31998L0004[1]

Az Európai Parlament És A Tanács 98/4/EK irányelve (1998. február 16.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 98/4/EK irányelve

(1998. február 16.)

a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, valamint 66. és 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés [3] 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztető bizottság által 1997. november 26-án jóváhagyott együttes szövegtervezet figyelembevételével,

(1) mivel az Uruguay-i Forduló [4] többoldalú tárgyalásain (1986-1994) az Európai Közösség nevében a Közösség hatáskörébe tartozó témákra vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EGK határozatával a Tanács a Közösség nevében jóváhagyta különösen a közbeszerzésekről szóló megállapodást, továbbiakban: "megállapodás", amelynek célja kiegyensúlyozott jogok és kötelességek többoldalú keretének kialakítása a közbeszerzések terén annak érdekében, hogy megvalósítsák a világkereskedelem liberalizálását és bővítését; mivel a megállapodásnak nincs közvetlen hatálya;

(2) mivel a 93/38/EGK irányelv [5] összehangolta a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások nemzeti beszerzési eljárásait az összes tagállamban egyenlő versenyfeltételek bevezetése érdekében;

(3) mivel az ezen irányelvvel módosított 93/38/EGK irányelvnek megfelelő megállapodás hatálya alá tartozó ajánlatkérők, amelyek azonos rendelkezéseket alkalmaznak a megállapodást aláíró harmadik országok vállalkozóira, szállítóira és szolgáltatóira, ezáltal tiszteletben tartják a megállapodást;

(4) mivel tekintettel a megállapodás elfogadásának eredményeként a Közösségre háruló nemzetközi jogokra és kötelezettségekre, az aláíró harmadik országokból származó ajánlattevőkre és termékekre a megállapodásban meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek hatálya nem terjed ki a 93/38/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ajánlatkérők által odaítélt szerződésekre, az ugyanezen irányelv III., IV., V., VI. és X. mellékletében felsorolt tevékenységeket végző ajánlatkérők által odaítélt szerződésekre, a XVI. B. mellékletében felsorolt szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre, a XVI. A. mellékletének 8. csoportjában említett kutatási és fejlesztési szolgáltatások nyújtásra irányuló szerződésekre, a XVI. A. mellékletének 5. csoportjában említett távközlési szolgáltatási szerződésekre, amelyek Központi Termékosztályozási (CPC) száma 7524, 7525 és 7526, továbbá a XVI. A. mellékletének 6. csoportjában említett, az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásra és jegybanki szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre;

(5) mivel a megállapodás egyes rendelkezései kedvezőbb feltételeket vezetnek be az ajánlattevők számára, mint amilyeneket a 93/38/EGK irányelv megállapít;

(6) mivel a megállapodás értelmében vett ajánlatkérők általi szerződés-odaítélést illetően, a Szerződés alapján a tagállamokból származó vállalkozások és termékek számára rendelkezésre álló szolgáltatásnyújtásra irányuló, szállítási és építési beruházási közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférési lehetőségeknek legalább olyan kedvezőeknek kell lenniük, mint a Közösségen belül a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférés feltételei, amelyeket a megállapodást aláíró harmadik országokból származó vállalkozások és termékek számára írnak elő a megállapodás rendelkezései;

(7) mivel ezért szükség van a 93/38/EGK irányelv kiigazítására és kiegészítésére;

(8) mivel a piac tényleges megnyitására és a beszerzési szabályok ezen ágazatokban történő alkalmazása során a megfelelő egyensúly biztosítására vonatkozó igény megköveteli, hogy az említett szervezeteket ne a jogállásuk alapján, hanem más alapon határozzák meg;

(9) mivel a 93/38/EGK irányelv módosításai nem sérthetik a köz- és a magánszektorban működő ajánlatkérőkre vonatkozó egyenlő bánásmódot;

(10) mivel a Szerződés 222. cikkének megfelelően biztosítani kell, hogy a tagállamokban a tulajdonjog rendszere ne sérüljön;

(11) mivel egyszerűsíteni kell a 93/38/EGK irányelv alkalmazását és amennyire lehet, az ezen ágazatokban a közbeszerzésekre vonatkozó jelenlegi közösségi jogszabályokban eddig elért egyensúlyt fenn kell tartani;

(12) mivel ezért a 93/38/EGK irányelv egyes módosításainak alkalmazhatóságát szükséges kiterjeszteni az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi ajánlatkérőre és ágazatra;

(13) mivel az ajánlatkérők kérhetnek és elfogadhatnak tanácsot, amely felhasználható egy meghatározott szerződésre vonatkozó részletes leírás elkészítésében feltéve, hogy e tanácsnak nincs a versenyt kizáró hatása;

(14) mivel a Bizottságnak a kis- és középvállalkozások rendelkezésére kell bocsátania azokat a képzési és tájékoztató anyagokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessenek a megváltozott beszerzési piac tevékenységében;

