLS |

Húzott horogsorok | LLD |

Horogsorok (nem meghatározott) | LL |

Kézi horogsorok és horgászbotok (kézzel működtetett) | LHP |

Kézi horogsorok és horgászbotok (gépesített) | LTM |

Pergetett horogsorok | LTL |

Horgok és horogsorok (nem meghatározott) | LX |

Csapdák

Rögzített, felülről nyitott zsákhálók | FPN |

Fedett csapdák | FPO |

Zsákháló | FYK |

Terelők, kerítések, vejszék | FWR |

Tároló hálók | FSN |

Lebegő hálók | FAR |

Csapdák (nem meghatározott) | FIX |

Süllyedő felszerelés

Kivetett hálók | FCN |

Süllyedő felszerelés (nem meghatározott) | FG |

Kotróhálók

Hajóról működtetett kotróhálók | DRB |

Kézi kotróhálók | DRH |

Csáklyázó- és sebzőeszközök

Szigony | HAR |

Emelőhálók

Hordozható emelőhálók | LNP |

Hajóról működtetett emelőhálók | LNB |

Állandó parti emelőhálók | LNS |

Emelőhálók (nem meghatározott) | LN |

Lehalászógépek

Szivattyúk | HMP |

Gépesített kotróhálók | HMD |

Lehalászógépek (nem meghatározott) | HMX |

Különféle felszerelések | MIS |

Ismeretlen felszerelés | NK |

b) A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ EGYES FELSZERELÉSKATEGÓRIÁK VONATKOZÁSÁBAN

Amennyiben lehetséges, a halászati erőkifejtést három szinten kell részletezni.

A. kategória

Halászfelszerelés | Az erőkifejtés mérése | Meghatározás |

Kerítőhálók | Kivetések száma | A felszerelés kivetéseinek száma a fogás sikerességétől függetlenül. Ez a mérés akkor helyénvaló, ha a halraj mérete és sűrűsége összefüggésben van az állománysűrűséggel, vagy ha a hálót véletlenszerűen vetik ki. |

Parti kerítőhálók | Kivetések száma | A felszerelés kivetéseinek száma a fogás sikerességétől függetlenül. |

Csónakból húzott kerítőhálók | Halászattal töltött órák száma | Azoknak az óráknak a száma, amíg a háló halászat céljából a vízben volt. |

Vonóhálók | Órák száma | Azoknak az óráknak a száma, amelyek alatt a háló a vízben (vízközi vonóháló) vagy a fenéken volt (fenékvonóháló) halászat céljából. |

Csónakból működtetett kotróhálók | Halászattal töltött órák száma | Azoknak az óráknak a száma, amelyek alatt a háló a fenéken volt halászat céljából. |

Kopoltyúhálók (rögzített vagy húzott) | Erőkifejtési egységek száma | A hálók hossza 100 méteres egységekben kifejezve szorozva a kivetések számával (= az adott időszakban használt hálók teljes hossza méterben kifejezve és elosztva százzal). |

Kopoltyúhálók (rögzített) | Erőkifejtési egységek száma | A hálók hossza 100 méteres egységekben kifejezve szorozva a kiürítések számával. |

Csapdák (felülről nyitott zsákhálók) | Erőkifejtési egységek száma | A halászattal töltött napok száma szorozva a kihalászott egységek számával. |

Fedett csapdák és varsák | Tevékenységi egységek száma | A kiemelések száma szorozva az egységek számával (= adott időszakban halászott összes egység száma). |

Horogsorok (kivetett vagy húzott) | Ezer horgonként | Egy adott időszakban kivetett horgok száma ezerrel osztva. |

Kézi horogsorok (rögzített vagy húzott) | Horogsornapok száma | Egy adott időszakban használt összes horogsor száma. |

Szigonyok | | (Csak B. és C. tevékenységijelentés-szintek) |

B. kategória

A halászattal töltött napok száma: azoknak a napoknak a száma, amelyeken halászat történt. Olyan halászat esetén, amelynél a keresés a halászati művelet alapvető része, a halászat nélkül, kereséssel eltöltött napokat be kell számítani a "halászattal töltött napokba".

C. kategória

A területen eltöltött időbe a halászattal és kereséssel töltött napokon túl azokat a napokat is be kell számítani, amikor a hajó a területen volt.

A becsült erőkifejtés százalékos aránya (arányosított erőkifejtés)

Mivel a megfelelő erőkifejtésre vonatkozó mérések lehet, hogy nem állnak rendelkezésre a teljes fogásra vonatkozóan, az erőkifejtés becsült százalékos arányát fel kell tüntetni. Ezt a következőképpen lehet kiszámítani:

× 100

Összes fogás

c) HAJÓMÉRET-KATEGÓRIÁK (a Halászhajók Nemzetközi Statisztikai Osztályozási Rendszere [ISSCFV] alapján)

Űrtartalom szerinti osztályok

Bruttóűrtartalom-kategória | Kód |

| |

0- | 49,9 | 02 |

50- | 149,9 | 03 |

150- | 499,9 | 04 |

500- | 999,9 | 05 |

1000- | 1999,9 | 06 |

2000- | 99999,9 | 07 |

Ismeretlen | 00 |

d) FŐ KERESETT FAJ

A fő faj, amelyre a halászat alapvetően irányul. Azonban nem biztos, hogy ez megegyezik azzal a fajjal, amely a fogás nagyobb részét képezi. A fajt a 3 betűjelből álló azonosítóval kell jelölni (lásd az I. mellékletet).

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

AZ ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

a) MÁGNESES ADATHORDOZÓ

Számítógépes szalagok: | Kilencsávos, 1600 vagy 6250 BPI sűrűségű, ASCII vagy EBCDIC kódolású, lehetőleg címkézve. Ha van címke, akkor az állományzáró kódot fel kell tüntetni. |

Floppylemezek: | MS-DOS formázott, 3,5″ méretű, 720 kB vagy 1,4 MB tároló kapacitású, vagy 5,25″ méretű, 360 kB vagy 1,2 MB kapacitású lemezek. |

b) KÓDOLÁSI FORMÁTUM

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentések esetében

Bájtok száma | Egység | Megjegyzések |

1-4 | Ország (3 betűjelből álló ISO-országkód) | például FRA = Franciaország |

5-6 | Év | például 90 = 1990. |

7-8 | Fő FAO halászati terület | 21. = Északnyugat-atlanti terület |

9-15 | Körzet | például: 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet |

16-18 | Faj | 3 betűjelből álló azonosító |

19-26 | Fogás | Tonnában |

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti közlések esetében

Bájtok száma | Egység | Megjegyzések |

1-4 | Ország | 3 betűjelből álló ISO-országkód (például: FRA = Franciaország) |

5-6 | Év | pl.: 94 = 1994. |

7-8 | Hónap | pl.: 01 = január |

9-10 | Fő FAO halászati terület | 21. = Északnyugat-atlanti terület |

11-18 | Körzet | például 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet |

19-21 | Fő keresett faj | 3 betűjelből álló azonosító |

22-26 | Hajó/halászfelszerelés-kategória | ISSCFG-kód (pl.: OTB2 = tatvonóháló): alfanumerikus |

27-28 | Hajóméret-osztály | ISSCFV-kód (pl.: 04 = 150-499,9 GT): alfanumerikus |

29-34 | Átlagos bruttó űrtartalom | Tonnában: numerikus |

35-43 | Átlagos teljesítmény | Kilowattban: numerikus |

44-45 | A becsült erőkifejtés százalékaránya | Numerikus |

46-48 | Egység | A faj vagy az erőkifejtés 3 betűjelből álló azonosítója (pl.: COD = közönséges tőkehal vagy A = A. erőkifejtés mérés) |

49-56 | Adatok | Fogás (tonnában) vagy erőkifejtési egység |

Megjegyzések

a) A numerikus mezőket elöl üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.

b) A fogást a kirakodott mennyiség élősúly egyenértékében kell rögzíteni, tonnára kerekítve.

c) A fél egységnél kisebb mennyiségeket (49-56 bájt) "- 1"-ként kell rögzíteni.

d) Az ismeretlen mennyiségeket (49-56 bájt) "- 2"-ként kell feljegyezni.

e) Országkódok (ISO-kód):

Belgium | BEL |

Dánia | DNK |

Franciaország | FRA |

Németország NSZK | DEU |

Görögország | GRC |

Írország | IRL |

Olaszország | ITA |

Luxemburg | LUX |

Hollandia | NLD |

Portugália | PRT |

Spanyolország | ESP |

Egyesült Királyság | GBR |

Anglia és Wales | GBRA |

Skócia | GBRB |

Észak-Írország | GBRC |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R2018 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R2018&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére