Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32003R1059[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1059/2003/EK RENDELETE

(2003. május 26.)

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet létrehozza a közös statisztikai célú területi osztályozást (NUTS) annak érdekében, hogy az Unió különböző területi szintjein lehetővé tegye az európai statisztikák gyűjtését, összeállítását és közzétételét.

(2) A NUTS-osztályozás az I. mellékletben található.

(3) A 4. cikkben említett helyi közigazgatási egységek (LAU) kiegészítik a NUTS-osztályozást.

(4) A 4a. cikkben említett statisztikai rácsok kiegészítik a NUTS-osztályozást. E statisztikai rácsokat a népesség alapú területi tipológiák kiszámítására használják.

(5) A 4b. cikkben említett uniós területi tipológiák kiegészítik a NUTS-osztályozást a területi egységekhez tartozó típusok hozzárendelésével.

2. cikk

Szerkezet

(1) A 91/450/EGK határozat értelmében a NUTS-osztályozás a tagállamok gazdasági területét területi egységekre osztja fel. Minden egyes területi egységhez egyedi kódot és nevet rendel.

(2) A NUTS-osztályozás egy hierarchikus jellegű nómenklatúra. Minden tagállamot 1. NUTS-szintű területi egységekre oszt fel, amelyek mindegyike 2. NUTS-szintű területi egységekre osztódik, ezek pedig 3. NUTS-szintű területi egységekre osztódnak.

(3) Egy adott területi egységet azonban több NUTS-szintre is be lehet sorolni.

(4) Ugyanazon a NUTS-szinten az ugyanabban a tagállamban található két különböző területi egység nem azonosítható ugyanazzal a névvel. Amennyiben a különböző tagállamokban található két területi egységnek ugyanaz a neve, a területi egységek nevét kiegészítik az országazonosító jellel.

3. cikk

Osztályozási ismérvek

(1) A tagállamokon belül meglevő közigazgatási egységek képezik a területi egységek meghatározására felhasznált első ismérvet.

E célból a "közigazgatási egység" olyan közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel.

(2) Annak érdekében, hogy megállapítsák a vonatkozó NUTS-szintet, amelybe egy tagállam közigazgatási egységeinek adott osztályát be kell sorolni, a közigazgatási egységek ezen osztálya átlagos méretének a következő népesség-küszöbértékeken belül kell lennie:

Szint

Legalább

Legfeljebb

NUTS 1

3 millió

7 millió

NUTS 2

800 000

3 millió

NUTS 3

150 000

800 000

Amennyiben egy tagállam teljes népessége egy adott NUTS-szintre vonatkozó alsó küszöbérték alatt van, ezen a szinten az egész tagállam egyetlen NUTS területi egységet alkot.

(3) E rendelet alkalmazásában egy területi egység népessége azokból a személyekből áll, akiknek szokásos lakóhelye a fenti területen található.

(4) A NUTS-osztályozáshoz felhasznált meglévő közigazgatási egységeket a II. melléklet határozza meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek a közigazgatási egységekben bekövetkezett és az érintett tagállam által az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban a Bizottsággal közölt továbbított változások alapján történő módosítására vonatkozóan.

(5) Ha egy adott NUTS-szinthez egy tagállamban - a (2) bekezdésben említett ismérvnek megfelelően - nincs megfelelő méretű közigazgatási egység, e NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos, meglévő kisebb közigazgatási egység összevonásával kell képezni. Az ilyen összevonás olyan vonatkozó ismérveket vesz figyelembe, mint a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények.

Az így keletkezett összevont egységek a továbbiakban: nem közigazgatási egységek. Valamely tagállam adott NUTS-szintjére besorolt nem közigazgatási egységei méretének a (2) bekezdésben említett népesség-küszöbértékeken belül kell lennie.

Egyes nem közigazgatási egységek azonban - különösen a szigeteken és a legkülső régiókban - sajátos földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények miatt eltérhetnek a fenti küszöbértékektől.

4. cikk

Helyi közigazgatási egységek

(1) Minden tagállamban a helyi közigazgatási egységek (LAU) a NUTS 3 szintet a területi egységek egy vagy két további szintjére osztják fel. A LAU-szintek közül legalább egy a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott és a III. mellékletben szereplő közigazgatási egység lesz. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben foglalt LAU-jegyzéknek a közigazgatási egységekben bekövetkezett és az érintett tagállam által az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban a Bizottsággal közölt változások alapján történő módosítására vonatkozóan.

(2) A tagállamoknak minden év első hat hónapján belül továbbítaniuk kell a Bizottságnak (Eurostat) az előző év december 31-re vonatkozó LAU-jegyzéket, amelyben feltüntetnek minden változást és azt a NUTS 3 régiót, amely alá a helyi közigazgatási egységek tartoznak. A tagállamoknak e jegyzéket a Bizottság (Eurostat) által kért elektronikus adatformátumban kell továbbítaniuk.

(3) A Bizottság (Eurostat) minden év december 31-ig közzéteszi a LAU-jegyzéket weboldalának erre a célra kijelölt részén.

4a. cikk

Statisztikai rácsok

A Bizottságnak (Eurostat) naprakészen kell tartania és a weboldalának erre a célra kijelölt részén közzé kell tennie az uniós szintű statisztikai rácsok rendszerét. A statisztikai rácsok megfelelnek az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben ( 1 ) meghatározott előírásoknak.

4b. cikk

Uniós területi tipológiák

(1) A Bizottságnak (Eurostat) naprakészen kell tartania és a weboldalának erre a célra kijelölt részén közzé kell tennie az uniós tipológiákat, amelyeket a NUTS- és LAU-szintű, valamint rácscella szintű területi egységek alkotnak.

(2) A rácsalapú tipológiát 1 km2 rácsfelbontás szintjén a következőképpen kell meghatározni:

- "városközpontok",

- "városi agglomerációk",

- "vidéki rácscellák".

(3) Az alábbi LAU-szintű tipológiák jönnek létre:

a) az urbanizáció foka (DEGURBA):

- "városi térségek":

- "nagyvárosok" vagy "sűrűn lakott térségek",

- "városok és elővárosi térségek" vagy "közepesen sűrűn lakott térségek",

- "vidéki térségek" vagy "ritkán lakott térségek";

b) funkcionális várostérségek:

- "nagyvárosok" továbbá azok "vonzáskörzetei";

c) tengerparti térségek:

- "tengerparti térségek",

- "nem tengerparti területek".

Amennyiben egy tagállamban egynél több LAU közigazgatási szint van, a Bizottságnak (Eurostat) konzultálnia kell e tagállammal annak érdekében, hogy meghatározza azt a LAU-közigazgatási szintet, amelyhez hozzárendelik a tipológiákat.

(4) Az alábbi tipológiák és elnevezések jönnek létre NUTS 3 szinten:

a) városi-vidéki tipológia:

- "jellemzően városi régiók",

- "köztes régiók",

- "jellemzően vidéki régiók";

b) nagyvárosi tipológia:

- "nagyvárosi régiók",

- "nem nagyvárosi régiók";

c) tengerparti tipológia:

- "tengerparti régiók",

- "nem tengerparti régiók".

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egységes feltételeket határoz meg a tipológiák uniós szintű összehangolt alkalmazása érdekében. Ezeknek a feltételeknek meg kell határozniuk azt a módszert, amely alapján a tipológiákat hozzárendelik ez egyes LAU- és NUTS 3 szintű régiókhoz. Az egységes feltételek alkalmazása során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális és környezeti körülményeket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A NUTS módosításai

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) a közigazgatási egységekben bekövetkezett valamennyi változásról, amennyiben az érintheti az I. mellékletben megállapított NUTS-osztályozást, vagy a II. és III. melléklet tartalmát;

b) minden egyéb, nemzeti szintű változásról, amely a 3. cikkben megállapított osztályozási ismérveknek megfelelően érintheti a NUTS-osztályozást.

(2) A 3. NUTS-szintű határoknak a III. mellékletben megállapított kisebb közigazgatási egységek változásai miatt bekövetkező változásai:

a) nem tekinthetők a NUTS módosításainak, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után;

b) e cikk (3) bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét vonják maguk után.

(3) Egy tagállamnak a 3. cikk (5) bekezdésében említett nem közigazgatási egységeire vonatkozó NUTS akkor módosítható, ha a módosítás az érintett NUTS-szinten a népesség tekintetében csökkenti minden EU területi egység méretének a szórását.

(4) Az I. mellékletben foglalt NUTS-osztályozás módosításait legkorábban három évenként a naptári év második felében a 3. cikkben meghatározott ismérvek alapján kell elfogadni. Mindazonáltal, ha egy tagállamban a közigazgatási szerkezetet jelentősen átalakítják, a NUTS-osztályozás ilyen módosításait rövidebb időközönként is el lehet fogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e bekezdés első albekezdésében foglalt NUTS-osztályozásnak a területi egységekben bekövetkezett és az érintett tagállam által az e cikk (1) bekezdésével összhangban a Bizottsággal közölt változások alapján történő módosítására vonatkozóan. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követő második év január 1-jétől kezdődően a tagállamok által a Bizottságnak (Eurostat) elküldött regionális adatoknak a módosított NUTS-osztályozáson kell alapulniuk.

(5) Ha a Bizottság a 4. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, az érintett tagállam a korábban továbbított adatok helyettesítése céljából továbbítja a Bizottsághoz (Eurostat) az új regionális bontás idősorait. Az érintett tagállam az ezeket az idősorokat az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követő negyedik év január 1-jéig továbbítja.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egységes feltételeket határoz meg az idősorokra és hosszúságukra vonatkozóan, figyelembe véve ezen adatok szolgáltatásának megvalósíthatóságát. E végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

Igazgatás

A Bizottság meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a NUTS-osztályozás következetes igazgatását. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják:

a) a NUTS-ra vonatkozó magyarázó megjegyzések elkészítését és frissítését;

b) a NUTS bevezetése során a tagállamok területi egységeinek osztályozásában felmerült problémák vizsgálatát.

7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját az európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2018. január 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A NUTS-osztályozás (kód - név)

BELGIUM

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
BE
BE1Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE10Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE100Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
BE2Vlaams Gewest
BE21Prov. (2) Antwerpen
BE211Arr. Antwerpen
BE212Arr. Mechelen
BE213Arr. Turnhout
BE22Prov. Limburg (BE)
BE223Arr. Tongeren
BE224Arr. Hasselt
BE225Arr. Maaseik
BE23Prov. Oost-Vlaanderen
BE231Arr. Aalst
BE232Arr. Dendermonde
BE233Arr. Eeklo
BE234Arr. Gent
BE235Arr. Oudenaarde
BE236Arr. Sint-Niklaas
BE24Prov. Vlaams-Brabant
BE241Arr. Halle-Vilvoorde
BE242Arr. Leuven
BE25Prov. West-Vlaanderen
BE251Arr. Brugge
BE252Arr. Diksmuide
BE253Arr. Ieper
BE254Arr. Kortrijk
BE255Arr. Oostende
BE256Arr. Roeselare
BE257Arr. Tielt
BE258Arr. Veurne
BE3Région wallonne
BE31Prov. Brabant wallon
BE310Arr. Nivelles
BE32Prov. Hainaut
BE323Arr. Mons
BE328Arr. Tournai-Mouscron
BE329Arr. La Louvière
BE32AArr. Ath
BE32BArr. Charleroi
BE32CArr. Soignies
BE32DArr. Thuin
BE33Prov. Liège
BE331Arr. Huy
BE332Arr. Liège
BE334Arr. Waremme
BE335Arr. Verviers — communes francophones
BE336Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft
BE34Prov. Luxembourg (BE)
BE341Arr. Arlon
BE342Arr. Bastogne
BE343Arr. Marche-en-Famenne
BE344Arr. Neufchâteau
BE345Arr. Virton
BE35Prov. Namur
BE351Arr. Dinant
BE352Arr. Namur
BE353Arr. Philippeville
BEZExtra-Regio NUTS 1
BEZZExtra-Regio NUTS 2
BEZZZExtra-Regio NUTS 3
(1)
Az Arr. jelentése franciául Arrondissement administratif vagy hollandul Administratief arrondissement. (2)
A Prov. jelentése franciául Province vagy hollandul Provincie.

BULGÁRIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
BG
BG3Северна и Югоизточна България
BG31Северозападен
BG311Видин
BG312Монтана
BG313Враца
BG314Плевен
BG315Ловеч
BG32Северен централен
BG321Велико Търново
BG322Габрово
BG323Русе
BG324Разград
BG325Силистра
BG33Североизточен
BG331Варна
BG332Добрич
BG333Шумен
BG334Търговище
BG34Югоизточен
BG341Бургас
BG342Сливен
BG343Ямбол
BG344Стара Загора
BG4Югозападна и Южна централна България
BG41Югозападен
BG411София (столица)
BG412София
BG413Благоевград
BG414Перник
BG415Кюстендил
BG42Южен централен
BG421Пловдив
BG422Хасково
BG423Пазарджик
BG424Смолян
BG425Кърджали
BGZExtra-Regio NUTS 1
BGZZExtra-Regio NUTS 2
BGZZZExtra-Regio NUTS 3

CSEHORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
CZ
CZ0Česko
CZ01Praha
CZ010Hlavní město Praha
CZ02Střední Čechy
CZ020Středočeský kraj
CZ03Jihozápad
CZ031Jihočeský kraj
CZ032Plzeňský kraj
CZ04Severozápad
CZ041Karlovarský kraj
CZ042Ústecký kraj
CZ05Severovýchod
CZ051Liberecký kraj
CZ052Královéhradecký kraj
CZ053Pardubický kraj
CZ06Jihovýchod
CZ063Kraj Vysočina
CZ064Jihomoravský kraj
CZ07Střední Morava
CZ071Olomoucký kraj
CZ072Zlínský kraj
CZ08Moravskoslezsko
CZ080Moravskoslezský kraj
CZZExtra-Regio NUTS 1
CZZZExtra-Regio NUTS 2
CZZZZExtra-Regio NUTS 3

DÁNIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
DK
DK0Danmark
DK01Hovedstaden
DK011Byen København
DK012Københavns omegn
DK013Nordsjælland
DK014Bornholm
DK02Sjælland
DK021Østsjælland
DK022Vest- og Sydsjælland
DK03Syddanmark
DK031Fyn
DK032Sydjylland
DK04Midtjylland
DK041Vestjylland
DK042Østjylland
DK05Nordjylland
DK050Nordjylland
DKZExtra-Regio NUTS 1
DKZZExtra-Regio NUTS 2
DKZZZExtra-Regio NUTS 3

NÉMETORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
DE
DE1Baden-Württemberg
DE11Stuttgart
DE111Stuttgart, Stadtkreis
DE112Böblingen
DE113Esslingen
DE114Göppingen
DE115Ludwigsburg
DE116Rems-Murr-Kreis
DE117Heilbronn, Stadtkreis
DE118Heilbronn, Landkreis
DE119Hohenlohekreis
DE11ASchwäbisch Hall
DE11BMain-Tauber-Kreis
DE11CHeidenheim
DE11DOstalbkreis
DE12Karlsruhe
DE121Baden-Baden, Stadtkreis
DE122Karlsruhe, Stadtkreis
DE123Karlsruhe, Landkreis
DE124Rastatt
DE125Heidelberg, Stadtkreis
DE126Mannheim, Stadtkreis
DE127Neckar-Odenwald-Kreis
DE128Rhein-Neckar-Kreis
DE129Pforzheim, Stadtkreis
DE12ACalw
DE12BEnzkreis
DE12CFreudenstadt
DE13Freiburg
DE131Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132Breisgau-Hochschwarzwald
DE133Emmendingen
DE134Ortenaukreis
DE135Rottweil
DE136Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137Tuttlingen
DE138Konstanz
DE139Lörrach
DE13AWaldshut
DE14Tübingen
DE141Reutlingen
DE142Tübingen, Landkreis
DE143Zollernalbkreis
DE144Ulm, Stadtkreis
DE145Alb-Donau-Kreis
DE146Biberach
DE147Bodenseekreis
DE148Ravensburg
DE149Sigmaringen
DE2Bayern
DE21Oberbayern
DE211Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212München, Kreisfreie Stadt
DE213Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214Altötting
DE215Berchtesgadener Land
DE216Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217Dachau
DE218Ebersberg
DE219Eichstätt
DE21AErding
DE21BFreising
DE21CFürstenfeldbruck
DE21DGarmisch-Partenkirchen
DE21ELandsberg am Lech
DE21FMiesbach
DE21GMühldorf a. Inn
DE21HMünchen, Landkreis
DE21INeuburg-Schrobenhausen
DE21JPfaffenhofen a. d. Ilm
DE21KRosenheim, Landkreis
DE21LStarnberg
DE21MTraunstein
DE21NWeilheim-Schongau
DE22Niederbayern
DE221Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222Passau, Kreisfreie Stadt
DE223Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224Deggendorf
DE225Freyung-Grafenau
DE226Kelheim
DE227Landshut, Landkreis
DE228Passau, Landkreis
DE229Regen
DE22ARottal-Inn
DE22BStraubing-Bogen
DE22CDingolfing-Landau
DE23Oberpfalz
DE231Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
DE234Amberg-Sulzbach
DE235Cham
DE236Neumarkt i. d. OPf.
DE237Neustadt a. d. Waldnaab
DE238Regensburg, Landkreis
DE239Schwandorf
DE23ATirschenreuth
DE24Oberfranken
DE241Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244Hof, Kreisfreie Stadt
DE245Bamberg, Landkreis
DE246Bayreuth, Landkreis
DE247Coburg, Landkreis
DE248Forchheim
DE249Hof, Landkreis
DE24AKronach
DE24BKulmbach
DE24CLichtenfels
DE24DWunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25Mittelfranken
DE251Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253Fürth, Kreisfreie Stadt
DE254Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256Ansbach, Landkreis
DE257Erlangen-Höchstadt
DE258Fürth, Landkreis
DE259Nürnberger Land
DE25ANeustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
DE25BRoth
DE25CWeißenburg-Gunzenhausen
DE26Unterfranken
DE261Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264Aschaffenburg, Landkreis
DE265Bad Kissingen
DE266Rhön-Grabfeld
DE267Haßberge
DE268Kitzingen
DE269Miltenberg
DE26AMain-Spessart
DE26BSchweinfurt, Landkreis
DE26CWürzburg, Landkreis
DE27Schwaben
DE271Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275Aichach-Friedberg
DE276Augsburg, Landkreis
DE277Dillingen a.d. Donau
DE278Günzburg
DE279Neu-Ulm
DE27ALindau (Bodensee)
DE27BOstallgäu
DE27CUnterallgäu
DE27DDonau-Ries
DE27EOberallgäu
DE3Berlin
DE30Berlin
DE300Berlin
DE4Brandenburg
DE40Brandenburg
DE401Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt
DE402Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE403Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
DE404Potsdam, Kreisfreie Stadt
DE405Barnim
DE406Dahme-Spreewald
DE407Elbe-Elster
DE408Havelland
DE409Märkisch-Oderland
DE40AOberhavel
DE40BOberspreewald-Lausitz
DE40COder-Spree
DE40DOstprignitz-Ruppin
DE40EPotsdam-Mittelmark
DE40FPrignitz
DE40GSpree-Neiße
DE40HTeltow-Fläming
DE40IUckermark
DE5Bremen
DE50Bremen
DE501Bremen, Kreisfreie Stadt
DE502Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
DE6Hamburg
DE60Hamburg
DE600Hamburg
DE7Hessen
DE71Darmstadt
DE711Darmstadt, Kreisfreie Stadt
DE712Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
DE713Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
DE714Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
DE715Bergstraße
DE716Darmstadt-Dieburg
DE717Groß-Gerau
DE718Hochtaunuskreis
DE719Main-Kinzig-Kreis
DE71AMain-Taunus-Kreis
DE71BOdenwaldkreis
DE71COffenbach, Landkreis
DE71DRheingau-Taunus-Kreis
DE71EWetteraukreis
DE72Gießen
DE721Gießen, Landkreis
DE722Lahn-Dill-Kreis
DE723Limburg-Weilburg
DE724Marburg-Biedenkopf
DE725Vogelsbergkreis
DE73Kassel
DE731Kassel, Kreisfreie Stadt
DE732Fulda
DE733Hersfeld-Rotenburg
DE734Kassel, Landkreis
DE735Schwalm-Eder-Kreis
DE736Waldeck-Frankenberg
DE737Werra-Meißner-Kreis
DE8Mecklenburg-Vorpommern
DE80Mecklenburg-Vorpommern
DE803Rostock, Kreisfreie Stadt
DE804Schwerin, Kreisfreie Stadt
DE80JMecklenburgische Seenplatte
DE80KLandkreis Rostock
DE80LVorpommern-Rügen
DE80MNordwestmecklenburg
DE80NVorpommern-Greifswald
DE80OLudwigslust-Parchim
DE9Niedersachsen
DE91Braunschweig
DE911Braunschweig, Kreisfreie Stadt
DE912Salzgitter, Kreisfreie Stadt
DE913Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
DE914Gifhorn
DE916Goslar
DE917Helmstedt
DE918Northeim
DE91APeine
DE91BWolfenbüttel
DE91CGöttingen
DE92Hannover
DE922Diepholz
DE923Hameln-Pyrmont
DE925Hildesheim
DE926Holzminden
DE927Nienburg (Weser)
DE928Schaumburg
DE929Region Hannover
DE93Lüneburg
DE931Celle
DE932Cuxhaven
DE933Harburg
DE934Lüchow-Dannenberg
DE935Lüneburg, Landkreis
DE936Osterholz
DE937Rotenburg (Wümme)
DE938Heidekreis
DE939Stade
DE93AUelzen
DE93BVerden
DE94Weser-Ems
DE941Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942Emden, Kreisfreie Stadt
DE943Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
DE944Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946Ammerland
DE947Aurich
DE948Cloppenburg
DE949Emsland
DE94AFriesland (DE)
DE94BGrafschaft Bentheim
DE94CLeer
DE94DOldenburg, Landkreis
DE94EOsnabrück, Landkreis
DE94FVechta
DE94GWesermarsch
DE94HWittmund
DEANordrhein-Westfalen
DEA1Düsseldorf
DEA11Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
DEA16Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
DEA17Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1AWuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1BKleve
DEA1CMettmann
DEA1DRhein-Kreis Neuss
DEA1EViersen
DEA1FWesel
DEA2Köln
DEA22Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA26Düren
DEA27Rhein-Erft-Kreis
DEA28Euskirchen
DEA29Heinsberg
DEA2AOberbergischer Kreis
DEA2BRheinisch-Bergischer Kreis
DEA2CRhein-Sieg-Kreis
DEA2DStädteregion Aachen
DEA3Münster
DEA31Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34Borken
DEA35Coesfeld
DEA36Recklinghausen
DEA37Steinfurt
DEA38Warendorf
DEA4Detmold
DEA41Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42Gütersloh
DEA43Herford
DEA44Höxter
DEA45Lippe
DEA46Minden-Lübbecke
DEA47Paderborn
DEA5Arnsberg
DEA51Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53Hagen, Kreisfreie Stadt
DEA54Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57Hochsauerlandkreis
DEA58Märkischer Kreis
DEA59Olpe
DEA5ASiegen-Wittgenstein
DEA5BSoest
DEA5CUnna
DEBRheinland-Pfalz
DEB1Koblenz
DEB11Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12Ahrweiler
DEB13Altenkirchen (Westerwald)
DEB14Bad Kreuznach
DEB15Birkenfeld
DEB17Mayen-Koblenz
DEB18Neuwied
DEB1ARhein-Lahn-Kreis
DEB1BWesterwaldkreis
DEB1CCochem-Zell
DEB1DRhein-Hunsrück-Kreis
DEB2Trier
DEB21Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22Bernkastel-Wittlich
DEB23Eifelkreis Bitburg-Prüm
DEB24Vulkaneifel
DEB25Trier-Saarburg
DEB3Rheinhessen-Pfalz
DEB31Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
DEB32Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB34Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
DEB35Mainz, Kreisfreie Stadt
DEB36Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
DEB37Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3AZweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3BAlzey-Worms
DEB3CBad Dürkheim
DEB3DDonnersbergkreis
DEB3EGermersheim
DEB3FKaiserslautern, Landkreis
DEB3GKusel
DEB3HSüdliche Weinstraße
DEB3IRhein-Pfalz-Kreis
DEB3JMainz-Bingen
DEB3KSüdwestpfalz
DECSaarland
DEC0Saarland
DEC01Regionalverband Saarbrücken
DEC02Merzig-Wadern
DEC03Neunkirchen
DEC04Saarlouis
DEC05Saarpfalz-Kreis
DEC06St. Wendel
DEDSachsen
DED2Dresden
DED21Dresden, Kreisfreie Stadt
DED2CBautzen
DED2DGörlitz
DED2EMeißen
DED2FSächsische Schweiz-Osterzgebirge
DED4Chemnitz
DED41Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED42Erzgebirgskreis
DED43Mittelsachsen
DED44Vogtlandkreis
DED45Zwickau
DED5Leipzig
DED51Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED52Leipzig
DED53Nordsachsen
DEESachsen-Anhalt
DEE0Sachsen-Anhalt
DEE01Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt
DEE02Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
DEE03Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE04Altmarkkreis Salzwedel
DEE05Anhalt-Bitterfeld
DEE06Jerichower Land
DEE07Börde
DEE08Burgenlandkreis
DEE09Harz
DEE0AMansfeld-Südharz
DEE0BSaalekreis
DEE0CSalzlandkreis
DEE0DStendal
DEE0EWittenberg
DEFSchleswig-Holstein
DEF0Schleswig-Holstein
DEF01Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05Dithmarschen
DEF06Herzogtum Lauenburg
DEF07Nordfriesland
DEF08Ostholstein
DEF09Pinneberg
DEF0APlön
DEF0BRendsburg-Eckernförde
DEF0CSchleswig-Flensburg
DEF0DSegeberg
DEF0ESteinburg
DEF0FStormarn
DEGThüringen
DEG0Thüringen
DEG01Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03Jena, Kreisfreie Stadt
DEG05Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06Eichsfeld
DEG07Nordhausen
DEG09Unstrut-Hainich-Kreis
DEG0AKyffhäuserkreis
DEG0CGotha
DEG0DSömmerda
DEG0EHildburghausen
DEG0GWeimarer Land
DEG0JSaale-Holzland-Kreis
DEG0KSaale-Orla-Kreis
DEG0LGreiz
DEG0MAltenburger Land
DEG0QSchmalkalden-Meiningen
DEG0RWartburgkreis
DEG0SSuhl, Kreisfreie Stadt
DEG0TIlm-Kreis
DEG0USaalfeld-Rudolstadt
DEG0VSonneberg
DEZExtra-Regio NUTS 1
DEZZExtra-Regio NUTS 2
DEZZZExtra-Regio NUTS 3

ÉSZTORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
EE
EE0Eesti
EE00Eesti
EE001Põhja-Eesti
EE004Lääne-Eesti
EE008Lõuna-Eesti
EE009Kesk-Eesti
EE00AKirde-Eesti
EEZExtra-Regio NUTS 1
EEZZExtra-Regio NUTS 2
EEZZZExtra-Regio NUTS 3

ÍRORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
IE
IE0Ireland
IE04Northern and Western
IE041Border
IE042West
IE05Southern
IE051Mid-West
IE052South-East
IE053South-West
IE06Eastern and Midland
IE061Dublin
IE062Mid-East
IE063Midland
IEZExtra-Regio NUTS 1
IEZZExtra-Regio NUTS 2
IEZZZExtra-Regio NUTS 3

GÖRÖGORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
EL
EL3Αττική
EL30Aττική
EL301Βόρειος Τομέας Αθηνών
EL302Δυτικός Τομέας Αθηνών
EL303Κεντρικός Τομέας Αθηνών
EL304Νότιος Τομέας Αθηνών
EL305Ανατολική Αττική
EL306Δυτική Αττική
EL307Πειραιάς, Νήσοι
EL4Νησιά Αιγαίου, Κρήτη
EL41Βόρειο Αιγαίο
EL411Λέσβος, Λήμνος
EL412Ικαρία, Σάμος
EL413Χίος
EL42Νότιο Αιγαίο
EL421Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος
EL422Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
EL43Κρήτη
EL431Ηράκλειο
EL432Λασίθι
EL433Ρέθυμνο
EL434Χανιά
EL5Βόρεια Ελλάδα
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
EL511Έβρος
EL512Ξάνθη
EL513Ροδόπη
EL514Δράμα
EL515Θάσος, Καβάλα
EL52Κεντρική Μακεδονία
EL521Ημαθία
EL522Θεσσαλονίκη
EL523Κιλκίς
EL524Πέλλα
EL525Πιερία
EL526Σέρρες
EL527Χαλκιδική
EL53Δυτική Μακεδονία
EL531Γρεβενά, Κοζάνη
EL532Καστοριά
EL533Φλώρινα
EL54Ήπειρος
EL541Άρτα, Πρέβεζα
EL542Θεσπρωτία
EL543Ιωάννινα
EL6Κεντρική Ελλάδα
EL61Θεσσαλία
EL611Καρδίτσα, Τρίκαλα
EL612Λάρισα
EL613Μαγνησία, Σποράδες
EL62Ιόνια Νησιά
EL621Ζάκυνθος
EL622Κέρκυρα
EL623Ιθάκη, Κεφαλληνία
EL624Λευκάδα
EL63Δυτική Ελλάδα
EL631Αιτωλοακαρνανία
EL632Αχαΐα
EL633Ηλεία
EL64Στερεά Ελλάδα
EL641Βοιωτία
EL642Εύβοια
EL643Ευρυτανία
EL644Φθιώτιδα
EL645Φωκίδα
EL65Πελοπόννησος
EL651Αργολίδα, Αρκαδία
EL652Κορινθία
EL653Λακωνία, Μεσσηνία
ELZExtra-Regio NUTS 1
ELZZExtra-Regio NUTS 2
ELZZZExtra-Regio NUTS 3

SPANYOLORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
ES
ES1Noroeste
ES11Galicia
ES111A Coruña
ES112Lugo
ES113Ourense
ES114Pontevedra
ES12Principado de Asturias
ES120Asturias
ES13Cantabria
ES130Cantabria
ES2Noreste
ES21País Vasco
ES211Araba/Álava
ES212Gipuzkoa
ES213Bizkaia
ES22Comunidad Foral de Navarra
ES220Navarra
ES23La Rioja
ES230La Rioja
ES24Aragón
ES241Huesca
ES242Teruel
ES243Zaragoza
ES3Comunidad de Madrid
ES30Comunidad de Madrid
ES300Madrid
ES4Centro (ES)
ES41Castilla y León
ES411Ávila
ES412Burgos
ES413León
ES414Palencia
ES415Salamanca
ES416Segovia
ES417Soria
ES418Valladolid
ES419Zamora
ES42Castilla-La Mancha
ES421Albacete
ES422Ciudad Real
ES423Cuenca
ES424Guadalajara
ES425Toledo
ES43Extremadura
ES431Badajoz
ES432Cáceres
ES5Este
ES51Cataluña
ES511Barcelona
ES512Girona
ES513Lleida
ES514Tarragona
ES52Comunitat Valenciana
ES521Alicante/Alacant
ES522Castellón/Castelló
ES523Valencia/València
ES53Illes Balears
ES531Eivissa y Formentera
ES532Mallorca
ES533Menorca
ES6Sur
ES61Andalucía
ES611Almería
ES612Cádiz
ES613Córdoba
ES614Granada
ES615Huelva
ES616Jaén
ES617Málaga
ES618Sevilla
ES62Región de Murcia
ES620Murcia
ES63Ciudad de Ceuta
ES630Ceuta
ES64Ciudad de Melilla
ES640Melilla
ES7Canarias
ES70Canarias
ES703El Hierro
ES704Fuerteventura
ES705Gran Canaria
ES706La Gomera
ES707La Palma
ES708Lanzarote
ES709Tenerife
ESZExtra-Regio NUTS 1
ESZZExtra-Regio NUTS 2
ESZZZExtra-Regio NUTS 3

FRANCIAORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
FR
FR1Ile-de-France
FR10Ile-de-France
FR101Paris
FR102Seine-et-Marne
FR103Yvelines
FR104Essonne
FR105Hauts-de-Seine
FR106Seine-Saint-Denis
FR107Val-de-Marne
FR108Val-d’Oise
FRBCentre — Val de Loire
FRB0Centre — Val de Loire
FRB01Cher
FRB02Eure-et-Loir
FRB03Indre
FRB04Indre-et-Loire
FRB05Loir-et-Cher
FRB06Loiret
FRCBourgogne-Franche-Comté
FRC1Bourgogne
FRC11Côte-d’Or
FRC12Nièvre
FRC13Saône-et-Loire
FRC14Yonne
FRC2Franche-Comté
FRC21Doubs
FRC22Jura
FRC23Haute-Saône
FRC24Territoire de Belfort
FRDNormandie
FRD1Basse-Normandie
FRD11Calvados
FRD12Manche
FRD13Orne
FRD2Haute-Normandie
FRD21Eure
FRD22Seine-Maritime
FREHauts-de-France
FRE1Nord-Pas de Calais
FRE11Nord
FRE12Pas-de-Calais
FRE2Picardie
FRE21Aisne
FRE22Oise
FRE23Somme
FRFGrand Est
FRF1Alsace
FRF11Bas-Rhin
FRF12Haut-Rhin
FRF2Champagne-Ardenne
FRF21Ardennes
FRF22Aube
FRF23Marne
FRF24Haute-Marne
FRF3Lorraine
FRF31Meurthe-et-Moselle
FRF32Meuse
FRF33Moselle
FRF34Vosges
FRGPays de la Loire
FRG0Pays de la Loire
FRG01Loire-Atlantique
FRG02Maine-et-Loire
FRG03Mayenne
FRG04Sarthe
FRG05Vendée
FRHBretagne
FRH0Bretagne
FRH01Côtes-d’Armor
FRH02Finistère
FRH03Ille-et-Vilaine
FRH04Morbihan
FRINouvelle-Aquitaine
FRI1Aquitaine
FRI11Dordogne
FRI12Gironde
FRI13Landes
FRI14Lot-et-Garonne
FRI15Pyrénées-Atlantiques
FRI2Limousin
FRI21Corrèze
FRI22Creuse
FRI23Haute-Vienne
FRI3Poitou-Charentes
FRI31Charente
FRI32Charente-Maritime
FRI33Deux-Sèvres
FRI34Vienne
FRJOccitanie
FRJ1Languedoc-Roussillon
FRJ11Aude
FRJ12Gard
FRJ13Hérault
FRJ14Lozère
FRJ15Pyrénées-Orientales
FRJ2Midi-Pyrénées
FRJ21Ariège
FRJ22Aveyron
FRJ23Haute-Garonne
FRJ24Gers
FRJ25Lot
FRJ26Hautes-Pyrénées
FRJ27Tarn
FRJ28Tarn-et-Garonne
FRKAuvergne-Rhône-Alpes
FRK1Auvergne
FRK11Allier
FRK12Cantal
FRK13Haute-Loire
FRK14Puy-de-Dôme
FRK2Rhône-Alpes
FRK21Ain
FRK22Ardèche
FRK23Drôme
FRK24Isère
FRK25Loire
FRK26Rhône
FRK27Savoie
FRK28Haute-Savoie
FRLProvence-Alpes-Côte d’Azur
FRL0Provence-Alpes-Côte d’Azur
FRL01Alpes-de-Haute-Provence
FRL02Hautes-Alpes
FRL03Alpes-Maritimes
FRL04Bouches-du-Rhône
FRL05Var
FRL06Vaucluse
FRMCorse
FRM0Corse
FRM01Corse-du-Sud
FRM02Haute-Corse
FRYRUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises
FRY1Guadeloupe
FRY10Guadeloupe
FRY2Martinique
FRY20Martinique
FRY3Guyane
FRY30Guyane
FRY4La Réunion
FRY40La Réunion
FRY5Mayotte
FRY50Mayotte
FRZExtra-Regio NUTS 1
FRZZExtra-Regio NUTS 2
FRZZZExtra-Regio NUTS 3

HORVÁTORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
HR
HR0Hrvatska
HR02Panonska Hrvatska
HR021Bjelovarsko-bilogorska županija
HR022Virovitičko-podravska županija
HR023Požeško-slavonska županija
HR024Brodsko-posavska županija
HR025Osječko-baranjska županija
HR026Vukovarsko-srijemska županija
HR027Karlovačka županija
HR028Sisačko-moslavačka županija
HR03Jadranska Hrvatska
HR031Primorsko-goranska županija
HR032Ličko-senjska županija
HR033Zadarska županija
HR034Šibensko-kninska županija
HR035Splitsko-dalmatinska županija
HR036Istarska županija
HR037Dubrovačko-neretvanska županija
HR05Grad Zagreb
HR050Grad Zagreb
HR06Sjeverna Hrvatska
HR061Međimurska županija
HR062Varaždinska županija
HR063Koprivničko-križevačka županija
HR064Krapinsko-zagorska županija
HR065Zagrebačka županija
HRZExtra-Regio NUTS 1
HRZZExtra-Regio NUTS 2
HRZZZExtra-Regio NUTS 3

OLASZORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
IT
ITCNord-Ovest
ITC1Piemonte
ITC11Torino
ITC12Vercelli
ITC13Biella
ITC14Verbano-Cusio-Ossola
ITC15Novara
ITC16Cuneo
ITC17Asti
ITC18Alessandria
ITC2Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC20Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC3Liguria
ITC31Imperia
ITC32Savona
ITC33Genova
ITC34La Spezia
ITC4Lombardia
ITC41Varese
ITC42Como
ITC43Lecco
ITC44Sondrio
ITC46Bergamo
ITC47Brescia
ITC48Pavia
ITC49Lodi
ITC4ACremona
ITC4BMantova
ITC4CMilano
ITC4DMonza e della Brianza
ITFSud
ITF1Abruzzo
ITF11L’Aquila
ITF12Teramo
ITF13Pescara
ITF14Chieti
ITF2Molise
ITF21Isernia
ITF22Campobasso
ITF3Campania
ITF31Caserta
ITF32Benevento
ITF33Napoli
ITF34Avellino
ITF35Salerno
ITF4Puglia
ITF43Taranto
ITF44Brindisi
ITF45Lecce
ITF46Foggia
ITF47Bari
ITF48Barletta-Andria-Trani
ITF5Basilicata
ITF51Potenza
ITF52Matera
ITF6Calabria
ITF61Cosenza
ITF62Crotone
ITF63Catanzaro
ITF64Vibo Valentia
ITF65Reggio Calabria
ITGIsole
ITG1Sicilia
ITG11Trapani
ITG12Palermo
ITG13Messina
ITG14Agrigento
ITG15Caltanissetta
ITG16Enna
ITG17Catania
ITG18Ragusa
ITG19Siracusa
ITG2Sardegna
ITG2DSassari
ITG2ENuoro
ITG2FCagliari
ITG2GOristano
ITG2HSud Sardegna
ITHNord-Est
ITH1Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (1)
ITH10Bolzano-Bozen
ITH2Provincia Autonoma di Trento
ITH20Trento
ITH3Veneto
ITH31Verona
ITH32Vicenza
ITH33Belluno
ITH34Treviso
ITH35Venezia
ITH36Padova
ITH37Rovigo
ITH4Friuli-Venezia Giulia
ITH41Pordenone
ITH42Udine
ITH43Gorizia
ITH44Trieste
ITH5Emilia-Romagna
ITH51Piacenza
ITH52Parma
ITH53Reggio nell’Emilia
ITH54Modena
ITH55Bologna
ITH56Ferrara
ITH57Ravenna
ITH58Forlì-Cesena
ITH59Rimini
ITICentro (IT)
ITI1Toscana
ITI11Massa-Carrara
ITI12Lucca
ITI13Pistoia
ITI14Firenze
ITI15Prato
ITI16Livorno
ITI17Pisa
ITI18Arezzo
ITI19Siena
ITI1AGrosseto
ITI2Umbria
ITI21Perugia
ITI22Terni
ITI3Marche
ITI31Pesaro e Urbino
ITI32Ancona
ITI33Macerata
ITI34Ascoli Piceno
ITI35Fermo
ITI4Lazio
ITI41Viterbo
ITI42Rieti
ITI43Roma
ITI44Latina
ITI45Frosinone
ITZExtra-Regio NUTS 1
ITZZExtra-Regio NUTS 2
ITZZZExtra-Regio NUTS 3
(1)
A Provincia Autonoma Bolzano/Bozen és a Provincia Autonoma Trento alkotják a Trentino-Alto Adige/Südtirol régiót.

CIPRUS

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
CY
CY0Κύπρος
CY00Κύπρος
CY000Κύπρος
CYZExtra-Regio NUTS 1
CYZZExtra-Regio NUTS 2
CYZZZExtra-Regio NUTS 3

LETTORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
LV
LV0Latvija
LV00Latvija
LV005Latgale
LV009Zemgale
LV00ARīga
LV00BKurzeme
LV00CVidzeme
LVZExtra-Regio NUTS 1
LVZZExtra-Regio NUTS 2
LVZZZExtra-Regio NUTS 3

LITVÁNIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
LT
LT0Lietuva
LT01Sostinės regionas
LT011Vilniaus apskritis
LT02Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
LT021Alytaus apskritis
LT022Kauno apskritis
LT023Klaipėdos apskritis
LT024Marijampolės apskritis
LT025Panevėžio apskritis
LT026Šiaulių apskritis
LT027Tauragės apskritis
LT028Telšių apskritis
LT029Utenos apskritis
LTZExtra-Regio NUTS 1
LTZZExtra-Regio NUTS 2
LTZZZExtra-Regio NUTS 3

LUXEMBURG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
LU
LU0Luxembourg
LU00Luxembourg
LU000Luxembourg
LUZExtra-Regio NUTS 1
LUZZExtra-Regio NUTS 2
LUZZZExtra-Regio NUTS 3

MAGYARORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
HU
HU1Közép-Magyarország
HU11Budapest
HU110Budapest
HU12Pest
HU120Pest
HU2Dunántúl
HU21Közép-Dunántúl
HU211Fejér
HU212Komárom-Esztergom
HU213Veszprém
HU22Nyugat-Dunántúl
HU221Győr-Moson-Sopron
HU222Vas
HU223Zala
HU23Dél-Dunántúl
HU231Baranya
HU232Somogy
HU233Tolna
HU3Alföld és Észak
HU31Észak-Magyarország
HU311Borsod-Abaúj-Zemplén
HU312Heves
HU313Nógrád
HU32Észak-Alföld
HU321Hajdú-Bihar
HU322Jász-Nagykun-Szolnok
HU323Szabolcs-Szatmár-Bereg
HU33Dél-Alföld
HU331Bács-Kiskun
HU332Békés
HU333Csongrád-Csanád
HUZExtra-Regio NUTS 1
HUZZExtra-Regio NUTS 2
HUZZZExtra-Regio NUTS 3

MÁLTA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
MT
MT0Malta
MT00Malta
MT001Malta
MT002Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna
MTZExtra-Regio NUTS 1
MTZZExtra-Regio NUTS 2
MTZZZExtra-Regio NUTS 3

HOLLANDIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
NL
NL1Noord-Nederland
NL11Groningen
NL112Delfzijl en omgeving
NL114Oost-Groningen
NL115Overig Groningen
NL12Friesland (NL)
NL126Zuidoost-Friesland
NL127Noord-Friesland
NL128Zuidwest-Friesland
NL13Drenthe
NL131Noord-Drenthe
NL132Zuidoost-Drenthe
NL133Zuidwest-Drenthe
NL2Oost-Nederland
NL21Overijssel
NL211Noord-Overijssel
NL212Zuidwest-Overijssel
NL213Twente
NL22Gelderland
NL221Veluwe
NL224Zuidwest-Gelderland
NL225Achterhoek
NL226Arnhem/Nijmegen
NL23Flevoland
NL230Flevoland
NL3West-Nederland
NL32Noord-Holland
NL321Kop van Noord-Holland
NL323IJmond
NL325Zaanstreek
NL327Het Gooi en Vechtstreek
NL328Alkmaar en omgeving
NL32AAgglomeratie Haarlem
NL32BGroot-Amsterdam
NL34Zeeland
NL341Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342Overig Zeeland
NL35Utrecht
NL350Utrecht
NL36Zuid-Holland
NL361Agglomeratie ’s-Gravenhage
NL362Delft en Westland
NL363Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NL364Zuidoost-Zuid-Holland
NL365Oost-Zuid-Holland
NL366Groot-Rijnmond
NL4Zuid-Nederland
NL41Noord-Brabant
NL411West-Noord-Brabant
NL414Zuidoost-Noord-Brabant
NL415Midden-Noord-Brabant
NL416Noordoost-Noord-Brabant
NL42Limburg (NL)
NL421Noord-Limburg
NL422Midden-Limburg
NL423Zuid-Limburg
NLZExtra-Regio NUTS 1
NLZZExtra-Regio NUTS 2
NLZZZExtra-Regio NUTS 3

AUSZTRIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
AT
AT1Ostösterreich
AT11Burgenland
AT111Mittelburgenland
AT112Nordburgenland
AT113Südburgenland
AT12Niederösterreich
AT121Mostviertel-Eisenwurzen
AT122Niederösterreich-Süd
AT123Sankt Pölten
AT124Waldviertel
AT125Weinviertel
AT126Wiener Umland/Nordteil
AT127Wiener Umland/Südteil
AT13Wien
AT130Wien
AT2Südösterreich
AT21Kärnten
AT211Klagenfurt-Villach
AT212Oberkärnten
AT213Unterkärnten
AT22Steiermark
AT221Graz
AT222Liezen
AT223Östliche Obersteiermark
AT224Oststeiermark
AT225West- und Südsteiermark
AT226Westliche Obersteiermark
AT3Westösterreich
AT31Oberösterreich
AT311Innviertel
AT312Linz-Wels
AT313Mühlviertel
AT314Steyr-Kirchdorf
AT315Traunviertel
AT32Salzburg
AT321Lungau
AT322Pinzgau-Pongau
AT323Salzburg und Umgebung
AT33Tirol
AT331Außerfern
AT332Innsbruck
AT333Osttirol
AT334Tiroler Oberland
AT335Tiroler Unterland
AT34Vorarlberg
AT341Bludenz-Bregenzer Wald
AT342Rheintal-Bodenseegebiet
ATZExtra-Regio NUTS 1
ATZZExtra-Regio NUTS 2
ATZZZExtra-Regio NUTS 3

LENGYELORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
PL
PL2Makroregion południowy
PL21Małopolskie
PL213Miasto Kraków
PL214Krakowski
PL217Tarnowski
PL218Nowosądecki
PL219Nowotarski
PL21AOświęcimski
PL22Śląskie
PL224Częstochowski
PL225Bielski
PL227Rybnicki
PL228Bytomski
PL229Gliwicki
PL22AKatowicki
PL22BSosnowiecki
PL22CTyski
PL4Makroregion północno-zachodni
PL41Wielkopolskie
PL411Pilski
PL414Koniński
PL415Miasto Poznań
PL416Kaliski
PL417Leszczyński
PL418Poznański
PL42Zachodniopomorskie
PL424Miasto Szczecin
PL426Koszaliński
PL427Szczecinecko-pyrzycki
PL428Szczeciński
PL43Lubuskie
PL431Gorzowski
PL432Zielonogórski
PL5Makroregion południowo-zachodni
PL51Dolnośląskie
PL514Miasto Wrocław
PL515Jeleniogórski
PL516Legnicko-głogowski
PL517Wałbrzyski
PL518Wrocławski
PL52Opolskie
PL523Nyski
PL524Opolski
PL6Makroregion północny
PL61Kujawsko-pomorskie
PL613Bydgosko-toruński
PL616Grudziądzki
PL617Inowrocławski
PL618Świecki
PL619Włocławski
PL62Warmińsko-mazurskie
PL621Elbląski
PL622Olsztyński
PL623Ełcki
PL63Pomorskie
PL633Trójmiejski
PL634Gdański
PL636Słupski
PL637Chojnicki
PL638Starogardzki
PL7Makroregion centralny
PL71Łódzkie
PL711Miasto Łódź
PL712Łódzki
PL713Piotrkowski
PL714Sieradzki
PL715Skierniewicki
PL72Świętokrzyskie
PL721Kielecki
PL722Sandomiersko-jędrzejowski
PL8Makroregion wschodni
PL81Lubelskie
PL811Bialski
PL812Chełmsko-zamojski
PL814Lubelski
PL815Puławski
PL82Podkarpackie
PL821Krośnieński
PL822Przemyski
PL823Rzeszowski
PL824Tarnobrzeski
PL84Podlaskie
PL841Białostocki
PL842Łomżyński
PL843Suwalski
PL9Makroregion województwo mazowieckie
PL91Warszawski stołeczny
PL911Miasto Warszawa
PL912Warszawski wschodni
PL913Warszawski zachodni
PL92Mazowiecki regionalny
PL921Radomski
PL922Ciechanowski
PL923Płocki
PL924Ostrołęcki
PL925Siedlecki
PL926Żyrardowski
PLZExtra-Regio NUTS 1
PLZZExtra-Regio NUTS 2
PLZZZExtra-Regio NUTS 3

PORTUGÁLIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
PT
PT1Continente
PT11Norte
PT111Alto Minho
PT112Cávado
PT119Ave
PT11AÁrea Metropolitana do Porto
PT11BAlto Tâmega e Barroso
PT11CTâmega e Sousa
PT11DDouro
PT11ETerras de Trás-os-Montes
PT15Algarve
PT150Algarve
PT19Centro (PT)
PT191Região de Aveiro
PT192Região de Coimbra
PT193Região de Leiria
PT194Viseu Dão Lafões
PT195Beira Baixa
PT196Beiras e Serra da Estrela
PT1AGrande Lisboa
PT1A0Grande Lisboa
PT1BPenínsula de Setúbal
PT1B0Península de Setúbal
PT1CAlentejo
PT1C1Alentejo Litoral
PT1C2Baixo Alentejo
PT1C3Alto Alentejo
PT1C4Alentejo Central
PT1DOeste e Vale do Tejo
PT1D1Oeste
PT1D2Médio Tejo
PT1D3Lezíria do Tejo
PT2Região Autónoma dos Açores
PT20Região Autónoma dos Açores
PT200Região Autónoma dos Açores
PT3Região Autónoma da Madeira
PT30Região Autónoma da Madeira
PT300Região Autónoma da Madeira
PTZExtra-Regio NUTS 1
PTZZExtra-Regio NUTS 2
PTZZZExtra-Regio NUTS 3

ROMÁNIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
RO
RO1Macroregiunea Unu
RO11Nord-Vest
RO111Bihor
RO112Bistrița-Năsăud
RO113Cluj
RO114Maramureș
RO115Satu Mare
RO116Sălaj
RO12Centru
RO121Alba
RO122Brașov
RO123Covasna
RO124Harghita
RO125Mureș
RO126Sibiu
RO2Macroregiunea Doi
RO21Nord-Est
RO211Bacău
RO212Botoșani
RO213Iași
RO214Neamț
RO215Suceava
RO216Vaslui
RO22Sud-Est
RO221Brăila
RO222Buzău
RO223Constanța
RO224Galați
RO225Tulcea
RO226Vrancea
RO3Macroregiunea Trei
RO31Sud-Muntenia
RO311Argeș
RO312Călărași
RO313Dâmbovița
RO314Giurgiu
RO315Ialomița
RO316Prahova
RO317Teleorman
RO32București-Ilfov
RO321București
RO322Ilfov
RO4Macroregiunea Patru
RO41Sud-Vest Oltenia
RO411Dolj
RO412Gorj
RO413Mehedinți
RO414Olt
RO415Vâlcea
RO42Vest
RO421Arad
RO422Caraș-Severin
RO423Hunedoara
RO424Timiș
ROZExtra-Regio NUTS 1
ROZZExtra-Regio NUTS 2
ROZZZExtra-Regio NUTS 3

SZLOVÉNIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
SI
SI0Slovenija
SI03Vzhodna Slovenija
SI031Pomurska
SI032Podravska
SI033Koroška
SI034Savinjska
SI035Zasavska
SI036Posavska
SI037Jugovzhodna Slovenija
SI038Primorsko-notranjska
SI04Zahodna Slovenija
SI041Osrednjeslovenska
SI042Gorenjska
SI043Goriška
SI044Obalno-kraška
SIZExtra-Regio NUTS 1
SIZZExtra-Regio NUTS 2
SIZZZExtra-Regio NUTS 3

SZLOVÁKIA

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
SK
SK0Slovensko
SK01Bratislavský kraj
SK010Bratislavský kraj
SK02Západné Slovensko
SK021Trnavský kraj
SK022Trenčiansky kraj
SK023Nitriansky kraj
SK03Stredné Slovensko
SK031Žilinský kraj
SK032Banskobystrický kraj
SK04Východné Slovensko
SK041Prešovský kraj
SK042Košický kraj
SKZExtra-Regio NUTS 1
SKZZExtra-Regio NUTS 2
SKZZZExtra-Regio NUTS 3

FINNORSZÁG

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
FI
FI1Manner-Suomi
FI19Länsi-Suomi
FI196Satakunta
FI198Keski-Suomi
FI199Etelä-Pohjanmaa
FI19APohjanmaa
FI19BPirkanmaa
FI1BHelsinki-Uusimaa
FI1B1Helsinki-Uusimaa
FI1CEtelä-Suomi
FI1C1Varsinais-Suomi
FI1C2Kanta-Häme
FI1C5Etelä-Karjala
FI1C6Päijät-Häme
FI1C7Kymenlaakso
FI1DPohjois- ja Itä-Suomi
FI1D5Keski-Pohjanmaa
FI1D7Lappi
FI1D8Kainuu
FI1D9Pohjois-Pohjanmaa
FI1DAEtelä-Savo
FI1DBPohjois-Savo
FI1DCPohjois-Karjala
FI2Åland
FI20Åland
FI200Åland
FIZExtra-Regio NUTS 1
FIZZExtra-Regio NUTS 2
FIZZZExtra-Regio NUTS 3

SWEDEN

KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
SE
SE1Östra Sverige
SE11Stockholm
SE110Stockholms län
SE12Östra Mellansverige
SE121Uppsala län
SE122Södermanlands län
SE123Östergötlands län
SE124Örebro län
SE125Västmanlands län
SE2Södra Sverige
SE21Småland med öarna
SE211Jönköpings län
SE212Kronobergs län
SE213Kalmar län
SE214Gotlands län
SE22Sydsverige
SE221Blekinge län
SE224Skåne län
SE23Västsverige
SE231Hallands län
SE232Västra Götalands län
SE3Norra Sverige
SE31Norra Mellansverige
SE311Värmlands län
SE312Dalarnas län
SE313Gävleborgs län
SE32Mellersta Norrland
SE321Västernorrlands län
SE322Jämtlands län
SE33Övre Norrland
SE331Västerbottens län
SE332Norrbottens län
SEZExtra-Regio NUTS 1
SEZZExtra-Regio NUTS 2
SEZZZExtra-Regio NUTS 3

II. MELLÉKLET

Meglévő közigazgatási egységek

NUTS 1. szint: Belgium esetében "Gewesten/Régions", Németország esetében "Länder", Franciaország esetében "Régions" és Portugália esetében "Continente", "Região Autónoma dos Açores" és "Região Autónoma da Madeira".

NUTS 2. szint: Belgium esetében "Provincies/Provinces", Dánia estében "Regioner", Görögország estében "Περιφέρειες (Periferies)", Spanyolország esetében "Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas", Olaszország esetében "Regioni", Hollandia esetében "Provincies", Ausztria esetében "Länder" és Lengyelország esetében "Województwa".

NUTS 3. szint: Belgium esetében "Arrondissementen/Arrondissements", Bulgária esetében "Области (Oblasti)", Csehország esetében "Kraje", Németország esetében "Kreise, kreisfreie Städte", Spanyolország esetében "Provincias, Consejos insulares" és "Cabildos", Franciaország esetében "Départements", Horvátország esetében "Županije", Olaszország esetében "Province" és "Città Metropolitane", Litvánia esetében "Apskritys", Magyarország esetében "Megyék", Portugália esetében "Entidades Intermunicipais", "Região Autónoma dos Açores" és "Região Autónoma da Madeira", Románia esetében "Județe", Szlovákia esetében "Kraje", Finnország esetében "Maakunnat/Landskap" és Svédország esetében "Län".

III. MELLÉKLET

Helyi közigazgatási egységek

Belgium esetében "Gemeenten/Communes", Bulgária esetében "Общини (Obstini)", Csehország esetében "Obce", Dánia esetében "Kommuner", Németország esetében "Gemeinden", Észtország esetében "Linn, vald", Görögország esetében "Δήμοι (Dimoi)", Spanyolország esetében "Municipios", Franciaország esetében "Communes", Horvátország esetében "Gradovi, općine", Írország esetében "Local Electoral Areas", Olaszország esetében "Comuni", Ciprus esetében "Δήμοι, κοινότητες (Dimoi, koinotites)", Lettország esetében "Valstspilsētas, novadi", Litvánia esetében "Savivaldybės", Luxemburg esetében "Communes", Magyarország esetében "Települések", Málta esetében "Localities", Hollandia esetében "Gemeenten", Ausztria esetében "Gemeinden", Lengyelország esetében "Gminy", Portugália esetében "Freguesias", Románia esetében "Municipii, Orașe" és "Comune", Szlovénia esetében "Občine", Szlovákia esetében "Obce", Finnország esetében "Kunnat/Kommuner" és Svédország esetében "Kommuner".

( 1 ) A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1059&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1059-20240101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1059-20240101&locale=hu

Tartalomjegyzék