(15) mivel az ezen irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban a szerződések nyílttá tétele káros hatással lehet Görögország és Portugália gazdaságára, amelyeknek jelentős terheket kell elviselniük; mivel helyénvaló, hogy ezek a tagállamok elegendő kiegészítő időszakot kapjanak ennek az irányelvnek a végrehajtásához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A megállapodás elfogadása eredményeként a Közösségre háruló nemzetközi jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, a megállapodás meghatározza a megállapodást aláíró harmadik országokból származó ajánlattevőkre és termékekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek hatálya jelenleg nem terjed ki a 93/38/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ajánlatkérők által odaítélt szerződésekre, a III., IV., V., VI. és X. mellékletében említett tevékenységeket végző ajánlatkérők által odaítélt szerződésekre, a XVI. B. mellékletében felsorolt szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre, a XVI. A. melléklete 8. csoportjában említett kutatási és fejlesztési szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekre, a XVI. A. melléklet 5. csoportjában említett távközlési szolgáltatási szerződésekre, amelyek Központi Termékosztályozási száma 7524, 7525 és 7526, továbbá a XVI. A. mellékletének 6. csoportjában említett, az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásra és jegybanki szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre, a 93/38/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 14. cikkben

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ezt az irányelvet a következőkre kell alkalmazni:

a) a X. mellékletben [6] említett tevékenységeket végző ajánlatkérők által odaítélt szerződések feltéve, hogy az hozzáadottérték-adó nélküli becsült érték nem kevesebb, mint:

i. 600000 ECU szállítási és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetén;

ii. 5000000 ECU építési beruházásra irányuló szerződések esetén;

b) az I., II., VII., VIII. és IX mellékletben [7] említett tevékenységeket végző ajánlatkérők által odaítélt szerződések feltéve, hogy az hozzáadottérték-adónélküli becsült érték nem kevesebb, mint:

i. 400000 ECU-vel egyenértékű különleges lehívási jogok (SDR) a XVI. A. mellékletben szereplő szállítási és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekhez, kivéve a 8. csoportban említett kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportban említett távközlési szolgáltatásokat, amelyek CPC-hivatkozási száma 7524, 7525 és 7526;

ii. 400000 ECU az i. alpontban említettektől eltérő szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében;

iii. 5000000 ECU egyenértékű különleges lehívási jogok (SDR) építési beruházásra irányuló szerződések esetében;

c) a III., IV. és VI. mellékletben [8] említett tevékenységeket végző ajánlatkérők által odaítélt szerződések feltéve, hogy az hozzáadottérték-adó nélküli becsült érték nem kevesebb, mint:

i. 400000 ECU szállítási és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében;

ii. 5000000 ECU építési beruházásra irányuló szerződések esetében;";

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(14) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett összegét elvileg kétévente felül kell vizsgálni 1996. január 1-jei hatállyal. Ezen összeg kiszámítása során az ECU-ben kifejezett valuták január 1-jei felülvizsgálatát közvetlenül megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni. Az összegeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában november elején kell közzétenni.

(15) Az Uruguay-i Forduló többoldalú tárgyalásai [9]; keretében kötött, a közbeszerzésekről szóló megállapodás, a továbbiakban "megállapodás";, ECU-ben kifejezett értékhatárainak összegét elvileg kétévente felül kell vizsgálni, 1996. január 1-jei hatállyal. Ennek az összegnek a kiszámítása során az ECU különleges lehívási jogokban (SDR) kifejezett, a január 1-jei felülvizsgálatot közvetlenül megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni. Az összegeket a (14) bekezdésben előírtak szerint kell közzétenni.

(16) A (14) és (15) bekezdésben megállapított számítási módszereket a 93/36/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése c) pontja második albekezdésének megfelelően felül kell vizsgálni.";

2. A 21. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő pont lép:

"c) az ajánlatkérők ezt követően, az ajánlattevők vagy a tárgyalásokban résztvevők kiválasztásának megkezdése előtt felkérik az összes jelöltet arra, hogy a szóban forgó szerződésre vonatkozó részletes információk alapján erősítsék meg az érdeklődésüket. Az információknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

i. jelleg és mennyiség, beleértve bármilyen opciót további szerződésekre, és ha lehetséges, az ezen opciók gyakorlására nyitva álló becsült határidő; megújítható szerződések esetében a jelleg és mennyiség, és ha lehetséges, a szerződés tárgyát kötelezően képező építési beruházásra, árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült határideje;

ii. az eljárás jellege: meghívásos vagy tárgyalásos;

iii. adott esetben az áruk szállítása vagy az építési beruházás vagy a szolgáltatások teljesítése megkezdésének vagy befejezésének időpontja;

iv. részvételre jogosító meghívás iránti kérelem benyújtásához cím és határidő, valamint a nyelv vagy nyelvek, amelyen vagy amelyeken azt be kell nyújtani;

v. annak az ajánlatkérőnek a címe, amelynek feladata a szerződés odaítélése és a dokumentáció, valamint az egyéb dokumentációk kéréséhez szükséges információk biztosítása;

vi. a szállítóktól, vállalkozóktól vagy szolgáltatóktól megkövetelt gazdasági és műszaki feltételek, pénzügyi garanciák és információk;

vii. a beszerzési eljárásra vonatkozó dokumentációkért fizetendő összeg nagysága és fizetési feltételei; és

viii. a pályázati felhívás tárgyát képező szerződés formája: vétel, haszonbérlet, bérlet vagy lízing, vagy

ezek közül".

