31989R1249[1]

A Tanács 1249/89/EGK rendelete (1989. május 3.) a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1249/89/EGK rendelete

(1989. május 3.)

a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló 2759/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 3906/87/EGK rendelettel [4] módosított 2759/75/EGK rendelet [5] 4. cikke előírja, hogy a vágott sertésekre vonatkozóan egy minden év november 1-jétől érvényes alapárat kell meghatározni; mivel a vágott sertések termelésének költségeit a takarmánygabona-költségek jelentős mértékben befolyásolják; mivel e szoros függőség miatt az alapárnak ugyanazon a napon kell hatályba lépnie, mint amelyen a gabonapiaci év megkezdődik; mivel az alapár meghatározása során figyelembe veszik a sertéshúságazatban alkalmazott zsilipárat és a lefölözést, valamint mivel ennek következtében ezek hatályba lépésének dátumait ugyancsak meg kell változtatni;

mivel a 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a vágott sertések közösségi piaci árát a reprezentatív piacokon jegyzett árak alapján kell meghatározni; mivel az említett rendelet 4. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a reprezentatív piacok listáját a Tanácsnak minősített többséggel kell elfogadnia; mivel e kérdés tisztán technikai természetéből és a változtatások iránti gyakori szükségletből adódóan a 2759/75/EGK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárás megfelelőbb lenne;

mivel a 2658/87/EGK rendelet [6] által létrehozott kombinált nómenklatúrát és közös vámtarifát a 3906/87/EGK rendelet bevezette a 2759/75/EGK rendeletbe, két, a GATT hatálya alá tartozó terméket, melyeket a 2759/75/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében fel kellett volna sorolni, kihagytak; mivel ezt a hibát helyesbíteni szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minden évben egy, az adott év július 1-jétől érvényes alapárat kell megállapítani a hasított sertések közösségi besorolási osztályai alapján szabványként meghatározott minőségű házisertés hasított testek, vagy hasított féltestek (a továbbiakban: "vágott sertés") húsára vonatkozóan.

Az alapár meghatározása során figyelembe kell venni:

- a zsilipárat és az adott év július 1-jén kezdődő negyedéve folyamán alkalmazandó lefölözést, valamint

- annak szükségességét, miszerint ezt az árat egy olyan szinten kell rögzíteni, amely hozzájárul a piaci árak stabilizálásához, anélkül azonban, hogy a Közösségen belül strukturális feleslegek alakulnának ki."

3. A 4. cikk (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel állapítja meg a hasított sertések közösségi besorolási osztályait.

(6) A 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni:

- az intervenciós intézkedések megtételére és az alkalmazásuk beszüntetésének időpontjára vonatkozó döntésre,

- a reprezentatív piacok listájának elfogadására,

- az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadására."

4. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vágott sertésekre vonatkozó lefölözés a következőkből áll:

a) egy olyan alkotóelemből, amely egyenlő a Közösségben az egy kilogramm sertéshús előállításához szükséges takarmánygabona világpiaci, illetve a Közösségen belüli árának különbségével.

A takarmánygabona Közösségen belüli árát évente egyszer kell meghatározni az augusztus 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra, az ilyen gabonafélék küszöbárai, illetve azok havi emelkedése alapján. Ezeket a minden év július 1-jén kezdődő lefölözés megállapításához kell használni.

A takarmánygabona világpiaci árát negyedévente kell meghatározni, az ilyen gabonafélék azon árai alapján, amelyeket egy hónappal annak a negyedévnek a kezdete előtt véget érő öt hónapos időszakban jegyeztek fel, amely tekintetében az említett alkotóelemet kiszámításra kerül.

Mindazonáltal az október 1-jétől, január 1-jétől, illetve április 1-jétől alkalmazandó lefölözések megállapítása során a takarmánygabona világpiaci árának alakulását kizárólag akkor kell figyelembe venni, ha ugyanakkor új zsilipárat is meghatároznak;

b) egy olyan alkotóelemből, amely a minden év április 1-jét megelőző négy negyedév zsilipárai átlagának 7 %-ával egyenlő.

Ezt az alkotóelemet évente egyszer kell kiszámítani a július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra."

5. A 10. cikk (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek tekintetében a lefölözés a következő alkotóelemek összegével egyenlő:

a) egy olyan alkotóelem, amelyet a vágott sertésre vonatkozó lefölözésből kell levezetni, az ilyen termékek árainak és a vágott sertés árának Közösségen belüli aránya alapján;

b) egy második alkotóelem, amely egyenlő a minden év április 1-jét megelőző 12 hónap során teljesített behozatal alapján meghatározott átlagos kínálati ár 7 %-ával. Mindazonáltal az ex1602 és ex1902 KN-kódok alá tartozó termékek esetében a fent említett hányad 10 %.

Ezt az alkotóelemet évente egyszer kell kiszámítani a július 1-jével kezdődő 12 hónapos időszakra.

(3) Az (1) és (2) bekezdések előírásaitól eltérően, a 02063021, a 02063031, a 02064191, a 02064991, a 15010011, a 16010010, a 16021000, a 16022090 és a 16029010 KN-kódok alá tartozó termékek esetében, amelyekre vonatkozóan a vám mértékét a GATT keretében rögzítették, a lefölözések az abból a kötelezettségből eredő összegre korlátozódnak."

6. A 12. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Mindazonáltal, amikor az október 1-jétől, január 1-jétől, illetve április 1-jétől alkalmazandó zsilipárat megállapítják, a takarmánygabona világpiaci árának alakulását kizárólag akkor kell figyelembe venni, ha a takarmánygabona-mennyiség értéke az előző negyedév zsilipárának kiszámításához használt értékhez viszonyítva legalább egy meghatározott minimummal megváltozik."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. május 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Solbes

[1] HL C 82., 1989.4.3., 46. o.

[2] HL C 120., 1989.5.16.

[3] Az 1989. március 31-én kinyilvánított (a Hivatalos Lapban még nem közölt) vélemény.

[4] HL L 370., 1987.12.30., 11. o.

[5] HL L 282.. 1975.11.1., 1. o.

[6] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R1249 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R1249&locale=hu