32014R0058[1]

A Bizottság 58/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. január 22. ) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A BIZOTTSÁG 58/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2) Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 22-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)
KN-kódOrszágkód (1)Behozatali átalányérték
0702 00 00AL78,9
IL119,4
MA54,8
TN88,5
TR91,3
ZZ86,6
0707 00 05MA124,7
TR158,9
ZZ141,8
0709 91 00EG97,7
ZZ97,7
0709 93 10MA77,8
TR150,7
ZZ114,3
0805 10 20EG53,0
MA82,0
TN57,5
TR68,1
ZA38,4
ZZ59,8
0805 20 10IL153,8
MA73,4
ZZ113,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90CN63,3
IL102,2
JM124,7
KR143,4
TR103,5
ZZ107,4
0805 50 10EG67,3
TR76,7
ZZ72,0
0808 10 80CN79,5
MK28,7
US143,0
ZZ83,7
0808 30 90TR146,4
US131,8
ZZ139,1

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A "ZZ" jelentése "egyéb származás".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0058 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0058&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére