31993L0036[1]

Tanács 93/36/EGK irányelve (1993. június 14.) az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról

TANÁCS 93/36/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 14.)

az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1976. december 21-i 77/62/EGK tanácsi irányelvet ( 4 ) számos alkalommal módosították; mivel további módosítások alkalmával az említett irányelvet az érthetőség érdekében újra kell fogalmazni;

mivel különösen lényeges a lehető legnagyobb mértékben összehangolni ennek az irányelvnek a kidolgozását azokkal a közbeszerzésekről szóló rendelkezésekkel, amelyek az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK tanácsi irányelvben ( 5 ) és a szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) szerepelnek;

mivel az összehangolás bevezetendő lépései különösen az ajánlatkérők funkcionális meghatározásának bevezetésére, a nyílt vagy meghívásos eljárás közötti választás lehetőségére, a jelentkezők és ajánlattevők elutasításának indokolására vonatkozó követelményre, a különféle odaítélési eljárások végrehajtásáról szóló jelentések elkészítési szabályaira, a közös műszaki szabályokra való hivatkozási feltételekre, a kihirdetésre és részvételre, az odaítélési feltételek pontosításaira és a tanácsadó bizottság eljárásának bevezetésére vonatkoznak;

mivel a jelenlegi rendelkezések érthetőbbé tétele érdekében néhány szövegezési változtatás is szükséges;

mivel az áruk szabad mozgásának megvalósulása az állam, a területi, illetve települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény által a tagállamokban odaítélt, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések vonatkozásában nemcsak a korlátozások megszüntetését, hanem az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó nemzeti eljárások összehangolását is eredményezi;

mivel az ilyen összehangolás során a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni az egyes tagállamokban hatályos eljárásokat és közigazgatási gyakorlatot;

mivel a Közösség részese a közbeszerzésről szóló megállapodásnak ( 7 ) (a továbbiakban: GATT-megállapodás);

mivel ennek az irányelvnek az I. melléklete felsorolja a GATT-megállapodás hatálya alá tartozó ajánlatkérőket; mivel ezt a mellékletet a tagállamok által benyújtott módosításokkal összhangban naprakészen kell tartani;

mivel ezt az irányelvet nem lehet alkalmazni egyes, a 90/531/EGK irányelv ( 8 ) hatálya alá tartozó, a vízügyi, az energia-, a szállítási és a távközlési ágazatban odaítélt árubeszerzési szerződésekre;

mivel a GATT-megállapodás hatálya alá tartozó árubeszerzési szerződésekre vonatkozóan meghatározott értékhatár alkalmazásának sérelme nélkül, a 200 000 ECU-nél kisebb értékű árubeszerzési szerződéseket mentesíteni lehet az ezen irányelvben előírt verseny alól, és helyénvaló rendelkezni az összehangolási intézkedések alóli mentesítésükről;

mivel rendelkezést kell hozni az olyan kivételes esetekről, amelyekben az eljárások összehangolására vonatkozó intézkedések alkalmazása nem szükséges, mivel azonban az ilyen esetek számát kifejezetten korlátozni kell;

mivel a tárgyalásos eljárást kivételesnek kell tekinteni, ezért csak korlátozott számú esetben lehet alkalmazni;

mivel rendelkezni kell olyan közös műszaki szabályokról, amelyek figyelembe veszik a szabványokra és műszaki leírásokra vonatkozó közösségi politikát;

mivel annak érdekében, hogy a közbeszerzési szerződések terén tényleges verseny alakuljon ki, szükséges, hogy a tagállamok ajánlatkérői által készített hirdetményeket a Közösség egészében közzétegyék; mivel az e hirdetményekben foglalt információnak lehetővé kell tennie a Közösségben letelepedett szállítók számára, hogy megállapítsák, érdekeltek-e a javasolt szerződésekben; mivel e célból helyénvaló, ha megfelelően tájékoztatják őket az árubeszerzés tárgyát képező árukról és az árubeszerzéshez kapcsolódó feltételekről; mivel különösképpen a meghívásos eljárásokban a közzététel célja annak lehetővé tétele a tagállamokbeli szállítók számára, hogy kinyilvánítsák a szerződés iránti érdeklődésüket azzal, hogy az előírt feltételek mellett ajánlati felhívást kérnek az ajánlatkérőktől;

mivel az egyes szerződésekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást a tagállamokban szokásos módon az ajánlattételhez szükséges dokumentációban vagy egy azzal egyenértékű dokumentációban kell megadni;

mivel szükséges meghatározni az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekben való részvétel közös szabályait, beleértve mind a minőség alapján történő kiválasztás, mind a szerződés odaítélésének feltételeit;

mivel helyénvaló lenne az ezen irányelv alapján szükséges hirdetményekre és statisztikai jelentésekre vonatkozó bizonyos műszaki feltételeket a változó műszaki követelmények fényében kiigazítani; mivel ennek az irányelvnek a II. melléklete egy nómenklatúrán alapul; mivel a Közösség szükség szerint felülvizsgálhatja és kicserélheti közös nómenklatúráját, és mivel ennek megfelelően rendelkezni kell a nómenklatúrára való hivatkozás kiigazításának lehetőségéről;

mivel ez az irányelv nem sérti a tagállamoknak a nemzeti jogszabályokba történő átültetés és alkalmazás V. mellékletben feltüntetett határidői tekintetében fennálló kötelezettségeit,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés: olyan visszterhes szerződés, amely írásban jön létre az ajánlattevő (természetes vagy jogi személy) és a b) pontban meghatározott valamely ajánlatkérő között termékek megvételére, haszonbérletére, bérletére vagy lízingjére, vételi joggal vagy anélkül. Az ilyen termékek szállítása ezenfelül beállítást és üzembehelyezést is magában foglalhat;

b) ajánlatkérő: az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi intézmények, egy vagy több ilyen szerv, illetőleg közjogi intézmény által létrehozott társulás;

közjogi intézmény: minden olyan intézmény,

- amely kifejezetten közfeladat ellátására jött létre, és amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, továbbá

- amely jogi személyiséggel rendelkezik, valamint

- amelyet többségi részben az állam, vagy a területi, vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan ügyviteli testülete, igazgatósága vagy felügyelőbizottsága van, amely tagjainak több, mint a felét az állam, a területi vagy a települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki;

- azokat a közjogi intézményeket és közjogi intézménycsoportokat, amelyek a második albekezdésben meghatározott feltételeket teljesítik, a 93/37/EGK irányelv I. melléklete sorolja fel. Ez a felsorolás a lehető legátfogóbb, és a 93/37/EGK irányelv 35. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően felülvizsgálható;

- az ajánlatot benyújtó szállító megnevezése ajánlattevő, a meghívásos eljárásban való részvételre jogosító meghívásért folyamodó szállító megnevezése részvételrejelentkező;

d) nyílt eljárás: az a nemzeti eljárás, amelynek során minden érdekelt szállító ajánlatot nyújthat be;

e) meghívásos eljárás: az a nemzeti eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért szállítók nyújthatnak be ajánlatot;

f) tárgyalásos eljárás: az a nemzeti eljárás, amelynek során az ajánlatkérők az általuk kiválasztott szállítókkal tárgyalnak, és közülük eggyel vagy többel tárgyalják meg a szerződési feltételeket;

2. cikk

(1) Ez az irányelv nem alkalmazható:

a) a 90/531/EGK irányelv 2., 7., 8. és 9. cikkében említett területeken odaítélt szerződésekre, sem az ezen irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeket kielégítő szerződésekre;

b) azokra az árubeszerzésre irányuló szerződésekre, amelyeket titkosnak nyilvánítottak, sem azokra, amelyeket az érintett tagállamokban hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban lévő különleges biztonsági intézkedések mellett kell teljesíteni, sem azokra, amelyek esetében a tagállam alapvető biztonsági érdekeinek védelme azt indokolja.

(2) Ha egy, az 1. cikk b) pontja szerinti ajánlatkérő egy nem ajánlatkérőnek - annak jogállásától függetlenül - különleges vagy kizárólagos jogokat nyújt közszolgáltatási tevékenység folytatására, az e jogot biztosító okiratban ki kell kötni, hogy a kérdéses szervezetnek az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések harmadik feleknek történő odaítélésekor be kell tartania az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmának elvét.

3. cikk

A 2. és a 4. cikk, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül ez az irányelv minden olyan termékre kiterjed, amelyre az 1. cikk a) pontja vonatkozik, beleértve az ajánlatkérők által a védelem terén odaítélt szerződésekben foglalt termékeket is, kivéve azokat a termékeket, amelyekre az EGK-Szerződés 223. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

4. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazható azokra az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyekre eltérő eljárási szabályok irányadóak, és amelyek odaítélése:

a) egy tagállam és egy vagy több harmadik ország által a Szerződésnek megfelelően kötött, és az aláíró államok által egy együttes beruházás megvalósítását vagy hasznosítását célzó árubeszerzésre vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján történt; minden megállapodásról értesíteni kell a Bizottságot, amely konzultálhat a 71/306/EGK határozatban ( 9 ) létrehozott közbeszerzési szerződések tanácsadó bizottságával;

b) tagállamban vagy harmadik országban lévő vállalkozások részére, csapatok állomásoztatására vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján történt;

c) egy nemzetközi szervezet egyedi eljárása alapján történt;

5. cikk

(1)

a) A II., a III. és a IV. címet, valamint a 6. és a 7. cikket kell alkalmazni azokra az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre, amelyeket:

i. az 1. cikk b) pontjában említett ajánlatkérők ítéltek oda, beleértve az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők által a védelem terén, a II. melléklet hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében odaítélt szerződéseket, amennyiben az általános forgalmi adó (ÁFA) nélküli becsült érték legalább 200 000 SDR-nek megfelelő értékű ECU;

ii. az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők ítéltek oda, és amelyek ÁFA nélküli becsült értéke legalább 130 000 SDR-nek megfelelő értékű ECU; a védelem terén működő ajánlatkérők esetében ezt a rendelkezést csak a II. melléklet hatálya alá tartozó termékeket érintő szerződésekre lehet alkalmazni;

b) Ezt az irányelvet azokra az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre kell alkalmazni, amelyek becsült értéke a hirdetménynek a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban történő közzétételekor hatályos vonatkozó küszöbértékkel egyenlő vagy azt meghaladja.

c) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékek ECU-ben és nemzeti valutában kifejezett összegét elvben kétévente, 1996. január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálni. Az ilyen összegek kiszámítása során az említett valuták ECU-ben kifejezett és az ECU SDR-ben kifejezett, a január 1-jei felülvizsgálatot közvetlenül megelőző augusztus utolsó napján végződő 24 hónap alatti napi átlagértékeit kell alapul venni.

Az ezen albekezdésben megállapított számítási módszert a Bizottság javaslatára a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottsága elvben két évvel az első alkalmazása után felülvizsgálja.

d) Az a) albekezdésben megállapított küszöbértékeket,valamint azok ECU-ben és nemzeti valutákban kifejezett összegét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a c) albekezdés első pontjában megállapított felülvizsgálatot követő november hónap elején közzé kell tenni.

(2) A termékek haszonbérbe adására, bérbeadására vagy lízingjére vonatkozó szerződések esetében a becsült szerződési érték kiszámításának alapja:

- határozott időtartamú szerződések esetében, ha azok időtartama 12 hónap vagy annál kevesebb, a szerződés tartama alatti teljes szerződéses érték, illetve ha időtartamuk meghaladja a 12 hónapot, a becsült maradványértéket is magában foglaló teljes érték;

- határozatlan időtartamú szerződések esetében, illetve olyan esetben, amikor a szerződés időtartamával kapcsolatban kétség merül fel, a havi érték 48-szorosa.

(3) Tartós szerződések vagy egy adott időszakon belül megújítandó szerződések esetében a becsült szerződési érték megállapításának alapja:

- vagy az előző pénzügyi év, illetve 12 hónap során kötött hasonló szerződések tényleges összértéke, lehetőség szerint az első szerződést követő 12 hónap alatti várható mennyiségbeli, illetve értékbeli változások tekintetében kiigazítva,

- vagy az első szállítást követő tizenkét hónapra vagy a szerződés időtartamára, ha ez 12 hónapnál hosszabb, vonatkozó becsült összérték.

A számítási módszer kiválasztása nem irányulhat ezen irányelv alkalmazásának elkerülésére.

(4) Ha azonos tárgyú árubeszerzésre vonatkozóan tervezett vétel egyidejűleg különböző részekben odaítélt szerződéseket eredményezhet, e részek teljes összegének becsült értékét kell az (1) és (2) bekezdés alkalmazása során alapul venni.

(5) Ha a tervezett közbeszerzés opciós kikötést is tartalmaz, a becsült szerződési érték kiszámításának alapja az opciós kikötést tartalmazó vétel, haszonbérlet, bérlet vagy lízing legmagasabb megengedett összege.

(6) Egy adott árumennyiségre vonatkozó közbeszerzési vételt nem lehet ezen irányelv alkalmazása elkerülésének céljából részekre osztani.

(7) Az ajánlatkérők biztosítják, hogy a különböző szállítók között ne történjen hátrányos megkülönböztetés.

6. cikk

(1) Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő az 1. cikk d), e) és f) pontjában meghatározott eljárásokat alkalmazza a következő esetekben.

(2) Az ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló szerződéseit tárgyalásos eljárás útján ítélheti oda a nyílt vagy meghívásos eljárásra beadott érvénytelen ajánlatok esetében, illetve a IV. címben foglaltakkal összhangban lévő nemzeti rendelkezések szerint elfogadhatatlan ajánlatok esetében, annyiban, amennyiben a szerződés eredeti feltételei lényegesen nem változnak meg. Az ajánlatkérő az említett esetekben hirdetményt tesz közzé, kivéve, ha az említett tárgyalásos eljárásba mindazokat a vállalkozásokat bevonja, amelyek teljesítik a 20-24. cikk feltételeit, és amelyek az előző nyílt vagy meghívásos eljárás során az ajánlattételi eljárás alaki követelményeinek megfelelően nyújtottak be ajánlatot;

(3) Az ajánlatkérő a következő esetekben tárgyalásos eljárással, hirdetmény előzetes közzététele nélkül ítélheti oda árubeszerzésre irányuló szerződéseit:

a) ha nem érkeznek be ajánlatok vagy megfelelő ajánlatok egy nyílt vagy meghívásos eljárásra, amennyiben a szerződés eredeti feltételei lényegesen nem változnak meg, és feltéve, hogy erről a Bizottságot jelentésben tájékoztatja;

b) ha az adott termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő, ez a rendelkezés azonban nem terjed ki a termék piacképességét megalapozó, valamint a kutatási és fejlesztési költségek fedezését szolgáló előállításra;

c) ha az árubeszerzés tárgyát képező termékeket műszaki vagy művészi jellegük következtében, vagy a kizárólagos jogok védelmével kapcsolatos okból csak egy meghatározott szállító gyárthatja vagy szállíthatja le;

d) amennyiben feltétlenül szükséges, akkor, ha az érintett ajánlatkérő által előre nem látható események által előidézett rendkívüli sürgősségi okból a 2. cikkben említett nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra megállapított határidőt nem lehet betartani. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülményeket nem idézheti elő az ajánlatkérő;

e) a korábbi nyertes ajánlattevő általi olyan kiegészítő szállítások esetén, amelyeknek célja vagy a szokásosan beszerzett áruk vagy felszerelések részleges cseréje, vagy pedig a meglévő beszerzett áruk vagy felszerelések bővítése, amennyiben az ajánlattevő személyének megváltozása miatt az ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkező anyagot szerezzen be, amely a működésben és a fenntartásban összeférhetetlenséget vagy aránytalan műszaki nehézségeket okozna. Az ilyen szerződések, illetve a megújítható szerződések tartama főszabályként nem haladhatja meg a három évet.

(4) Minden egyéb esetben az ajánlatkérő az árubeszerzésre irányuló szerződéseit nyílt vagy meghívásos eljárás keretében ítéli oda.

7. cikk

(1) Az ajánlatkérő a jelentkezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül minden kizárt jelentkezővel és ajánlattevővel közli részvételi jelentkezése, illetőleg ajánlata elutasításának okait, továbbá minden elfogadható ajánlatot benyújtó ajánlattevővel közli a kiválasztott ajánlat jellemzőit és relatív előnyeit, valamint a nyertes ajánlattevő nevét.

Azonban az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó és az előző albekezdésben említett adatokat nem közöl, amennyiben ezeknek az adatoknak a közlése akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit, vagy sérthetné a szállítók közötti tisztességes versenyt.

(2) Az ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőket és ajánlattevőket a szerződések odaítélésére vonatkozóan hozott döntésekről, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt úgy döntött, hogy nem ítél oda egy olyan szerződést, amely tekintetében ajánlati felhívás történt, vagy hogy újra kezdi az eljárást, és ezt a tájékoztatást kérésre írásban is megadja. Az ilyen döntésekről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadóhivatalát is tájékoztatja.

(3) Az ajánlatkérő minden odaítélt szerződésről jegyzőkönyvet készít, amely legalább a következőket tartalmazza:

- az ajánlatkérő neve és címe, a szerződés tárgya és értéke,

- az elfogadott jelentkezők, illetőleg ajánlattevők neve és kiválasztásuk indokai,

- az elutasított jelentkezők, illetőleg ajánlattevők neve és elutasításuk indokai,

- a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai, továbbá, ha ismeretes, a szerződésnek az a része, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő harmadik személlyel szerződést kíván kötni,

- tárgyalásos eljárás esetében a 6. cikkben említett azon körülmények, amelyek az ilyen eljárások alkalmazását indokolják.

Erről a jegyzőkönyvről vagy annak főbb pontjairól a Bizottságot kérésére tájékoztatni kell.

II. CÍM

KÖZÖS MŰSZAKI SZABÁLYOK

8. cikk

(1) A III. mellékletben meghatározott műszaki leírásokat az egyes szerződésekhez kapcsolódó általános vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A kötelező nemzeti műszaki szabályok sérelme nélkül, és annyiban, amennyiben azok a közösségi joggal összeegyeztethetők, az (1) bekezdésben említett műszaki leírásokat az ajánlatkérő az európai szabványokat átültető nemzeti szabványokra történő hivatkozással, vagy az európai műszaki tanúsítványokra történő hivatkozással, vagy a közös műszaki leírásokra történő hivatkozással határozza meg.

(3) Az ajánlatkérő eltérhet a (2) bekezdéstől, ha:

a) a szabványok, az európai műszaki tanúsítványok vagy a közös műszaki leírások nem tartalmaznak a megfelelőség megállapítására irányuló rendelkezést, vagy nincsenek olyan technikai eszközök, amelyek segítségével kielégítően megállapítható, hogy egy termék az említett szabványoknak, európai műszaki tanúsítványoknak vagy közös műszaki leírásoknak megfelel;

b) a (2) bekezdés alkalmazása sértené a távközlési végberendezések típusjóváhagyása kölcsönös elismerésének kezdeti szakaszáról szóló, 1986. július 24-i 86/361/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) alkalmazását, vagy az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról szóló, 1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozat ( 11 ) alkalmazását, vagy más meghatározott szolgáltatási vagy termékágazatra vonatkozó közösségi jogi eszköz alkalmazását;

c) ezeknek a szabványoknak, európai műszaki tanúsítványoknak vagy közös műszaki leírásoknak a használata miatt az ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy a már használatban lévő berendezésekkel össze nem egyeztethető árukat szerezzen be, illetve e szabványok, európai műszaki tanúsítványok vagy közös műszaki leírások használata aránytalan költségeket vagy aránytalan műszaki nehézségeket eredményezne, de a (2) bekezdéstől való eltérés csak az európai szabványokra, európai műszaki tanúsítványokra vagy közös műszaki leírásokra meghatározott időn belül történő áttérésre irányuló, világosan meghatározott és írásban dokumentált stratégia részeként történhet;

d) az érintett projekt ténylegesen innovatív jellegű, és a meglévő európai szabványok, európai műszaki tanúsítványok, illetve közös műszaki leírások alkalmazása az adott esetben nem lenne megfelelő.

(4) A (3) bekezdésre hivatkozó ajánlatkérő, amennyiben lehetséges, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban megjelöli hivatkozása indokait, továbbá ezeket az indokokat minden esetben feltünteti belső dokumentációjában is, és kérésre a tagállamokkal, valamint a Bizottsággal is közli.

(5) Európai szabványok, európai műszaki tanúsítványok, illetve közös műszaki leírások hiányában a műszaki leírásokat:

a) a Közösség műszaki harmonizációról szóló irányelveiben foglalt alapkövetelményekkel összhangban lévőnek elismert nemzeti műszaki leírásokra történő hivatkozással kell meghatározni az ilyen irányelvekben és különösen a 89/106/EGK irányelvben ( 12 ) megállapított eljárásoknak megfelelően;

b) meg lehet határozni az építési műszaki tervezésre és számítási módszerekre, valamint az építési beruházási munkák elvégzésére és a termékek felhasználására vonatkozó nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással;

c) meg lehet határozni egyéb dokumentumokra történő hivatkozással. Ebben az esetben helyénvaló a hivatkozást a következő fontossági sorrendben megtenni:

i. az ajánlatkérő székhelye szerinti országban elfogadott, nemzetközi szabványokat átültető nemzeti szabványok;

ii. az ajánlatkérő székhelye szerinti ország egyéb nemzeti szabványai és nemzeti műszaki tanúsítványai;

iii. minden egyéb szabvány.

(6) A tagállamok megtiltják, hogy egy adott szerződés szerződéses kikötéseibe olyan műszaki leírásokat foglaljanak bele, amelyek meghatározott gyártmányú vagy származású, illetve meghatározott eljárással készült termékekre vonatkoznak, és amelyek így bizonyos ajánlattevőket, illetve termékeket előnyben részesítenek vagy kizárnak, kivéve, ha ezeket a leírásokat a szerződés tárgya indokolja. Különösen tilos a védjegyek, szabadalmak, típusok, illetve meghatározott származási hely vagy előállítási mód feltüntetése. Azonban ha egy ilyen jelzés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés szerepel, a jelzés feltüntethető abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem tudja a szerződés tárgyát kellőképpen pontos és valamennyi érintett fél számára teljes mértékben érthető leírások segítségével ismertetni.

III. CÍM

KÖZÖS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

9. cikk

(1) Az ajánlatkérő a költségvetési éve kezdetét követően a lehető legkorábban előzetes hirdetményben ismerteti az elkövetkező 12 hónapra előirányzott közbeszerzései termékcsoportonkénti összmennyiségét, amelynek becsült összértéke, az 5. cikk rendelkezéseit figyelembe véve, legalább 750 000 ECU.

Az ajánlatkérő a termékcsoportot a CPA-nómenklatúrára (Classification of Products According to Activities - "Tevékenységek szerinti termékosztályozási nómenklatúra") történő hivatkozással határozza meg. A Bizottság a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza, melyek a feltételei a hirdetményben a nómenklatúra konkrét pontjaira történő hivatkozásnak.

(2) Az az ajánlatkérő, amely egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződést nyílt, meghívásos vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett esetekben tárgyalásos eljárás útján kíván odaítélni, ezt a szándékát hirdetményben közli.

(3) Az az ajánlatkérő, amely szerződést ítélt oda, ennek eredményét hirdetményben ismerteti. Egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó adatokat azonban nem lehet közzétenni, amennyiben ezeknek az adatoknak a közzététele akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit vagy sérthetné az ajánlattevők közötti tisztességes versenyt.

(4) A hirdetményt a IV. mellékletben foglalt minták szerint kell elkészíteni úgy, hogy az tartalmazza az említett mintákban kért adatokat. Az ajánlatkérő, amikor a kiválasztás céljából az ajánlattevőktől az általa megkövetelt gazdasági és műszaki feltételekre vonatkozó adatokat kér, nem követelhet a 22. és a 23. cikkben meghatározottakon kívül egyéb feltételt (IV. B. melléklet 11. pontja, IV. C. melléklet 9. pontja és IV. D. melléklet 8. pontja).

Az ajánlatkérő a hirdetményt a lehető leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon küldi meg az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának. A 12. cikkben említett gyorsított eljárás esetében a hirdetményt telexen, táviratban vagy telefaxon kell megküldeni.

Az (1) bekezdésben említett hirdetményt a mindenkori költségvetési év kezdetét követő lehető legrövidebb időn belül kell megküldeni.

A (3) bekezdésben említett hirdetményt legkésőbb az adott szerződés odaítélésétől számított 48 napon belül kell megküldeni.

(6) Az (1)-(3) bekezdésben említett hirdetményeket a Közösség hivatalos nyelvein teljes terjedelmükben közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és a TED-adatbankban (Tenders electronic daily - Ajánlati felhívások elektronikus napilapja), azzal, hogy egyedül az eredeti nyelven készült szöveg hiteles.

(7) A (2) bekezdésben említett hirdetményt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és a TED-adatbankban eredeti nyelven és teljes terjedelemben közzé kell tenni. Az egyes hirdetmények fontos elemeinek összefoglalását a Közösség hivatalos nyelvein is közzé kell tenni azzal, hogy egyedül az eredeti nyelven készült szöveg hiteles.

(8) Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményeket feladásuk után legkésőbb 12 nappal közzéteszi. A 12. cikkben említett gyorsított eljárás esetében ez az időszak öt napra csökken.

(9) A hirdetményt nem lehet az ajánlatkérő székhelye szerinti ország hivatalos közlönyében vagy sajtójában az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladása előtt közzétenni, a feladás időpontját pedig a hirdetményben közölni kell. A közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentek.

(10) Az ajánlatkérőnek igazolnia kell a feladás időpontját.

(11) A hirdetményeknek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététele költségeit a Közösség viseli. A hirdetmény terjedelme nem lehet több a Hivatalos Lap egy oldalánál, illetve körülbelül 650 szónál. A Hivatalos Lap minden olyan számának, amely egy vagy több hirdetményt tartalmaz, tartalmaznia kell azt a hirdetménymintát vagy hirdetménymintákat, amely(ek) alapján a közzétett hirdetmény(ek) készült(ek).

10. cikk

(1) A nyílt eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidő a hirdetmény feladásától számított legalább 52 nap.

(1a) Az ajánlatok kézhezvételére az (1) bekezdésben megállapított határidő helyett lehet olyan időtartamot alkalmazni, amely elegendő ahhoz, hogy az érdekeltek elfogadható ajánlatot nyújtsanak be; ez az időtartam a hirdetmény kibocsátásának napjától számítva főszabályként legalább 36 nap, és mindenképpen legalább 22 nap, amennyiben az ajánlatkérő a 9. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 9. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. B. mellékletben szereplő hirdetménymintában (Nyílt eljárás) említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza.

(2) Az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és a kapcsolódó dokumentációt az ajánlatkérő vagy az illetékes szerv köteles a szállítók részére a jelentkezésük kézhezvételétől számított hat napon belül megküldeni, ha ezt időben kérték.

(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább hat nappal köteles az ajánlattételhez szükséges dokumentációra vonatkozó kiegészítő tájékoztatást adni, ha ezt időben kérték.

(4) Ha az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a kapcsolódó dokumentáció vagy a kiegészítő tájékoztatás túl terjedelmes ahhoz, hogy azt a (2) vagy (3) bekezdésben megállapított határidőn belül rendelkezésre bocsássák, vagy ha az ajánlatokat csak a helyszín megtekintése vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációhoz kapcsolódó dokumentáció helyszíni vizsgálata után lehet elkészíteni, az (1) bekezdésben megállapított határidőt ennek megfelelően meg kell hosszabbítani.

11. cikk

(1) A meghívásos eljárásban és a 6. cikk (2) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárásban a részvételi jelentkezés kézhezvételének az ajánlatkérő által meghatározott határideje a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 37 nap.

(2) Az ajánlatkérő egyidejűleg és írásban felhívja a kiválasztott jelentkezőket, hogy nyújtsák be ajánlatukat. A felhíváshoz csatolni kell az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt. A felhívás legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) adott esetben annak a szervezetnek a címe, ahonnan az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt igényelni lehet, az erre irányuló kérelem benyújtásának határnapja; valamint az ilyen dokumentációért fizetendő összeg nagysága és megfizetésének feltételei;

b) az ajánlattételi határidő, az a cím, amelyre az ajánlatokat küldeni kell és az ajánlattétel nyelve vagy nyelvei;

c) a közzétett hirdetményre való hivatkozás;

d) valamennyi olyan mellékelendő okmány feltüntetése, amely akár a jelentkező által a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően benyújtott ellenőrizhető nyilatkozatok alátámasztását, akár az ugyanabban a cikkben előírt információ kiegészítését szolgálja a 22. és 23. cikkben megállapított feltételek mellett;

e) a szerződés odaítélésének feltételei, ha azok a hirdetményben nem szerepelnek.

(3) A meghívásos eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidő az írásbeli felhívás feladási napjától számított legalább 40 nap.

(3a) Az ajánlatok kézhezvételére a (3) bekezdésben megállapított határidő 26 napra csökkenthető, amennyiben az ajánlatkérő a 9. cikk (1) bekezdésében előírt, a IV. A. mellékletben szereplő mintának (Előzetes tájékoztatás) megfelelően elkészített, tájékoztató jellegű hirdetményt minimum 52 nappal és maximum 12 hónappal a 9. cikk (2) bekezdésében előírt hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapja részére történő megküldése előtt megküldi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának, feltéve, hogy a tájékoztató jellegű hirdetmény ezenkívül a IV. C. mellékletben szereplő (Meghívásos eljárás), illetve adott esetben a IV. D. mellékletben szereplő (Tárgyalásos eljárás) hirdetménymintában említett adatok közül legalább a hirdetmény közzététele idején rendelkezésre állókat tartalmazza.

(4) A szerződés-odaítélési eljárásban történő részvételre vonatkozó jelentkezést levélben, táviratban, telexen, telefaxon vagy telefonon lehet megtenni. Ha a jelentkezés az utóbbi négy közül valamely módon történik, azt az (1) bekezdésben megállapított időszak vége előtt feladott levélben kell megerősíteni.

(5) Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációra vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább hat nappal kiegészítő tájékoztatást ad, ha azt időben kérték.

(6) Ha az ajánlatokat csak a helyszín megtekintése vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációhoz kapcsolódó dokumentáció helyszíni vizsgálata után lehet elkészíteni, a (3) bekezdésben megállapított határidőt ennek megfelelően meg kell hosszabbítani.

12. cikk

(1) Ha a sürgősség miatt gyakorlatilag lehetetlen a 11. cikkben megállapított határidők alkalmazása, az ajánlatkérő a következő határidőket állapíthatja meg:

a) a részvételi jelentkezés kézhezvételére vonatkozó határidő, amely nem lehet rövidebb, mint a hirdetmény feladásától számított 15 nap;

b) az ajánlattételi határidő, amely nem lehet rövidebb, mint az ajánlati felhívás időpontjától számított 10 nap.

(2) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább négy nappal az ajánlattételhez szükséges dokumentációra vonatkozó kiegészítő tájékoztatást adni, ha azt időben kérték.

(3) A részvételi jelentkezéshez és az ajánlati felhíváshoz a lehető leggyorsabb kommunikációs eszközt kell igénybe venni. Ha a részvételi jelentkezés táviratban, telexen, telefaxon vagy telefonon történik, azt az (1) bekezdésben említett határidő lejárta előtt feladott levélben kell megerősíteni.

13. cikk

Az ajánlatkérő gondoskodhat azoknak az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződéseket bejelentő hirdetményeknek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételéről, amelyekre az ezen irányelvben megállapított közzétételi követelmény nem vonatkozik.

14. cikk

A 9. cikkben említett hirdetmények és a 31. cikkben előírt statisztikai jelentések elkészítésének, továbbításának, kézhezvételének, lefordításának, összegyűjtésének és szétküldésének feltételeit, valamint a 9. cikkben, továbbá a II. és a IV. mellékletben előírt nómenklatúrát a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően lehet módosítani. A nómenklatúra bizonyos pontjaira a hirdetményekben történő hivatkozás feltételeit ugyanezzel az eljárással lehet meghatározni.

IV.

CÍM

1. fejezet

Közös részvételi szabályok

15. cikk

(1) A szerződések odaítélése az e cím 3. fejezetében megállapított kritériumok alapján, a 16. cikk figyelembevételével történik, miután az ajánlatkérő a 20. cikk alapján ki nem zárt ajánlattevők alkalmasságát a 22., a 23. és a 24. cikkben említett gazdasági, pénzügyi és műszaki alkalmasság feltételei tekintetében megvizsgálta.

(2) Az ajánlatkérő köteles teljes mértékben tiszteletben tartani az ajánlattevők által rendelkezésre bocsátott adatok bizalmas jellegét.

(3) Az ajánlatokat írásban, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A tagállamok engedélyezhetik az ajánlatok bármely más módon történő benyújtását, amennyiben biztosított az, hogy:

- minden ajánlat tartalmazza az értékeléséhez szükséges valamennyi információt,

- az ajánlatokat értékelésük során mindvégig bizalmasan kezelik,

- szükség szerint a jogi bizonyíthatóság érdekében az ilyen ajánlatokat a lehető leghamarabb írásban vagy egy hiteles példány megküldésével megerősítik,

- az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát követően nyitják fel.

16. cikk

(1) Ha a szerződés odaítélése az összességében legelőnyösebb ajánlat feltétele alapján történik, az ajánlatkérő figyelembe veheti az azonos ajánlattevő által benyújtott és az ajánlatkérő által megállapított minimumkövetelményeknek megfelelő változatokat.

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációban meghatározza, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeket kell kielégíteniük, és azokat milyen formai követelmények szerint kell elkészíteni. A hirdetményben fel kell tüntetni, ha a többváltozatú ajánlattétel nem engedélyezett.

Az ajánlatkérő nem utasíthatja el egy változat benyújtását kizárólag azon az alapon, hogy a változat az európai szabványokat átültető nemzeti szabványokra, az európai műszaki tanúsítványokra, vagy a közös műszaki leírásokra történő hivatkozással meghatározott, a 8. cikk (2) bekezdésében említett műszaki leírások alapján, vagy a 8. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában említett nemzeti műszaki leírásokra történő hivatkozással meghatározott műszaki leírások alapján készült.

(2) Az az ajánlatkérő, amely az (1) bekezdés alapján engedélyezte a többváltozatú ajánlattételt, nem utasíthat el egy változatot kizárólag azon az alapon, hogy az, az elfogadása esetén, ezen irányelv értelmében árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés helyett szolgáltatásra irányuló szerződést eredményezne.

17. cikk

Az ajánlattételhez szükséges dokumentációban az ajánlatkérő kérheti az ajánlattevőt, hogy ajánlatában jelölje meg a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve harmadik személlyel szerződést kíván kötni.

Ennek megjelölése nem érinti a fő ajánlattevő felelősségét.

18. cikk

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ilyen esetben az ajánlat megtétele nem köthető meghatározott társasági forma létrehozásához, azonban a szerződés odaítélése esetén a közös ajánlatot tevő nyertesektől ez megkövetelhető annyiban, amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

19. cikk

(1) A meghívásos és a tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó tájékoztatás, valamint az általa teljesítendő gazdasági és műszaki jellegű minimális feltételek elbírálásához szükséges adatok és formai követelmények alapján kiválasztja a 20-24. cikkben előírtak alapján alkalmas részvételre jelentkezők közül azokat, akiket ajánlat megtételére vagy tárgyalás folytatására felkér.

(2) Ha az ajánlatkérő a szerződést meghívásos eljárás útján ítéli oda, előírhatja az általa meghívni kívánt ajánlattevők keretszámát. A keretszámot a hirdetményben fel kell tüntetni. Meghatározása a beszerzés tárgyát képező áru jellegének figyelembevételével történik. A keretszámnak legalább öt és legfeljebb 20 ajánlattevőt kell magában foglalnia.

Az ajánlattételre felhívott jelentkezők számának minden körülmények között elegendőnek kell lennie a tényleges verseny biztosításához.

(3) Ha az ajánlatkérő a 6. cikk (2) bekezdésében említett tárgyalásos eljárás útján ítél oda egy szerződést, a tárgyalásban való részvételre meghívottak száma nem lehet kevesebb háromnál, feltéve hogy elegendő számú alkalmas jelentkező van.

(4) Valamennyi tagállam biztosítja, hogy az ajánlatkérők a szükséges követelményeknek megfelelő más tagállambeli ajánlattevőket megkülönböztetés nélkül és a nemzeti bánásmód szerint kérjék fel az ajánlattételre.

2. fejezet

A minőség alapján történő kiválasztás feltételei

20. cikk

(1) Kizárható a szerződésben való részvételből az ajánlattevő, ha:

a) csődbe ment vagy felszámolás alatt áll, vagy ezekkel összefüggő bírósági eljárás folyik vele szemben, vagy csődegyezséget kötött, felfüggesztette üzleti tevékenységét, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárásból eredően bármilyen hasonló helyzetben van;

b) csődeljárás, kötelező felszámolási vagy ezekkel összefüggő bírósági eljárás, vagy csődegyezségi eljárás, vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

c) szakmai magatartásával kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel elmarasztalták;

d) súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amelyet az ajánlatkérő bármilyen indokolt eszközzel bizonyítani tud;

e) nem tett eleget a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének;

f) nem tett eleget a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló adófizetési kötelezettségének;

g) az e fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis nyilatkozatot tett.

(2) Ha az ajánlatkérő megköveteli, hogy az ajánlattevő igazolja, hogy nem tartozik az (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjának hatálya alá, elegendő bizonyítékként kell elfogadnia:

- az a), b) és c) pont tekintetében az erkölcsi bizonyítvány bemutatását, vagy ennek hiányában egy, a származási ország illetékes bírósága vagy közigazgatási szerve által kibocsátott, ezzel egyenértékű okmány bemutatását, amely az említett követelményeknek való megfelelést igazolja,

- az e) és f) pont tekintetében az érintett tagállam illetékes hatósága által kibocsátott igazolást.

(3) Ha az érintett ország nem bocsát ki a (2) bekezdésben említett okmányt vagy igazolást, vagy ha azok nem terjednek ki az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett esetek mindegyikére, az okmány vagy igazolás helyett elfogadható az érintett személy által a származása szerinti ország bírósága vagy közigazgatási szerve, közjegyzője vagy minősített szakmai szervezete előtt eskü alatt tett nyilatkozat, illetve azokban a tagállamokban, amelyekben az eskü alatt tett nyilatkozat jogintézménye nem ismert, az ünnepélyes nyilatkozat.

(4) A tagállamok kijelölik a (2) és (3) bekezdésben említett okmányok, igazolások, illetve nyilatkozatok kibocsátására jogosult hatóságokat és szerveket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

21. cikk

(1) Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésben részt venni kívánó ajánlattevő felhívható arra, hogy igazolja a szakmai vagy kereskedelmi nyilvántartások egyikébe a letelepedése szerinti országban előírt módon történő bejegyzését, vagy tegyen eskü alatt nyilatkozatot, illetve nyújtson be egy, az alább a (2) bekezdésben szereplő igazolást.

(2) A megfelelő szakmai és kereskedelmi nyilvántartások, nyilatkozatok és igazolások a következők:

- Belgiumban: "Registre du commerce/Handelsregister",

- Dániában: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" és "Handelsregistret",

- Németországban: "Handelsregister" és "Handwerksrolle",

- Görögországban: "Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο",

- Spanyolországban: "Registro Mercantil" vagy, nem bejegyzett egyének esetén, arról szóló igazolás, hogy az érintett személy eskü alatt azt nyilatkozta, hogy az adott foglalkozást gyakorolja,

- Franciaországban: "Registre du Commerce" és "Répertoire des métiers",

- Olaszországban: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" és "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",

- Luxemburgban: "Registre aux firmes" és "Rôle de la chambre des métiers",

- Hollandiában: "Handelsregister",

- Ausztriában: "Firmenbuch", a "GewerberegisterV", a "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- Portugáliában: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas",

- Finnországban: "Kaupparekisteri/Handelsregistret",

- Svédországban: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

- az Egyesült Királyságban és Írországban az ajánlattevő felhívható arra, hogy a "Registrar of Companies" (cégjegyzék) vagy a "Registrar of Friendly Societies" (segélyegyletek jegyzéke) által kiadott igazolást mutasson be, amely megalakulását vagy bejegyzését igazolja, vagy ilyen igazolás híján egy arra vonatkozó igazolást, hogy az érintett személy eskü alatt kijelentette, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban egy meghatározott helyen, adott cégnév és meghatározott kereskedelmi név alatt gyakorolja,

- Cseh Köztársaságban: "obchodní rejstřík",

- Észtországban: "Keskäriregister",

- Cipruson: szállító felhívható arra, hogy a Cégek és csődgondnokok nyilvántartása (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) által kiadott cégkivonattal igazolja a bejegyzés illetve a nyilvántartás tényét, vagy eltérő esetben egy arra vonatkozó igazolást mutasson be, hogy a kérdéses foglalkozást a letelepedése szerinti országban, meghatározott helyen és meghatározott cégnév alatt gyakorolja,

- Lettországban: "Uzņēmumu reģistrs" ("Cégnyilvántartás"),

- Litvániában: "Juridinių asmenų registras",

- Magyarországon: "Cégnyilvántartás", az "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

- Máltán: ajánlattevő (vagy szolgáltató) megjelöli a "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"-t, illetve társas vállalkozások vagy társaságok esetében a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága által kiállított megfelelő nyilvántartási számot,

- Lengyelországban: "Krajowy Rejestr Sądowy", (Országos Bírósági Nyilvántartás),

- Szlovéniában: "Sodni register" és az "obrtni register",

- Szlovákiában: "Obchodný register".

22. cikk

(1) Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására főszabály szerint a következő referenciák közül egy vagy több használható fel:

a) bankok megfelelő nyilatkozatai;

b) az ajánlattevő mérlegének vagy mérlegkivonatának bemutatása, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a mérlegek közzétételét;

c) az ajánlattevőnek az előző három pénzügyi évre vonatkozó összforgalmáról és a közbeszerzés tárgyát képező termékek forgalmáról szóló nyilatkozata.

(2) Az ajánlatkérő a hirdetményben vagy az ajánlati felhívásban meghatározza, hogy az (1) bekezdésben említettek közül mely referenciát vagy referenciákat választotta, és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül milyen egyéb referenciákat kell még bemutatni.

(3) Ha az ajánlattevő ésszerű okból nem tudja az ajánlatkérő által kért referenciákat bemutatni, bármilyen egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett okirattal igazolhatja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát.

23. cikk

(1) Az ajánlattevő műszaki alkalmasságának igazolására az árubeszerzés tárgyát képező termékek jellegének, mennyiségének és rendeltetésének megfelelően a következő eszközök közül egy vagy több használható fel:

a) az előző három évben teljesített jelentős szállítások jegyzéke (az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés idejének és a szerződést kötő magánjogi vagy közjogi személynek a megjelölésével), és:

- az állami szerveknek teljesített szállítások esetében a hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott vagy ellenjegyzett igazolások,

- a magánszemély vevők részére teljesített szállítások esetében a szállítást a vevő igazolja, vagy, ennek hiányában, az ajánlattevő nyilatkozik a teljesítés megtörténtéről;

b) az ajánlattevő műszaki felszereltségének, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek, valamint vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása;

c) a teljesítésbe bevont, különösen a minőségellenőrzésért felelős szakemberek és műszaki szervezetek megjelölése, függetlenül attól, hogy az ajánlattevő vállalkozásához tartoznak-e;

d) az árubeszerzés tárgyát képező termékek mintája, leírása és/vagy fényképe, amelyek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;

e) hivatalos, elismert minőségtanúsító intézménytől származó tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott termék megfelel bizonyos leírásoknak és szabványoknak;

f) ha az árubeszerzés tárgyát képező termék összetett, vagy kivételesen különleges célt szolgál, az ajánlatkérő által vagy nevében az ajánlattevő letelepedése szerinti ország valamely, hatáskörrel rendelkező hivatalos szerve által végzett, e szerv beleegyezéséhez kötött vizsgálat, amely az ajánlattevő termelési kapacitására és szükség esetén vizsgálati és kutatási lehetőségeire, valamint minőség-ellenőrzési intézkedéseire irányul.

(2) Az ajánlatkérő a hirdetményben vagy az ajánlati felhívásban meghatározza, hogy az említettek közül mely referenciák benyújtását kívánja előírni.

(3) A 22. cikkben, valamint az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatok körének a szerződés tárgyára kell korlátozódnia; az ajánlatkérő tekintettel van az ajánlattevők műszaki és kereskedelmi titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekeire.

24. cikk

A 20-23. cikk keretein belül az ajánlatkérő felhívhatja az ajánlattevőt a benyújtott igazolások és okmányok kiegészítésére vagy pontosítására.

25. cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyek minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével rendelkeznek, kötelesek hozzáigazítani a jegyzéket a 20. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjában, g) pontjában, valamint a 21., a 22. és a 23. cikkben foglalt rendelkezésekhez.

(2) A hivatalos jegyzékben nyilvántartott ajánlattevők minden szerződés esetében benyújthatják az ajánlatkérőnek az illetékes hatóság által kibocsátott, bejegyzést igazoló okiratot. Az ilyen igazolásban szerepelnie kell a bejegyzés alapjára történő hivatkozásnak és a jegyzék szerinti besorolásnak.

(3) Az illetékes szerv által a hivatalos jegyzékben történő igazolt bejegyzés alapján a többi tagállam ajánlatkérői csak a 20. cikk (1) bekezdésének a)-d) és g) pontja, a 21. cikk, a 22. cikk (1) bekezdésének b) és e) pontja, valamint a 23. cikk (1) bekezdésének a) pontja tekintetében vélelmezik az ajánlattevői besorolásnak megfelelő alkalmasságot.

A hivatalos jegyzékben való nyilvántartásból származó adatokat nem lehet vitatni. Azonban minden közbeszerzési szerződés esetében a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozóan minden bejegyzett ajánlattevőtől kiegészítő igazolás kérhető.

A többi tagállam ajánlatkérői az első és második bekezdést csak az adott hivatalos jegyzékkel rendelkező tagállamban letelepedett ajánlattevő javára alkalmazzák.

(4) A más tagállamból származó ajánlattevőknek a hivatalos jegyzékbe történő bejegyzéséhez csak a nemzeti ajánlattevőktől is megkövetelt igazolás, illetve nyilatkozat kérhető, és minden körülmények között csak a 20-23. cikkben előírt igazolás és nyilatkozat kérhető.

(5) A hivatalos jegyzékkel rendelkező tagállamok megküldik a többi tagállam és a Bizottság részére annak a szervnek a címét, amelyhez a bejegyzés iránti kérelem benyújtható, a Bizottság gondoskodik ennek a terjesztéséről.

3. fejezet

A szerződés odaítélésének feltételei

26. cikk

(1) Az ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a következő feltételek alapján határoz:

a) kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; vagy

b) ha az összességében legelőnyösebb ajánlat nyer, a kérdéses szerződésnek megfelelően különböző feltételek: pl. az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés időpontja, a működési költségek, a gazdaságosság, a minőség, az esztétikai és funkcionális tulajdonságok, a műszaki érték, a vevőszolgálat és a műszaki segítségnyújtás.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációban vagy a hirdetményben feltünteti, lehetőség szerint csökkenő fontossági sorrendben, az odaítélés valamennyi, általa alkalmazni kívánt feltételét.

27. cikk

Ha egy adott szerződés esetében az ajánlat az árubeszerzés tárgyát képező áruhoz viszonyítva kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő, mielőtt az ilyen ajánlatot elutasítaná, írásban az ajánlat alkotóelemei általa lényegesnek tekintett részleteire vonatkozó adatokat kér, és az így kapott indoklást figyelembe véve meggyőződik az ilyen alkotóelemek valós helyzetéről.

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan indokolást, amely a gyártási folyamat gazdaságosságára, vagy a választott műszaki megoldásokra, vagy a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, vagy az ajánlattevő által javasolt áruk eredetiségére vonatkozik.

Ha az ajánlattételhez szükséges dokumentáció előírja, hogy a szerződés odaítélése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történjen, az ajánlatkérő köteles tájékoztatni a Bizottságot azoknak az ajánlatoknak az elutasításáról, amelyekben az ellenszolgáltatás összegét túl alacsonynak találja.

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

A közbeszerzési szerződéseknek az I. mellékletben említett ajánlatkérők által történő, valamint az említett melléklet helyesbítése, változtatása, illetve módosítása nyomán a jogutód szervezetek által történő odaítélésekor a tagállamok egymás közötti viszonyukban ugyanolyan előnyös feltételeket alkalmaznak, mint amilyen előnyösek a GATT-megállapodás végrehajtása során általuk harmadik országoknak nyújtott feltételek, különösen a Megállapodás V. és VI. cikkében foglalt, a meghívásos eljárásra, a tájékoztatásra és a felülvizsgálatra vonatkozó feltételek. A tagállamok e célból a közbeszerzési szerződések tanácsadó bizottságán belül konzultálnak egymással a Megállapodás alapján teendő intézkedésekről.

29. cikk

(1) A Bizottság a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságával konzultálva vizsgálja ezen irányelv alkalmazását, és szükség szerint új javaslatokat nyújt be a Tanácsnak, különösen az ezen irányelv végrehajtását célzó tagállami intézkedések összehangolása céljából.

(2) A Bizottság az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai keretében megkötött, Közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) XXIV. cikkének (7) bekezdésében ( 13 ) előírt további tárgyalások eredményére tekintettel felülvizsgálja ezt az irányelvet, és felülvizsgál az (1) bekezdés alapján elfogadott minden új intézkedést, továbbá szükség szerint megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

(3) A Bizottság, a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, az I. mellékletet helyesbítései, változtatásai és módosításai alapján naprakészen tartja, és a naprakész változatot közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

30. cikk

A határidők kiszámítása az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK/Euratom tanácsi rendeletnek ( 14 ) megfelelően történik.

31. cikk

(1) Annak érdekében, hogy ezen irányelv alkalmazásának eredményeit értékelni lehessen, a tagállamok az ajánlatkérők által az előző év során odaítélt, árubeszerzésre irányuló szerződésekről legkésőbb 1996. október 31-ig, az I. mellékletben nem szereplő ajánlatkérők tekintetében pedig legkésőbb 1997. október 31-ig, majd azt követően minden év október 31-ig statisztikai jelentést továbbítanak a Bizottság számára.

(2) A statisztikai jelentésben fel kell tüntetni legalább:

a) az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők esetében:

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték alatt odaítélt szerződések becsült összértékét,

- az egyes ajánlatkérők által a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a 9. cikk (1) bekezdésében említett nómenklatúra szerinti termékcsoport és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, tárgyalásos eljárás esetében pedig a 6. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében, ajánlatkérő-csoportonként, a küszöbérték felett odaítélt szerződések számát és értékét, amennyire lehetséges, az eljárás, a 9. cikk (1) bekezdésében említett nómenklatúra szerinti termékcsoport és a nyertes ajánlattevő állampolgársága szerinti bontásban, a 6. cikknek megfelelő bontásban, felsorolva az egyes tagállamoknak és harmadik országoknak odaítélt szerződések számát és értékét;

c) az I. mellékletben felsorolt ajánlatkérők esetében, az egyes ajánlatkérők által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések számát és összértékét; az irányelv hatálya alá tartozó minden más ajánlatkérő esetében az egyes ajánlatkérő-csoportok által a Megállapodástól való eltérések alapján odaítélt szerződések összértékét;

d) minden egyéb, a 32. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás alapján meghatározandó és a Megállapodásnak megfelelően szükséges statisztikai adatot.

(3) A Bizottság a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az ezen irányelv alapján igényelt statisztikai adatok jellegét.

32. cikk

(1) A Bizottságot a 71/306/EGK határozattal létrehozott közbeszerzési szerződések tanácsadó bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésben megállapított eljárásra történő hivatkozás esetében a Bizottság képviselője a megteendő intézkedések tárgyában tervezetet nyújt be a bizottságnak. A tervezetet a bizottság az elnöke által az ügy sürgősségének megfelelően meghatározott határidőn belül, szükség szerint szavazás útján véleményezi.

A véleményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni; ezenfelül mindegyik tagállam kérheti, hogy álláspontját a jegyzőkönyvben rögzítsék.

A Bizottság a bizottság által megfogalmazott véleményt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi. Tájékoztatja a bizottságot a véleménye figyelembevételének módjáról.

(3) Az (1) bekezdésben említett bizottság, a Bizottság kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére, az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos minden kérdést megvizsgál.

33. cikk

A tagállamoknak a nemzeti jogba történő átültetésre és az alkalmazásra vonatkozó, az V. mellékletben megjelölt határidők tekintetében fennálló kötelezettségeit nem sértve, a 77/62/EGK irányelv () hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni és a VI. mellékletben megadott megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

34. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1994. június 14-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

35. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A. A KÖZBESZERZÉSI WTO-MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ AJÁNLATKÉRŐK JEGYZÉKE

BELGIUM

A.

- L'État Fédéral: -

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale ( 16 )

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la poste ( 17 )

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B.

- L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurances maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

DÁNIA

1. Folketinget– Rigsrevisionen
2. Statsministeriet
3. Udenrigsministeriet– 2 departementer
4. Arbejdsministeriet– 5 styrelser og institutioner
5. Boligministeriet– 7 styrelser og institutioner
6. Erhvervsministeriet– 7 styrelser og institutioner
7. Finansministeriet– 3 styrelser og institutioner
8. Forskningsministeriet– 1 styrelse
9. Forsvarsministeriet (1)– adskillige institutioner
10. Indenrigsministeriet– 2 styrelser
11. Justitsministeriet– 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole
12. Kirkeministeriet– 10 stiftsøvrigheder
13. Kulturministeriet– 3 institutioner samt adskillige statsejede museeer og højere uddannelsesinstitutioner
14. Landbrugs- og fiskeriministeriet– 23 direktorater og institutioner
15. Miljø- og energiministeriet– 6 styrelser og Forsøgsanlægget Risø
16. Skatteministeriet– 1 styrelse
17. Socialministeriet– 4 styrelser og institutioner
18. Sundhedsministeriet– Adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut
19. Trafikministeriet– 12 styrelser og institutioner
20. Undervisningsministeriet– 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter
21. Økonomiministeriet– Danmarks statistik
(1) De i bilag II indeholdte ikke-krigslignende materialer.

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Központi beszerző intézmények jegyzéke

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation ( 18 )

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (18)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium für Verkehr

Megjegyzés

A hatályos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően az e jegyzékben szereplő intézmények - a különleges eljárásokkal összhangban - szerződéseket ítélnek oda egyes csoportoknak, hogy megszüntessék a legutóbbi háború által okozott nehézségeket.

SPANYOLORSZÁG

Intézmények jegyzéke

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa ( 19 )

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energia

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales

FRANCIAORSZÁG

1. Főbb beszerző intézmények

A. Budget général

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

- Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense

- Ministère des affaires étrangères

- Ministère de l'éducation nationale

- Ministère de l'économie

- Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

- Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

- Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la culture et de la francophonie

- Ministère du budget

- Ministère de l'agriculture et de la pêche

- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère de l'environnement

- Ministère de la fonction publique

- Ministère du logement

- Ministère de la coopération

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de la jeunesse et des sports

- Ministère de la communication

- Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Nemzeti közigazgatási intézmények

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications ( 20 )

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centre de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'ophthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Ile-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de le propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collège de France

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I. N2. P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Institut nationaux polytechniques

- Institut nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Institut régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.-J. Henner

- Musée national de la Légion d'Honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Egyéb nemzeti közintézmények

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

GÖRÖGORSZÁG

Intézmények jegyzéke

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Mechant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. Genral Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organization

35. Workers' Housing Organization

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organization

53. Farmers' Insurance Organization

54. School Building Organization

ÍRORSZÁG

1. Főbb beszerző intézmények

Office of Public Works

2. Egyéb intézmények

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of ChariQUOTATION Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence ( 21 )

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communications

OLASZORSZÁG

Beszerző intézmények

1. Ministry of the Treasury ( 22 )

2. Ministry of Finance ( 23 )

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Coordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (23)

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications ( 24 )

17. Ministry of the Environment

18. Ministry of University and Scientific and Technological Research

LUXEMBURG

1. Ministère d'État: Service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: Administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: Armée ( 25 ) - Gendarmerie - Police

6. Ministère de la justice: Établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: Hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - Ponts et chaussées

9. Ministère des Communications: Centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: Commissariat général à la protection des eaux.

HOLLANDIA

Intézmények jegyzéke

Minisztériumok és központi kormányszervek

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs and Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie ( 26 )

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/ Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child Care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor TBS - verpleging in de provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalization Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedients

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

- General Inspection service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelebeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman

AUSZTRIA

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen

(a) Amtswirtschaftsstelle

(b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

(c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium für Inneres

(a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

(b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

(c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

(d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

(e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung ( 27 )

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle

PORTUGÁLIA

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agriculture Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) ( 28 )

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) (28)

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

Enatur (National Tourism Enterprise) - Public enterprise (28)

Ministry of Defence ( 29 )

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipment

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (29)

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Airforce (29)

Airforce Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

Office of the Chief of Staff, Army (29)

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transport

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy (29)

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

Açores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher education

Department for Secondary Education

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (North)

Regional Directorate for Education (Centre)

Regional Directorate for Education (Lisbon)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camőes Institute

Institute for Innovation in Education Antonio Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa ( 30 )

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa de Misericordia de Lisboa (30)

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and Genral Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Diretorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

Ineti (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

Pedip Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for support of small and medium-sized enterprises and investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA ( 31 )

Ministry of Foreign Affairs

Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate-General for the European Communities

Directorate-General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (North)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate-General for Local Government

Directorate-General for Regional Development

Directorate-General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

António Sergio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate-General for Fishing

Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre and South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixőes

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D. Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicaments

Support Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr Ricardo Jorge National Health Institute

Dr Jacinto De Magalhaes Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Ophthalmology

Portuguese Blood Institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINNORSZÁG

Ajánlatkérő intézmények jegyzéke

OikeuskanslerinvirastoOffice of the Chancellor of Justice
Kauppa- ja teollisuusministeriöMinistry of Trade and Industry
KuluttajavirastoNational Consumer Administration
ElintarvikevirasNational Food Administration
KilpailuvirasOffice of Free Competition
KilpailuneuvostoCouncil of Free Competition
Kuluttaja-asiamiehen toimisOffice of the Consumer Ombudsman
KuluttajavalituslautakunConsumer Complaints Board
Patentti- ja rekisterihallituNational Borad of Patents and Registration
LiikenneministeriöMinistry of Transport and Communications
TelehallintokeskuTelecommunications Administration Centre
Maa- ja metsätalousministeriöMinistry of Agriculture and Forestry
MaanmittauslaitosNational Land Survey of Finland
OikeusministeriöMinistry of Justice
Tietosuojavaltuutetun toimistoThe Office of the Data Protection Ombudsman
Tuomioistuinlaitos
— Korkein oikeus
— Korkein hallinto-oikeus
— Hovioikeudet
— Käräjäoikeudet
— Lääninoikeudet
— Markkinatuomioistuin
— Työtuomioistuin
— Vakuutusoikeus
— Vesioikeudet
Courts of Law
VankeinhoitolaitosPrison Administration
OpetusministeriöMinistry of Education
OpetushallitusNational Board of Education
Valtion elokuvatarkastamoNational Office of Film Censorship
PuolustusministeriöMinistry of Defense
Puolustusvoimat (1)Defence Forces
SisäasiainministeriöMinistry of the Interior
VäestörekisterikeskusPopulation Register Centre
KeskusrikospoliisiCentral Criminal Police
Liikkuva poliisiMobile Police
Rajavartiolaitos (1)Frontier Guard
Sosiaali- ja terveysministeriöMinistry of Social Affairs and Health
TyöttömyysturvalautakuntaUnemployment Appeal Board
TarkastuslautakuntaAppeals Tribunal
LääkelaitosNational Agency for Medicines
Terveydenhuollon oikeusturvakeskusNational Board of Medicolegal Affairs
TapaturmavirastoState Accident Office
SäteilyturvakeskusFinnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksetReception Centres for Asylum Seekers
TyöministeriöMinistry of Labour
Valtakunnansovittelijain toimistoNational Conciliator's Office
TyöneuvostoLabour Council
UlkoasiainministeriöMinistry for Foreign Affairs
ValtiovarainministeriöMinistry of Finance
Valtiontalouden tarkastusvirastoState Economy Controller's Office
ValtiokonttoriState Treasury Office
Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto
Tullihallinto
Valtion vakuusrahasto
YmpäristöministeriöMinistry of Environment
Vesi- ja ympäristöhallitusNational Board of Waters and Environment
(1) Unicamente serviços postais.

SVÉDORSZÁG

Ajánlatkérő intézmények jegyzéke

A
Akademien för de fria konsternaRoyal Academy of Fine Arts
Allmänna advokatbyråerna (28)Public Law-Service Offices (28)
Allmänna reklamationsnämndenNational Board for Consumer Complaints
ArbetarskyddsstyrelsenNational Board of Occupational Safety and Health
ArbetsdomstolenLabour Court
Arbetsgivarverk, statensNational Agency for Government Employers
ArbetslivscentrumCentre for Working Life
ArbetslivsfondenWorking Lives Fund
ArbetsmarknadsstyrelsenNational Labour Market Board
ArbetsmiljöfondenWork Environment Fund
ArbetsmiljöinstitutetNational Institute of Occupational Health
Arbetsmiljönämnd, statensBoard of Occupational Safety and Health for Government Employees
ArkitekturmuseetMuseum of Architecture
Arkivet för ljud och bildNational Archive of Recorded Sound and Moving Images
Arrendenämnder (12)Regional Tenancies Tribunals (12)
B
BarnmiljörådetNational Child Environment Council
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statensSwedish Council on Technology Assessment in Health Care
Beredningen för internationell tekniskt- ekonomiskt samarbeteAgency for International Technical and Economic Cooperation
Besvärsnämnden för rättshjälpLegal Aid Appeals Commission
Biblioteket, Kungl.Royal Library
Biografbyrå, statensNational Board of Film Censors
Biografiskt lexikon, svensktDictionary of Swedish Biography
BokföringsnämndenSwedish Accounting Standards Board
BostadsdomstolenHousing Appeal Court
Bostadskreditnämnd, statens (BKN)National Housing Credit Guarantee Board
BoverketNational Housing Board
Brottsförebyggande rådetNational Council for Crime Prevention
BrottsskadenämndenCriminal Injuries Compensation Board
C
Centrala försöksdjursnämndenCentral Committee for Laboratory Animals
Centrala studiestödsnämndenNational Board of Student Aid
Centralnämnden för fastighetsdataCentral Board for Real-estate Data
D
DatainspektionenData Inspection Board
DepartementenMinistries (Government Departments)
DomstolsverketNational Courts Administration
E
ElsäkerhetsverketNational Electrical Safety Board
Expertgruppen för forskning om regional utvecklingExport Group on Regional Studies
ExportkreditnämndenExport Credits Guarantee Board
F
FideikommissnämndenEntailed Estates Council
FinansinspektionenFinancial Supervisory Authority
FiskeriverketNational Board of Fisheries
Flygtekniska försöksanstaltenAeronautical Research Institute
FolkhälsoinstitutetNational Institute of Public Health
ForskningsrådsnämndenCouncil for Planning and Coordination of Research
Fortifikationsförvaltningen (1)Fortifications Administration
Frivårdens behandlingscentralProbation Treatment Centre
Förlikningsmannaexpedition, statensNational Conciliators' Office
Försvarets civilförvaltning (1)Civil Administration of the Defence Forces
Försvarets datacenter (1)Defence Data-processing Centre
Försvarets forskningsanstalt (1)National Defence Research Establishment
Försvarets förvaltningsskola (1)Defence Forces' Administration School
Försvarets materielverk (1)Defence Material Administration
Försvarets radioanstalt (1)National Defence Radio Institute
Försvarets sjukvårdsstyrelse (1)Medical Board of the Defence Forces
Försvarshistoriska museer, statens (1)Swedish Museums of Military History
Försvarshögskolan (1)National Defence College
FörsäkringskassornaSocial Insurance Offices
FörsäkringsdomstolarnaSocial Insurance Courts
FörsäkringsöverdomstolenSupreme Social Insurance Court
G
Geologiska undersökning, SverigesGeological Survey of Sweden
Geotekniska institut, statensGeotechnical Institute
GlesbygdsmyndighetenNational Rural Area Development Authority
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildningGraphic Institute and the Graduate School of Communications
H
Handelsflottans kultur- och fritidsrådSwedish Government Seamen's Service
Handelsflottans pensionsanstaltMerchant Pensions Institute
Handikappråd, statensNational Council for the Disabled
Haverikommission, statensBoard of Accident Investigation
Hovrätterna (6)Courts of Appeal (6)
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådetCouncil for Research in the Humanities and Social Sciences
Hyresnämnder (12)Regional Rent Tribunals (12)
Häktena (30)Remand Prisons (30)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndCommittee on Medical Responsibility
Högsta domstolenSupreme Court
I
Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningarRegister Authority for Floating Charges
Institut för byggnadsforskning, statensCouncil for Building Research
Institut för psykisocial miljömedicin, statensNational Institute for Psycho-social Factors and Health
Institutet för rymdfysikSwedish Institute of Space Physics
Invandrarverk, statensSwedish Immigration Board
J
Jordbruksverk, statensSwedish Board of Agriculture
JustitiekanslernOffice of the Chancellor of Justice
Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationenOffice of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission
K
Kabelnämnden/NärradionämndenSwedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority
KammarkollegietNational Judicial Board of Public Lands and Funds
Kammarrätterna (4)Administrative Courts of Appeal (4)
KemikalieinspektionenNational Chemicals Inspectorate
KommerskollegiumNational Board of Trade
Koncessionsnämnden för miljö-skyddNational Franchise Board for Environment Protection
KonjunkturinstitutetNational Institute of Economic Research
KonkurrensverketSwedish Competition Authority
KonstfackskolanCollege of Arts, Crafts and Design
KonsthögskolanCollege of Fine Arts
Konstmuseer, statensNational Art Museums
KonstnärsnämndenArts Grants Committee
Konstråd, statensNational Art Council
KonsumentverketNational Board for Consumer Policies
Krigsarkivet (1)Armed Forces Archives
Kriminaltekniska laboratorium, statensNational Laboratory of Forensic Science
Kriminalvårdens regionkanslier (7)Correctional Region Offices (7)
Kriminalvårdsanstalterna (78)National/Local Institutions (78)
KriminalvårdsnämndenNational Paroles Board
KriminalvårdsstyrelsenNational Prison and Probation Administration
Kronofogdemyndigheterna (24)Enforcement Services (24)
Kulturråd, statensNational Council for Cultural Affairs
Kustbevakningen (1)Swedish Coast Guard
Kärnkraftinspektion, statensNuclear-power Inspectorate
L
Lantmäteriverk, statensCentral Office of the National Land Survey
Livrustkammaren / Skoklosters slott / Hallwylska museetRoyal Armoury
Livsmedelsverk, statensNational Food Administration
LotterinämndenGaming Board
LäkemedelsverketMedical Products Agency
Läns- och distriktsaklagarmyndigheternaCounty Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority
Länsarbetsnämnderna (24)County Labour Boards (24)
Länsrätterna (25)County Administrative Courts (25)
Länsstyrelserna (24)County Administrative Boards (24)
Löne- och pensionsverk, statensNational Government Employee Salaries and Pensions Board
M
MärknadsdomstolenMarket Court
Mäskinprovningar, statensNational Machinery Testing Institute
Medicinska forskningsrådetMedical Research Council
Meteorologiska och hydrologiska institut, SverigesSwedish Meteorological and Hydrological Institute
Militärhögskolan (1)Armed Forces Staff and War College
Musiksamlingar, statensSwedish National Collections of Music
N
Naturhistoriska riksmuseetMuseum of Natural History
Naturvetenskapliga forskningsrådetNatural Science Research Council
Naturvårdsverk, statensNational Environmental protection Agency
Nordiska AfrikainstitutetScandinavian Institute of African Studies
Nordiska hälsovårdshögskolanNordic School of Public Health
Nordiska institutet för samhällsplaneringNordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning
Nordiska museet, stiftelsenNordic Museum
Nordiska rådets svenska delegationSwedish Delegation of the Nordic Council
NotarienämndenRecorders Committee
Nämnden för internationella adoptionsfrågorNational Board for Intra-country Adoptions
Nämnden för offentlig upphandlingNational Board for Public Procurement
Nämnden för statens gruvegendomState Mining Property Commission
Nämnden för statliga förnyelsefonderNational Fund for Administrative Development and Training for Government Employees
Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandetSwedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad
Närings- och teknikutvecklingsverketNational Board for Industrial and Technical Development
O
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskrimineringOffice of the Ethnic Discrimination Ombudsman / Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination
P
PatentbesvärsrättenCourt of Patent Appeals
Patent- och registreringsverketPatents and Registration Office
Person- och adressregisternämnd, statensCoordinated Population and Address Register
PolarforskningssekretariatetSwedish Polar Research Secretariat
PresstödsnämndenPress Subsidies Council
Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statensNational Library for Psychology and Education
R
RadionämndenBroadcasting Commission
Regeringskansliets förvaltningskontorCentral Services Office for the Ministries
RegeringsrättenSupreme Administrative Court
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museerCentral Board of National Antiquities and National Historical Museums
RiksarkivetNational Archives
RiksbankenBank of Sweden
Riksdagens förvaltningskontorAdministration Department of the Swedish Parliament
Riksdagens ombudsmän, JOThe Parliamentary Ombudsmen
Riksdagens revisorerThe Parliamentary Auditors
RiksförsäkringsverketNational Social Insurance Board
RiksgäldskontoretNational Audit Bureau
RikspolisstyrelsenNational Police Board
RiksrevisionsverketNational Audit Bureau
RiksskatteverketNational Tax Board
Riksutställningar, StiftelsenTravelling Exhibitions Service
RiksåklagarenOffice of the Prosecutor-General
RymdstyrelsenNational Space Board
Råd för byggnadsforskning, statensCouncil for Building Research
Rådet för grundläggande högskoleutbildningCouncil for Renewal of Undergraduate Education
Räddningsverk, statensNational Rescue Services Board
RättshjälpsnämndenRegional Legal-aid Commission
RättsmedicinalverketNational Board of Forensic Medicine
S
Sameskolstyrelsen och sameskolorSami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools
SjöfartsverketNational Maritime Administration
Sjöhistoriska museer, statensNational Maritime Museums
Skattemyndigheterna (24)Local Tax Offices (24)
Skogs- och jordbrukets forskningsrådSwedish Council for Forestry and Agricultural Research
SkogsstyrelsenNational Board of Forestry
Skolverk, statensNational Agency for Education
SmittskyddsinstitutetSwedish Institute for Infectious Disease Control
SocialstyrelsenNational Board of Health and Welfare
Socialvetenskapliga forskningsrådetSwedish Council for Social Research
SprängämnesinspektionenNational Inspectorate of Explosives and Flammables
Statistiska centralbyrånStatistics Sweden
StätskontoretAgency for Administrative Development
Stiftelsen WHOCollaborating Centre on International Drug Monitoring
Strålskyddsinstitut, statensNational Institute of Radiation Protection
Styrelsen för internationell utveckling, SIDASwedish International Development Authority
Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORPSwedish International Enterprise Development
Styrelsen för psykologiskt försvar (1)National Board of Psychological Defence
Styrelsen för SverigebildenImage Sweden
Styrelsen för teknisk ackrediteringSwedish Board for Technical Accreditation
Styrelsen för u-landsförskning, SARECSwedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries
Svenska institutet, stiftelsenSwedish Institute
T
Talboks- och punktskriftsbiblioteketLibrary of Talking Books and Braille Publications
Teknikvetenskapliga forskningsrådetSwedish Research Council for Engineering Sciences
Tekniska museet, stiftelsenNational Museum of Science and Technology
Tingsrätterna (97)District and City Courts (97)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendetJudges Nomination Proposal Committee
TransportforskningsberedningenTransport Research Board
TransportrådetBoard of Transport
TullverketSwedish Board of Customs
U
Ungdomsråd, statensState Youth Council
Universitet och högskolorUniversities and University Colleges
UtlanningsnämndenAliens Appeals Board
Utsädeskontroll, statensNational Seed-testing and Certification Institute
V
Vatten- och avloppsnämnd, statensNational Water Supply and Sewage Tribunal
VattenöverdomstolenWater Rights Court of Appeal
Verket för högskoleservice (VHS)National Agency for Higher Education
Veterinärmedicinska anstalt, statensNational Veterinary Institute
Väg- och trafikinstitut, statensRoad and Traffic Research Institute
Värnpliktsverket (1)Armed Forces' Enrolment Board
Växtsortnämnd, statensNational Plant Variety Board
Y
YrkesinspektionenLabour Inspectorate
Å
ÅklagarmyndigheternaPublic Prosecution Authorities
Ö
ÖverbefälhavarenSupreme Commander of the Armed Forces
Överstyrelsen för civil beredskapNational Board of Civil Emergency Preparedness
(1) Liitteeseen II sisältyvät muut kuin sotatarvikket.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trust

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Arts Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commissioners

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Service

Transport and Road Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commissions for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal: Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence ( 32 )

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment and Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censures and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office Central Services

The Scottish Office Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

The Scottish Office Industry Department

The Scottish Office Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

The Scottish Office Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

The Scottish Office Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Funding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels.

B. A KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A következő ajánlatkérők (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

Minisztériumok és egyéb közigazgatási szervek:

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba - BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ÉSZTORSZÁG

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Pőllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tőuaretusinspektsioon

34. Pőllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

CIPRUS

Közjogi testületek (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

2. Υπουργικό Συμβούλιο

3. Βουλή των Αντιπροσώπων

4. Δικαστική Υπηρεσία

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

11. Υπουργείο Άμυνας

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

13. Τμήμα Γεωργίας

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

15. Τμήμα Δασών

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία

19. Τμήμα Αναδασμού

20. Υπηρεσία Μεταλλείων

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24. Αστυνομία

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30. Τμήμα Εργασίας

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

37. Υπουργείο Εσωτερικών

38. Επαρχιακές Διοικήσεις

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

43. Πολιτική Άμυνα

44. Υπουργείο Εξωτερικών

45. Υπουργείο Οικονομικών

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

47. Τμήμα Τελωνείου

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

49. Στατιστική Υπηρεσία

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

54. Γραφείο Προγραμματισμού

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

65. Υπουργείο Υγείας

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

67. Γενικό Χημείο

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LETTORSZÁG

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LITVÁNIA

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

MAGYARORSZÁG

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MÁLTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

LENGYELORSZÁG

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SZLOVÉNIA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje in prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SZLOVÁKIA

Minisztériumok és egyéb országos közigazgatási hatóságok (a lista nem kimerítő felsorlást tartalmaz):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv.

II. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE, AZ AJÁNLATKÉRŐK ÁLTAL A VÉDELEM TERÉN ODAÍTÉLT SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN

25. árucsoport

:

Só; kén; föld és kövek; gipsz; mész és cement

26. árucsoport

:

Ércek; salakok és hamuk

27. árucsoport : Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok kivéve:

ex27 10

:

különleges motor-tüzelőanyagok

28. árucsoport : Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből és izotópokból kivéve:

ex28 09

:

robbanóanyagok

ex28 13

:

robbanóanyagok

ex28 14

:

könnygáz

ex28 28

:

robbanóanyagok

ex28 32

:

robbanóanyagok

ex28 39

:

robbanóanyagok

ex28 50

:

mérgező termékek

ex28 51

:

mérgező termékek

ex28 54

:

robbanóanyagok

29. árucsoport : Szerves vegyi anyagok kivéve:

ex29 03

:

robbanóanyagok

ex29 04

:

robbanóanyagok

ex29 07

:

robbanóanyagok

ex29 08

:

robbanóanyagok

ex29 11

:

robbanóanyagok

ex29 12

:

robbanóanyagok

ex29 13

:

mérgező termékek

ex29 14

:

mérgező termékek

ex29 15

:

mérgező termékek

ex29 21

:

mérgező termékek

ex29 22

:

mérgező termékek

ex29 23

:

mérgező termékek

ex29 26

:

robbanóanyagok

ex29 27

:

mérgező termékek

ex29 29

:

robbanóanyagok

30. árucsoport

:

Gyógyszerkészítmények

31. árucsoport

:

Trágyázószerek

32. árucsoport

:

Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek, festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták

33. árucsoport

:

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények

34. árucsoport

:

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, "fogászati viasz" és gipsz alapú fogászati készítmények

35. árucsoport

:

Fehérjeanyagok, átalakított keményítők; enyvek; enzimek

37. árucsoport

:

Fényképészeti és mozgófényképészeti termékek

38. árucsoport : Különböző vegyipari termékek kivéve:

ex38 19

:

mérgező termékek

39. árucsoport : Műgyanták és műanyagok, cellulózészter és -éter; ezekből készült áruk kivéve:

ex39 03

:

robbanóanyagok

40. árucsoport : Gumi, szintetikus gumi és ebből készült áruk kivéve:

ex40 11

:

golyóálló gumiabroncsok

41.árucsoport

:

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

42. árucsoport

:

Bőráruk; nyerges és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

43. árucsoport

:

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk

44. árucsoport

:

Fa és faipari termékek; faszén

45. árucsoport

:

Parafa és parafaáruk

46. árucsoport

:

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

47. árucsoport

:

Papíripari rostanyag

48. árucsoport

:

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból és kartonból készült áruk

49. árucsoport

:

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz

65. árucsoport

:

Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei

66. árucsoport

:

Esernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei

67. árucsoport

:

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberi hajból készült áruk

68. árucsoport

:

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

69. árucsoport

:

Kerámiatermékek

70. árucsoport

:

Üveg és üvegáruk

71. árucsoport

:

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat

73. árucsoport

:

Vas és acél, valamint ezekből készült áruk

74. árucsoport

:

Réz és ebből készült áruk

75. árucsoport

:

Nikkel és ebből készült áruk

76. árucsoport

:

Alumínium és ebből készült áruk

77. árucsoport

:

Magnézium és berillium, valamint az ezekből készült áruk

78. árucsoport

:

Ólom és ebből készült áruk

79. árucsoport

:

Cink és ebből készült áruk

80. árucsoport

:

Ón és ebből készült áruk

81. árucsoport

:

Más nem nemesfém és ebből készült áruk

82. árucsoport : Szerszámok, kézművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből; ezek alkatrészei kivéve:

ex82 05

:

szerszámok

ex82 07

:

szerszámok, alkatrészek

83. árucsoport

:

Különféle áruk nem nemesfémből

84. árucsoport : Kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei kivéve:

ex84 06

:

motorok

ex84 08

:

egyéb motorok

ex84 45

:

gépek

ex84 53

:

automata adatfeldolgozó gépek

ex84 55

:

vámtarifaszám alá tartozó gépalkatrészek

ex84 59

:

atomreaktorok

85. árucsoport : Elektromos gépek és elektromos felszerelések; ezek alkatrészei kivéve:

ex85 13

:

távközlési felszerelések

ex85 15

:

átviteli készülékek

86. árucsoport : Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus közlekedési jelzőberendezés kivéve:

ex86 02

:

páncélozott villanymozdonyok

ex86 03

:

egyéb páncélozott mozdonyok

ex86 05

:

páncélozott vagonok

ex86 06

:

javítóvagonok

ex86 07

:

vagonok

87. árucsoport : Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével, kivéve:

8708

:

tankok és egyéb páncélozott járművek

ex87 01

:

traktorok

ex87 02

:

harci járművek

ex87 03

:

roncsszállító kocsik

ex87 09

:

motorkerékpárok

ex87 14

:

pótkocsik

89. árucsoport : Hajó, csónak és más úszószerkezet kivéve:

ex89 01 A

:

hadihajók

90. árucsoport : Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi és sebészeti műszerek és készülékek; ezek alkatrészei és tartozékai kivéve:

ex90 05

:

binokuláris távcsövek

ex90 13

:

vegyes eszközök, lézerek

ex90 14

:

távmérő berendezések

ex90 28

:

elektromos és elektronikus mérőműszerek

ex90 11

:

mikroszkópok

ex90 17

:

orvosi műszerek

ex90 18

:

mechanoterápiás készülékek

ex90 19

:

ortopédiai készülékek

ex90 20

:

röntgenberendezés

91. árucsoport

:

Órák és alkatrészeik

92. árucsoport

:

Hangszerek; hangfelvevő és -lejátszó készülékek; televízió hang- és képfelvevő és -lejátszó készülékei; ezek alkatrészei és tartozékai

94. árucsoport : Bútor és részei; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk kivéve:

ex94 01

:

repülőgépülések

95. árucsoport

:

Véső- és formázóanyagból készült árucikkek és termékek

96. árucsoport

:

Seprűk, kefék, púderpamacsok és szűrők

98. árucsoport

:

Vegyes iparcikkek

III. MELLÉKLET

EGYES MŰSZAKI LEÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a fogalommeghatározások a következők:

1.

"műszaki leírás" : azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyeket különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák egy anyag, termék, illetve árubeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján az anyag, a termék, illetve az árubeszerzés tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésének. Az ilyen műszaki előírások közé tartozik a minőségi színvonalra, a teljesítményre, a biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzők meghatározása, beleértve az anyag, a termék, illetve az árubeszerzés tárgya tekintetében alkalmazandó, a minőségbiztosításra, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, illetve a címkézésre vonatkozó követelményeket.

2.

"szabvány" : egy elismert szabványügyi szerv által ismételt és folyamatos alkalmazás céljából jóváhagyott műszaki leírás, amely elvileg nem kötelező.

3.

"európai szabvány" : az Európai Szabványügyi Szervezet (CEN) vagy az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Szervezet (Cenelec) által, e szervezetek közös szabályzatával összhangban, "európai szabvány" (EN) vagy "harmonizált dokumentum" (HD) néven jóváhagyott szabvány.

4.

"európai műszaki tanúsítvány" : egy termék használati alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, amely az építési beruházási munkákra vonatkozó alapkövetelményeknek a termék belső tulajdonságai és a meghatározott üzembe helyezési és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul. Az európai tanúsítványt a tagállam által e célra kijelölt tanúsító szerv bocsátja ki.

5.

"közös műszaki leírás" : olyan műszaki leírás, amelyet a tagállamok által elismert eljárásnak megfelelően, a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazás biztosítása érdekében rögzítettek, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában tettek közzé.

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

AZ ÁTÜLTETÉSRE ÉS AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK

77/62/EGK-irányelv (1)irányelvvel módosítottcsatlakozási okmánnyal módosított
A80/767/EGK (2)A88/295/EGK (3)A290/531/EGK (4)A92/50/EGK (5)GR (6)ES/PO (7)
1. cikk a) pontjamódosítva
1. cikk b) és c) pontja
1. cikk d)–f) pontjamódosítva
2 cikk (1) bekezdésetörölve
2. cikk (2) bekezdésemódosítvamódosítva
2. cikk (3) bekezdése
2. cikkbeillesztve
3. cikk
4. cikktörölve
5. cikkmódosítva
5. cikk (1) bekezdésének c) pontjamódosítva
6. cikkmódosítva
7. cikkmódosítva
8. cikk
9. cikkmódosítva
10. cikk (1) bekezdésemódosítva
10. cikk (2)–(4) bekezdése
11. cikk (1)–(3) bekezdésemódosítva
11. cikk (4)–(6) bekezdése
12. cikk (1) bekezdésemódosítva
12. cikk (2)-(3) bekezdése
13. cikktörölve
14. cikktörölve
15. cikktörölve
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk (1)bekezdése
19. cikk (2)
20. cikk
21. cikk (1) bekezdése
21. cikk (2) bekezdésemódosítva
22. cikk
23. cikk
24. cikk
25. cikk
26. cikkmódosítva
27. cikk
28. cikk
29. cikkmódosítva
30. cikk
31. cikk
32. cikk
I. mellékletmódosítvamódosítvamódosítva
II. mellékletmódosítva
III. mellékletmódosítva
1. cikk
2. cikktörölve
3. cikktörölve
4. cikktörölve
5. cikktörölve
6. cikktörölve
7. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
I. cikk
II. melléklet
(1) EK–9: 1978.6.24.
(2) EK–9: 1981.1.1.
(3) EK–9: 1989.1.1.
(4) EK–9: 1983.1.1.
(5) EK–12: 1993.7.1.
(6) EK–10: 1983.1.1.
(7) EK–12: 1986.1.1.

VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Ez az irányelv77/62/EGK80/767/EGK88/295/EGK90/531/EGK92/50/EGK
1. cikk1. cikk
2. cikk (1) bekezdése2. cikk (2) bekezdése35. cikk (1) bekezdése
2. cikk (2) bekezdése2. cikk (3) bekezdése
3. cikk2a. cikk
4. cikk3. cikk
5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja
5. cikk (1) bekezdése c) pontjának első albekezdése5. cikk (1) bekezdésének c) pontja42. cikk (1) bekezdése
5. cikk (1) bekezdése c) pontjának második albekezdése5. cikk (1) bekezdésének d) pontja
5. cikk (1) bekezdésének d) pontja(–)
5. cikk (2)–(6) bekezdése5. cikk (2)-(6) bekezdése
6. cikk (1) bekezdése6. cikk (1) bekezdése
(–)6. cikk (2) bekezdése
6. cikk (2) bekezdése6. cikk (3) bekezdése
6. cikk (3) bekezdésének a)–e) pontja6. cikk (4) bekezdésének a)–e) pontja
6. cikk (4) bekezdése6. cikk (5) bekezdése
7. cikk (1)–(2) bekezdése(–)
7. cikk (3) bekezdése6. cikk (6) bekezdése
8. cikk (1)–(4) bekezdése7. cikk (1)–(4) bekezdése
8. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja(–)
8. cikk (5) bekezdésének c) pontja7. cikk (5) bekezdésének a)–c) pontja
8. cikk (6) bekezdése7. cikk (6) bekezdése
9. cikk (1) bekezdésének első albekezdése9. cikk (1) bekezdésének első albekezdése
(–)9. cikk (1) bekezdésének második albekezdése
9. cikk (1) bekezdésének második albekezdése(–)
9. cikk (2) és (3) bekezdése9. cikk (2) és (3) bekezdése
9. cikk (4) bekezdése9. cikk (5) bekezdése
9. cikk (5) bekezdése9. cikk (4) bekezdése
9. cikk (6) és (7) bekezdése9. cikk (6) bekezdésének első albekezdése
9. cikk (8) bekezdése9. cikk (6) bekezdésének második albekezdése
9. cikk (9) bekezdése9. cikk (7) bekezdése
9. cikk (10) bekezdése9. cikk (8) bekezdése
9. cikk (11) bekezdése9. cikk (9) bekezdése
10. cikk10. cikk
11. cikk (1) bekezdése11. cikk (1) bekezdése
11. cikk (2) bekezdése11. cikk (2) bekezdése
11. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontja(–)
11. cikk (3) bekezdése11. cikk (3) bekezdése
11. cikk (4) bekezdése11. cikk (5) bekezdése
11. cikk (5) bekezdése11. cikk (4) bekezdése
11. cikk (6) bekezdése11. cikk (6) bekezdése
12. cikk12. cikk
13. cikk16. cikk
14. cikk(–) cikk
15. cikk17. cikk
16. cikk (1) bekezdése8. cikk
16. cikk (2) bekezdése(–)
17. cikk(–)
18. cikk18. cikk
19. cikk (1) bekezdése19. cikk (1) bekezdése
19. cikk (2) és (3) bekezdése(–)
19. cikk (4) bekezdése19. cikk (2) bekezdése
20. cikk20. cikk
21. cikk (1) és (2) bekezdése21.
22. cikk22. cikk
23. cikk23. cikk
24. cikk24. cikk
25. cikkcikk (–)
26. cikk (1) és (2) bekezdése25. cikk (1) és (2) bekezdése
(–)25. cikk (3) és (4) bekezdése
27. cikk25. cikk (5)–(7) bekezdése
26. cikk
27. cikk
28. cikk1. cikk (1) bekezdése és 7 cikk
29. cikk (1) és (2) bekezdése8. cikk (1) és (2) bekezdése
29. cikk (3) bekezdése1. cikk (2) bekezdése
30. cikk28. cikk
31. cikk29. cikk
32. cikk(–)
33. cikk30. és 31. cikk9. és 10. cikk20. és 21. cikk
34. cikk(–)
35. cikk(–)
(–)I. melléklet
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletII. melléklet
1. pont1. pont
2. pont2. pont
3. pont3. pont
4. pont
5. pont4. pont
IV. mellékletIII. melléklet
A. pontD. pont
B. pontA. pont
C. pontB. pont
D. pontC. pont
E. pontE. pont
V. melléklet(–)
VI. melléklet(–)

( 1 ) HL C 277., 1992.10.26., 1. o.

( 2 ) HL C 72., 1993.3.15., 73. o. és az 1993.5.26-i határozat (a Hivatalos Lapban még nincs kihirdetve).

( 3 ) HL C 332., 1992.12.16., 72. o.

( 4 ) HL L 13., 1977.1.15., 1. o., A legutóbb a 92/50/EGK irányelvvel (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 199/1., 1993.6.14., 54. o.

( 6 ) HL L 209., 1992.7.24., 1. o.

( 7 ) HL L 71., 1980.3.17., 44. o. és HL L 345., 1987.12.9., 24. o.

( 8 ) HL L 297., 1990.10.29., 1. o.

( 9 ) HL L 185., 1971.8.16., 15. o. A legutóbb a 77/63/EGK határozattal (HL L 13., 1977.1.15., 15. o.) módosított határozat.

( 10 ) HL L 217., 1986.8.5., 21. o. A legutóbb a 91/263/EGK irányelvvel (HL L 128., 1991.5.23., 1. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 36., 1987.2.7., 31. o.

( 12 ) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

( 13 ) 1994. december 22-i 94/800/EGK tanácsi határozat az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986-1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az EurópaiKözösség nevében történő megkötéséről (1986-1994) (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

( 14 ) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

( 15 ) Az ezen irányelvet módosίtó rendelkezésekre kiterjedöen, azaz :

- 80/767/EGK irányelv (HL L 215., 1980.8.18., 1. o.),

- 88/259/EGK irányelv (HL L 127., 1988.5.20., 1. o.),

- 90/531/EGK irányelv 35. cikkének (1) bekezdése (HL L 297., 1990.10.29., 1. o.),

- 92/50/EGK irányelv 42. cikkének (1) bekezdése (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.).

( 16 ) A II. mellékletben szereplő, nem hadianyagok.

( 17 ) Az 1993. december 24-i törvény hatálya alá tartozó postai tevékenység.

( 18 ) Mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung.

( 19 ) Material que no sea de guerra incluido en el Anexo II.

( 20 ) Csak a postai szolgáltatások.

( 21 ) A II. mellékletben szereplő, nem hadianyagok.

( 22 ) Ente centrale d`acquisto per la maggiore parte degli altri ministeri ed enti.

( 23 ) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabbacchi.

( 24 ) Soltanto i servizi postali.

( 25 ) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

( 26 ) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

( 27 ) Material außer Kriegsmaterial gemäß Anhang II.

( 28 ) A Pénzügyminisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium közös irányítása alatt működő szerv.

( 29 ) A Pénzügyminisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium közös irányítása alatt működő intézmény.

( 30 ) Material não bélico constante do anexo II.

( 31 ) A Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös irányítása alatt működő intézmény.

( 32 ) Icke-krigsmateriel förtecknas i bilaga II.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0036&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0036-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0036-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék