32020R0182[1]

A Bizottság (EU) 2020/182 végrehajtási rendelete (2020. január 14.) a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/182 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. január 14.)

a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére, 18. cikke (3) bekezdésére és 22. cikke (4) bekezdésére,

az (EU) 2017/2397 irányelv 33. cikkében említett bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/2397 irányelv meghatározza az Unió belvízi útjain közlekedő vízi járművek üzemeltetését végző személyek képesítéseinek igazolására vonatkozó feltételeket és eljárásokat. Az igazolás célja a mobilitás elősegítése, a hajózás biztonságának, valamint az emberi élet és a környezet védelmének biztosítása.

(2) Végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében az (EU) 2017/2397 irányelv előírja az uniós képesítő bizonyítványok, a szolgálati könyvek, az uniós képesítő bizonyítványt és a szolgálati könyvet egyben tartalmazó dokumentumok, a hajónaplók és a gyakorlati vizsgabizonyítványok kiállítására szolgáló minták kidolgozását.

(3) Az (EU) 2017/2397 irányelv 34. cikke szerint az e mintákat létrehozó végrehajtási jogi aktusokban a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (a továbbiakban: CESNI) által kidolgozott szabványokra kell hivatkozni, feltéve, hogy a szóban forgó szabványok elérhetők és naprakészek, továbbá hogy ezek a szabványok adott esetben megfelelnek az (EU) 2017/2397 irányelv mellékleteiben meghatározott bármely alkalmazandó követelménynek; és hogy a CESNI döntéshozatali eljárásában bekövetkezett változások nem veszélyeztetik az Unió érdekeit. 2019. október 15-én a CESNI az (EU) 2017/2397 irányelv 34. cikkében meghatározott feltételeket teljes mértékben betartva a belvízi hajózási szakmai képesítések területén alkalmazandó mintákra vonatkozó szabványokat megállapító határozatokat (2) fogadott el.

(4) A 2016-2020 közötti időszakra szóló uniós e-kormányzati cselekvési tervben (3) foglalt ajánlásokkal összhangban az e-kormányzatot a közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és a vállalkozásbarát, határokon átnyúló közigazgatások elősegítésére kell felhasználni. Ezért a hajóvezetők, a cseppfolyósított földgázzal foglalkozó szakemberek és a személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványainak mintáját elektronikus formában is létre kell hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hajóvezetők, a cseppfolyósított földgázzal foglalkozó szakemberek és a személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványai fizikai és elektronikus változatának mintáját az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az uniós képesítő bizonyítványt és a szolgálati könyvet egyben tartalmazó dokumentum mintáját a II. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A gyakorlati vizsgabizonyítványokra vonatkozó mintát a III. melléklet tartalmazza.

4. cikk

A szolgálati könyvekre vonatkozó mintát a IV. melléklet tartalmazza.

5. cikk

A hajónaplókra vonatkozó mintát az V. melléklet tartalmazza.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 345., 2017.12.27., 53. o.

(2) A 2019. február 1 CESNI-határozat, a 2019. február 2 CESNI-határozat, a 2019. február 3 CESNI-határozat, a 2019. február 4 CESNI-határozat és a 2019. február 5 CESNI-határozat.

(3) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016-2020. A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása (COM/2016/0179 final).

I. MELLÉKLET

A HAJÓVEZETŐK, A CSEPPFOLYÓSÍTOTT FÖLDGÁZZAL (LNG) FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK ÉS A SZEMÉLYHAJÓZÁSI SZAKEMBEREK UNIÓS KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNYAINAK MINTÁI

1. A hajóvezetők, a cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó szakemberek és a személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványai elektronikus formájának mintája

A hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványának mintája és a cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó szakemberek vagy személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványának mintája a személyzet tagjának személyi aktájában található PDF/A formátumú dokumentum, amely tartalmazza az adott bizonyítványra vonatkozó és az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 25. cikke (2) bekezdésében említett adatbázisból kinyerhető adatokat. A PDF/A formátumú uniós képesítő bizonyítványnak a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban tartalmaznia kell az adatok eredetének és sértetlenségének ellenőrzését lehetővé tevő biztonsági elemeket.

KÉP HIÁNYZIK

Utasítások a kiállító hatóságok számára

1. A jogosult jelenleg használatos vezetékneve(i)

2. A jogosult jelenleg használatos utóneve(i)

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

3a. Születési idő (nn/hh/éééé)

3b. Születési hely (település)

4. A jogosultnak az (EU) 2017/2397 irányelv 25. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisban szereplő személyzeti azonosító száma (CID)

5. A jogosult fizikai azonosítása elektronikus képfájl alapján

6. A bizonyítvány sorszáma A bizonyítvány sorszáma a következőkből tevődik össze:

- a személyzet tagjának személyzeti azonosító száma (CID);

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

- a kiállító hatóság ERDMS szerinti kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű száma.

7. A bizonyítvány kiállításának időpontja

8. A lejárat időpontja

9. A kiállító hatóság neve

10. Kódolt egyedi engedély(ek): R (radar segítségével történő hajózás); M (hajózás tengeri jellegű belvízi utakon); az egyedi kockázat európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja; C (nagy kötelékek vezetése esetén), a kiállító hatósággal kódolva és az engedély sorszámának feltüntetésével

11. A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások (kód: 01-09-ig, az ES-QIN-nek megfelelően a 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvben (3) foglaltak szerint).

A cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó szakemberek és személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványa esetében a 10. és 11. pontot nem kell alkalmazni.

Az uniós képesítő bizonyítványok vizuális jellemzői

Pantone 290C színkódú, világoskék háttér, A4-es méretben nyomtatható verzió.

2. A hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványa fizikai változatának mintája

(előlap)

KÉP HIÁNYZIK

(hátlap)

KÉP HIÁNYZIK

Utasítások a kiállító hatóságok számára

1. A jogosult jelenleg használatos vezetékneve(i)

2. A jogosult jelenleg használatos utóneve(i)

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

3a. Születési idő (nn/hh/éééé)

3b. Születési hely (település)

4. A jogosultnak az (EU) 2017/2397 irányelv 25. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisban szereplő személyzeti azonosító száma (CID)

5. A jogosult fizikai azonosítása elektronikus képfájl alapján

6. A bizonyítvány sorszáma A bizonyítvány sorszáma a következőkből áll:

- a személyzet tagjának személyzeti azonosító száma (CID);

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

- a kiállító hatóság ERDMS szerinti kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű száma.

7. A bizonyítvány kiállításának időpontja

8. A lejárat időpontja

9. A kiállító hatóság neve

10. Kódolt egyedi engedély(ek): R (radar segítségével történő hajózás); M (hajózás tengeri jellegű belvízi utakon); az egyedi kockázat ERDMS szerinti kódja; C (nagy kötelékek vezetése esetén)

11. A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások (kód az ES-QIN-nek megfelelően, a 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvben foglaltak szerint).

A hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványának fizikai jellemzői:

Világoskék háttér, színkód: Pantone 290C

ID-1 formátumú kártya az ISO/IEC 7810 szabvány szerint

3. A cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó szakemberek vagy a személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványa fizikai változatának mintája

(előlap)

KÉP HIÁNYZIK

(hátlap)

KÉP HIÁNYZIK

Utasítások a kiállító hatóságok számára

1. A jogosult jelenleg használatos vezetékneve(i)

2. A jogosult jelenleg használatos utóneve(i)

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

3a. Születési idő (nn/hh/éééé)

3b. Születési hely (település)

4. A jogosultnak az (EU) 2017/2397 irányelv 25. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisban szereplő személyzeti azonosító száma (CID)

5. A jogosult fizikai azonosítása elektronikus képfájl alapján

6. A bizonyítvány sorszáma A bizonyítvány sorszáma a következőkből áll:

- a személyzet tagjának személyzeti azonosító száma (CID);

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

- a kiállító hatóság ERDMS szerinti kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű száma.

7. A bizonyítvány kiállításának időpontja

8. A lejárat időpontja

9. Kiállító hatóság

A cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó szakemberek és személyhajózási szakemberek uniós képesítő bizonyítványának fizikai jellemzői:

Pantone 290C színkódú, világoskék háttér

Az ISO/IEC 7810 szabvány szerinti ID-1 kártyaformátum

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2397 irányelve (2017. december 12.) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 53. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(3) A (EU) 2020/12 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 2.) a 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 6., 2020.1.10., 15. o.).

II. MELLÉKLET

AZ UNIÓS KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNYT ÉS A SZOLGÁLATI KÖNYVET EGYBEN TARTALMAZÓ DOKUMENTUM MINTÁJA

A minta 1. oldala

Ország neve

Szolgálati könyv a képesítő bizonyítványokkal együtt

A jogosult azonosítása2D-s vonalkód
1.A jogosult vezetékneve(i):
2.Utóneve(i):
3a.Születési idő:3b. Születési hely:
4.Személyzeti azonosító szám:
5.Fénykép

A szolgálati könyv azonosítása

1. Sorszám:

2. A kiállítás időpontja:

3. Kiállító hatóság:

4. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

5. A korábbi szolgálati könyv sorszáma:

SRBXXXXSSSS

A minta 2. oldala

Az európai uniós képesítő bizonyítványok és a rajnai hajózó személyzetre vonatkozó szabályzat szerint tanulómatrózként, képesített matrózként, matrózként, szakképzett matrózként és kormányosként kiadott képesítő bizonyítványok

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

SRBXXXXSSSS

A minta 3. oldala

A belvízi hajózás szempontjából releváns képesítésekre vonatkozó egyéb bizonyítványok

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

A bizonyítvány címe: ________________________________________

A fizikai feltételekhez kapcsolódó enyhítő intézkedések vagy korlátozások:

Sorszám:

A kiállítás időpontja: A lejárat időpontja:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

SRBXXXXSSSS

A minta 4. oldala

Szolgálati idő

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve:

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám:

A vízi jármű típusa (1):

Lajstromozás szerinti állam:

A vízi jármű hossza méterben (*1)/utasok száma (*1):

Tulajdonos (neve és címe):

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot (2):

A jogosult szolgálatba lépett (dátum):

A szolgálat vége (dátum):

Hajóvezető (név és cím):

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása:

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve:

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám:

A vízi jármű típusa

Lajstromozás szerinti állam:

A vízi jármű hossza méterben (*1)/utasok száma (*1):

Tulajdonos (neve és címe):

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot:

A jogosult szolgálatba lépett (dátum):

A szolgálat vége (dátum):

Hajóvezető (név és cím):

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása:

SRBXXXXSSSS

Az 5-22. oldalhoz lásd a 4. oldalt

A minta 23. oldala

Az elmúlt 15 hónap hajózással töltött ideje és belvízi hajóútjaiÉv:…

A megadott napok számának összhangban kell lennie a hajónaplóba bejegyzett hajózási idővel!

A vízi jármű neve vagy egyedi európai azonosító száma vagy egyéb hatósági járműszámaUtazás innen: ezen keresztül ide:
(km) (km)
Az utazás kezdete
(dátum)
Az út megszakításának időtartama (napok)Az utazás vége (dátum)A hajózással töltött napok száma összesenAláírás hajóvezető
ABCDEFG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

teljes dokumentum ☐ igen ☐ nem

☐ Kétségek a következő sor(ok) kapcsán:________

A kétségek eloszlatása ☐ a hajónapló (részei) ☐ más hivatalos dokumentumok bemutatása révén történt

Az illetékes hatóság számára fenntartott hely

A Hatóság tölti ki: az ezen az oldalon figyelembe vett hajózási napok száma összesen

Az illetékes hatóság hitelesítő jelölése

Benyújtás (dátum) ___________

A hatóság aláírása és bélyegzője

SRBXXXXSSSS

A 24-55. oldalhoz lásd a 23. oldalt

Az A-G oszlop fejléceit ezeken az oldalakon nem kell feltüntetni

A minta 56. oldala

Tartalom nélkül

Utasítások a kiállító hatóságok számára

A jogosult azonosítása

1. A jogosult jelenleg használatos vezetékneve(i)

2. A jogosult jelenleg használatos utóneve(i)

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

3a. Születési idő (nn/hh/éééé)

3b. Születési hely (település)

4. A jogosultnak az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázis alapján kiosztott személyzeti azonosító száma (CID)

A szolgálati könyv azonosítása

A szolgálati könyv sorszáma a következőkből áll:

- a személyzet tagjának személyzeti azonosító száma (CID);

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

a kiállító hatóság ERDMS szerinti kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű száma.

A szolgálati könyvnek a személyzeti azonosító szám (CID) nélküli részét minden oldal alján ismételten fel kell tüntetni.

Képesítő bizonyítványok

Az érintett illetékes hatóságnak be kell szúrnia (nyomtatott nagybetűkkel) a kiadott bizonyítvány címét. Ezt adott esetben ki kell egészíteni a következő, zárójelben lévő számokkal: "(2)" a kormányos, "(3)" a szakképzett matróz, "(4)" a matróz, "(5)" a képesített matróz és "(6)" a tanulómatróz esetében.

Ami az uniós képesítő bizonyítványokat illeti, fel kell tüntetni az "Európai uniós belvízi hajózási képesítő bizonyítvány" címet az ahhoz kapcsolódó vonatkozó szakképesítéssel, például: "Európai uniós belvízi hajózási képesítő bizonyítvány - szakképzett matróz (3)".

A rajnai hajózó személyzetre vonatkozó szabályzattal összhangban kiadott képesítő bizonyítványok tekintetében meg kell jelölni a "CCNR képesítő bizonyítvány" címet, az ahhoz kapcsolódó vonatkozó szakképesítéssel, például "CCNR képesítő bizonyítvány - szakképzett matróz (3)".

A dokumentum fizikai jellemzői

Szín: a borító: Pantone 290C világoskék; a belső oldalak háttere fehér

Az ISO 216 szabvány szerinti A5-ös formátum.

Példa a szolgálati időre vonatkozó bejegyzés kitöltésére

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve: UNTERWALDEN

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám: 07000281

A vízi jármű típusa1:

Lajstromozás szerinti állam: CH

A vízi jármű hossza méterben*: 105 m

Tulajdonos (neve és címe):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot2: 3

A jogosult szolgálatba lépett (dátum): 1995.10.22.

A szolgálat vége (dátum): 1996.11.22.

Hajóvezető (név és cím):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása: Rotterdam, 1996.11.20.

K.Huber

Példa a hajózási időre és a hajózási szakaszokra vonatkozó oldal kitöltésére

Az elmúlt 15 hónap hajózással töltött ideje és belvízi hajóútjai Év: 2015/2016

A megadott napok számának összhangban kell lennie a hajónaplóba bejegyzett hajózási idővel

ABCDEFG
1 07000281Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Bécs (1930,00)15.11.22.1115.12.17.15Aláírás Huber
2 07000281Bécs (1930,00) Mainz (500,00) Bázel (169,90)15.12.20.416.01.04.12Aláírás Huber
3 07000281Bázel (169,90) Rotterdam (999,90)16.01.06.016.01.10.5Aláírás Huber
4 07000281Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Bázel (169,90)16.01.13.116.01.23.10Aláírás Huber
5 07000281Bázel (169,90) Antwerpen (20,00)16.01.25.016.01.29.5Aláírás Huber
6 07000281Antwerpen (20,00) Bázel (169,90)16.02.01.016.02.07.7Aláírás Huber
7 07000281Bázel (169,90) Mainz (500,00) Pozsony (1867,00)16.02.09.516.02.22.9Aláírás Huber
8 07000281Pozsony (18657,00) Regensburg (2376,30)16.02.27.016.03.02.5Aláírás Huber
9 07000281Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)16.03.03.016.03.09.7Aláírás Huber
10 07000281Rotterdam (999,90) Bázel (169,90)16.03.12.016.03.17.6Aláírás Huber

teljes dokumentum ☑ igen ☐ nem

☐ Kétségek a következő sor(ok) kapcsán: ________

A kétségek eloszlatása ☐ a hajónapló (részei) ☐ más hivatalos dokumentumok bemutatása révén történt

Az illetékes hatóság számára fenntartott hely

A Hatóság tölti ki: az ezen az oldalon figyelembe vett hajózási napok száma összesen81

Az illetékes hatóság hitelesítő jelölése

Benyújtás (dátum): 16.04.15.

A hatóság aláírása és bélyegzője

SRBXXXXSSSS

(1) A vízi jármű típusa esetében mindig tüntesse fel, ha C vagy G típusú tartályhajó, nagy kötelék vagy üzemanyagként cseppfolyósított földgázt (LNG) használó vízi jármű.

(*1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) "A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot": a feladatkört a hajónapló vezetésére vonatkozó utasításnak megfelelően kell számozni.

III. MELLÉKLET

A GYAKORLATI VIZSGABIZONYÍTVÁNY MINTÁJA

SZÖVEG HIÁNYZIK

Utasítások

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

Válassza ki az alkalmazandó vizsgát, és törölje a másik vizsgát, ha az nem alkalmazandó.

Fizikai jellemzők

Szín: fehér háttér. Az ISO 216 szabvány szerinti A4-es formátum.

IV. MELLÉKLET

A SZOLGÁLATI KÖNYV MINTÁJA

A minta 1. oldala

Ország neve

Szolgálati könyv

A jogosult azonosítása

SZÖVEG HIÁNYZIK

A szolgálati könyv azonosítása

1. Sorszám:

2. A kiállítás időpontja:

3. Kiállító hatóság:

4. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

5. A korábbi szolgálati könyv sorszáma:

SRBXXXXSSSS

A minta 2. oldala

Tartalom nélkül

A minta 3. oldala

Szolgálati idő

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve:

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám:

A vízi jármű típusa (1):

Lajstromozás szerinti állam:

A vízi jármű hossza méterben (*1)/utasok száma (*1):

Tulajdonos (neve és címe):

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot (2):

A jogosult szolgálatba lépett (dátum):

A szolgálat vége (dátum):

Hajóvezető (név és cím):

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása:

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve:

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám:

A vízi jármű típusa

Lajstromozás szerinti állam:

A vízi jármű hossza méterben (*1)/utasok száma (*1):

Tulajdonos (neve és címe):

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot:

A jogosult szolgálatba lépett (dátum):

A szolgálat vége (dátum):

Hajóvezető (név és cím):

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása:

SRBXXXSSSS

A 4-22. oldalhoz lásd a 3. oldalt

A minta 23. oldala

Az elmúlt 15 hónap hajózással töltött ideje és belvízi hajóútjaiTárgyév:

A megadott napok számának összhangban kell lennie a hajónaplóba bejegyzett hajózási idővel!

A vízi jármű neve vagy egyedi európai azonosító száma vagy egyéb hatósági járműszámaUtazás innen: ezen keresztül ide:
(km) (km)
Az utazás kezdete (dátum)A megszakítás időtartama (napok)Az utazás vége (dátum)A hajózással töltött napok száma összesenAláírás Hajóvezető
ABCDEFG
1
2
3

teljes dokumentum ☐ igen ☐ nem

☐ Kétségek a következő sor(ok) kapcsán: ___________

A kétségek eloszlatása ☐ a hajónapló (részei) ☐ más hivatalos dokumentumok bemutatása révén történt

Az illetékes hatóság számára fenntartott hely

A Hatóság tölti ki: Az ezen az oldalon figyelembe vett hajózási napok száma összesen

Az illetékes hatóság hitelesítő jelölése

Benyújtás (dátum): ___________

A hatóság aláírása és bélyegzője

SRBXXXSSSS

A 24-55. oldalhoz lásd a 23. oldalt

Az A-G oszlop fejléceit ezeken az oldalakon nem kell feltüntetni

A minta 56. oldala

Tartalom nélkül

Utasítások a kiállító hatóságok számára

A jogosult azonosítása

1. A jogosult jelenleg használatos vezetékneve(i)

2. A jogosult jelenleg használatos utóneve(i)

A neveket az érintett személy személyazonosító igazolványában vagy útlevelében szereplő formában kell feltüntetni UNICODE kódolási rendszerben.

Ha a nevet az UNICODE és az ASCII kódolási rendszerben másként írják, akkor zárójelben az ASCII szerinti átírást is fel kell tüntetni.

3a. Születési idő (nn/hh/éééé)

3b. Születési hely (település)

4. A jogosultnak az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 25. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisban szereplő személyzeti azonosító száma (CID)

A szolgálati könyv azonosítása

A szolgálati könyv sorszáma a következőkből áll:

- a személyzet tagjának személyzeti azonosító száma (CID);

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

- a kiállító hatóság ERDMS szerinti kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű száma.

A szolgálati könyv sorszámának a személyzeti azonosító szám (CID) nélküli részét minden oldal alján ismételten fel kell tüntetni.

