32009L0097[1]

A Bizottság 2009/97/EK irányelve ( 2009. augusztus 3.) a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/97/EK IRÁNYELVE

(2009. augusztus 3.)

a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/90/EK (3) és a 2003/91/EK irányelvek (4) elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelvek előírják, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásai alkalmazandók.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/90/EK irányelvhez iránymutatásokat kell csatolni azon új fajok tekintetében, amelyeket nemrég vettek fel a fajoknak a 66/401/EGK (5) és 66/402/EGK (6) tanácsi irányelvek által szabályozott jegyzékére.

(4) A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletének A. részében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2003/91/EK irányelv mellékleteinek helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében foglalt szöveg lép.

3. cikk

A 2010. január 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelveknek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

4. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamoknak e rendelkezéseket 2010. január 1-jétől kell alkalmazniuk.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(3) HL L 254., 2003.10.8., 7. o.

(4) HL L 254., 2003.10.8., 11. o.

(5) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(6) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Pisum sativum L.Takarmányborsó2003.11.6-i TP 7/1
Vicia faba L.Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
Brassica napus L.Káposztarepce2004.3.25-i TP 36/1
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i TP 81/1
Linum usitatissimum L.Len/olajlen2007.3.21-i TP 57/1
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i TP 20/1
Avena sativa L. (továbbá A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zab2003.11.6-i TP 20/1
Hordeum vulgare L.Árpa2003.11.6-i TP 19/2
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i TP 16/1
Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i TP 58/1
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek2007.1.22-i TP 121/2
Triticum aestivum L.Búza2008.6.23-i TP 3/4
Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i TP 120/2
Zea mays L.Kukorica2001.11.15-i TP 2/2
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-i TP 23/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3
Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca ovina L.Juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKrajina – csenkesz2006.4.5-i TG/67/5
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2006.4.5-i TG/4/8
Lolium perenne L.Évelő perje2006.4.5-i TG/4/8
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2006.4.5-i TG/4/8
Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Phleum pratense L.Gumós komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6
Lupinus albus L.Fehér csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa2001.4.4-i TG/89/6
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce2002.4.17-i TG/185/3
Carthamus tinctorius L.Pórsáfrány1990.10.12-i TG/134/3
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3
Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-i TG/80/6
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UVOP honlapján (www.upov.int).

B. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa csoport)Vöröshagyma2009.4.1-i TP 46/2
Allium cepa L. (Aggregatum csoport)Salottahagyma2009.4.1-i TP 46/2
Allium porrum L.Póréhagyma2009.4.1-i TP 85/2
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2009.4.1-i TP 198/1
Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1
Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát is2009.4.1-i TP 60/1
Brassica oleracea L.Karfiol2001.11.15-i TP 45/1
Brassica oleracea L.Brokkoli, vagy Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2
Brassica oleracea L.Kelbimbó2005.12.1-i TP 54/2
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-i TP 48/2
Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1
Capsicum annuum L.Chili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-i TP 118/2
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-i TP 172/2
Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2005.3.25-i TP 173/1
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2007.3.21-i TP 142/1
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP 61/2
Cucurbita pepo L.Cukkini2004.3.25-i TP 119/1
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1
Lactuca sativa L.Fejes saláta2009.4.1-i TP 13/4
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1
Phaseolus coccineus L.Futóbab2007.3.21-i TP 9/1
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2009.4.1-i TP 12/3
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2003.11.6-i TP 7/1
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcs2008.3.13-i TP 117/1
Spinacia oleracea L.Paraj2008.3.13-i TP 55/2
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2
Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica és pattogatni való kukorica2001.11.15-i TP 2/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma1998.4.1-i TG/161/3
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10
Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikória1996.10.18-i TG/154/3
Cucurbita maxima DuchesneSütőtök2007.3.28-i TG/155/4
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér1988.10.21-i TG/116/3

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0097 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0097&locale=hu

Tartalomjegyzék