32007R1100[1]

A Tanács 1100/2007/EK rendelete ( 2007. szeptember 18. ) az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

A TANÁCS 1100/2007/EK RENDELETE

(2007. szeptember 18.)

az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Tanács 2004. július 19-én következtetéseket fogadott el a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, az európai angolna szabályozására irányuló közösségi cselekvési terv kidolgozásáról szóló, 2003. október 1-jei bizottsági közleményről, melyben felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az európai angolnaállomány hosszú távú szabályozására.

(2) Az Európai Parlament 2005. november 15-én állásfoglalást fogadott el, melyben a Bizottságot egy, az európai angolnaállomány helyreállításáról szóló rendeletjavaslat haladéktalan benyújtására szólította fel.

(3) A Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsnak (ICES) az európai angolnával kapcsolatos legutóbbi tudományos szakvéleménye szerint az állomány kívül esik a biztonságos biológiai határokon, és a jelenlegi halászat nem fenntartható. Az ICES az egész európai angolnaállományra vonatkozó helyreállítási terv sürgős kidolgozását, továbbá a halászatot vagy az állományt érintő kiaknázásnak és egyéb emberi tevékenységeknek a lehető legnagyobb mértékű csökkentését javasolja.

(4) A Közösségen belüli eltérő adottságok és szükségletek különböző, egyedi megoldásokat tesznek szükségessé. Ezt a különbözőséget figyelembe kell venni azoknak az intézkedéseknek a tervezésekor és végrehajtásakor, amelyek az európai angolnaállomány védelmét és fenntartható felhasználását biztosítják. A döntéseket a lehető legközelebb kell meghozni azokhoz a helyekhez, ahol az angolnahalászat folyik. A tagállami intézkedéseknek elsőbbséget kell biztosítani a regionális és helyi feltételekhez igazított angolnagazdálkodási tervek megalkotása révén.

(5) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) célja többek között annak a vízi környezetnek a védelme, megőrzése és javítása, amelyben az angolna életciklusa egy részét tölti; az e rendelet és az említett irányelvek értelmében meghozott intézkedéseknek pedig összehangoltnak és következetesnek kell lenniük. Az angolnagazdálkodási terveknek különösen ki kell terjedniük a 2000/60/EK irányelvvel összhangban meghatározott vízgyűjtőkre.

(6) Az európai angolnaállomány helyreállítását szolgáló intézkedések eredményessége a közösségi, tagállami, helyi és regionális szintű szoros együttműködésen és egységes fellépésen, valamint az érintett közszektorok tájékoztatásán, a velük folytatott konzultációkon és részvételükön múlik. Ennek érdekében az Európai Halászati Alapból származó támogatás hozzájárulhat az angolnagazdálkodási tervek hatékony végrehajtásához.

(7) Amennyiben egy tagállam nemzeti felségterületéhez tartozó vízgyűjtőket nem lehet az európai angolna természetes élőhelyeiként azonosítani és meghatározni, úgy ez a tagállam mentesülhet az angolnagazdálkodási terv elkészítésének kötelezettsége alól.

(8) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az angolnaállomány-helyreállítási intézkedések hatékonysága és méltányossága, a tagállamoknak meg kell határozniuk a meghozni kívánt intézkedéseket és a lefedni kívánt területeket, ezt az információt széles körben ismertté kell tenni, továbbá értékelni kell az intézkedések hatékonyságát.

(9) Az angolnagazdálkodási terveket a Bizottság hagyja jóvá a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) műszaki és tudományos értékelése alapján.

(10) Azon vízgyűjtők tekintetében, ahol az angolnákra hatással lévő halászati és egyéb emberi tevékenységek határokon átívelő következményekkel járhatnak, valamennyi programot és intézkedést az érintett vízgyűjtő egészére nézve kell összehangolni. Ez az összehangolás azonban nem akadályozhatja meg az angolnagazdálkodási tervek nemzeti részének gyors bevezetését. A Közösség határain átnyúló vízgyűjtők esetében a Közösségnek törekednie kell arra, hogy biztosítsa az érintett harmadik országokkal való megfelelő koordinációt.

(11) Mind a közösségi, mind a Közösségen kívüli határokon átívelő koordináció keretében külön figyelmet kell szentelni a Balti-tengernek és a 2000/60/EK irányelv hatályán kívül eső európai part menti vizeknek. Mindazonáltal e koordináció szükségessége nem akadályozhatja a tagállamokat sürgősségi intézkedések meghozatalában.

(12) Ennélfogva az angolnagazdálkodási terv részeként olyan különleges intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek az európai vizekben szabadon engedett 12 cm-nél rövidebb angolnák számának növelését, valamint a 20 cm-nél rövidebb angolnák állománypótlási célú újratelepítését célozzák.

(13) 2013. július 31-ig el kell érni azt, hogy az évente kifogott 12 cm-nél rövidebb angolnák 60 %-a állománypótlásra legyen fenntartva. A 12 cm-nél rövidebb angolnák piaci árának alakulását évente figyelemmel kell kísérni. Abban az esetben, ha tagállamok által meghatározott angolnás vízgyűjtőkben az állománypótlásra használt 12 cm-nél rövidebb angolnák átlagos piaci ára jelentősen csökken az egyéb célokra használt 12 cm-nél rövidebb angolnák árához képest, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy olyan megfelelő intézkedéseket hozzon, amelyek kiterjedhetnek a 12 cm-nél rövidebb, állománypótlásra fenntartott angolnák százalékos arányának ideiglenes csökkentésére.

(14) A tagállamok által az angolna természetes élőhelyeként meghatározott angolnás vízgyűjtők határvonalától a tengerig tartó közösségi vizekben kifogott angolnamennyiséget fokozatosan csökkenteni kell a halászati erőkifejtésnek vagy a fogásoknak a 2004-2006 közötti átlagos erőkifejtéshez vagy fogásokhoz viszonyítva legalább 50 %-kal való csökkentése révén.

(15) A tagállamok által benyújtandó információ alapján a Bizottság jelentést készít az angolnagazdálkodási tervek végrehajtásának eredményeiről, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz olyan megfelelő intézkedésekre, amelyek segítségével az európai angolnaállomány nagy valószínűséggel helyreáll.

(16) A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (4) összhangban a tagállamok a körülményekhez és a belvízi halászatra már alkalmazandó jogi kerethez igazított ellenőrző és nyomonkövetési rendszert állítanak fel. Ezzel összefüggésben a tagállamok bizonyos, kereskedelmi és szabadidős halászati tevékenységekre vonatkozó információkkal és becslésekkel szolgálnak - amennyiben szükséges - az angolnagazdálkodási tervek jelentéseinek és értékelésének, valamint az ellenőrző és végrehajtó intézkedések alátámasztására. A tagállamok intézkedéseket hoznak továbbá az angolnabehozatal és -kivitel ellenőrzésének és végrehajtásának biztosítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet az Anguilla anguilla fajhoz tartozó, a közösségi vizekben, a part menti lagúnákban, valamint az ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX övezethez tartozó tengerekbe vagy a Földközi-tengerbe ömlő, a tagállamok területén lévő folyókban, azok torkolataiban, továbbá az e folyókkal érintkező szárazföldi vizekben élő európai angolnaállomány védelmére és fenntartható felhasználására szolgáló keretrendszert állapítja meg.

(2) A Fekete-tengert és a hozzá tartozó folyórendszereket illetően a Bizottság a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (5) 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottsággal való konzultációt követően 2007. december 31-ig határoz arról, hogy ezek a vizek e rendelet 3. cikke értelmében az európai angolna természetes élőhelyét alkotják-e.

(3) Az e rendelet szerinti intézkedéseket a 92/43/EGK irányelv, valamint a 2000/60/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül kell elfogadni és végrehajtani.

2. cikk

Angolnagazdálkodási tervek készítése

(1) A tagállamok megállapítják és meghatározzák a nemzeti felségterületükhöz tartozó, az európai angolna természetes élőhelyeit ("angolnás vízgyűjtők") alkotó egyes vízgyűjtőket, amelyek tengeri vizeket is magukban foglalhatnak. Kellően alátámasztott esetben a tagállamok teljes nemzeti felségterületüket vagy egy teljes, már létező regionális közigazgatási egységet is egyetlen angolnás vízgyűjtőként jelölhetnek meg.

(2) Az angolnás vízgyűjtők meghatározásakor a tagállamok a lehető legteljesebb mértékben tekintetbe veszik a 2000/60/EK irányelv 3. cikkében említett közigazgatási megállapodásokat.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi angolnás vízgyűjtőre vonatkozóan angolnagazdálkodási tervet készítenek.

(4) Az angolnagazdálkodási terveknek az emberi beavatkozás okozta elhullás csökkentésére kell irányulniuk annak érdekében, hogy az ezüstangolna biomasszájának legalább akkora része nagy valószínűséggel visszajusson a tengerbe, amely a legpontosabb becslések alapján az emberi beavatkozások nélkül a tengerbe visszajutó állomány 40 %-ának felel meg. Az angolnagazdálkodási terv e cél hosszú távú elérése érdekében készül.

(5) A tengerbe történő visszajutás célszintjét a minden egyes angolnás vízgyűjtőre a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével az alábbi három módszer valamelyikének segítségével kell meghatározni:

a) az 1980 előtt a legmegfelelőbb időszakban gyűjtött adatok felhasználása, amennyiben ezek kellő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre;

b) az emberi beavatkozás okozta elhullástól mentes potenciális angolnaszaporulat élőhely alapú értékelése;

c) hasonló folyórendszerek ökológiai és vízrajzi jellemzőivel való összevetés.

(6) Minden angolnagazdálkodási tervnek tartalmaznia kell az angolnás vízgyűjtőben fellelhető angolnaállomány jelenlegi helyzetének leírását és elemzését, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott visszajutási célszinthez kell viszonyítaniuk.

(7) Az egyes angolnagazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell a (4) bekezdésben megállapított célkitűzés elérését, valamint a teljesítés nyomon követését és ellenőrzését célzó intézkedéseket. A tagállamok ezen eszközöket a helyi és regionális feltételeknek megfelelően határozhatják meg.

(8) A gazdálkodási tervek - többek között - a következő intézkedéseket tartalmazhatják:

- a kereskedelmi halászati tevékenység csökkentése,

- a szabadidős halászat korlátozása,

- állománypótlási célú intézkedések,

- strukturális intézkedések a folyók átjárhatóvá tétele és a folyami élőhelyek javítása céljából, más környezetvédelmi intézkedések kíséretében,

- az ezüstangolnák szárazföldi vizekből olyan vizekbe történő átszállítása, amelyből szabadon visszajuthatnak a Sargasso-tengerbe,

- ragadozók elleni küzdelem,

- vízerőművek turbináinak időleges leállítása,

- az akvakultúrával kapcsolatos intézkedések.

(9) Minden angolnagazdálkodási tervnek tartalmazniuk kell továbbá a (4) bekezdésben meghatározott visszajutási célszint elérésére vonatkozó - fokozatos megközelítés szerinti és a várható populációnövekedési szint függvényében meghatározott - ütemtervet; illetve tartalmaznia kell az angolnagazdálkodási terv alkalmazásának első évétől kezdődően alkalmazandó intézkedéseket is.

(10) Az angolnagazdálkodási tervben az egyes tagállamok a lehető leghamarabb megfelelő intézkedéseket hajtanak végre a halászat körén kívül eső tényezők - többek között a vízerőmű-turbinák, a szivattyúk vagy a ragadozók - okozta angolnaelhullás csökkentésére, kivéve ha ez a tervcél elérése érdekében nem szükséges.

(11) Minden angolnagazdálkodási tervnek tartalmaznia kell azon ellenőrző és végrehajtó intézkedések leírását, amelyeket a közösségi vizektől eltérő vizeken kell foganatosítani a 10. cikkel összhangban.

(12) Az angolnagazdálkodási tervek az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (6) 24. cikke (1) bekezdésének v. pontjában említett, közösségi védelmi intézkedés keretén belül nemzeti szinten elfogadott gazdálkodási tervnek minősülnek.

3. cikk

Az angolnagazdálkodási terv készítésének kötelezettsége alóli mentesség

(1) A tagállamok mentesülhetnek az angolnagazdálkodási terv készítésének kötelezettsége alól, ha kellően alátámasztják, hogy a területükön fekvő vízgyűjtők vagy tengeri vizek nem alkotják az európai angolna természetes élőhelyét.

(2) A tagállamok legkésőbb 2008. január 1-jéig eljuttatják a Bizottságnak az (1) bekezdéssel összhangban elkészített mentesség iránti kérelmet.

(3) A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság vagy más megfelelő tudományos szerv műszaki és tudományos értékelése alapján a mentesség iránti kérelmeket a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság hagyja jóvá.

(4) Ha a Bizottság jóváhagy egy mentesség iránti kérelmet, a 4. cikk nem alkalmazandó az érintett tagállamra.

4. cikk

Az angolnagazdálkodási tervek közlése

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. december 31-ig eljuttatják a Bizottságnak a 2. cikkel összhangban elkészített angolnagazdálkodási terveket.

(2) Azon tagállamoknak, amelyek 2008. december 31-ig nem nyújtanak be jóváhagyás céljából angolnagazdálkodási tervet a Bizottságnak, az angolnahalászati idény lerövidítése révén vagy egyéb módszerek segítségével a 2004-2006 közötti átlagos erőkifejtéshez viszonyítva legalább 50 %-kal, vagy olyan arányban csökkenteniük kell a halászati erőkifejtésüket, hogy a kifogott angolna mennyiségének a 2004-2006-os időszak fogásainak átlagos szintjéhez képest történő legalább 50 %-os csökkentése biztosítva legyen. E csökkentést 2009. január 1-jétől kezdődően kell végrehajtani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott fogáscsökkentés egészben vagy részben felváltható az emberi beavatkozás okozta elhullás elleni egyéb olyan azonnali intézkedésekkel, amelyek a vándorló ezüstangolnák számában a fogásmennyiség csökkentésének következtében a tengerbe ívásra visszajutó angolnamennyiségnek megfelelő mértékű növekedést eredményeznek.

5. cikk

Az angolnagazdálkodási tervek jóváhagyása és végrehajtása

(1) A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság vagy más megfelelő tudományos szerv műszaki és tudományos értékelése alapján az angolnagazdálkodási terveket a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság hagyja jóvá.

(2) A tagállamok a Bizottság által az (1) bekezdéssel összhangban jóváhagyott angolnagazdálkodási terveket 2009. július 1-jétől vagy az ezen időpontot megelőző lehető legkorábbi időponttól kezdődően hajtják végre.

(3) 2009. július 1-jétől, vagy az angolnagazdálkodási terv ennél korábbi végrehajtási időpontjától kezdődően egész évben engedélyezett az Anguilla anguilla fajhoz tartozó angolna halászata, feltéve hogy a halászati tevékenységek megfelelnek a Bizottság által az (1) bekezdéssel összhangban jóváhagyott angolnagazdálkodási tervben meghatározott előírásoknak és korlátozásoknak.

(4) Azon tagállam, amely legkésőbb 2008. december 31-ig jóváhagyás céljából olyan angolnagazdálkodási tervet nyújtott be a Bizottságnak, amelynek az (1) bekezdéssel összhangban történő jóváhagyása nem lehetséges - az angolnahalászati idény lerövidítése révén vagy egyéb módszerek segítségével -, a 2004-2006 közötti átlagos erőkifejtéshez viszonyítva legalább 50 %-kal, vagy olyan arányban csökkenti a halászati erőkifejtést, hogy a kifogott angolna mennyiségének a 2004-2006-os időszak fogásainak átlagos szintjéhez képest történő legalább 50 %-os csökkentése biztosítva legyen. E csökkentést a terv jóváhagyásának elutasításáról szóló döntést követő három hónapon belül végre kell hajtani.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fogáscsökkentés egészben vagy részben felváltható az emberi beavatkozás okozta elhullás elleni egyéb olyan azonnali intézkedésekkel, amelyek a vándorló ezüstangolnák számában a fogásmennyiség csökkentésének következtében a tengerbe ívásra visszajutó angolnamennyiségnek - megfelelő mértékű növekedést eredményeznek.

(6) Amennyiben a Bizottság egy angolnagazdálkodási tervet nem tudna jóváhagyni, a tagállam a terv jóváhagyásának elutasításáról szóló döntést követő három hónapon belül módosított tervet nyújthat be.

A módosított angolnagazdálkodási terv jóváhagyására az (1) bekezdésben meghatározott eljárás alapján kerül sor. A (4) bekezdésben foglalt fogáscsökkentés végrehajtása nem alkalmazandó, ha a Bizottság jóváhagyja a módosított tervet.

6. cikk

Határokon átívelő angolnagazdálkodási tervek

(1) Az egynél több tagállam területére kiterjedő angolnás vízgyűjtők esetében az érintett tagállamok közös angolnagazdálkodási tervet készítenek.

Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a koordináció következtében lehetetlenné válna a gazdálkodási terv időben történő benyújtása, a tagállamok a vízgyűjtő nemzeti részére vonatkozó gazdálkodási tervet nyújthatnak be.

(2) Ha egy angolnás vízgyűjtő Közösségen kívüli területre nyúlik át, az érintett tagállamok törekednek arra, hogy az angolnagazdálkodási tervet az adott harmadik országokkal együttműködésben készítsék el, továbbá tiszteletben tartják az érintett regionális halászati szervezetek illetékességét. Amennyiben az érdekelt harmadik országok nem vesznek részt az angolnagazdálkodási terv közös kidolgozásában, az érintett tagállamok az angolnás vízgyűjtő területükön lévő részére a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott visszajutási célszint elérésére vonatkozó angolnagazdálkodási tervet nyújthatnak be.

(3) A 2., 4. és 5. cikket értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk (1) és (2) bekezdéseiben említett, határokon átívelő tervekre.

7. cikk

Állománypótlást célzó intézkedések

(1) Ha egy tagállam akár a 2. cikk értelmében kialakított angolnagazdálkodási terv, akár a 4. cikk (2) bekezdésében vagy az 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott halászati erőkifejtés-csökkentés részeként engedélyezi a 12 cm-nél rövidebb angolna halászatát, a területén az egyes évek folyamán a halászati üzemek által kifogott 12 cm-nél rövidebb angolnák legalább 60 %-át fenntartja az ezüstangolnák visszajutási szintjének növelése céljából a tagállamok által a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott angolnás vízgyűjtők állománypótlását célzó értékesítésre.

(2) Az állománypótlási célra fenntartott 60 %-ról a 2. cikk értelmében kialakított angolnagazdálkodási tervben rendelkezni kell. Az angolnagazdálkodási terv alkalmazásának első évében legalább 35 %-kal kell kezdeni, majd évente legalább 5 %-kal növelni kell az arányt. A 60 %-os szintet 2013. július 31-ig kell elérni.

(3) Annak biztosítására, hogy a 12 cm-nél rövidebb kifogott angolnák (2) bekezdésben meghatározott százalékát az állománypótló programokban használják fel, a tagállamoknak megfelelő jelentéstételi rendszert kell kialakítaniuk.

(4) Az angolnák állománypótlási célú áttelepítésének a 2. cikkben meghatározott angolnagazdálkodási terv részét kell képeznie. Az angolnagazdálkodási terveknek meg kell határozniuk az ezüstangolnák visszajutási szintjének növelését célzó állománypótláshoz szükséges 20 cm-nél rövidebb angolnák mennyiségét.

(5) A Bizottság évente jelentést tesz a Tanácsnak a 12 cm-nél rövidebb angolnák piaci árának alakulásáról. E célból az érintett tagállamok megfelelő árfigyelő rendszert hoznak létre, és évente jelentést tesznek a Bizottságnak ezen árakról.

(6) Abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci árának alakulása jelentős csökkenést mutat az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához képest, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket hoz a helyzet kezelésére, amelyek magukban foglalhatják a (2) bekezdésben említett százalékos értékek átmeneti csökkentését.

(7) A Bizottság legkésőbb 2011. július 1-jéig jelentést tesz a Tanácsnak, és értékeli az állománypótlást célzó intézkedéseket, a piaci árak alakulását is beleértve. Az értékelés fényében a Tanács minősített többséggel, a Bizottság javaslatát követően határoz az állománypótlást célzó intézkedések kiegyensúlyozását célzó intézkedéseiről úgy, hogy megvalósuljanak a (2) bekezdésben említett százalékos értékek.

(8) Az állománypótlás az 1198/2006/EK rendelet 38. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül, feltéve hogy:

- ez a 2. cikkel összhangban összeállított angolnagazdálkodási terv része,

- a 20 cm-nél rövidebb angolnákra vonatkozik, valamint

- hozzájárul a 2. cikk (4) bekezdésében említett 40 %-os visszajutási célszint eléréséhez.

8. cikk

A közösségi vizekre vonatkozó intézkedések

(1) Ha egy tagállam közösségi vizeken angolnahalászatot működtet, a 2004-2006 közötti átlagos erőkifejtéshez viszonyítva legalább 50 %-kal, vagy olyan arányban csökkenti a halászati erőkifejtését, hogy a kifogott angolna mennyiségének a 2004-2006-os időszak fogásainak átlagos szintjéhez képest történő legalább 50 %-os csökkentése biztosítva legyen. E csökkentést fokozatosan kell megvalósítani 2009. július 1-jétől kezdődően, egy ötéves időszak első két évében évente 15 %-kal kezdve.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közösségi vizeknek az angolna természetes élőhelyét alkotó - a tagállamok által a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott - angolnás vízgyűjtők határvonalától a tengerig tartó vizek minősülnek.

9. cikk

Jelentéstétel és értékelés

(1) Az egyes tagállamok kezdetben háromévenként tesznek jelentést a Bizottságnak; az első jelentést 2012. június 30-ig kell benyújtani. A jelentéstétel gyakorisága az első három háromévenkénti jelentés benyújtása után hatévente egy alkalomra csökken. A jelentések ismertetik a nyomon követést, a hatékonyságot és az eredményeket és különösen tartalmazzák a következőkre vonatkozó lehető legpontosabb becsléseket:

a) minden egyes tagállamra vonatkozóan a tengerbe ívásra visszajutó ezüstangolna biomasszájának vagy az adott tagállam területét a tenger felé ívási vándorlás részeként elhagyó ezüstangolna biomasszájának a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott visszajutási célszinthez képest számított aránya;

b) az angolnahalászati erőkifejtés évenkénti szintje, valamint a 4. cikk (2) bekezdésének és az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően megvalósított csökkentés;

c) a halászat körén kívül eső tényezők okozta elhullás mértéke, valamint a 2. cikk (10) bekezdésének megfelelően megvalósított csökkentés;

d) a 12 cm-nél rövidebb kifogott angolna mennyisége, és ebből a különböző célokra felhasznált arány.

(2) A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, mellékelve az angolnagazdálkodási tervek végrehajtásának eredményeiről készített statisztikai és tudományos értékelést a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság véleményével együtt.

(3) A Bizottság - a (2) bekezdésben említett jelentés fényében - javaslatot tesz olyan megfelelő intézkedésekre, amelyek segítségével az európai angolnaállomány nagy valószínűséggel helyreáll, a Tanács pedig a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott visszajutási célszint elérése, vagy a 4. cikk (2) bekezdésének és a 5. cikk (4) bekezdésének megfelelő halászati erőkifejtés-csökkentés megvalósítása érdekében minősített többséggel alternatív intézkedésekről határoz.

10. cikk

A közösségi vizektől eltérő vizeken megvalósított ellenőrzés és végrehajtás

(1) A tagállamok a 2847/93/EGK rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő, és a belvízi halászati körülményeikhez és a rájuk már alkalmazandó jogi kerethez igazított ellenőrző és fogást nyomon követő rendszert állítanak fel.

(2) Az ellenőrző és fogást nyomon követő rendszer az angolna természetes élőhelyét alkotó és a tagállamok által a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott angolnás vízgyűjtőkre alkalmazott valamennyi halászatijog-kiosztó rendszer részletes leírását tartalmazza, ideértve a magántulajdonú vizeket is.

11. cikk

A halászati tevékenységekre vonatkozó információk

(1) 2009. január 1-jéig minden egyes tagállam összeállítja a kereskedelmi célú halászati tevékenységekre vonatkozó alábbi információkat:

- a 8. cikknek megfelelően a közösségi vizeken angolnahalászati engedéllyel rendelkező és a tagállam lobogója alatt hajózó valamennyi halászhajó jegyzéke, a hajó teljes hosszára tekintet nélkül,

- a tagállamok által a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az angolna természetes élőhelyét alkotó angolnás vízgyűjtőkben angolnahalászati engedéllyel rendelkező valamennyi halászhajó, kereskedelmi jogalany vagy halász jegyzéke,

- az angolna első forgalomba hozatalára tagállami engedéllyel rendelkező árverési központok vagy egyéb szervek, illetve személyek jegyzéke.

(2) A tagállamok rendszeres becslést készítenek a hobbihalászok számáról és az általuk kifogott angolnamennyiségről.

(3) A tagállamok a Bizottság kérésére az (1) és (2) bekezdésben meghatározott információkat átadják a Bizottságnak.

12. cikk

Az angolnabehozatal és -kivitel ellenőrzése és végrehajtása

Legkésőbb 2009. július 1-jéig a tagállamok:

- megteszik a szükséges intézkedéseket a területükre behozott vagy onnan kivitt összes élőangolna eredetének beazonosítására és nyomonkövethetőségének szavatolására,

- meghatározzák, hogy a közösségi területen kifogott és a területükről kivitt angolnát a közösségi védőintézkedésekkel összhangban lévő módon fogták-e ki,

- intézkedéseket foganatosítanak annak meghatározása érdekében, hogy a bármely releváns területi halászati szervezet vizein kifogott és a területükre bevitt angolnát a szóban forgó területi halászati szervezet által elfogadott szabályoknak megfelelően fogták-e ki.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PEREIRA

(1) 2006. május 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 327., 2000.12.22., 1. o. A 2455/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o. Helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(6) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1100&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.