A dokumentum fizikai jellemzői

Szín: borító: Pantone 290C színkódú világoskék; belső oldalak: fehér háttér

Méret: Az ISO 216 szabvány szerinti A5

Példa a szolgálati időre vonatkozó bejegyzés kitöltésére

A vízi jármű fedélzetén töltött szolgálati idő, a vízi jármű neve: UNTERWALDEN

Egyedi európai hajóazonosító szám vagy egyéb hatósági járműszám: 07000281

A vízi jármű típusa1:

Lajstromozás szerinti állam: CH

A vízi jármű hossza méterben1: 105 m

Tulajdonos (neve és címe):

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot2: 3

A jogosult szolgálatba lépett (dátum): 1995.10.22.

A szolgálat vége (dátum): 1996.11.22.

Hajóvezető (név és cím):

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Hely, dátum és a hajóvezető aláírása: Rotterdam, 1996.11.20.

K.Huber

Példa a hajózási időre és a hajózási szakaszokra vonatkozó oldal kitöltésére

Az elmúlt 15 hónap hajózással töltött ideje és belvízi hajóútjaiTárgyév: 2015/2016

A megadott napok számának összhangban kell lennie a hajónaplóba bejegyzett hajózási idővel

ABCDEFG
1 07000281Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Bécs (1930,00)15.11.22.1115.12.17.15Aláírás Huber
2 07000281Bécs (1930,00) Mainz (500,00) Bázel (169,90)15.12.20.416.01.04.12Aláírás Huber
3 07000281Bázel (169,90) Rotterdam (999,90)16.01.06.016.01.10.5Aláírás Huber
4 07000281Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Bázel (169,90)16.01.13.116.01.23.10Aláírás Huber
5 07000281Bázel (169,90) Antwerpen (20,00)16.01.25.016.01.29.5Aláírás Huber
6 07000281Antwerpen (20,00) Bázel (169,90)16.02.01.016.02.07.7Aláírás Huber
7 07000281Bázel (169,90) Mainz (500,00) Pozsony (1867,00)16.02.09.516.02.22.9Aláírás Huber
8 07000281Pozsony (18657,00) Regensburg (2376,30)16.02.27.016.03.02.5Aláírás Huber
9 07000281Regensburg (2376,30) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)16.03.03.016.03.09.7Aláírás Huber
10 07000281Rotterdam (999,90) Bázel (169,90)16.03.12.016.03.17.6Aláírás Huber

teljes dokumentum ☑ igen ☐ nem

☐ Kétségek a következő sor(ok) kapcsán: ___________

A kétségek eloszlatása ☐ a hajónapló (részei) ☐ más hivatalos dokumentumok bemutatása révén történt

Az illetékes hatóság számára fenntartott hely

A Hatóság tölti ki: az ezen az oldalon figyelembe vett hajózási napok száma összesen81

Az illetékes hatóság hitelesítő jelölése

Benyújtás (dátum): 16.04.15.

A hatóság aláírása és bélyegzője

SRBXXXXSSSS

(1) A vízi jármű típusa esetében mindig tüntesse fel, ha C vagy G típusú tartályhajó, nagy kötelék vagy üzemanyagként cseppfolyósított földgázt (LNG) használó vízi jármű.

(*1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) "A jogosult a következő minőségben teljesített szolgálatot": a feladatkört a hajónapló vezetésére vonatkozó utasításnak megfelelően kell számozni.

V. MELLÉKLET

A HAJÓNAPLÓ MINTÁJA

A minta 1. oldala

Ország neve

Hajónapló

A hajónapló sorszáma:

A kiállítás időpontja:

A hajó neve:

A hajó egyedi európai azonosító száma:

Kiállító hatóság:

A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője:

LBKXXXXSSSS

A minta 2. oldala

A hajónapló vezetésére vonatkozó utasítások

Ez a hajónapló 200 oldalt tartalmaz, 1 és 200 közötti számozással. A bejegyzéseket tintával és olvasható módon (pl. nyomtatott betűkkel) kell megtenni.

A hajónaplóban szereplő bejegyzéseket az alkalmazandó személyzeti szabályzattal összhangban kell megtenni. Azon belvízi utak esetében, amelyeknek a lebonyolítása nem tartozik teljes mértékben a személyzeti szabályzat hatálya alá, a rendelet hatályán kívül eső szakaszokon megszerzett hajózási időt és pihenőidőt is figyelembe kell venni.

Amennyiben a be- és kirakodási tevékenységek aktív hajózási műveleteket igényelnek (például kotrás vagy a be- és kirakodási pontok közötti manőverek), az ilyen tevékenységekhez felhasznált időt hajózási időként kell feltüntetni.

A személyzet tagjainak tevékenységét saját feladatkörüknek megfelelően kell rögzíteni, a megfelelő szám feltüntetésével:

1 Hajóvezető

2 Kormányos

3 Szakképzett matróz

4 Matróz

5 Képesített matróz

6 Tanulómatróz

7 Mérnök

8 Gépész

9

Ha a nemzeti jogszabályok a fent említett feladatköröktől eltérő feladatköröket is előírnak, ezeket a feladatköröket 9-től kezdődő számokkal a megfelelő nemzeti címek feltüntetésével kell rögzíteni.

A következő bejegyzéseket valamennyi oldalon fel kell tüntetni:

- az üzemmódot (az üzemmód minden egyes változását követően új oldalt kell kezdeni);

- az évet;

- amint a vízi jármű megkezdi az utat:

- 1. oszlop - Dátum (nap és hónap)

- 2. oszlop - Idő (óra, perc)

- 3. oszlop - Az út megkezdésének helye

- 4. oszlop - Az út megkezdésének helye szerinti vízi út és kiindulási km

- amint a vízi jármű megszakítja az utat:

- 1. oszlop - Dátum (nap és hónap), ha eltér az út megkezdésének napjától

- 5. oszlop - Idő (óra, perc)

- 6. oszlop - Azon hely neve, ahol a vízi jármű megszakította útját

- 7. oszlop - Az út megszakításának helye szerinti vízi út és km;

- amint a hajó ismét megkezdi az útját: az út megkezdésével megegyező bejegyzések;

- amint a hajó megszakítja az utat: az út megszakításával megegyező bejegyzések;

A minta 3. oldala

- A 8. oszlopot akkor kell kitölteni (beosztás, név (nevek), utónév (utónevek), a személyzet tagja szolgálati könyvének sorszáma vagy a hajóvezetői képesítő bizonyítvány sorszáma) amikor a személyzet tagjai először lépnek a fedélzetre, illetve amikor a személyzet összetétele megváltozik.

- A 9-11. oszlopban a személyzet tagjai pihenőidejének kezdetét és végét kell feltüntetni. Ezeket a bejegyzéseket a következő nap 8.00 óráig kell rögzíteni. Ha a személyzet tagjai rendszeres időközönként pihenőidőt tartanak, elegendő egy összefoglaló táblázatot készíteni utanként.

- A 12. és a 13. oszlopban a személyzet összetételében bekövetkező változtatásokat kell rögzíteni, meghatározva a személyzet egyes tagjainak be- és kiszállását.

LBKXXXXSSSS

A minta 4. oldala

Tartalom nélkül

A minta 5. oldala

PIHENŐIDŐ

Üzemmód (1)___

TárgyévVÍZI JÁRMŰSZEMÉLYZET
Az utazás kezdeteAz utazás végeA személyzet tagjaiA szolgálati könyvA személyzet tagjainak pihenőidejeBeszálltKiszállt
12345678910111213
DátumIdőpontHelyszínkmIdőpontHelyszínkmFunkcióVezetéknév és utónévSzám-tól/-től-ig-tól/-től-ig-tól/-től-igIdőpontIdőpont

LBKXXXXSSSS

Utasítások a kiállító hatóságok számára

A hajónapló azonosítása

A hajónapló sorszáma a következőkből áll:

- a dokumentumtípus európai referenciaadat-kezelő rendszer (ERDMS) szerinti kódja;

- a kiállító hatóság ERDMS-kódja;

- a dokumentum 4 számjegyű kódja.

A hajónapló sorszámát minden oldal alján ismételten fel kell tüntetni.

A dokumentum fizikai jellemzői

Szín: borító: Pantone 187C színkódú piros; belső oldalak: fehér háttér

Az ISO 216 szabvány szerinti fekvő A4-es formátum.

(1) Adott esetben

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R0182 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0182&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére