32006R0576[1]

A Bizottság 576/2006/EK rendelete ( 2006. április 7. ) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 576/2006/EK RENDELETE

(2006. április 7.)

a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1) Az 1433/2003/EK bizottsági rendelet (2) I. mellékletének 2. pontja megállapítja, hogy műveletenként legfeljebb tíz évre a működési programok nem kötelező támogatható elemeinek minősíthetők a következőkkel kapcsolatos specifikus költségek: ökológiai, integrált vagy kísérleti termelés, ökológiai növényvédelmi eszközök, környezetvédelmi intézkedések (beleértve a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásainak költségeit is), valamint minőségjavító intézkedések (beleértve a minősített micéliummal, növényanyaggal és vetőmagokkal - "elit vetőmagokkal" és "minősített vetőmagokkal" - kapcsolatos intézkedéseket is).

(2) A tapasztalat azt mutatta, hogy a legtöbb tagállamban a termelői szervezetek nagy része élt az említett lehetőségekkel. Ezek a termelői szervezetek működési programjukban teljes mértékben figyelembe vették a környezetvédelmi és minőségi szempontokat. Ezért célszerű lenne megszüntetni az említett intézkedésekre jelenleg vonatkozó, műveletenként tíz évben meghatározott korlátozást.

(3) Az 1433/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1433/2003/EK rendelet I. mellékletének 2. pontjában az első albekezdés bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az alábbiakkal kapcsolatos specifikus költségek:"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 203., 2003.8.12., 25. o. A legutóbb a 2190/2004/EK rendelettel (HL L 373., 2004.12.21., 21. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0576 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0576&locale=hu