3. A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő pont lép:

"b) építési beruházásra irányuló szerződések esetében azon munkaszerződések lényeges jellemzői, amelyeket az ajánlatkérő tervez odaítélni, és amelyeknek a becsült értéke nem kevesebb, mint:

- a 14. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában megállapított értékhatár, azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket az X. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük,

- a 14. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában megállapított értékhatár, azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük,

- a 14. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a III., IV., V. és VI. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük".

4. A 23. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:

"(1) Ezt a cikket a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés odaítélési eljárásának részeként szervezett tervpályázatokra kell alkalmazni, amennyiben az ilyen szerződés ÁFA nélküli becsült értéke nem kevesebb, mint:

- a 14. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a X. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük,

- a 14. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. vagy ii. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük, vagy

- a 14. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a III., IV., V. és VI. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük.

(2) Ezt a cikket az összes olyan tervezési pályázatra alkalmazni kell, amely esetében a pályázati díjak és a pályázók részére fizetett díjak teljes összege nem kevesebb, mint:

- a 14. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a X. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük,

- a 14. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. vagy ii. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységet végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük,

- a 14. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában megállapított értékhatár azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a III., IV., V. és VI. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérőknek kell odaítélniük".

5. A 24. cikk (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(2) A XV. melléklet I. szakaszában vagy a XVIII. mellékletben meghatározott információkat az Európai Közösség Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. Ezzel összefüggésben a Bizottság tiszteletben tart minden olyan kényes üzleti szempontot, amelyre az ajánlatkérő felhívja a figyelmet ezen információk átadásakor, a XV. melléklet 6., 9. és 11. pontját illetően".

6. A 26. cikk helyébe a következő cikk lép:

"26. cikk

(1) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidő a hirdetmény feladásától számított legalább 52 nap lehet. Ez az ajánlattételi határidő helyettesíthető olyan határidővel, amely elég hosszú ahhoz, hogy lehetővé tegye az érdekeltek számára érvényes ajánlatok benyújtását, és amely általános szabályként nem lehet rövidebb 36 napnál, és semmilyen esetben sem lehet rövidebb a hirdetmény feladásának napjától számított 22 napnál, ha az ajánlatkérők a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően már elküldtek az Európai Közösség Hivatalos Lapja részére egy időszakos tájékoztató hirdetményt feltéve, hogy ez a hirdetmény tartalmazza a XV. melléklet II. és III. részében előírt információkat, amennyiben ezek az információk rendelkezésre állnak a 22. cikk (1) bekezdésében említett hirdetmény közzétételekor.

Ezt az időszakos tájékoztató hirdetményt továbbá az Európai Közösség Hivatalos Lapja részére legalább 52 nappal és legfeljebb 12 hónappal azt a napot megelőzően kell feladni, ami kora 21. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírtszerződési hirdetményt az Európai Közösség Hivatalos Lapja részére megküldték.

(2) Előzetes pályázati felhíváson alapuló meghívásos és tárgyalásos eljárásban a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a 21. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően közzétett hirdetményre vagy a 21. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően egy ajánlatkérő felhívására válaszképpen elküldött részvételi kérelmek kézhezvételére vonatkozó határidő általános szabályként a hirdetmény vagy a felhívás feladásának időpontjától számított legalább 37 nap, és ez a határidő semmilyen esetben sem lehet rövidebb, mint a 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott közzétételi határidő plusz 10 nap;

b) az ajánlatok átvételére vonatkozó határidőt az ajánlatkérő és a kiválasztott jelöltek kölcsönös megállapodással rögzíthetik úgy, hogy az összes ajánlattevőnek azonos idő álljon rendelkezésére az ajánlatok elkészítésére és benyújtására;

c) amennyiben nincs lehetőség megegyezésre az ajánlatok átvételi határidejére vonatkozóan, az ajánlatkérő jelöl ki egy, általános szabályként, legalább 24 napos határidőt, amely semmilyen esetben sem lehet rövidebb a pályázati felhívás időpontjától számított 10 napnál; az engedélyezett időtartamnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni különösen a 28. cikk (3) bekezdésében említett tényezőket".

7. A 28. cikkben:

a) az (5) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

"(5) A részvételi kérelmeket és az ajánlati felhívásokat a lehető leggyorsabb távközlési eszköz útján kell megküldeni. Ha a részvételi kérelmeket táviratban, telexen, telefaxon, telefonon vagy bármilyen más elektronikus eszköz útján küldik meg, a tagállamok megkövetelhetik azok megerősítését a 26. cikk (2) bekezdésében előírt határidő lejárta előtt feladott levélben";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ajánlatokat írásban, közvetlenül vagy postán keresztül nyújtják be. A tagállamok engedélyezhetik az ajánlatok bármilyen más módon történő benyújtását, ha az lehetővé teszi a következők biztosítását:

- minden egyes ajánlat tartalmazza az értékeléséhez szükséges valamennyi információt,

- az ajánlatok bizalmas jellegének megőrzése az értékelésükig,

- ha jogi bizonyítás céljából szükséges, az ilyen ajánlatok legrövidebb időn belül történő írásos visszaigazolása vagy hitelesített másolatának megküldése,

- az ajánlatoknak a benyújtásukra megadott határidő letelte után történő felbontása".

8. A 30. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) Az ajánlatkérő, ha óhajtja, a szállítók, vállalkozók és szolgáltatók minősítésére szolgáló rendszert hozhat létre és működtethet.

A minősítő rendszert létrehozó vagy működtető ajánlatkérők biztosítják, hogy a szállítók, vállalkozók és szolgáltatók bármikor kérhessék a minősítésüket".

9. A 35. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) A 34. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható, ha egy tagállam az ezen irányelv elfogadásakor hatályban lévő szabályok keretén belül a szerződések odaítélését más feltételekre alapozza, azzal a céllal, hogy előnyben részesítsen egyes ajánlattevőket feltéve, hogy az így alkalmazott szabályok összhangban vannak a Szerződéssel".

10. A 38. cikk hatályát veszti.

11. A 41. cikk helyébe a következő cikk lép:

"41. cikk

(1) Az ajánlatkérőknek olyan megfelelő információkat kell őrizniük minden egyes szerződésről, amelyek egy későbbi időpontban is igazolják a következőkkel kapcsolatos döntéseiket:

a) a vállalkozók, szállítók vagy szolgáltatók minősítése és kiválasztása, és a szerződések odaítélése;

b) az európai leírások használatától való eltérés a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően;

c) előzetes pályázati felhívás nélküli eljárások alkalmazása a 21. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

d) az I. címben meghatározott eltérések értelmében a II., III. és IV. rész alkalmazásának mellőzése.

(2) Az információkat a szerződés odaítélésének időpontjától számított legalább négy évig meg kell őrizni annak érdekében, hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a Bizottság részére, annak kérésére, szolgáltatni tudja a szükséges információkat.

(3) Az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérők a lehető leggyorsabban, kérésre írásban tájékoztatják a résztvevő szállítókat, vállalkozókat vagy szolgáltatókat a szerződés odaítélésére vonatkozó határozatokról.

(4) Az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységeket végző ajánlatkérők az írásbeli kérés kézhezvételének napja után a lehető leghamarabb közlik valamennyi kizárt jelölttel vagy ajánlattevővel kérelmük vagy ajánlatuk elutasításának okát, és az elfogadható ajánlatot készített ajánlattevőkkel a kiválasztott ajánlat jellemzőit és viszonylagos előnyeit, valamint a nyertes ajánlattevő nevét.

Mindazonáltal az ajánlatkérők dönthetnek úgy, hogy az e bekezdés első albekezdésében említett, a szerződés odaítélésére vonatkozó egyes információkat visszatartanak, ha az ilyen információk nyilvánosságra hozatala akadályozná a jogalkalmazást, vagy másként lenne ellentétes a közérdekkel, vagy köz-, illetve magánvállalkozások jogos kereskedelmi érdekeit sértené, beleértve azt a vállalkozást is, amelynek a szerződést odaítélték, vagy sértené a szállítók, vállalkozók vagy szolgáltatók közötti tisztességes piaci versenyt".

12. A 42. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) Az I., II., VII., VIII. és IX. mellékletben említett tevékenységekre vonatkozóan a tagállamok a 40. cikk (4)-(8) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározandó szabályokkal összhangban biztosítják, hogy a Bizottság az előző évre vonatkozóan legkésőbb 1997. október 31-ig, és azt követően minden év október 31-ig statisztikai jelentést kapjon az odaítélt szerződésekről. Ez a jelentés tartalmazza a megállapodás helyes alkalmazásának igazolásához szükséges információkat.

Az e bekezdés alapján kért információk nem vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeknek tárgya a XVI. A. melléklet 8. csoportjában felsorolt szolgáltatások, az 5. csoportban felsorolt, 7524, 7525 vagy 7525 CPC-hivatkozási számú távközlési szolgáltatások, vagy a XVI. B. mellékletben felsorolt szolgáltatások.".

13. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"42a. cikk

Az ajánlatkérők általi szerződés-odaítéléskor a tagállamok a saját viszonylatukban ugyanolyan kedvező feltételeket alkalmaznak, mint amilyeneket harmadik országok részére állapítanak meg a megállapodás végrehajtásában. A tagállamok e célból a közbeszerzési szerződések tanácsadó bizottsága keretében konzultálnak egymással a megállapodás értelmében meghozandó intézkedésekről".

14. A XII., XIII., XIV. és XV. melléklet helyébe az ezen irányelvben szereplő megfelelő mellékletek lépnek.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1999. február 16-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Azonban Görögország és Portugália rendelkezhet úgy, hogy az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket legkésőbb 2000. február 16-ig alkalmazzák.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el, valamint az ezen irányelv és az elfogadott hazai rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

J. Cunningham

[1] HL C 138., 1995.6.3., 49. o. és HL C 28., 1997.1.29., 4. o.

[2] HL C 256., 1995.10.2., 4. o. és HL C 212., 1996.7.22., 13. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. október 22-i véleménye (HL L 347., 1996.11.18., 25. o.), a Tanács 1996. december 20-i közös állásfoglalása (HL C 111., 1997.4.9., 65. o.) és az Európai Parlament 1997. május 14-i határozata (HL C 167., 1997.6.2., 53. o.). Az Európai Parlament 1997. december 16-i határozata és a Tanács 1997. december 15-i határozata.

[4] HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

[5] HL L 199., 1993.8.9., 84. o., a legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányeln.

[6]

[7]

[8]

[9] Az Uruguay-i Forduló többoldalú tárgyalásain (1986-1994) az Európai Közösség nevében a hatáskörébe tartozó témákra vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EGK tanácsi határozat (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

XII. MELLÉKLET

A. NYÍLT ELJÁRÁSOK

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefonszáma, telex- és telefaxszáma.

2. A szerződés jellege (árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló, és adott esetben annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó).

A szolgáltatás csoportja a XVI. A. vagy XVI. B. melléklet értelmében és a szolgáltatás leírása (CPC-nómenklatúra).

Adott esetben annak megjelölése, hogy az ajánlatokat vételhez, haszonbérlethez, bérlethez vagy lízinghez vagy ezek valamilyen kombinációjához kérik.

3. Rendeltetési hely, a szolgáltatás teljesítésének helye.

4. Árubeszerzés és építési beruházás esetében:

a) a szállítandó áruk jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekre, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az árubeszerzésre vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése, vagy a teljesítendő szolgáltatások jellege és terjedelme, valamint az építmény általános jellege;

b) annak megjelölése, hogy a szállítók tehetnek-e ajánlatot néhány és/vagy az összes igényelt árura. Amennyiben az építési beruházásra irányuló szerződések esetén az építési beruházást vagy a szerződést több részre osztják fel, a különböző részek nagysága, és annak lehetősége, hogy lehet-e a részek egyikére, több részre vagy valamennyi részre ajánlatot tenni;

c) építési beruházásra irányuló szerződés esetében: Az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információk, ha az utóbbi a tervezést is magában foglalja.

5. Szolgáltatás esetében:

a) a teljesítendő szolgáltatások jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekhez, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az igényelt szolgáltatásokra vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése;

b) annak megjelölése, hogy a teljesítendő szolgáltatást törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján egy meghatározott szakmára kell-e korlátozni;

c) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre való hivatkozás;

d) annak jelzése, hogy jogi személyeknek meg kell-e adniuk a szolgáltatás teljesítésében közreműködő természetes személyek nevét és szakképesítését;

e) tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatók tehetnek-e ajánlatot az adott szolgáltatás egy részére.

6. Többváltozatú ajánlatok benyújtásának engedélyezése.

7. Az európai leírások alkalmazásától való eltérés a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően.

8. Szállítási vagy teljesítési határidő vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés időtartama, és amennyire lehetséges, a teljesítés megkezdésének időpontja.

9. a) A cím, ahonnan az ajánlattételhez szükséges dokumentáció és a kiegészítő dokumentáció beszerezhető.

b) Adott esetben, az ilyen dokumentációért fizetendő összeg nagysága és a fizetési feltételek.

10. a) Az ajánlattételi határidő.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlatok nyelve vagy nyelvei.

11. a) Adott esetben, az ajánlatok felbontásán való részvételre felhatalmazott személyek.

b) Az ajánlatok felbontásának napja, ideje és helye.

12. Adott esetben, a kikötött óvadék és biztosítékok.

13. A finanszírozás és fizetés főbb feltételei és/vagy az ilyen feltételeket tartalmazó rendelkezésekre történő hivatkozások.

14. Adott esetben, a nyertes szállítói, vállalkozói vagy szolgáltatói csoportosulás által létrehozandó gazdasági társasági forma.

15. A nyertes szállítóktól, vállalkozóktól vagy szolgáltatóktól megkövetelt minimális gazdasági és műszaki követelmények.

16. Az ajánlati kötöttség időtartama.

17. A szerződés odaítélésének feltételei. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatáson kívüli feltételeket meg kell említeni, ha nem szerepelnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban.

18. Egyéb információk.

19. Adott esetben, a szerződésben említett előzetes tájékoztató hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzététele időpontjára való utalás.

20. A hirdetmény ajánlatkérő általi feladásának napja.

21. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala általi kézhezvételének időpontja (az említett Hivatalnak kell ezt megadnia).

B. MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁSOK

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefonszáma, telex- és telefaxszáma.

2. A szerződés jellege (árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló, és adott esetben annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó).

A szolgáltatás csoportja a XVI. A. vagy a XVI. B. melléklete értelmében és a szolgáltatás leírása (CPC-nómenklatúra).

Adott esetben, annak megjelölése, hogy az ajánlatokat vételhez, haszonbérlethez, bérlethez vagy lízinghez, vagy ezek valamilyen kombinációjához kérik.

3. Rendeltetési hely, a szolgáltatás teljesítésének helye.

4. Árubeszerzés és építési beruházás esetében:

a) a szállítandó áruk jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további bezserzésekre, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az árubeszerzésre vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése, vagy a teljesítendő szolgáltatások jellege és terjedelme, és az építmény általános jellege;

b) tájékoztatás arról, hogy a szállítók tehetnek-e ajánlatot néhány és/vagy az összes igényelt árura;

Amennyiben az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az építmény vagy a szerződés több részre oszlik, a különböző részek nagysága, továbbá tájékoztatás arról, hogy lehet-e egy, vagy több, vagy valamelyik részre ajánlatot tenni.

c) építési beruházásra irányuló szerződés esetében: az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információk, ha az utóbbi a tervezést is magában foglalja.

5. Szolgáltatás esetében:

a) a teljesítendő szolgáltatások jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekre, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az igényelt szolgáltatásra vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése;

b) annak feltüntetése, hogy a szolgáltatás teljesítését törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján egy meghatározott szakmára kell-e korlátozni;

c) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre való hivatkozás;

d) tájékoztatás arról, hogy jogi személyeknek fel kell-e tüntetniük a szolgáltatás teljesítésében közreműködő természetes személyek nevét és szakképesítését;

e) annak jelzése, hogy a szolgáltatók tehetnek-e ajánlatot az adott szolgáltatás egy részére.

6. Többváltozatú ajánlatok benyújtásának engedélyezése.

7. Az európai leírások alkalmazásától való eltérés a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően.

8. Szállítási vagy teljesítési határidő vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés időtartama és amennyire lehetséges, a teljesítés megkezdésének időpontja.

9. Adott esetben a nyertes szállítói, vállalkozói vagy szolgáltatói csoportosulás által létrehozandó gazdasági társasági forma.

10. a) Az ajánlattételi határidő.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlatok nyelve vagy nyelvei.

11. Az ajánlati felhívás feladásának határnapja.

12. Adott esetben, a kikötött óvadék és biztosítékok.

13. A finanszírozás és fizetés főbb feltételei és/vagy az ilyen feltételeket tartalmazó rendelkezésekre történő hivatkozások.

14. A szállító, vállalkozó vagy a szolgáltató helyzetére és a tőle megkövetelt minimális gazdasági és műszaki követelményekre vonatkozó információk.

15. A szerződés odaítélésének feltételei, amennyiben ezek nem szerepelnek az ajánlati felhívásban.

16. Egyéb információk.

17. Adott esetben, a szerződésben említett előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételének időpontjára való utalás.

18. A hirdetmény ajánlatkérő általi feladásának időpontja.

19. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala általi kézhezvételének időpontja (az említett Hivatalnak kell ezt megadnia).

C. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefonszáma, telex- és telefaxszáma.

2. A szerződés jellege (árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, és adott esetben annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó).

A szolgáltatás csoportja a XVI. A. vagy a XVI. B. melléklet értelmében és a szolgáltatás leírása (CPC-nómenklatúra).

Adott esetben annak megjelölése, hogy az ajánlatokat vételhez, haszonbérlethez, bérlethez vagy lízinghez, vagy ezek valamilyen kombinációjához kérik.

3. Rendeltetési hely, a szolgáltatás teljesítésének helye.

4. Árubeszerzés és építési beruházás esetében:

a) a szállítandó áruk jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekre, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az árubeszerzésre vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése, vagy a teljesítendő szolgáltatások jellege és terjedelme, és az építmény általános jellege.

b) annak feltüntetése, hogy a szállítók tehetnek-e ajánlatot néhány és/vagy az összes igényelt árura;

Amennyiben az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az építmény vagy a szerződést több részre oszlik, a különböző részek nagysága, továbbá tájékoztatás arról, hogy lehet-e egy, vagy több, vagy valamennyi részre ajánlatot tenni.

c) építési beruházásra irányuló szerződések esetében: az építmény rendeltetésére vagy a szerződés céljára vonatkozó információk, ha az utóbbi a tervezést is magában foglalja.

5. Szolgáltatás esetében:

a) a teljesítendő szolgáltatások jellege és mennyisége, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekre, és ha lehetséges, ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, ha lehetséges, az igényelt szolgáltatásra vonatkozó utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése.

b) annak feltüntetése, hogy a szolgáltatás nyújtását törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján egy meghatározott szakmára kell-e korlátozni;

c) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre való hivatkozás;

d) annak jelzése, hogy a jogi személyeknek fel kell-e tüntetniük a szolgáltatások teljesítésében közreműködő természetes személyek nevét és szakképesítését;

e) annak feltüntetése, hogy szállítók tehetnek-e ajánlatot az adott szolgáltatás egy részére.

6. Többváltozatú ajánlatok benyújtásának engedélyezése.

7. Az európai leírások alkalmazásától való eltérés a 18. cikk (6) bekezdésének megfelelően.

8. Szállítási vagy teljesítési határidő vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés időtartama és amennyire lehetséges, a teljesítés megkezdésének időpontja.

9. Adott esetben, a nyertes szállítói, vállalkozói vagy szolgáltatói csoportosulás által létrehozandó gazdasági társasági forma.

10. a) Az ajánlattételi határidő.

b) Az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell.

c) Az ajánlatok nyelve vagy nyelvei.

11. Adott esetben a kikötött óvadék és biztosítékok.

12. A finanszírozás és fizetés főbb feltételei és/vagy az ilyen feltételeket tartalmazó rendelkezésekre történő hivatkozások.

13. A szállító, vállalkozó vagy szolgáltató helyzetére és a tőle megkövetelt minimális gazdasági és műszaki követelményekre vonatkozó információk.

14. vagy a dokumentációban.

15. Adott esetben az ajánlatkérő által már kiválasztott szállítók, vállalkozók vagy szolgáltatók neve és címe.

16. Adott esetben, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett korábbi hirdetmények időpontja, illetve időpontjai.

17. Egyéb információk.

18. Adott esetben a szerződésben említett előzetes tájékoztató hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételének időpontjára való utalás.

19. A hirdetmény ajánlatkérő általi feladásának napja.

20. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala általi kézhezvételének időpontja (az említett Hivatalnak kell ezt megadnia).

XIII. MELLÉKLET

A MINŐSÍTÉSI RENDSZER MEGLÉTÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefonszáma, telex- és telefaxszáma.

2. A minősítési rendszer célja (azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak, építési beruházásoknak vagy csoportjaiknak leírása, amelyeket a rendszeren keresztül kell beszerezni).

3. Feltételek, amelyeket a szállítóknak, vállalkozóknak vagy szolgáltatóknak a minősítésük céljából teljesíteniük kell a rendszernek megfelelően, és azok a módszerek, amelyekkel e feltételek mindegyikét igazolják. Ha e feltételek és igazolási módszerek leírása terjedelmes és az érdekelt szállítók, vállalkozók és szolgáltatók rendelkezésére álló dokumentumokon alapulnak, elegendő a főbb feltételek és módszerek összefoglalása és a hivatkozás e dokumentumokra.

4. A minősítési rendszer érvényességének időtartama és megújításának alaki követelményei.

5. Utalás arra a tényre, hogy a hirdetmény pályázati felhívásnak minősül.

6. Az a cím, ahonnan a minősítési rendszerre vonatkozó további tájékoztatás és dokumentáció beszerezhető (ha ez a cím más, mint az 1. pontban említett cím).

7. Adott esetben egyéb információk.

XIV. MELLÉKLET

IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNY

I. ROVATOK, AMELYEKET MINDEN ESETBEN KI KELL TÖLTENI

1. Az ajánlatkérőnek vagy annak a szervezetnek a neve, címe, távirati címe, telefonszáma, telex- és telefaxszáma, ahonnan a kiegészítő információk beszerezhetők.

2. a) Árubeszerzésre irányuló szerződés esetében: a teljesítendő szolgáltatások vagy a szállítandó termékek jellege és mennyisége vagy értéke.

b) Építési beruházásra irányuló szerződés esetében: a teljesítendő szolgáltatások jellege és terjedelme, az építmény vagy részei általános jellemzői.

c) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében: a tervezett beszerzés teljes összege a XVI. A. mellékletben szereplő szolgáltatási csoport mindegyikében.

3. A hirdetmény ajánlatkérő általi feladásának napja.

4. A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala általi kézhezvételének időpontja (az említett Hivatalnak kell ezt megadnia).

5. Adott esetben más információk.

II. INFORMÁCIÓK, AMELYEKET, AKKOR KELL KÖTELEZŐEN SZOLGÁLTATNI, AMIKOR A HIRDETMÉNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNAK MINŐSÜL, VAGY LEHETŐVÉ TESZI A JELENTKEZÉSEK VAGY AJÁNLATOK KÉZHEZVÉTELI HATÁRIDEJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT

6. Utalás arra a tényre, hogy az érdekelt szállítóknak a szerződésben vagy szerződésekben való érdekeltségükről értesíteniük kell az ajánlatkérőt.

7. Az ajánlattételre jogosító meghívásért folyamodó kérelem kézhezvételének határnapja.

III. INFORMÁCIÓK, AMELYEKET HA RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK, AKKOR KELL SZOLGÁLTATNI, AMIKOR A HIRDETMÉNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNAK MINŐSÜL, VAGY LEHETŐVÉ TESZI A JELENTKEZÉSEK VAGY AJÁNLATOK KÉZHEZVÉTELI HATÁRIDEJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT

8. A szállítandó áruk jellege és mennyisége, vagy az építmény általános jellege, vagy a szolgáltatás csoportja a XVI A. melléklet értelmében és a szolgáltatás leírása (CPC-nómenklatúra), és annak feltüntetése, hogy keretmegállapodás(ok)ról van-e szó, beleértve bármilyen opciót további beszerzésekre, és ezen opciók gyakorlásának becsült ütemezése. Megújítható szerződések esetében, az utólagos pályázati felhívás közzétételének becsült ütemezése.

9. Annak megjelölése, hogy az ajánlatokat vételhez, haszonbérlethez, bérlethez vagy lízinghez vagy ezek valamilyen kombinációjához kérik.

10. Szállítási vagy teljesítési határidő vagy a szerződés időtartama és amennyire lehetséges, a teljesítés megkezdésének időpontja.

11. A cím, amelyre az érdekelt vállalkozásoknak az érdeklődésük írásbeli kinyilvánítását küldeniük kell.

Az érdeklődésnyilvánítások kézhezvételének határnapja.

A jelentkezések vagy ajánlatok benyújtásához engedélyezett nyelv vagy nyelvek.

12. A szállítóktól megkövetelt gazdasági és műszaki feltételek, pénzügyi és műszaki garanciák.

13. a) Ha ismert, a szerződés vagy a szerződések odaítélési eljárásai megkezdésének becsült időpontja.

b) Az odaítélési eljárás típusa (meghívásos vagy tárgyalásos).

c) A konzultációra vonatkozó dokumentáció megszerzéséért fizetendő teljes összeg nagysága és fizetési feltételei.

XV. MELLÉKLET

AZ ODAÍTÉLT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ HIRDETMÉNY

I. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJÁBAN VALÓ KÖZZÉTÉTELRE SZÁNT INFORMÁCIÓK [1]

1. Az ajánlatkérő neve és címe.

2. A szerződés jellege (árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés és adott esetben, annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó).

3. Az áruk, építmények vagy teljesítendő szolgáltatások jellegének és mennyiségének legalább összefoglaló megjelölése.

4. a) A pályázati felhívás formája (minősítési rendszer meglétére vonatkozó hirdetmény; időszakos tájékoztató hirdetmény; ajánlati felhívás).

b) A hirdetmény Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételére történő hivatkozás.

c) Az előzetes pályázati felhívás nélkül odaítélt szerződések esetében a 20. cikk (2) bekezdése vagy a 16. cikk vonatkozó rendelkezéseinek feltüntetése.

5. Szerződés-odaítélési eljárás (nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos).

6. A megkapott ajánlatok száma.

7. A szerződés odaítélésének időpontja.

8. A 20. cikk (2) bekezdésének j) pontja szerinti előnyös vásárlások esetében fizetett ár.

9. A szállító(k), vállalkozó(k) vagy szolgáltató(k) neve és címe.

10. Adott esetben, annak feltüntetése, hogy a szerződést kiadták-e vagy kiadhatják-e alvállalkozásba.

11. Fizetett ár vagy a szerződés odaítélésekor figyelembe vett legmagasabb és legalacsonyabb ajánlati ár.

12. Nem kötelező információk:

- a harmadik személyeknek alvállalkozásba kiadott vagy kiadható szerződés értéke és aránya,

- odaítélési feltételek.

II. KÖZZÉTÉTELRE NEM SZÁNT INFORMÁCIÓK

13. Az odaítélt szerződések száma (ha egy szerződést egynél több szállító között osztottak fel).

14. Az egyes odaítélt szerződések értéke.

15. A termék vagy szolgáltatás származási országa (közösségi vagy nem-közösségi eredetű; és utóbbi esetben, harmadik országok szerint lebontva).

16. Folyamodtak-e a 18. cikk (6) bekezdésében említett, az európai leírások alkalmazásával kapcsolatos kivételekhez? Ha igen, milyen kivételekhez?

17. Milyen odaítélési feltételeket alkalmaztak (gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; a 35. cikk szerint engedélyezett feltételek)?

18. A szerződést olyan ajánlattevőnek ítélték-e oda, aki a 34. cikk (3) bekezdése szerint többváltozatú ajánlatot nyújtott be?

19. Zártak-e ki ajánlatot azon az alapon, hogy a 34. cikk (5) bekezdése szerint kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott?

20. A hirdetmény ajánlatkérő általi feladásának időpontja.

21. A XVI. B. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében az ajánlatkérőnek a hirdetmény közzétételére vonatkozó beleegyezése (24. cikk (3) bekezdése).

"

[1] A 6., 9. és 11. rovatban szereplő információkat olyanokká lehet minősíteni, mint amelyeket nem szántak közzétételre, ha az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy közzétételük jelentős kereskedelmi érdeket sértene.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0004&locale=hu

Tartalomjegyzék