32006D0797[1]

2006/797/EK: A Bizottság határozata ( 2006. november 22. ) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 5535. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 22.)

az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2006) 5535. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/797/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretei között fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK ( 2 ) és az 1490/2002/EK ( 3 ) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Az olyan hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében a bejelentő elmulasztja a rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítését, a dosszié teljességének vizsgálatát és értékelését nem végzik el. Az ammónium-szulfamát, a hexakonazol, a nátrium-tetratiokarbonát és a 8-hidroxikinolin vonatkozásában a bejelentő az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a teljes dossziét. Ezért nem nyert bizonyítást, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek általánosságban kielégítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeket. Következésképpen e hatóanyagokat nem kell felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak vissza kell vonniuk minden, e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó engedélyt.

(3)

Azon hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására egy legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készletek felhasználására még legfeljebb egy további vegetációs időszak során lehetőség legyen. Ha az előzetes értesítési idő hosszabb, akkor ez az időszak lerövidíthető úgy, hogy a vegetációs időszak végén járjon le.

(4)

A Bizottság a tagállamok szakértőivel együttműködve bemutatta és értékelte a nátrium-tetratiokarbonátra és a 8-hidroxikinolinra vonatkozó információkat, ami az érintett hatóanyagok további használatának szükségességére mutatott rá. Ezért jelen körülmények között a kockázat minimalizálását célzó szigorú feltételek mellett indokolt hosszabb időszak előírása a már kiadott engedélyek visszavonására azon korlátozott, nélkülözhetetlennek tekintett felhasználások esetében, amelyek tekintetében jelenleg úgy tűnik, hogy nem áll rendelkezésre hatékony alternatíva.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ammónium-szulfamát, a hexakonazol, a nátrium-tetratiokarbonát és a 8-hidroxikinolin nem kerül felvételre a 91/414/EGK rendelet I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) az ammónium-szulfamátot, a hexakonazolt, a nátrium-tetratiokarbonátot és a 8-hidroxikinolint tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2007. május 22-ig visszavonják;

b) 2006. november 23-tól az ammónium-szulfamátot, a hexakonazolt, a nátrium-tetratiokarbonátot és a 8-hidroxikinolint tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében előírt eltérés alapján nem adnak ki és nem hosszabbítanak meg engedélyeket.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a melléklet B. oszlopában felsorolt tagállamok a C. oszlopban felsorolt felhasználásokra legkésőbb 2010. május 31-ig érvényben tarthatják az A. oszlopban felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit. Az első albekezdésben előírt eltéréssel élő tagállam biztosítja a következő feltételek betartását:

a) a további használat csak akkor engedélyezett, ha nincs káros hatása az emberek vagy állatok egészségére, és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet;

b) a 2007. május 22. után forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c) az esetleges kockázatok csökkentése érdekében megtesznek minden megfelelő kockázatmérséklő intézkedést;

d) komoly erőfeszítéseket tesznek az ilyen felhasználásra alkalmas alternatívák felkutatására.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, Bulgária a C. oszlopban felsorolt felhasználásokra legkésőbb 2009. június 30-ig hatályban tarthatja a nátrium-tetratiokarbonátot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit, amennyiben:

a) a további alkalmazás csak akkor engedélyezett, ha nincs káros hatása az emberek vagy állatok egészségére, és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet;

b) a forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c) az esetleges kockázatok csökkentése érdekében megtesznek minden megfelelő kockázatmérséklő intézkedést;

d) komoly erőfeszítéseket tesznek az ilyen felhasználásra alkalmas egyéb alternatívák felkutatására.

(3) Az érintett tagállam legkésőbb minden év december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés értelmében tett intézkedésekről és különösen az a)-d) pontok szerint hozott rendelkezésekről.

4. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

Amennyiben a 2. cikkel összhangban az engedélyeket legkésőbb 2007. május 22-ig visszavonják, a türelmi idő legkésőbb 2008. május 22-én jár le.

Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban az engedélyeket legkésőbb 2010. május 31-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2010. november 30-án jár le.

Amennyiben a 3. cikk (3) bekezdésével összhangban az engedélyeket legkésőbb 2009. június 30-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2009. december 31-én jár le.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A oszlopB oszlopC oszlop
HatóanyagTagállamFelhasználás
nátrium-tetratiokarbonátGörögországTalajfertőtlenítés a kertészet területén.
SpanyolországTalajfertőtlenítés a kertészet területén és a fás szárú növények esetében.
BulgáriaTalajfertőtlenítés a kertészet és a szőlőültetvények területén.
8-hidroxikinolinFranciaországAlkalmazás szőlőbujtványok esetében.
GörögországHelyi talajfertőtlenítés a kertészet, a gyümölcsösök, az olívafa ültetvények és a szőlőskertek területén.
Alkalmazás szőlőbujtványok esetében.
SpanyolországA fás szárú növények esetében a metszésből származó sérülések védelme.
Talajfertőtlenítés a kertészet területén.
Alkalmazás a szőlőbujtványok esetében.

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/20/EK bizottsági irányelvvel (HL L 70., 2004.3.9., 32. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. Az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o. Az 1744/2004/EK rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 23. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0797 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0797&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0797-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0797-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék