32012L0049[1]

A Bizottság 2012/49/EU irányelve ( 2012. december 10. ) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2012/49/EU IRÁNYELVE

(2012. december 10.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

mivel:

(1) A 2006/87/EK irányelv elfogadása óta a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke alapján módosításokat fogadtak el a rajnai hajók szemleszabályzatában.

(2) Biztosítani kell, hogy a közösségi belvízi hajóbizonyítvány és a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének megfelelően kiadott hajóbizonyítvány kiadása olyan műszaki előírások alapján történjék, amelyek azonos szintű biztonságot garantálnak.

(3) A versenytorzulás és az eltérő biztonsági szintek kialakulásának megelőzése érdekében a 2006/87/EK irányelv módosításának a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(4) A 2006/87/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (2) 7. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. december 1-jéig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott belvízi utakkal rendelkező tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

MELLÉKLET

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) a tartalomjegyzék a következő 14a. fejezettel egészül ki: "14a. FEJEZET SZEMÉLYHAJÓK FEDÉLZETI SZENNYVÍZKEZELŐ MŰVEI

14a.01. cikk - Fogalommeghatározások

14a.02. cikk - Általános rendelkezések

14a.03. cikk - A típusjóváhagyás igénylése

14a.04. cikk - A típusjóváhagyás eljárása

14a.05. cikk - A típusjóváhagyás módosítása

14a.06. cikk - Megfelelés

14a.07. cikk - Egyenértékű jóváhagyások elfogadása

14a.08. cikk - A gyártási szám ellenőrzése

14a.09. cikk - A gyártás megfelelősége

14a.10. cikk - A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű nem megfelelő volta

14a.11. cikk - Véletlen mintákon végrehajtott mérések, speciális vizsgálat

14a.12. cikk - Illetékes hatóságok és műszaki szolgálatok";

b) a tartalomjegyzék a következő sorokkal egészül ki:

"VI. függelék - Fedélzeti szennyvízkezelő művek - Kiegészítő rendelkezések és iratminták

VII. függelék - Fedélzeti szennyvízkezelő művek - Vizsgálati eljárás".

2. A melléklet a következő 14a. fejezettel egészül ki: "14a. FEJEZET SZEMÉLYHAJÓK FEDÉLZETI SZENNYVÍZKEZELŐ MŰVEI 14a.01. cikk Fogalommeghatározások E fejezet alkalmazásában: 1. »fedélzeti szennyvízkezelő mű«: olyan kompakt kialakítású szennyvízkezelő mű, amely alkalmas a hajókon keletkező mennyiségű lakossági szennyvíz kezelésére; 2. »típusjóváhagyás«: az illetékes hatóság azt tanúsító határozata, hogy egy fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti az e fejezetben foglalt műszaki követelményeket; 3. »speciális vizsgálat«: a 14a.11. cikknek megfelelően végrehajtott eljárás, amelynek keretében az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az egy adott hajón üzemeltetett fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti-e e fejezet követelményeit; 4. »gyártó«: az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely az illetékes hatósággal szemben felel a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi szempontjának teljesüléséért és a gyártás megfelelő voltának biztosításáért. Ennek a személynek vagy szervezetnek nem kell szükségképpen részt vennie a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának valamennyi szakaszában. Ha a fedélzeti szennyvízkezelő művet az eredeti gyártást követően módosítás vagy felújítás útján átalakítják annak érdekében, hogy e fejezet alkalmazásában egy hajón kerüljön felhasználásra, akkor a módosítást vagy felújítást végző személyt vagy szervezetet kell gyártónak tekinteni; 5. »adatközlő lap«: a VI. függelék II. részében meghatározott, az igénylő által megadandó információkat felsoroló dokumentum; 6. »adatközlő mappa«: azon adatok, rajzok és fényképek vagy egyéb dokumentumok hiánytalan együttese, amelyeket az igénylő az adatközlő lapnak megfelelően a műszaki szolgálatnak vagy az illetékes hatóságnak benyújt; 7. »információs csomag«: az adatközlő mappa és minden olyan vizsgálati jegyzőkönyv vagy más dokumentum együttese, amelyet a műszaki szolgálat vagy az illetékes hatóság feladatainak ellátása keretében az adatközlő mappához csatolt; 8. »típus-jóváhagyási tanúsítvány«: a VI. függelék III. részének megfelelően kiállított okmány, amelynek útján az illetékes hatóság a típusjóváhagyást tanúsítja; 9. »fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke«: a VI. függelék VIII. részének megfelelően kiállított okmány és annak módosításai, amely tartalmazza mindazokat a paramétereket, beleértve a fedélzeti szennyvízkezelő mű komponenseire és a rajta elvégzett átalakításokra vonatkozókat is, amelyek befolyásolják a szennyvízkezelés szintjét; 10. »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez«: a 14a.11. cikk (4) bekezdésével összhangban a speciális vizsgálat elvégzéséhez összeállított dokumentum; 11. »lakossági szennyvíz«: a hajókonyhán, az étkezőkben, a mosdó- és a mosóhelyiségekben keletkező, valamint a fekáliát tartalmazó szennyvíz; 12. »szennyvíziszap«: a szennyvízkezelő mű hajófedélzeti üzeme során visszamaradó anyag. 14a.02. cikk Általános rendelkezések 14a.03. cikk A típusjóváhagyás igénylése 14a.04. cikk A típusjóváhagyás eljárása 14a.05. cikk A típusjóváhagyás módosítása 14a.06. cikk Megfelelés 14a.07. cikk Egyenértékű jóváhagyások elfogadása A fedélzeti szennyvízkezelő művek körében a tagállamok a saját nemzeti vízi útjaikon való használatra más előírások alapján kibocsátott típusjóváhagyásokat is elismerhetnek. Ezekről a típusjóváhagyásokról értesíteni kell a Bizottságot. 14a.08. cikk A gyártási szám ellenőrzése 14a.09. cikk A gyártás megfelelősége 14a.10. cikk A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű nem megfelelő volta 14a.11. cikk Véletlen mintákon végrehajtott mérések, speciális vizsgálat 14a.12. cikk Illetékes hatóságok és műszaki szolgálatok A tagállamok megküldik a Bizottságnak azon illetékes hatóságok és műszaki szolgálatok nevét és címét, amelyek felelősek az e fejezetben előírt feladatok ellátásáért. A műszaki szolgálatoknak teljesíteniük kell a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeire vonatkozó európai szabvány (EN ISO/IEC 17025:2005-8) követelményeit, továbbá:

(1) Ezt a fejezetet a személyhajókon rendszerbe állított valamennyi fedélzeti szennyvízkezelő műre alkalmazni kell.

(2)

a) A fedélzeti szennyvízkezelő műnek a típusvizsgálat során teljesítenie kell az 1. táblázatban található határértékeket. 1. táblázat A fedélzeti szennyvízkezelő mű (vizsgált mű) által a típusvizsgálat során a kifolyási oldalon üzem közben teljesítendő határértékek

ParaméterKoncentrációMinta
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (1)
20 mg/l24 órás egyesített minta, homogenizált
25 mg/lVéletlen minta, homogenizált
Kémiai oxigénigény (KOI) (2)
ISO 6060 (1989) (1)
100 mg/l24 órás egyesített minta, homogenizált
125 mg/lVéletlen minta, homogenizált
Összes szerves széntartalom (TOC)
EN 1484 (1997) (1)
35 mg/l24 órás egyesített minta, homogenizált
45 mg/lVéletlen minta, homogenizált

b) Üzem közben teljesülniük kell a 2. táblázatban meghatározott ellenőrzési értékeknek. 2. táblázat A fedélzeti szennyvízkezelő mű által a kifolyási oldalon a személyhajón való üzem közben teljesítendő ellenőrzési értékek

ParaméterKoncentrációMinta
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (3)
25 mg/lVéletlen minta, homogenizált
Kémiai oxigénigény (KOI) (4)
ISO 6060 (1989) (3)
125 mg/lVéletlen minta, homogenizált
150 mg/lVéletlen minta
Összes szerves széntartalom (TOC)
EN 1484 (1997) (3)
45 mg/lVéletlen minta, homogenizált

c) A véletlen minta nem mutathat az 1. és a 2. táblázatban megadott értékeknél nagyobb értékeket.

(3) Tilos klórtartalmú termékeket igénybe vevő eljárásokat alkalmazni.

Hasonlóképpen tilos a lakossági szennyvizet oly módon hígítani, hogy csökkenjen a fajlagos terhelés, és ezáltal a szennyvíz alkalmassá váljék az elvezetésre.

(4) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a szennyvíziszap tárolásával, állagának megóvásával (ha szükséges), valamint a környezetbe való kibocsátásával összefüggésben. Ennek keretében szennyvíziszap-kezelési tervet kell készíteni.

(5) A (2) bekezdésben található 1. táblázatban előírt határértékek teljesüléséről típusvizsgálat keretében kell meggyőződni, és a megállapításokat típusjóváhagyásba kell foglalni. A típusjóváhagyásról típus-jóváhagyási tanúsítványt kell kiállítani. A tulajdonos vagy meghatalmazottja köteles a típus-jóváhagyási tanúsítvány egy példányát csatolni akkor, amikor a 2.02. cikk alkalmazásában szemlét kér. A típus-jóváhagyási tanúsítvány és a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke egy-egy példányát mindenkor a fedélzeten kell tartani.

(6) A fedélzeti szennyvízkezelő mű fedélzeti rendszerbe állítását követően, még a rendeltetésszerű üzem megkezdése előtt a gyártó köteles üzemképességi vizsgálatot végrehajtani. A fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajóbizonyítvány 52. szakaszához, a következő adatok megadásával be kell jegyezni:

a) név;

b) a típusjóváhagyás száma;

c) gyártási szám;

d) a gyártás éve.

(7) A fedélzeti szennyvízkezelő mű minden olyan jelentős módosítását követően, amely befolyásolja a szennyvízkezelést, el kell végezni a 14a.11. cikk (3) bekezdése szerinti speciális vizsgálatot.

(8) Az illetékes hatóság az e fejezetben előírt feladatainak ellátására műszaki szolgálatot vehet igénybe.

(9) A fedélzeti szennyvízkezelő művet a tökéletes üzemi állapot fenntartásának biztosítása érdekében a gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen karban kell tartani. A karbantartás elvégzését igazoló karbantartási naplót mindenkor a fedélzeten kell tartani.

(1) A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusának típusjóváhagyását a gyártó igényli az illetékes hatóságnál. Az igénylésnek tartalmaznia kell a 14a.01. cikk 6. pontja szerinti adatközlő mappát, a 14a.01. cikk 9. pontja szerinti »fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke« elnevezésű okmány tervezetét, valamint a 14a.01. cikk 10. pontja szerinti, a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumot. A típusvizsgálat elvégzéséhez a gyártó köteles bemutatni a fedélzeti szennyvízkezelő mű prototípusát.

(2) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyására vonatkozó igénylés céljából bemutatott prototípus a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a VI. függelék II. része kiegészítésének megfelelően leírt adott típusának jellemzői szempontjából nem reprezentatív, akkor az (1) bekezdésnek megfelelően másik, szükség esetén további, az illetékes hatóság által kijelölendő prototípust kell jóváhagyásra átadni.

(3) A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyását csak egyetlen illetékes hatóságnál szabad igényelni. A típusjóváhagyást a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden egyes típusa esetében külön kell igényelni.

(1) Az illetékes hatóság, amelynél a típusjóváhagyást igényelték, a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusára vonatkozóan akkor bocsát ki típusjóváhagyást, ha a típus megfelel az adatközlő mappában található leírásoknak, és teljesíti e fejezet követelményeit. A követelmények teljesülését a VII. függeléknek megfelelően kell megvizsgálni.

(2) A fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsát ki, az illetékes hatóság a VI. függelék III. részében található mintának megfelelően kitölti a típus-jóváhagyási tanúsítvány valamennyi vonatkozó részét, és összeállítja az információs csomag tartalomjegyzékét vagy megvizsgálja annak tartalmát. A típus-jóváhagyási tanúsítvány azonosító számát a VI. függelék IV. részében előírt módszerrel kell meghatározni. Az elkészült típus-jóváhagyási tanúsítványt és függelékeit át kell adni az igénylőnek.

(3) Ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű csak azon hajó más komponenseivel együtt képes betölteni rendeltetését, vagy rendelkezik meghatározott jellemzőkkel, amelyen rendszerbe fogják állítani, és ezért egy vagy több követelmény teljesülése csak akkor ellenőrizhető, ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű a hajó más valóságos vagy modellezett komponenseivel együtt üzemel, akkor az adott fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásának hatályát megfelelő módon korlátozni kell. Ilyenkor a használatra vonatkozó korlátozásokat és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményeket teljes körűen és részletesen fel kell tüntetni az adott típus típus-jóváhagyási tanúsítványán.

(4) Minden egyes illetékes hatóság megküldi:

a) a többi illetékes hatóságnak - a VI. függelék V. részében meghatározott adatok megadásával, minden alkalommal, amikor ez a jegyzék változik - a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusainak jegyzékét, amelyekre az adott időszakban típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

b) ha azt másik illetékes hatóság kéri:

i. a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó típus-jóváhagyási tanúsítvány másolatát az információs csomaggal együtt vagy anélkül, a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

ii. a kibocsátott típusjóváhagyásoknak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek jegyzékét a 14a.06. cikk (3) bekezdése szerint, a VI. függelék VI. részében meghatározott adatok megadásával.

(5) Minden egyes illetékes hatóság - évente egyszer, továbbá minden olyan alkalommal, amikor erre felkérést kap - megküldi a Bizottságnak a VI. függelék VII. része szerinti adatlap egy példányát a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusairól, amelyekre a legutóbbi adatszolgáltatás óta típusjóváhagyást bocsátott ki.

(1) Az az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy tájékoztatást kapjon az információs csomagban foglalt adatok mindennemű megváltozásáról.

(2) A típusjóváhagyás módosítására vagy meghosszabbítására vonatkozó igénylés kizárólag ahhoz az illetékes hatósághoz nyújtható be, amely az eredeti típusjóváhagyást kibocsátotta.

(3) Ha a fedélzeti szennyvízkezelő műnek az információs csomagban megadott jellemzői módosultak, az illetékes hatóság: Ha az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megállapítja, hogy az információs csomag módosulása nyomán új próbákat vagy vizsgálatokat indokolt elvégezni, akkor erről értesíti a gyártót, és a fentiekben meghatározott okmányokat csak akkor bocsátja ki, ha az új próbák vagy vizsgálatok kielégítő eredménnyel lezárultak.

a) szükség szerint módosított formában ismételten kibocsátja az információs csomag érintett részeit, a módosított lapokon egyértelműen megjelölve a módosítás jellegét és az ismételt kibocsátás időpontját. A lapok módosított formában történő ismételt kibocsátásával egyidejűleg a típus-jóváhagyási tanúsítványhoz csatolt információs csomag tartalomjegyzékét is megfelelő módon módosítani kell;

b) kiegészítő számmal azonosított módosított típus-jóváhagyási tanúsítványt bocsát ki, ha az eredeti tanúsítványon szereplő információk bármelyike (a mellékleteket nem ideértve) megváltozott, vagy ha az e fejezetben előírt minimumkövetelmények a jóváhagyás időpontja óta megváltoztak. A módosított típus-jóváhagyási tanúsítványban egyértelműen meg kell jelölni a módosítás okát és az ismételt kibocsátás időpontját.

(1) A gyártó minden, a típusjóváhagyásnak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művön köteles elhelyezni a VI. függelék I. részében meghatározott jelöléseket, köztük a típus-jóváhagyás számát.

(2) Ha a típusjóváhagyás a 14a.04. cikk (3) bekezdése értelmében korlátozásokat tartalmaz, akkor a gyártó minden egyes legyártott szennyvízkezelő műhöz köteles részletes tájékoztatást mellékelni ezekről a korlátozásokról és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményekről.

(3) Ha a típus-jóváhagyást kibocsátó illetékes hatóság kéri, a gyártó - minden naptári év vége után 45 napon belül, továbbá az illetékes hatóság által meghatározott további időpontokban - köteles átadni egy jegyzéket azon fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számáról, amelyeket a legutóbbi adatszolgáltatása vagy e rendelkezések első hatálybalépése óta e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott. A jegyzéken meg kell jelölni, hogy az egyes gyártási számokhoz a fedélzeti szennyvízkezelő művek melyik típusa és melyik típus-jóváhagyási szám tartozik. A jegyzéken tájékoztatást kell adni arról is, ha a gyártó felhagyott egy típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásával. Ha az illetékes hatóság ilyen jegyzék rendszeres átadását nem kéri, a gyártó köteles a feljegyzett adatokat legalább 40 évig megőrizni.

(1) Az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, gondoskodik - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve - az e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számainak nyilvántartásáról és ellenőrzéséről.

(2) A gyártási számok a gyártás megfelelőségének a 14a.09. cikk szerinti ellenőrzése kapcsán is ellenőrizhetők.

(3) A gyártási számok ellenőrzése céljából a gyártó vagy a tagállamokban működő meghatalmazottja köteles kérésre haladéktalanul átadni az illetékes hatóságnak a 14a.06. cikk (3) bekezdése alapján legyártottként bejelentett fedélzeti szennyvízkezelő művek közvetlen vásárlóira és gyártási számaira vonatkozó valamennyi szükséges információt.

(4) Ha a gyártó az illetékes hatóság kérésére nem képes eleget tenni a 14a.06. cikkben foglalt követelményeknek, akkor a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusának jóváhagyása visszavonható. Ilyen esetekben a 14a.10. cikk (4) bekezdésében előírt értesítési eljárást is alkalmazni kell.

(1) Az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, előzetesen megbizonyosodik - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve -arról, hogy megtörténtek azok az intézkedések, amelyek a VI. függelék I. részében foglalt követelmények teljesülésével összefüggésben biztosítják a gyártás megfelelő voltának ellenőrizhetőségét.

(2) Az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megbizonyosodik - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve - arról, hogy az (1) bekezdés szerinti intézkedések a VI. függelék I. részének rendelkezései vonatkozásában folyamatosan elegendőek, és az e fejezet követelményeinek megfelelően típus-jóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő művek mindegyike folyamatosan megfelel a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusához tartozó típus-jóváhagyási tanúsítványban és mellékleteiben található leírásnak.

(3) Az illetékes hatóság az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseivel egyenértékűként ismerheti el más illetékes hatóságok hasonló jellegű vizsgálatait.

(1) A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő művet nem megfelelőnek kell tekinteni akkor, ha eltéréseket mutat a típus-jóváhagyási tanúsítványban meghatározott jellemzőktől vagy annak az információs csomagnak a tartalmától, amelyet a típusjóváhagyást kibocsátó illetékes hatóság a 14a.05. cikk (3) bekezdése alapján még nem hagyott jóvá.

(2) Ha az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megállapítja, hogy egyes fedélzeti szennyvízkezelő művek nem felelnek meg a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusának, amelyre a jóváhagyást kibocsátotta, akkor megteszi az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a gyártás alatt álló fedélzeti szennyvízkezelő művek újból megfeleljenek a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának. A nem megfelelést megállapító illetékes hatóság értesíti a többi illetékes hatóságot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, amelyek akár a típusjóváhagyás visszavonását is magukban foglalhatják.

(3) Ha egy illetékes hatóság bizonyítani tudja, hogy a típus-jóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő művek nem felelnek meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, akkor felkérheti azt az illetékes hatóságot, amely a típus-jóváhagyási tanúsítványt kibocsátotta, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának való megfelelés szempontjából ellenőriztesse a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártás alatt álló típusát. Ezt az ellenőrzést a felkérés időpontja után hat hónapon belül el kell végeztetni.

(4) Az illetékes hatóságok a típusjóváhagyások visszavonásáról és a visszavonás indokairól egy hónapon belül értesítik egymást és a Bizottságot.

(1) A személyhajó üzembe helyezése után legkésőbb három hónappal, felújított fedélzeti szennyvízkezelő mű esetében a rendszerbe állítás és a megfelelő üzemképességi vizsgálat elvégzése után legkésőbb három hónappal az illetékes hatóság a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából a személyhajó üzeme közben véletlen mintát vesz. Az illetékes hatóság a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából véletlen mintákon végrehajtott mérések útján rendszeres időközönként üzemképességi ellenőrzésnek veti alá a fedélzeti szennyvízkezelő művet. Ha az illetékes hatóság a véletlenszerű mintákon végrehajtott mérések során azt állapítja meg, hogy a mért értékek nem teljesítik a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázat követelményeit, akkor felszólíthat: A meg nem felelés orvoslása és a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfelelésének újbóli biztosítása után az illetékes hatóság ismét végezhet véletlen mintákon végrehajtott méréseket. Ha a meg nem felelés orvoslása vagy a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfelelésének újbóli biztosítása nem történt meg, az illetékes hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és felkéri a felügyeleti szervet, hogy ezt a körülményt jegyezze be a hajóbizonyítvány 52. szakaszához.

a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű hibáinak orvoslására és a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő üzemének ezáltal történő biztosítására;

b) a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfelelésének újbóli biztosítására; vagy

c) a (3) bekezdésben előírt speciális vizsgálat elvégzésére.

(2) A véletlen mintákon végrehajtott méréseket a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatnak megfelelően kell elvégezni.

(3) Ha az illetékes hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művön olyan rendellenességet észlel, amely a típusjóváhagyástól való eltérésre utal, akkor speciális vizsgálatot hajt végre, amelynek során - a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékében foglalt komponensekre, valamint a fedélzeti szennyvízkezelő mű paramétereinek kalibrálására és beállítására való tekintettel - felméri a fedélzeti szennyvízkezelő mű állapotát. Ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, akkor a következők szerint járhat el: Ha nem történik meg a megfelelőség helyreállítása vagy a típusjóváhagyás megfelelő módosítása, illetőleg ha a b) pont szerinti vizsgálat alapján egyértelművé válik, hogy a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 1. táblázatban foglalt határértékek nem teljesülnek, akkor az illetékes hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és felkéri a felügyeleti szervet, hogy ezt a körülményt jegyezze be a hajóbizonyítvány 52. szakaszához.

a) felszólíthat:

i. a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő voltának helyreállítására; vagy

ii. a típusjóváhagyás megfelelő, a 14a.05. cikk szerint történő módosítására; vagy

b) elrendelheti a VII. függelék szerinti vizsgálat elvégzését.

(4) A (3) bekezdésben előírt vizsgálatokat az adott fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kell végrehajtani. Ebben az útmutatóban, melyet a gyártó készít el és az illetékes hatóság hagy jóvá, meg kell határozni a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket, valamint azokat a beállításokat, méretezési kritériumokat és paramétereket, amelyeket alkalmazni kell annak biztosításához, hogy a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 1. és 2. táblázatban foglalt értékek folyamatosan teljesüljenek. Az útmutatónak tartalmaznia kell legalább:

a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű műszaki leírását, amelynek ki kell terjednie a műszaki folyamat leírására, valamint annak jelzésére, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű befolyó oldalán kell-e felszerelni szennyvízgyűjtő tartályokat;

b) a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek jegyzékét;

c) az alkalmazott tervezési és méretezési kritériumokat, méretezési eljárásokat és szabályzatokat;

d) egy, a fedélzeti szennyvízkezelő műről készült, a szennyvízkezelés szempontjából lényeges jóváhagyott komponensek azonosítását szolgáló jelzéseket (például a komponensek alkatrészszámait) is tartalmazó, vázlatos rajzot.

(5) A korábban üzemen kívül helyezett fedélzeti szennyvízkezelő mű ismételten csak a (3) bekezdés első albekezdésében előírt speciális vizsgálat elvégzése után helyezhető üzembe.

a) a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártói műszaki szolgálatként nem ismerhetők el;

b) e fejezet alkalmazásában a műszaki szolgálat az illetékes hatóság beleegyezésével saját laboratóriumán kívüli berendezéseket is igénybe vehet."

3. A 15.14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A személyhajókat fel kell szerelni e cikk (2) bekezdésének megfelelően szennyvízgyűjtő tartályokkal vagy a 14a. fejezetnek megfelelően fedélzeti szennyvízkezelő művekkel."

4. A 24.02. cikk (2) bekezdésében található táblázat a 12. fejezetre vonatkozó sorok után kiegészül a következő, a 14a. fejezetre vonatkozó sorokkal:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. A 24.06. cikk (5) bekezdésében található táblázat a 11. fejezetre vonatkozó sorok után kiegészül a következő, a 14a. fejezetre vonatkozó sorokkal:

SZÖVEG HIÁNYZIK

6. A 24a.02. cikk (2) bekezdésében található táblázat a 12. fejezetre vonatkozó sor után kiegészül a következő, a 14a. fejezetre vonatkozó sorokkal:

SZÖVEG HIÁNYZIK

7. A melléklet a következő VI-VII. függelékkel egészül ki: VI. függelék Fedélzeti szennyvízkezelő művek - Kiegészítő rendelkezések és iratminták Tartalomjegyzék I. RÉSZ Kiegészítő rendelkezések 1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek jelölése 2. Vizsgálatok 3. A gyártás megfelelőségének értékelése II. RÉSZ Adatközlő lap (minta) A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának legfontosabb jellemzői (minta) III. RÉSZ Típus-jóváhagyási tanúsítvány (minta) A típus- jóváhagyási vizsgálatok eredményei (minta) IV. RÉSZ A típusjóváhagyás számának meghatározása V. RÉSZ Összefoglaló adatok a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusaira vonatkozó típusjóváhagyásokról (minta) VI. RÉSZ Összefoglaló adatok a legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művekről (minta) VII. RÉSZ Adatlap a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusjóváhagyással rendelkező típusairól (minta) VIII. RÉSZ Fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke a speciális vizsgálathoz (minta) Függelék a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékéhez IX. RÉSZ Egyenértékű típusjóváhagyások I. RÉSZ Kiegészítő rendelkezések 1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek jelölése 1.1. A típusjóváhagyás keretében vizsgálatnak alávetett fedélzeti szennyvízkezelő műveknek viselniük kell a következő információkat (jelölést): 1.1.1. a gyártó védjegye vagy kereskedelmi neve; 1.1.2. a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusa és gyártási száma; 1.1.3. a típusjóváhagyás e függelék IV. része szerinti száma; 1.1.4. a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának éve. 1.2. Az 1.1. pont szerinti jelölésnek a fedélzeti szennyvízkezelő mű teljes élettartama alatt időállónak, jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. Öntapadó címkék vagy táblák alkalmazása esetén a címkét vagy táblát úgy kell felerősíteni, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű teljes élettartama alatt a helyén maradjon, és megrongálása vagy olvashatatlanná tétele nélkül ne lehessen onnan eltávolítani. 1.3. A jelölést a fedélzeti szennyvízkezelő mű olyan részén kell elhelyezni, amely szükséges a fedélzeti szennyvízkezelő mű rendes üzeméhez, és amely a fedélzeti szennyvízkezelő mű élettartama során rendesen nem igényel cserét. 1.3.1. A jelölést úgy kell elhelyezni, hogy akkor is jól látható legyen, amikor a fedélzeti szennyvízkezelő művet valamennyi üzemi szempontból szükséges kiegészítő berendezéssel felszerelték. 1.3.2. A fedélzeti szennyvízkezelő műnek szükség esetén egy további, időálló anyagból készült, eltávolítható táblát is viselnie kell, amely tartalmazza az 1.1. pontban meghatározott összes adatot, és amelyet úgy kell elhelyezni, hogy az adatok jól olvashatók és könnyen hozzáférhetők legyenek azt követően is, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajón rendszerbe állították. 1.4. A fedélzeti szennyvízkezelő mű mindazon részeit egyértelműen meg kell jelölni és azonosítani kell, amelyek befolyásolhatják a szennyvízkezelés folyamatát. 1.5. Az 1.1. pontban előírt jelölés pontos helyét meg kell adni a típus-jóváhagyási tanúsítvány I. szakaszában. 2. Vizsgálatok A fedélzeti szennyvízkezelő művek vizsgálati eljárását a VII. függelék ismerteti. 3. A gyártás megfelelőségének értékelése 3.1. A gyártásmegfelelőség ellenőrizhetőségének biztosítását szolgáló kielégítő intézkedések és eljárások meglétére vonatkozóan a típus-jóváhagyás kibocsátása előtt végrehajtandó ellenőrzésekkel összefüggésben az illetékes hatóság a követelmények teljesülésének igazolására elfogadja a gyártónak az EN ISO 9001:2008 harmonizált szabvány (amelynek alkalmazási területe kiterjed az adott fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártására) vagy más egyenértékű tanúsítási szabvány szerinti nyilvántartásba vételt. A gyártó köteles rendelkezésre bocsátani a nyilvántartásba vétel részletes adatait, továbbá köteles vállalni, hogy tájékoztatja az illetékes hatóságot minden olyan felülvizsgálatról, amely érinti e nyilvántartásba vétel érvényességét vagy alkalmazási területét. A 14a.02. cikk (2)-(5) bekezdésében foglalt követelmények folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében megfelelő gyártásellenőrző vizsgálatokat kell végezni. 3.2. A típusjóváhagyás jogosultjának: 3.2.1. gondoskodnia kell a termék minőségének ellenőrizhetőségét biztosító eljárások meglétéről; 3.2.2. hozzá kell férnie azokhoz a vizsgálóberendezésekhez, amelyek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusok megfelelő voltának ellenőrzéséhez szükségesek; 3.2.3. biztosítania kell a vizsgálatok eredményeinek jegyzőkönyvezését, valamint azt, hogy a jegyzőkönyvek és minden lényeges kapcsolódó dokumentum egy, az illetékes hatóság egyetértésével meghatározott időtartamig hozzáférhető legyen; 3.2.4. annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művek jellemzői - a sorozat gyártása során óhatatlanul előforduló rendes eltérések figyelembevételével - egyöntetűek legyenek, részletesen elemeznie kell valamennyi vizsgálattípus eredményeit; 3.2.5. biztosítania kell, hogy további mintavételeket és vizsgálatokat vonjon maga után minden olyan, a fedélzeti szennyvízkezelő műből vett minta és minden olyan vizsgálati darab, amely az adott vizsgálattípus elvégzése során a gyártás nem megfelelőségére enged következtetni, és a gyártás megfelelőségének helyreállítása érdekében minden szükséges intézkedésre sor kerüljön. 3.3. Az illetékes hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, bármikor jogosult ellenőrizni a gyártás megfelelőségének az egyes gyártóüzemekben alkalmazott ellenőrzési módszereit. 3.3.1. A vizsgálati és a gyártási dokumentációt minden vizsgálat végrehajtásakor a vizsgálatot végző személy rendelkezésére kell bocsátani. 3.3.2. Ha a vizsgálatok minősége nem tűnik kielégítőnek, a következők szerint kell eljárni: 3.3.2.1. A sorozatból ki kell venni egy fedélzeti szennykezelő művet, és egynapi üzem után, véletlen mintákon végrehajtott mérések útján, a VII. függelék szerinti rendes terhelés alkalmazásával vizsgálatnak kell alávetni. A VII. függelék szerinti vizsgálati módszer tanúsága szerint a kezelt szennyvíz által mutatott értékek nem lehetnek nagyobbak a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban foglalt értékeknél. 3.3.2.2. Ha a sorozatból kivett fedélzeti szennyvízkezelő művek valamelyike nem teljesíti a 3.3.2.1. pont követelményeit, akkor a gyártó új mérések elvégzését kérheti, amelyeket az ugyanazon specifikáció alapján legyártott és ugyanabból a sorozatból kivett meghatározott számú fedélzeti szennyvízkezelő műből vett véletlen mintán kell végrehajtani. Ennek az új mintának ki kell terjednie az eredetileg kivett fedélzeti szennyvízkezelő műre is. Az n mintanagyságot - az illetékes hatósággal egyeztetve - a gyártó határozza meg. A kivett fedélzeti szennyvízkezelő műveket - az eredetileg kivett darab kivételével - véletlen mintákon végrehajtott mérések útján vizsgálatnak kell alávetni. Ezt követően meg kell határozni a fedélzeti szennyvízkezelő művekből vett véletlen mintán kapott eredmények számtani közepét. A sorozat gyártását megfelelőnek kell tekinteni, ha teljesül a következő feltétel: ahol: k a következő táblázat szerinti, n-től függő statisztikai tényező: ha n≥20, St = , melyben xi az n elemű véletlen minta i-edik elemén kapott eredmény; L az egyes vizsgált szennyező anyagokra vonatkozóan a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott megengedhető határérték. 3.3.3. Ha a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázat követelményei nem teljesülnek, akkor a VII. függelék szerinti vizsgálati eljárás alkalmazásával a 3.3.2.1. pontnak megfelelően új vizsgálatot kell végrehajtani; ha ez a vizsgálat sem ad kedvező eredményt, akkor a 3.3.2.2. pontnak megfelelően teljes vizsgálatot kell végezni. A 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 1. táblázatban foglalt határértékeket sem az egyesített minta, sem a véletlen minta nem lépheti túl. 3.3.4. Az illetékes hatóság a részlegesen vagy teljes mértékben üzemképes fedélzeti szennyvízkezelő műveken a vizsgálatokat a gyártó által átadott információk alapján végzi el. 3.3.5. Rendes körülmények között az illetékes hatóság a gyártás megfelelőségével kapcsolatban évente egyszer jogosult vizsgálatokat végezni. Ha a 3.3.2. pont követelményei nem teljesülnek, akkor az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy a gyártás megfelelőségének helyreállításához szükséges intézkedések megtétele haladéktalanul megtörténjék. II. RÉSZ (MINTA) [...]. sz. adatközlő lap belvízi hajókon való rendszerbe állításra szánt fedélzeti szennyvízkezelő művek típusjóváhagyásához A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusa: ... 0. Általános adatok 0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve): ... 0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott megjelölés: ... ... 0.3. A fedélzeti szennyvízkezelő műről szolgáltatott információkhoz tartozó gyártói típuskód: ... ... 0.4. A gyártó neve és címe: ... A gyártó meghatalmazottjának (ha van) neve és címe: ... ... 0.5. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási számának helye, kódolása és felerősítésének módja: ... ... 0.6. A típus-jóváhagyási szám helye és felerősítésének módja: ... ... 0.7. A gyártóüzem címe: ... ... Mellékletek 1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának legfontosabb jellemzői 2. Alkalmazott tervezési és méretezési kritériumok, méretezési eljárások és szabályzatok 3. A fedélzeti szennyvízkezelő mű vázlatos rajza tételjegyzékkel 4. A vizsgálatnak alávetett szennyvízkezelő mű vázlatos rajza tételjegyzékkel 5. Elektromos huzalozási rajz (P/I vázlat) 6. Nyilatkozat a szennyvízkezelő művek mechanikai, villamos és műszaki biztonságára, valamint a hajóbiztonságra vonatkozó előírások maradéktalan betartásáról 7. A hajó azon részeinek jellemzői, amelyekhez a fedélzeti szennyvízkezelő mű kapcsolódik 8. Gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez a fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozóan, a 14a.01. cikk 10. pontjának megfelelően 9. Fényképek a fedélzeti szennyvízkezelő műről 10. Az üzemeltetés elvei (5) 10.1. Utasítások a fedélzeti szennyvízkezelő mű kézi működtetéséhez 10.2. Észrevételek a felhalmozódott iszap kezeléséhez (ürítési gyakoriságok) 10.3. Észrevételek a karbantartáshoz és a javításhoz 10.4. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű készenléti üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről 10.5. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű veszélyhelyzeti üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről 10.6. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű leállítási, állási és újraindítási üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről 10.7. Észrevételek a konyhai szennyvíz előzetes kezeléséhez 11. További függelékek (itt sorolja fel) Kelt, a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártójának aláírása ...... Kiegészítés A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának legfontosabb jellemzői (MINTA) 1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű leírása 1.1. Gyártó: ... 1.2. Telephelyi gyártási szám: ... 1.3. A szennyvízkezelés elve: biológiai vagy mechanikai/kémiai? (6 10 15) 1.4. Van befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartály? Van, ... m3 / Nincs1 2. Tervezési és méretezési kritériumok (beleértve a rendszerbe állításra vonatkozó esetleges utasításokat és az esetleges üzemeltetési korlátozásokat is) 2.1. ... 2.2. ... 3. A fedélzeti szennyvízkezelő mű méretezése 3.1. Legnagyobb napi feldolgozható szennyvízmennyiség (Qd, m3/nap): ... 3.2. Napi BOI5-terhelés (kg/nap): ... III. RÉSZ Típus-jóváhagyási tanúsítvány (MINTA) Az illetékes hatóság bélyegzője A típusjóváhagyás száma: ... Kiegészítő szám: ... Értesítés fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásának kibocsátásról/meghosszabbításáról/megtagadásáról/visszavonásáról (7) a 2006/87/EK irányelv alapján A meghosszabbítás indoka (ha alkalmazandó): ... I. szakasz 0. Általános adatok 0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve): ... 0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott megjelölés: ... ... 0.3. A fedélzeti szennyvízkezelő művön elhelyezett információkhoz tartozó gyártói típuskód: ... ... Hely: ... A felerősítés módja: ... 0.4. A gyártó neve és címe: ... ... A gyártó meghatalmazottjának (ha van) neve és címe: ... ... 0.5. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási számának helye, kódolása és felerősítésének módja: ... ... ... 0.6. A típus-jóváhagyási szám helye és felerősítésének módja: ... ... 0.7. A gyártóüzem címe: ... ... II. szakasz 1. Az üzemeltetésre vonatkozó esetleges korlátozások: ... 1.1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű fedélzeti rendszerbe állításakor figyelembe veendő körülmények: ... 1.1.1. ... 1.1.2. ... 2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat (8): ... ... ... 3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ... 4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ... 5. Alulírott, a 2006/87/EK irányelv VII. mellékletének megfelelően ezúton tanúsítom a gyártó által a fentiekben meghatározott fedélzeti szennyvízkezelő műről a mellékelt adatközlő lapon megadott információk helytállóságát, valamint azt, hogy a mellékelt vizsgálati eredmények érvényesek a fedélzeti szennyvízkezelő művek szóban forgó típusára. A mintá(ka)t a gyártó az illetékes hatóság egyetértésével választotta ki, és bocsátotta vizsgálatra a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártmánytípusaként: A típusjóváhagyást ezúton kibocsátom/meghosszabbítom/megtagadom/visszavonom (9): Hely: ... Dátum: ... Aláírás: ... Függelékek: Adatközlő mappa Vizsgálati eredmények (lásd a függeléket) Kiegészítés A típus-jóváhagyási vizsgálatok eredményei (MINTA) 0. Általános adatok 0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve):... 0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott megjelölés: ... 1. Információk a vizsgálat(ok) végrehajtásáról (6 10 15): 1.1. Belépő mennyiségek 1.1.1. Napi belépő szennyvízmennyiség (Qd, m3/nap): ... 1.1.2. Napi BOI5-terhelés (kg/nap): ... 1.2. Tisztítási hatékonyság 1.2.1. A kilépő mennyiségek elemzése A BOI5 kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l) Hely Minta típusa A határértékeket teljesítő vizsgálatok száma Min. Max. Átlag Érték Terhelési szakasz Befolyási oldal 24 órás egyesített minták - (11 16) Kifolyási oldal 24 órás egyesített minták Befolyási oldal Véletlen minták - Kifolyási oldal Véletlen minták A KOI kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l) Hely Minta típusa A határértékeket teljesítő vizsgálatok száma Min. Max. Átlag Érték Terhelési szakasz Befolyási oldal 24 órás egyesített minták - Kifolyási oldal 24 órás egyesített minták Befolyási oldal Véletlen minták - Kifolyási oldal Véletlen minták A TOC kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l) Hely Minta típusa A határértékeket teljesítő vizsgálatok száma Min. Max. Átlag Érték Terhelési szakasz Befolyási oldal 24 órás egyesített minták - Kifolyási oldal 24 órás egyesített minták Befolyási oldal Véletlen minták - Kifolyási oldal Véletlen minták Az SRF kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l) Hely Minta típusa A határértékeket teljesítő vizsgálatok száma Min. Max. Átlag Érték Terhelési szakasz Befolyási oldal 24 órás egyesített minták - Kifolyási oldal 24 órás egyesített minták Befolyási oldal Véletlen minták - Kifolyási oldal Véletlen minták 1.2.2. Tisztítási (eltávolítási) hatékonyság (%) Paraméter Minta típusa Min. Max. Átlag BOI5 24 órás egyesített minták BOI5 Véletlen minták KOI 24 órás egyesített minták KOI Véletlen minták TOC 24 órás egyesített minták TOC Véletlen minták SRF 24 órás egyesített minták SRF Véletlen minták 1.3. További mért paraméterek 1.3.1. A belépő és a kilépő anyag további paraméterei: Paraméter Befolyási oldal Kifolyási oldal pH Vezetőképesség A folyékony fázisok hőmérséklete 1.3.2. A minták vételekor lehetőleg a következő üzemi paramétereket is fel kell jegyezni: Az oldott oxigén koncentrációja a bioreaktorban Szárazanyag-tartalom a bioreaktorban Hőmérséklet a bioreaktorban Környezeti hőmérséklet 1.3.3. További üzemi paraméterek a gyártó üzemeltetési utasításainak megfelelően ... ... ... ... 1.4. Illetékes hatóság vagy műszaki szolgálat: Kelt: ... Aláírás: ... IV. RÉSZ A típusjóváhagyás számának meghatározása 1. A számozás rendje A szám négy, egymástól csillaggal elválasztott szakaszból áll. 1. szakasz: Kis »e« betű, amelyet a típusjóváhagyást kibocsátó állam megkülönböztető száma követ: 1 Németország 2 Franciaország 3 Olaszország 4 Hollandia 5 Svédország 6 Belgium 7 Magyarország 8 Cseh Köztársaság 9 Spanyolország 11 Egyesült Királyság 12 Ausztria 13 Luxemburg 14 Svájc 17 Finnország 18 Dánia 19 Románia 20 Lengyelország 21 Portugália 23 Görögország 24 Írország 26 Szlovénia 27 Szlovákia 29 Észtország 32 Lettország 34 Bulgária 36 Litvánia 49 Ciprus 50 Málta 2. szakasz: A követelményszint jele. A tisztítási hatékonysággal kapcsolatos követelmények a jövőben várhatóan többszintűek lesznek. A különböző követelményszinteket római számok jelölik, kezdve az I-es számmal. 3. szakasz: Négyjegyű sorszám (szükség esetén nullákkal kezdve) az alapul szolgáló típus- jóváhagyási szám jelölésére. A számozást 0001-gyel kell kezdeni. 4. szakasz: Kétjegyű sorszám (szükség esetén nullával kezdve) a meghosszabbítás jelölésére. A számozást minden szám esetében 01-gyel kell kezdeni. 2. Példák a) Hollandia által kiadott, az I. szinthez tartozó harmadik típusjóváhagyás (meghosszabbítás nélkül): e 4*I*0003*00 b) Németország által kiadott, a II. szinthez tartozó negyedik típusjóváhagyás második meghosszabbítása: e 1*II* 0004*02 V. RÉSZ Összefoglaló adatok a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusaira vonatkozó típusjóváhagyásokról (MINTA) Az illetékes hatóság bélyegzője Jegyzék száma: ... Időszak: -tól/-től ... -ig... 1 2 3 4 5 6 7 Gyártmány (12) Gyártói megjelölés Típus-jóváhagyási szám A jóváhagyás kelte Meghosszabbítás/megtagadás/visszavonás (13) A meghosszabbítás/megtagadás/visszavonás oka (13) A meghosszabbítás/megtagadás/visszavonás kelte (13) VI. RÉSZ (MINTA) Összefoglaló adatok a legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művekről Az illetékes hatóság bélyegzője Jegyzék száma: ... Időszak: -tól/-től ... -ig ... Az alábbi adatokat a 2006/87/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban, a fent megjelölt időszakban legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek típusáról és típus-jóváhagyási számáról szolgáltatjuk. Gyártmány (a gyártó vállalat neve): ... A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott megjelölés: ... ... Típusjóváhagyás száma: ... Kibocsátás időpontja: ... Az eredeti kibocsátás időpontja (meghosszabbítás esetén): ... A fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számai: ... 001 ... 001 ... 001 ... 002 ... 002 ... 002 . . . . . . . . . ... m ... p ... q VII. RÉSZ Adatlap a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusjóváhagyással rendelkező típusairól (MINTA) Az illetékes hatóság bélyegzője A fedélzeti szennyvízkezelő mű jellemzői Tisztítási hatékonyság Sz. A jóváhagyás kelte Típus-jóváhagyási szám Gyártmány A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusa Napi belépő szennyvízmennyiség (Qd, m3/nap) Napi BOI5-terhelés (kg/nap) BOI5 KOI TOC 24 órás egyesített minta Véletlen minta 24 órás egyesített minta Véletlen minta 24 órás egyesített minta Véletlen minta VIII. RÉSZ Fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke a speciális vizsgálathoz (MINTA) 1. Általános adatok 1.1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű adatai 1.1.1. Gyártmány: ... 1.1.2. Gyártói megjelölés: ... ... 1.1.3. Típusjóváhagyás száma: ... 1.1.4. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási száma: ... ... 1.2. Dokumentáció A fedélzeti szennyvízkezelő művet vizsgálat alá kell vetni, és a vizsgálati eredményeket egyenként sorszámozott, a vizsgálóbiztos által aláírt és e jegyzékhez csatolt külön lapokon kell rögzíteni. 1.3. Vizsgálatok A vizsgálatokat a 14a.01. cikk 10. pontja szerinti, az adott fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kell végrehajtani. Kellően indokolt konkrét esetekben a vizsgálóbiztos saját hatáskörben a szennyvízkezelő mű egyes komponenseinek vagy paramétereinek ellenőrzésétől eltekinthet. A vizsgálat keretében legalább egy véletlen mintát kell venni. A véletlen mintákon végrehajtott mérések eredményeit össze kell hasonlítani a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban foglalt ellenőrzési értékekkel. 1.4. Ez a vizsgálati jegyzőkönyv a csatolt jegyzőkönyvekkel együtt összesen ... (14) ...oldalból áll. 2. Paraméterek Igazoljuk, hogy a megvizsgált fedélzeti szennyvízkezelő mű nem tér el a megengedhetőnél nagyobb mértékben a paraméterektől, és megfelel a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 2. táblázatban foglalt ellenőrzési értékeknek. A felügyeleti szerv neve és címe: ... ... ... A vizsgálóbiztos neve: ... Kelt: ... Aláírás: ... A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság: ... ... ... Kelt: ... Aláírás: ... Az illetékes hatóság bélyegzője A felügyeleti szerv neve és címe: ... ... ... A vizsgálóbiztos neve: ... Kelt: ... Aláírás: ... A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság: ... ... ... Kelt: ... Aláírás: ... Az illetékes hatóság bélyegzője A felügyeleti szerv neve és címe: ... ... ... A vizsgálóbiztos neve: ... Kelt: ... Aláírás: ... A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság: ... ... ... Kelt: ... Aláírás: ... Az illetékes hatóság bélyegzője Kiegészítés Függelék a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékéhez (MINTA) Hajó neve: ... Egyedi európai hajóazonosító szám: ... Gyártó: ... A szennyvízkezelő mű típusa: ... (Gyártmány/védjegy/a gyártó kereskedelmi neve) (Gyártói megjelölés) A típusjóváhagyás száma: ... A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának éve: ... A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási száma: ... A rendszerbe állítás helye: ... (Gyártási szám) A fedélzeti szennyvízkezelő művet és a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket az adattábla alapján azonosítottuk. A vizsgálatot a szennyvízkezelő műre vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentum alapján végeztük el. A. A komponensek vizsgálata Az alábbiakban a szennyvízkezelő műre vonatkozó »gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez« elnevezésű dokumentumban, valamint a II. rész 4. mellékletében megjelölt további, a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket kell feltüntetni. Komponens Azonosított komponens száma Megfelelés (6 10 15) Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. Igen Nem n.a. B. A véletlen mintákon alapuló mérések eredményei Paraméter Mért érték Megfelelés (11 16) BOI5 Igen Nem KOI Igen Nem TOC Igen Nem C. Észrevételek ... (A rendszerbe állított fedélzeti szennyvízkezelő művön a következő eltéréseket, módosításokat és változtatásokat azonosítottuk.) ... ... ... ... ... ... A vizsgálóbiztos neve: ... Kelt: ... Aláírás: ... IX. RÉSZ Egyenértékű típusjóváhagyások A Rajnai Hajózási Központi Bizottság 2010. december 9-én kelt 2010-II-27. számú határozatában meghatározott típusjóváhagyások VII. függelék Fedélzeti szennyvízkezelő művek Vizsgálati eljárás 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Alapelvek Ezt a vizsgálati eljárást a személyhajókra szánt fedélzeti szennyvízkezelő művek alkalmasságának megítélésére kell alkalmazni. Az eljárás keretében az alkalmazott eljárást és szennyvízkezelési technológiát egy vizsgálatnak alávetett szennyvízkezelő mű (e függelékben a továbbiakban: vizsgált mű) vizsgálata és jóváhagyása útján kell ellenőrizni. A későbbiekben azt, hogy az üzembe helyezett szennyvízkezelő művek megfeleljenek a vizsgált műnek, az azonos tervezési és méretezési kritériumok alkalmazása fogja biztosítani. 1.2. Felelősség és a vizsgálat helye A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott csoportjából vett vizsgált művet a műszaki szolgálat veti vizsgálat alá. A vizsgálat helyén érvényes vizsgálati körülmények biztosítása a műszaki szolgálat feladata; a vizsgálati körülményeknek meg kell felelniük az alábbiakban meghatározott körülményeknek. 1.3. Benyújtandó dokumentumok A vizsgálatot a VI. függelék II. része szerinti adatközlő lap alapján kell végrehajtani. 1.4. A szennyvízkezelő művek méretezése A fedélzeti szennyvízkezelő műveket úgy kell méretezni és megtervezni, hogy a 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 1. és 2. táblázatban előírt határértékek a szennyvízkezelő művek üzeme során a kifolyási oldalon mindenkor teljesüljenek. 2. ELŐKÉSZÍTŐ MÉRÉSEK 2.1. Általános szempontok A vizsgálat megkezdése előtt a gyártó átadja a műszaki szolgálatnak a vizsgált mű műszaki és technológiai leírását, melynek tartalmaznia kell a VI. függelék II. részében meghatározott összes rajzot és háttérszámítást, továbbá rendelkezésre bocsátja a fedélzeti szennyvízkezelő mű rendszerbe állítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó valamennyi információt. A gyártó tájékoztatja a műszaki szolgálatot a megvizsgálandó fedélzeti szennyvízkezelő mű mechanikai, villamos és műszaki biztonságáról. 2.2. Rendszerbe állítás és üzembe helyezés E vizsgálat céljára a gyártó a vizsgált művet a személyhajókon várható rendszerbe állítási körülményeknek megfelelően állítja rendszerbe. A vizsgálat megkezdése előtt a gyártó összeszereli és üzembe helyezi a fedélzeti szennyvízkezelő művet. A beindítást a gyártó üzemeltetési utasításai szerint, a műszaki szolgálat ellenőrzése mellett kell elvégezni. 2.3. Bejáratás A gyártó megadja a műszaki szolgálatnak, hogy a rendes üzem megkezdése előtt névlegesen hány hétig kell a vizsgált művet járatni. A gyártó megadja azt a pontot, amikor a bejáratás befejezettnek tekinthető, és megkezdődhetnek a vizsgálatok. 2.4. A belépő szennyvíz jellemző terheltsége A vizsgált művet nyers lakossági szennyvízzel kell vizsgálni. A belépő szennyvíz jellemző terheltségét, azaz szennyezéskoncentrációit a fedélzeti szennyvízkezelő műnek a VI. függelék II. része szerinti gyártói méretezési dokumentációja alapján, a szerves anyagok térfogatáramát kifejező BOI5-terhelés [kg/nap] és a szennyvíz Qd tervezési térfogatárama [m3/nap] hányadosaként kell meghatározni. A felügyeleti szerv a jellemző terheltséget ennek megfelelően állítja be. 1. képlet A jellemző terheltség számítása Ha az 1. képlet alacsonyabb, CBOI5mean = 500 mg/l-nél kisebb átlagos BOI5-koncentrációt szolgáltat, akkor legalább CBOI5, min = 500 mg/l átlagos BOI5-koncentrációt kell beállítani. A műszaki szolgálat a belépő nyers szennyvizet mechanikai aprításnak nem vetheti alá. A homoktalanítás (például szűréssel) megengedhető. 3. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS 3.1. Terhelési program és hidraulikai adagolás A vizsgálati eljárás 30 vizsgálati napot igényel. A vizsgált műbe a vizsgálati elrendezés keretei között az 1. táblázat szerinti terhelésnek megfelelően kell lakossági szennyvizet adagolni. Különböző terhelési viszonyokat kell modellezni; a vizsgálati programnak a rendes terhelés mellett speciális terhelési viszonyokra: a túlterhelés, a részleges terhelés és a készenléti üzem körülményeire egyaránt ki kell terjednie. Az egyes terhelési szakaszok időtartamát (a vizsgálati napok számát) az 1. táblázat tartalmazza. Az egyes terhelési szakaszokon belül az átlagos napi hidraulikai terhelést az 1. táblázatnak megfelelően kell beállítani. A 2.4. pontnak megfelelően alkalmazott átlagos szennyezéskoncentrációt állandó értéken kell tartani. 1. táblázat A terhelés értéke az egyes terhelési szakaszokban Terhelési szakasz Vizsgálati napok száma Napi hidraulikai terhelés Szennyezéskoncentráció Rendes terhelés 20 nap Qd CBOI5 a 2.4. pont szerint Túlterhelés 3 nap 1,25 Qd CBOI5 a 2.4. pont szerint Részleges terhelés 3 nap 0,5 Qd CBOI5 a 2.4. pont szerint Készenléti üzem 4 nap 1. és 2. nap: Qd = 0 3. és 4. nap: Qd CBOI5 a 2.4. pont szerint A speciális terhelési szakaszokat (túlterhelés, részleges terhelés, készenléti üzem) egymás után, megszakítás nélkül kell alkalmazni, míg a rendes terhelés több részszakaszra bontható. A vizsgálat első öt napjában és utolsó öt napjában rendes terhelést kell alkalmazni. A napi adagolási görbéket a fedélzeti szennyvízkezelő mű leírásában megadott üzemi viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. A napi adagolási görbéket a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemeltetési elveinek megfelelően kell felvenni. Különbséget kell tenni aközött, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemeltetése befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartállyal vagy anélkül történik-e. A napi adagolási görbéket az 1. és a 2. ábra szemlélteti. A belépő térfogatáramot a vizsgálat teljes időtartama alatt állandó értéken kell tartani. Az óránként átlagosan adagolandó Qh,mean szennyvízmennyiség az 1. táblázat szerinti napi hidraulikai terhelés 1/24-szerese. A belépő térfogatáramot a műszaki szolgálatnak folyamatosan mérnie kell. A napi adagolási görbéktől mindkét irányban legfeljebb 5 %-kal szabad eltérni. 1. ábra Napi adagolási görbe befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartállyal együtt alkalmazott fedélzeti szennyvízkezelő művekhez 2. ábra Napi adagolási görbe befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartály nélkül alkalmazott fedélzeti szennyvízkezelő művekhez 3.2. A vizsgálat megszakítása, leállítása A vizsgálatot akkor lehet szükséges megszakítani, ha áramellátási zavar vagy valamely részegységének rendellenes működése miatt a vizsgált mű nem üzemeltethető megfelelő módon. Ilyenkor a vizsgálat a hiba kijavításának időtartamára szakítható meg. A vizsgálatot teljes egészében nem kell megismételni, csak azt a terhelési szakaszt, amelyben a részegység rendellenes működése elkezdődött. Ha a vizsgálatot másodszor is meg kell szakítani, a műszaki szolgálat eldönti, hogy van-e mód a vizsgálat tovább folytatására, vagy le kell-e azt állítani. A döntést a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell indokolni, és dokumentálni kell. A leállított vizsgálatot később teljes egészében meg kell ismételni. 3.3. A tisztítási hatékonyság és a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésének vizsgálata A műszaki szolgálat a vizsgált műbe belépő szennyvízből mintákat vesz, és ennek alapján megállapítja, hogy megfelelő-e a belépő szennyvíz jellemző terheltsége. A vizsgált műből kilépő anyagból szintén kell mintákat venni, és ennek alapján meg kell határozni a tisztítási hatékonyságot, továbbá meg kell állapítani, hogy a kilépő anyag teljesíti-e a vonatkozó határértékeket. A mintavételezés keretében egyrészről véletlen mintákat, másrészről 24 órás egyesített mintákat kell venni. A 24 órás egyesített mintákat vagy időarányos, vagy térfogatáram-arányos mintavétellel kell előállítani. A 24 órás egyesített minta típusáról a felügyeleti szerv rendelkezik. A belépő és a kilépő anyagból egyszerre, azonos módon kell mintát venni. A vizsgálat tárgyát képező BOI5, KOI és TOC paraméterek mellett a környezet és a vizsgálati körülmények leírásához és ismertetéséhez a belépő és a kilépő anyag következő jellemzőit is meg kell mérni: a) a szűréssel eltávolítható szilárd anyag mennyiségét (SRF); b) a pH-t; c) a vezetőképességet; d) a folyékony fázisok hőmérsékletét. Az egyes terhelési szakaszokban eltérő számú vizsgálatot kell végezni; a vizsgálatok számát a 2. táblázat tartalmazza. A mintaszámok a vizsgált műbe belépő, illetve az onnan kilépő anyagra vonatkoznak. 2. táblázat A vizsgált műbe belépő, illetve az onnan kilépő anyagból veendő minták száma és a mintavételek időpontja Terhelési szakasz Vizsgálati napok száma Mintavételek száma A mintavételek időpontja Rendes terhelés 20 nap 24 órás egyesített minták: 8 Véletlen minták: 8 Az időszak folyamán szabályos időközönként Túlterhelés 3 nap 24 órás egyesített minták: 2 Véletlen minták: 2 Az időszak folyamán szabályos időközönként Részleges terhelés 3 nap 24 órás egyesített minták: 2 Véletlen minták: 2 Az időszak folyamán szabályos időközönként Készenléti üzem 4 nap 24 órás egyesített minták: 2 Véletlen minták: 2 24 órás egyesített minta: a szennyvíz beeresztésének megkezdésekor, majd ezt követően 24 órával később Véletlen minta: a szennyvíz beeresztésének megkezdése után 1 órával, majd ezt követően 24 órával később A 24 órás egyesített minták száma összesen: 14. A véltetlen minták száma összesen: 14. A véletlen mintákon lehetőség szerint a következő üzemi paramétereket is meg kell mérni: a) az oldott oxigén koncentrációját a bioreaktorban; b) a szárazanyag-tartalmat a bioreaktorban; c) a hőmérsékletet a bioreaktorban; d) a környezeti hőmérsékletet; e) a gyártó üzemeltetési utasításainak megfelelő további üzemi paramétereket. 3.4. A vizsgálatok kiértékelése A meghatározott tisztítási hatékonyság dokumentálása és a határértékek teljesülésének ellenőrzése érdekében a mintákon mért legkisebb és legnagyobb értéket (min., max.), valamint a mintákon mért értékek számtani közepét (átlag) kell megadni, továbbá a BOI5, a KOI és a TOC paraméterek esetében a mérési eredményeket egyenként is rögzíteni kell. A mintákon mért legnagyobb érték esetében a terhelési szakaszt is meg kell adni. Az értékelés során az összes terhelési szakaszt egyszerre kell tekinteni. Az eredményeket a következő táblázatban jelzett módon kell feldolgozni: 3a. táblá

zat Az összegyűjtött adatok statisztikai feldolgozásának módja: értékelés a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésének dokumentálásához Paraméter Mintavétel típusa A határértékeket teljesítő vizsgálatok száma Átlag Min. Max. Érték Terhelési szakasz Belépő BOI5 24 órás egyesített minták - (17) Kilépő BOI5 24 órás egyesített minták Belépő BOI5 Véletlen minták - Kilépő BOI5 Véletlen minták Belépő KOI 24 órás egyesített minták - Kilépő KOI 24 órás egyesített minták Belépő KOI Véletlen minták - Kilépő KOI Véletlen minták Belépő TOC 24 órás egyesített minták - Kilépő TOC 24 órás egyesített minták Belépő TOC Véletlen minták - Kilépő TOC Véletlen minták Belépő SRF 24 órás egyesített minták - Kilépő SRF 24 órás egyesített minták Belépő SRF Véletlen minták - Kilépő SRF Véletlen minták 3b. táblázat Az összegyűjtött adatok statisztikai feldolgozásának módja: értékelés a tisztítási hatékonyság dokumentálásához Paraméter Mintavétel típusa Átlag Min. Max. Tisztítási hatékonyság - BOI5 24 órás egyesített minták Tisztítási hatékonyság - BOI5 Véletlen minták Tisztítási hatékonyság - KOI 24 órás egyesített minták Tisztítási hatékonyság - KOI Véletlen minták Tisztítási hatékonyság - TOC 24 órás egyesített minták Tisztítási hatékonyság - TOC Véletlen minták Tisztítási hatékonyság - SRF 24 órás egyesített minták Tisztítási hatékonyság - SRF Véletlen minták A 3.3. pont b)-d) alpontja szerinti többi paramétert és a 3.3. pont szerinti üzemi paramétereket ugyancsak táblázatosan, a mintákon mért legkisebb és legnagyobb érték (min., max.), valamint a mintákon mért értékek számtani közepe (átlag) megadásával kell dokumentálni. 3.5. A 14a. fejezet követelményeinek teljesülése A 14a.02. cikk (2) bekezdésében található 1. és 2. táblázatban előírt határértékeket akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a KOI, a BOI5 és a TOC paraméterre külön-külön: a) a kilépő anyagból vett mind a 14 minta mérési eredményének átlagai, valamint b) a kilépő anyagból vett 14 mintából legalább 10 esetében a mérési eredmények nem lépik túl a 24 órás egyesített mintákhoz, illetőleg a véletlen mintákhoz tartozó határértékeket. 3.6. Üzemeltetés és karbantartás a vizsgálatok közben A vizsgált művet a vizsgálatok teljes időtartama alatt a gyártó utasításainak megfelelően kell üzemeltetni. A gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően rutinellenőrzéseket és karbantartást kell végezni. A biológiai tisztítás során keletkező, feleslegessé vált szennyvíziszap akkor távolítható el a fedélzeti szennyvízkezelő műből, ha a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításai így rendelkeznek. A műszaki szolgálat mindennemű karbantartási műveletet köteles feljegyezni és a vizsgálati jegyzőkönyvben dokumentálni. A vizsgálatok időtartama alatt illetéktelenek nem férhetnek hozzá a vizsgált műhöz. 3.7. A minták elemzése, az elemzés módja A vizsgálandó paramétereket jóváhagyott szabványos eljárások útján kell elemezni. Az alkalmazott szabványos eljárást dokumentálni kell. 4. VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 4.1. A felügyeleti szerv a végrehajtott típusvizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyvet állít össze. A jegyzőkönyvnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) a vizsgált mű jellemzőit, így különösen típusát, a névleges napi szennyezésterhelésre vonatkozó adatokat, a gyártó által követett méretezési elveket; b) a vizsgálat alá vetett fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő voltára vonatkozó információkat a vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációval együtt; c) az egyenkénti mérési eredményekkel, a vizsgált mű tisztítási hatékonyságának kiértékelésével, valamint a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésével kapcsolatos információkat; d) a feleslegessé vált szennyvíziszap eltávolítására vonatkozó adatokat, így különösen az eltávolított mennyiségek nagyságát és az eltávolítás gyakoriságát; e) a vizsgálat időtartama alatt végrehajtott valamennyi üzemeltetési, karbantartási és javítási műveletre vonatkozó információkat; f) a fedélzeti szennyvízkezelő művön megfigyelt esetleges állapotromlásokra, valamint a vizsgálatok esetleges megszakításaira vonatkozó információkat; g) a vizsgálat során felmerült esetleges problémákra vonatkozó információkat; h) a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusvizsgálatában részt vevő felelős személyek jegyzékét név és beosztás megjelölésével; i) a szennyvízminták analízisét végrehajtó laboratórium nevét és címét; j) az alkalmazott analitikai módszereket. Példák vizsgálati programokra 1. példa 2. példa DE HU Normallast Rendes terhelés Überlast Túlterhelés Unterlast Részleges terhelés Stand By Készenléti üzem Hydraulische Belastung Qd Qd hidraulikai terhelés Tag X X-edik nap Megjegyzések az öt nap utáni biokémiai oxigénigény (BOI5) 24 órás egyesített mintákon végzett meghatározásához Az ISO 5815 és az ISO 5815-2:2003 nemzetközi szabványok értelmében az öt nap utáni biokémiai oxigénigény meghatározását szolgáló analízis céljára felhasználandó vízmintákat a mintavétel után azonnal pereméig töltött, szorosan lezárt üvegbe kell helyezni, és az analízisig 0 °C és 4 °C közötti hőmérsékleten kell tartani. A BOI5 meghatározására szolgáló eljárást a lehető leghamarabb, de legkésőbb a mintavétel befejezése után huszonnégy órával meg kell kezdeni. Annak érdekében, hogy a 24 órás egyesített mintában ne indulhassanak meg biokémiai lebomlási folyamatok, a gyakorlatban a vízmintát már a mintavételezés időtartama alatt legfeljebb 4 °C-ra le szokás hűteni, és a mintavételezés végeztével ezen a hőmérsékleten szokás tovább tárolni. Megfelelő mintavevő eszközök a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők.

(1) A tagállamok más, ezzel egyenértékű eljárásokat is megállapíthatnak.

(2) Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(3) A tagállamok más, ezzel egyenértékű eljárásokat is megállapíthatnak.

(4) Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(5) Üzemmódok:

A vizsgálatok céljából a következő üzemmódokat kell meghatározni:

a) készenléti üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemel, de több mint egy napja nem kapott szennyvizet. A fedélzeti szennyvízkezelő mű készenléti üzemben lehet például akkor, amikor a személyhajó hosszabb ideig nem lát el személyszállítási feladatokat, hanem a kikötőben horgonyoz;

b) veszélyhelyzeti üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű egyes részeinek korábbi rendellenes működése miatt nincs mód a szennyvíz terv szerinti kezelésére;

c) leállítási, állási és újraindítási üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemét hosszabb időre (például a téli horgonyzás idejére) megszakítják, és az áramellátást kikapcsolják, illetve a fedélzeti szennyvízkezelő művet az idény kezdetén ismét beindítják.

(6) Jelölje meg a megfelelő választ.

(7) Jelölje meg a megfelelő választ.

(8) Ha a vizsgálatokat az illetékes hatóság végzi, a »Tárgytalan« szöveget írja be.

(9) Jelölje meg a megfelelő választ.

(10) Több vizsgálati ciklus esetén mindegyikre külön-külön.

(11) A belépő mennyiségre nem vonatkozik határérték.

(12) A vonatkozó típus-jóváhagyási tanúsítvány.

(13) Jelölje meg a megfelelő választ.

(14) A vizsgálatot végző személy tölti ki.

(15) Jelölje meg a kívánt választ.

(16) Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.

(17) A belépő mennyiségre nem vonatkozik határérték.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0049 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0049&locale=hu

Tartalomjegyzék