32001L0078[1]

A Bizottság 2001/78/EK irányelve (2001. szeptember 13.) a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V. és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII-XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról (A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv)EGT vonatkozású szöveg.

a Bizottság 2001/78/EK irányelve

(2001. szeptember 13.)

a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V. és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII-XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról

(A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 97/52/EK irányelvvel [1] módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 22. cikkére, a 97/52/EK irányelvvel módosított, az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 14. cikkére, a 97/52/EK irányelvvel módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére, valamint a 98/4/EK irányelvvel [5] módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére és 40. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 92/50/EGK, a 93/36/EGK, a 93/37/EGK és a 93/38/EGK irányelvek előírják, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni azokat a szerződéseket, amelyekre a fenti irányelveket alkalmazni kell, továbbá meghatározzák azokat az információkat, amelyeket a szerződéseknek tartalmazniuk kell; ezek az irányelvek mintákat tartalmaznak továbbá, amelyekkel összhangban a hirdetményeket meg kell fogalmazni; ezt a kötelezettséget a 93/36/EGK irányelv 9. cikke (4) bekezdése, a 93/37/EGK irányelv 11. cikke (6) bekezdése, a 92/50/EGK irányelv 17. cikke (1) bekezdése, valamint a 93/38 irányelv 21. cikke (1) és (4) bekezdése, 22. cikke (2) bekezdése és 24. cikke (1) bekezdése írja elő.

(2) A Bizottság 1991. október 24-én ajánlást [7] (91/561/EGK), 1992. december 30-án pedig közleményt [8] fogadott el; ennek megfelelően az árubeszerzésekre és építési beruházásokra vonatkozóan bizonyos hirdetményminták használata ajánlott. Ezek a minták különböznek az irányelvek mellékleteiben szereplő hirdetménymintáktól.

(3) Az irányelvekben megállapított mintákat módosítani kell annak érdekében, hogy azokkal a közzététel szabályainak végrehajtását tovább lehessen egyszerűsíteni, ugyanakkor a mintákat hozzá kell igazítani a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben elindított és a közbeszerzések információs rendszere (SIMAP) részeként kifejlesztett elektronikus eszközökhöz. Továbbá, a szabványos űrlapok használata és a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) esetleges használata a piac fokozottabb átláthatóságát segíti. Az egyértelműség érdekében célszerű a fent említett mellékletek helyett a szabványos űrlapokat bevezetni.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a közbeszerzési tanácsadó bizottság és a távközlési beszerzések tanácsadó bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 93/36/EGK irányelv IV. melléklete helyébe ennek az irányelvnek az I. melléklete lép.

(2) A 93/37/EGK irányelv IV., V. és VI. melléklete helyébe ennek az irányelvnek a II., III., illetve IV. melléklete lép.

(3) A 92/50/EGK irányelv III. és IV. melléklete helyébe ennek az irányelvnek az V., illetve VI. melléklete lép.

(4) A 93/38/EGK irányelv XII-XV., XVII. és XVIII. melléklete helyébe ennek az irányelvnek a VII-XII. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az 1. cikkben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 209., 1992.7.24., 1. o.

[2] HL L 328., 1997.11.28., 1. o.

[3] HL L 199., 1993.8.9., 1. o.

[4] HL L 199., 1993.8.9., 54. o.

[5] HL L 199., 1993.8.9., 84. o.

[6] HL L 101., 1998.4.1., 1. o

[7] HL L 305., 1991.11.6., 19. o.

[8] A Bizottság közleménye azon űrlapokról, amelyeket a 90/531/EGK irányelv (HL S 252. A, 1992.12.30., 1. o.) hatálybalépése által érintett ajánlatkérőknek használniuk kell.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0078 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0078&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék