31995L0029[1]

A Tanács 95/29/EK irányelve (1995. június 29.) az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 91/628/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 95/29/EK irányelve

(1995. június 29.)

az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 91/628/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az állatok szállítás közbeni védelméről szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv [4] 13. cikkének (1) bekezdése előírja a Bizottságnak, hogy készítsen egy jelentést, adott esetben javaslatokkal kiegészítve, az egyes állatfajok szállításakor a szállítóeszközök által teljesítendő maximális utazási időkre, etetési és itatási időközökre, pihenőidőre, férőhelyre és követelményekre vonatkozóan;

mivel a Bizottság az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleményén alapuló jelentése azt mutatja, hogy a fent említett kérdésekben lehetséges az egyes állatfajtákra vonatkozóan, tudományos ismereteken és gyakorlati tapasztalatokon alapuló követelményeket megállapítani;

mivel egyes tagállamok rendelkeznek az utazási időre, az etetési és itatási időközökre, a pihenőidőre és a férőhelyszükségletre vonatkozó szabályokkal; mivel ezen előírások néhány esetben rendkívül részletesek, és egyes tagállamok arra használják fel azokat, hogy korlátozzák az élő állatok Közösségen belüli kereskedelmét; mivel az állatok szállításában résztvevő személyeknek világosan meghatározott kritériumokra van szükségük ahhoz, hogy közösségi szinten működhessenek anélkül, hogy a különböző nemzeti rendelkezésekkel összeütközésbe kerülnének;

mivel az élőállat-kereskedelem technikai akadályainak megszüntetése, valamint az érintett piaci szervezetek számára a zavartalan működés lehetővé tétele érdekében, a szóban forgó állatok számára kielégítő szintű védelem biztosítása mellett, szükséges a belső piacra vonatkozóan módosítani a 91/628/EGK irányelv szabályait, szem előtt tartva egyes állatfajták esetében az utazási idő, a pihenőidő, az etetési és itatási időközök, és a férőhelyszükséglet harmonizálását;

mivel a tagállamokat továbbá fel kell jogosítani arra, hogy a levágásra szánt állatok utazási idejére vonatkozóan szigorúbb feltételeket állapítsanak meg arra az esetre, amikor az állatokat saját területükön fekvő kiindulási helyről szintén saját területükön fekvő rendeltetési helyre szállítják, a Szerződés általános rendelkezéseinek betartása mellett,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/628/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) - a nem kereskedelmi természetű szállításra, illetve bármely a szállítás során az állatért felelős természetes személy által kísért állat egyenkénti szállítására,

- a tulajdonosa által magánútjára elvitt, kedvtelésből tartott állatok szállítására."

2. A 2. cikk (2) bekezdésében:

a) az e) pontban, az "és legalább 10 óra időtartamra elhelyezték" szöveg helyébe az "és legalább 24 óra időtartamra elhelyezték" szöveg lép;

b) a következő albekezdésekkel egészül ki:

"h) "pihenőidő": összefüggő időtartam az utazás folyamán, mely során az állatokat nem szállítják szállítóeszközzel;

i) "szállító": az a természetes vagy jogi személy, aki állatokat szállít

- saját felelősségére, vagy

- harmadik személy felelősségére, vagy

- úgy, hogy harmadik személyt állat-szállító eszközzel ellát,

amennyiben a szállítás kereskedelmi természetű és haszonszerzési célból végzik;"

3. A 3 cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"aa. - az egy állatra jutó férőhely (rakodási sűrűség) megfelel legalább a melléklet VI. fejezetében meghatározott értékeknek, az ugyanazon fejezetben említett állatokra és szállítóeszközökre vonatkozóan,

- az egyes állatfajokra vonatkozó utazási és pihenő idők, valamint etetési és itatási időközök megfelelnek a melléklet VII. fejezetében meghatározottaknak, az azon fejezetben említett állatokra vonatkozóan, a 3820/85/EGK rendelet [5] rendelkezéseinek sérelme nélkül;"

4. Az 5. cikk helyébe a következő lép:

"5. cikk

A. A tagállamok biztosítják, hogy:

1. minden szállító:

a) i. nyilvántartásban szerepel oly módon, mely lehetővé teszi az illetékes hatóság számára az adott személy gyors azonosítását ezen irányelv követelményeinek be nem tartása esetén;

ii. a gerinces állatoknak a 90/675/EGK irányelv I. mellékletében említett területek valamelyikén történő minden szállítására érvényes engedéllyel rendelkezik, melyet vagy a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy, amennyiben egy harmadik országban alapított vállalkozásról van szó, az Unió egy tagállamának illetékes hatósága bocsát ki, azzal a feltétellel, hogy a fuvarozási vállalkozást irányító személy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a hatályos közösségi állat-egészségügyi jogszabályok követelményeit.

Ezen írásos kötelezettségvállalás különösen azt tartalmazza, hogy:

- a 2. pontban említett szállító minden szükséges intézkedést megtett ezen irányelv követelményeinek a rendeltetési helyig és különösen - ha harmadik országba irányuló exportról van szó - a közösségi jogszabályok szerinti rendeltetési helyig történő betartása érdekében,

- a melléklet I. fejezete A. 6. b) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 2. pont a) alpontjában említett személyzet meghatározott képzésben részesült - akár a vállalkozáson belül, akár egy képző szerv részéről -, vagy ezzel egyenértékű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, mely képessé teszi arra, hogy gerinces állatokat gondozzon és szállítson, valamint azoknak szükség esetén megfelelő ellátást nyújtson;

b) nem szállít, vagy szállíttat állatokat oly módon, mely az állatoknak valószínűleg sérülést vagy szükségtelen szenvedést okoz;

c) az ezen irányelvben említett állatok szállításához olyan szállítóeszközt használ, amely biztosítja az állatok szállítás közbeni kíméletére vonatkozó közösségi követelményeknek való megfelelést, különös tekintettel a mellékletben megállapított, valamint a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapítandó követelményekre;

2. a szállító:

a) az élő állatok szállítását olyan személyzetre bízza, mely rendelkezik az 1. pont a) alpontjában meghatározott szükséges képességekkel, szakértelemmel és ismeretekkel;

b) az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan állatok esetében, amelyek a tagállamok közötti kereskedelmi forgalomba kerülnek, vagy amelyeket harmadik országokba exportálnak, és abban az esetben, ha az utazási idő meghaladja a nyolc órát, a melléklet VIII. fejezetében található mintának megfelelő útvonaltervet dolgoz ki, melyet az utazás során az egészségügyi bizonyítványhoz kell csatolni, és mely jelez minden megálló-, illetve átrakodóhelyet.

A c) ponttal összhangban, a szállítás teljes időtartamára egyetlen útvonaltervet kell készíteni;

c) benyújtja a b) pontban említett útvonaltervet az illetékes hatóságnak az egészségügyi bizonyítvány kiállítása céljából; ezt követően az egészségügyi bizonyítványok számát vagy számait rá kell vezetni az útvonaltervre, és azt le kell pecsételtetni a kiindulási hely állatorvosával, aki jelenti az útvonalterv létét az Animo rendszeren keresztül;

d) biztosítja, hogy:

i. a b) pontban említett útvonalterv eredeti példányát

- a megfelelő személyek a megfelelő időben pontosan elkészítsék és kitöltsék,

- csatolják a szállítmányt az egész út során elkísérő egészségügyi bizonyítványhoz;

ii. a szállítmányért felelős személyzet

- bejegyezze az útvonaltervbe, hogy a szállított állatokat mikor és hol etették és itatták meg az út során,

- amennyiben az állatokat harmadik országba exportálják, és az utazási idő a Közösség területén meghaladja a nyolc órát, ellenőrzés után jóváhagyassa az útvonaltervet az engedélyezett határátkelőhely, vagy a tagállam által kijelölt kilépési hely illetékes hatóságával (pecsét és aláírás), miután az állatokat a hatósági állatorvos megvizsgálta, és az út folytatására alkalmasnak találta.

A tagállamok előírhatják, hogy a fent említett állat-egészségügyi ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült költségeket az állatokat exportáló szállító állja,

- visszatéréskor visszaküldje az útvonaltervet a származási hely illetékes hatóságának.

Amennyiben azonban az állatokat vízen szállítják harmadik országokba, és az utazási idő meghaladja a nyolc órát, ugyanezen rendelkezéseket kell alkalmazni;

e) az illetékes hatóság által megállapított ideig megőrzi a b) pontban említett útvonalterv egy másodpéldányát, amelyet kérésre, ellenőrzés céljából benyújt az illetékes hatóságnak;

f) bizonyítja - a szállított fajok vonatkozásában, és ha az út hossza miatt a VII. fejezet 4. pontját kell alkalmazni -, hogy lépéseket tett az állatok táplálék- és vízszükségletének kielégítésére a szállítás során, abban az esetben is, ha az útvonaltervet rajta kívül álló okok miatt meg kell változtatni, vagy az utazást meg kell szakítani;

g) biztosítja, hogy az állatokat késedelem nélkül rendeltetési helyükre szállítsák;

h) a melléklet III. fejezete rendelkezései betartásának sérelme nélkül, biztosítja, hogy a melléklet VII. fejezetében nem említett fajok egyedeit a szállítás során megfelelő időközönként megetessék és megitassák;

3. a 2. pontban említett felelős személy által előzetesen meghatározott megállóhelyeket az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, valamint meggyőződik arról is, hogy az állatok alkalmasak az utazás folytatására;

4. az állatok etetésére, itatására és pihenésére vonatkozó követelmények betartásának költségeit az 1. pontban említett szállítók viselik.

B. Az ezen cikk alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.;"

5. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 90/425/EGK irányelvben megállapított ellenőrzési elvekkel és szabályokkal összhangban az illetékes hatóságok ezen irányelv követelményeinek betartását az alábbiak nem-diszkriminatív vizsgálatán keresztül ellenőrizzék:

a) szállítóeszközök és az állatok közúti szállítás közben;

b) a rendeltetési helyükre érkező szállítóeszközök és állatok;

c) szállítóeszközök és állatok a piacokon, kiindulási helyeken, megálló- és átrakodóhelyeken;

d) a kísérőokmányokon szereplő adatok.

Ezeket a vizsgálatokat minden tagállamban az évente szállított állatok reprezentatív mintáján kell elvégezni, és elvégezhetők más célból végzett ellenőrzésekkel egy időben is.

Minden tagállam illetékes hatósága éves jelentést nyújt be a Bizottságnak a megelőző naptári évben az a), b), c) és d) pontok tekintetében végzett vizsgálatok számáról, a megállapított jogsértések részleteivel, és az illetékes hatóság által ezek következtében tett intézkedésekkel együtt.

Továbbá, amennyiben egy tagállam illetékes hatósága olyan információ birtokába jut, amely alapján jogsértés gyanítható, ellenőrzéseket végezhet, amíg az állatszállítmány az érintett tagállam területén tartózkodik.

E cikk nem érinti a tagállamnak a jogszabályok általános betartásáért felelős hatóságai által nem-diszkriminatív jelleggel végzett ellenőrzéseket.;"

6. A 9. cikk (1) bekezdése az alábbi, harmadik albekezdéssel egészül ki:

"Az illetékes hatóság jelentést tesz az Animo hálózaton keresztül minden, a második albekezdés értelmében hozott intézkedésről, a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban megállapítandó eljárásoknak - köztük a pénzügyi eljárásoknak - megfelelően.;"

7. A 10. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

"10. cikk

(1) A Bizottság szakértői, ezen irányelv egységes alkalmazásához szükséges mértékben, helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek. Ennek keretében véletlenszerű, nem-diszkriminatív ellenőrzéseket végezhetnek annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok figyelemmel kísérjék ezen irányelv követelményeinek betartását.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat ezen ellenőrzések eredményeiről.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket az illetékes hatósággal együttműködve kell végrehajtani.

(3) A tagállam, melynek területén az ellenőrzéseket végrehajtják, a szakértőknek feladataik teljesítéséhez minden szükséges segítséget megad.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni."

8. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A 91/496/EGK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni, különösen az ellenőrzések megszervezése és nyomon követése tekintetében.

(2) Élő állatoknak harmadik országokból történő ezen irányelv alá eső behozatala, tranzitforgalma, valamint a Közösség területére, illetve azon át történő szállítása csak abban az esetben engedélyezett, ha a szállító:

- írásban kötelezettséget vállal arra, hogy betartja ezen irányelv követelményeit, különösen az 5. cikkben említetteket, és lépéseket tett betartásuk érdekében,

- benyújt egy, az 5. cikknek megfelelően készült útvonaltervet.

(3) Továbbá az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa, amikor a (2) bekezdés követelményeinek betartását ellenőrzi, igazolja az állatok kíméletére vonatkozó követelmények betartását. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az állatok etetésével és itatásával kapcsolatos követelményeket nem tartották be, a szállító költségére megteszi a 9. cikkben meghatározott intézkedéseket.

(4) A 91/496/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében meghatározott bizonyítványokat, illetve okmányokat a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően ki kell egészíteni, ezen irányelv követelményeinek figyelembevétele érdekében.

Ezen intézkedések elfogadásáig, a Szerződés általános szabályaira is figyelemmel, a vonatkozó nemzeti szabályokat kell alkalmazni.;"

9. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

(1) A Bizottság, 1995. december 31. előtt benyújtja a Tanácsnak azon követelmények megállapítására vonatkozó javaslatait, melyeknek a szállítóeszközöknek meg kell felelniük. A Tanács ezekről a javaslatokról minősített többséggel határoz.

(2) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva, 1996. június 30-ig meghatározza azokat a közösségi kritériumokat, melyeknek a megállóhelyeknek meg kell felelniük az infrastruktúra, bizonyos állatfajták etetése, itatása, be- és kirakodása, illetve - amennyiben szükséges - elhelyezése, valamint az ilyen megállóhelyekre alkalmazandó egészségügyi követelmények tekintetében.

(3) A Bizottság, 1999. december 31. előtt jelentést nyújt be a Tanácsnak, a tagállamok ezen irányelv végrehajtása óta szerzett tapasztalatairól, adott esetben javaslatokkal együtt, amelyekről a Tanács minősített többséggel határoz.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtásáig, a Szerződés általános szabályaira is figyelemmel, a vonatkozó nemzeti szabályokat kell alkalmazni."

10. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

(1) A tagállamok mentesíthetik ezen irányelv rendelkezései alól a 90/675/EGK irányelv I. mellékletében említettterüle tek egyes részein történő állatmozgásokat, figyelembe veendő azok távolságát a Közösség területének szárazföldi részétől.

(2) Az e lehetősséggel élő tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről.;"

11. A 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ezen irányelv rendelkezéseinek ismételt megsértése, vagy az állatoknak nagy szenvedést okozó jogsértés esetén a tagállam - az egyéb szankciók sérelme nélkül - megteszi a szükséges intézkedéseket a megállapított szabálytalanságok megszüntetése érdekében, beleértve akár az 5. cikk A. pontjának 1. a) ii. alpontjában említett engedély felfüggesztését vagy visszavonását is.

A rendelkezések nemzeti jogszabályaikba történő átültetésekor, tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, melyeket a szabálytalanságok megszüntetésére tesznek.;"

12. A 18. cikk az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Amennyiben egy tranzit-tagállamban, vagy rendeltetési tagállamban, ezen tagállamok illetékes hatósága megállapítja, hogy egy fuvarozási vállalkozás nem tartja be ezen irányelv rendelkezéseit, késedelem nélkül kapcsolatba lép az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatóságával. Ez utóbbi megtesz minden szükséges intézkedést, különös tekintettel a (2) bekezdésben meghatározottakra. A meghozott határozatról és annak indokairól tájékoztatja a jogsértést megállapító tagállam illetékes hatóságát, valamint a Bizottságot.

A Bizottság az ilyen esetekről rendszeresen tájékoztatja a többi tagállamot.

4. A tagállamok, a 89/608/EGK [6] irányelvben megállapított rendelkezéseknek megfelelően eljárva, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak ezen irányelv alkalmazásában, különösen e cikk rendelkezései betartásának biztosítása érdekében.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy súlyos vagy ismételt jogsértéseket követtek el, a tagállam, ahol a jogsértéseket megállapították, ideiglenesen megtilthatja az érintett szállítónak, hogy területén állatokat szállítson, feltéve, hogy a kölcsönös segítségnyújtás által nyújtott minden lehetőséget kimerítettek, és a felek felvették a Bizottsággal a kapcsolatot.

5. E cikk nem érinti a büntető szankciókra vonatkozó nemzeti szabályokat."

13. A melléklet I. fejezete A. szakaszának 2. b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"Az állatok rekeszében és annak minden szintjén elegendő helyről kell gondoskodni, biztosítandó a megfelelő szellőzést a természetes helyzetükben álló állatok felett oly módon, hogy az az állatokat semmiképp se zavarja természetes mozgásukban.;"

14. A melléklet I. fejezete A. szakaszának 2. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) Szállítás közben az állatoknak a VII. fejezetben e célra megállapított időközönként vizet és megfelelő takarmányt kell kapniuk.;"

15. A melléklet kiegészül az ezen irányelv mellékletében található fejezetekkel.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok azonban 1997. december 31-ig haladékot kapnak, hogy a VII. fejezet 3. pontjában meghatározott követelményeket, azon fejezet 3., 6. és 7. pontjában említett szállítóeszközökre alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Barrot

[1] HL C 250., 1993.9.14., 12. o.

[2] HL C 20., 1994.1.24., 68. o.

[3] HL C 127., 1994.5.7., 32. o.

[4] HL L 340., 1991.12.11., 17. o. A legutóbb a 92/438/EGK határozattal (HL L 243., 1992.8.25., 27. o) módosított irányelv.

[5] HL L 370., 1985. 12. 31., 1. o.

[6] HL L 370., 1985. 12. 31., 1. o.;

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/628/EGK irányelv mellékletét kiegészítő fejezetek

"VI FEJEZET

47. FÉRŐHELYSZÜKSÉGLET

A. HÁZIASITOTT EGYPATÁS ÁLLATOK

Vasúti szállítás

"NB:

"Hosszú szállítás során a csikóknak és a növendék lovaknak le kell tudniuk feküdni.

[1]

Felnőtt lovak | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) [1] |

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (maximum 48 órás szállítás) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (48 órát meghaladó szállítás) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Pónik (144 cm alatt) | 1 m2 (0,6 × 1,8) |

Csikók (0-6 hónapos) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |

Ezen értékektől a felnőtt lovak és pónik esetében legfeljebb 10 %-al, a fiatal lovak és csikók esetében legfeljebb 20 %-al lehet eltérni, figyelemmel a lovak súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Közúti szállítás

"NB:

"Hosszú szállítás során a csikóknak és a fiatal lovaknak le kell tudniuk feküdni.

Felnőtt lovak | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) |

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (maximum 48 órás szállítás) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (48 órát meghaladó szállítás) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Pónik (144 cm alatt) | 1 m2 (0,6 × 1,8) |

Csikók (0-6 hónapos) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |

Ezen értékektől a felnőtt lovak és pónik esetében legfeljebb 10 %-al, a fiatal lovak és csikók esetében legfeljebb 20 %-al lehet eltérni, figyelemmel a lovak súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Légi szállítás

Lovak férőhelyszükséglete területre kivetítve

0-100 kg | 0,42 m2 |

100-200 kg | 0,66 m2 |

200-300 kg | 0,87 m2 |

300-400 kg | 1,04 m2 |

400-500 kg | 1,19 m2 |

500-600 kg | 1,34 m2 |

600-700 kg | 1,51 m2 |

700-800 kg | 1,73 m2 |

Tengeri szállítás

Élősúly kg-ban | m2/állat |

200/300 | 0,90/1,175 |

300/400 | 1,175/1,45 |

400/500 | 1,45/1,725 |

500/600 | 1,725/2 |

600/700 | 2/2,25 |

B. SZARVASMARHAFÉLÉK

Vasúti szállítás

Kategória | Hozzávetőleges súly (kg-ban) | Egy állatra eső terület m2 -ben |

Kistestű borjú | 55 | 0,30-0,40 |

Közepes testű borjú | 110 | 0,40-0,70 |

Nagytestű borjú | 200 | 0,70-0,95 |

Közepes testű szarvasmarha | 325 | 0,95-1,30 |

Nagytestű szarvasmarha | 550 | 1,30-1,60 |

Nagyon nagytestű szarvasmarha | >700 | [> 1,60] |

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Közúti szállítás

Kategória | Hozzávetőleges súly (kg-ban) | Egy állatra eső terület m2 -ben |

Kistestű borjú | 50 | 0,30-0,40 |

Közepes testű borjú | 110 | 0,40-0,70 |

Nagytestű borjú | 200 | 0,70-0,95 |

Közepes testű szarvasmarha | 325 | 0,95-1,30 |

Nagytestű szarvasmarha | 550 | 1,30-1,60 |

Nagyon nagytestű szarvasmarha | >700 | [> 1,60] |

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Légi szállítás

Kategória | Hozzávetőleges súly (kg-ban) | Egy állatra eső terület m2 -ben |

Borjak | 50 | 0,23 |

70 | 0,28 |

Szarvasmarhák | 300 | 0,84 |

500 | 1,27 |

Tengeri szállítás

Élősúly kg-ban | m2/állat |

200/300 | 0,81/1,0575 |

300/400 | 1,0575/1,305 |

400/500 | 1,305/1,5525 |

500/600 | 1,5525/1,8 |

600/700 | 1,8/2,025 |

A vemhes állatoknak 10 %-kal több helyet kell biztosítani.

C. JUHOK/KECSKÉK

Vasúti szállítás

Kategória | Súly kg-ban | Egy állatra eső terület m2 -ben |

Nyírt juhok | < 55 | 0,20-0,30 |

> 55 | >; 0,30 |

Nyíratlan juhok | <55 | 0,30-0,40 |

> 55 | >; 0,40 |

Ellésközeli juhok | < 55 | 0,40-0,50 |

> 55 | >; 0,50 |

Kecskék | < 35 | 0,20-0,30 |

35-55 | 0,30-0,40 |

> 55 | 0,40-0,75 |

Ellésközeli kecskék | < 55 | 0,40-0,50 |

> 55 | > 0,50 |

A fent megjelölt területméretektől el lehet térni, figyelemmel az állatok fajtájára, méretére, fizikai állapotukra és gyapjuk hosszára, valamint az időjárási viszonyokra, és a szállítás időtartamára.

Közúti szállítás

Kategória | Súly kg-ban | Egy állatra eső terület m2 -ben |

Nyírt juhok és legalább 26 kg-os bárányok | < 55 | 0,20-0,30 |

> 55 | > 0,30 |

Nyíratlan juhok | < 55 | 0,30-0,40 |

> 55 | > 0,40 |

Ellésközeli anyajuhok | < 55 | 0,40-0,50 |

> 55 | > 0,50 |

Kecskék | < 35 | 0,20-0,30 |

35-55 | 0,30-0,40 |

> 55 | 0,40-0,75 |

Ellésközeli kecskék | < 55 | 0,40-0,50 |

> 55 | > 0,50 |

A fent megjelölt területméretektől el lehet térni, figyelemmel az állatok fajtájára, méretére, fizikai állapotukra és gyapjuk hosszára, valamint az időjárási viszonyok és a szállítás időtartamára. Ajánlás: kis bárányok esetében állatonként 0,2 m2-nél kisebb terület is biztosítható.

Légi szállítás

Juhok és kecskék férőhelyszükséglete területre kivetítve:

Átlagos súly (kg-ban) | Egy juhra/kecskére eső terület (m2 -ben) |

25 | 0,20 |

50 | 0,30 |

75 | 0,40 |

Tengeri szállítás

Élősúly kg-ban | m2/állat |

20/30 | 0,24/0,265 |

30/40 | 0,265/0,290 |

40/50 | 0,290/0,315 |

50/60 | 0,315/0,34 |

60/70 | 0,34/0,39 |

D. SERTÉSEK

Vasúti és közúti szállítás

Minden sertés számára lehetővé kell tenni, hogy természetes testhelyzetében le tudjon feküdni, és fel tudjon állni.

E minimumkövetelmények betartása céljából a 100 kg körüli sertések férőhelyszükséglete nem haladhatja meg a 235 kg/m2-t.

A sertések fajtája, mérete és fizikai állapota miatt előfordulhat, hogy a fent megadott minimális előírt területet növelni kell; az időjárási viszonyokra és a szállítás időtartamára figyelemmel legfeljebb 20 %-os növelés válhat szükségessé.

Légi szállítás

A férőhelyszükségletnek viszonylag nagynak kell lennie, elkerülendő a sérüléseket felszálláskor és leszálláskor vagy légörvény esetén, azonban ezzel együtt is minden állatnak le kell tudni feküdni. A férőhelyszükséglet meghatározásakor figyelembe kell venni az éghajlatot, az út teljes időtartamát, és az érkezés időpontját.

Átlagos súly | Egy sertésre eső terület |

15 kg | 0,13 m2 |

25 kg | 0,15 m2 |

50 kg | 0,35 m2 |

100 kg | 0,51 m2 |

Tengeri szállítás

Élősúly kg-ban | m2/állat |

10 vagy kevesebb | 0,20 |

20 | 0,28 |

45 | 0,37 |

70 | 0,60 |

100 | 0,85 |

140 | 0,95 |

180 | 1,10 |

270 | 1,50 |

E. BAROMFI

A konténerekben szállított baromfira alkalmazandó férőhelyszükségletek:

Kategória | Terület |

Napos csibék | 21-25 cm2 /csibe |

1,6 kg-nál kisebb súlyú baromfi | 180-200 cm2/kg |

1,6 és 3 kg közötti súlyú baromfi | 160 cm2/kg |

3 és 5 kg közötti súlyú baromfi | 115 cm2/kg |

5 kg-nál nagyobb súlyú baromfi | 105 cm2/kg |

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

VII. FEJEZET

48. Itatási és etetési időközök, szállítási és pihenő idők

1. Az e fejezetben meghatározott követelményeket az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt állatfajok szállítására kell alkalmazni, a légi szállítás kivételével, amelynek követelményeit az I. fejezet E. 27-29. pontja határozza meg.

2. A szállítás időtartama az 1. pontban említett fajok egyedei estében nem haladhatja meg a nyolc órát.

3. A 2. pontban említett maximális szállítási idő meghosszabbítható, amennyiben a szállítóeszköz eleget tesz az alábbi kiegészítő követelményeknek:

- a jármű padozatán elegendő alom van,

- a szállító jármű a szállított állatok fajának és az út időtartamának megfelelő élelmet szállít,

- biztosított az állatokhoz való közvetlen hozzáférés,

- megfelelő szellőztetési lehetőséggel rendelkezik, amely a (külső és belső) hőmérséklet függvényében szabályozható,

- mozgatható válaszfalak állnak rendelkezésre elkülönített rekeszek létrehozásához,

- a jármű megálláskor vízhálózatra csatlakoztatható,

- sertések szállítására használt járművek esetében, a jármű elegendő vizet visz magával az állatok útközbeni nedvesen tartásához.

4. A 3. pont követelményeinek megfelelő közúti járművek használatakor az itatási és etetési időközök, utazási és pihenési idők a következők:

a) Az el nem választott, még tejen élő borjaknak, bárányoknak, kecskegidáknak és csikóknak, valamint az el nem választott malacoknak kilenc órai szállítás után legalább egy óra, az itatásra és - amennyiben szükséges - etetésre elegendő pihenő időt kell biztosítani. E pihenő idő után az állatokat további kilenc órán át lehet szállítani.

b) A sertéseket legfeljebb 24 órán keresztül lehet szállítani. Szállítás közben folyamatosan biztosítani kell számukra vizet.

c) A háziasított egypatás állatokat (a 90/426/EGK irányelv [2] szerinti törzskönyvezett lófélék kivételével) legfeljebb 24 órán keresztül lehet szállítani. A szállítás során az állatokat nyolcóránként el kell látni folyadékkal és - amennyiben szükséges - meg kell etetni.

d) Minden más, az 1. pontban említett fajokhoz tartozó állat számára 14 órás szállítás után legalább egy óra, az itatásra és - amennyiben szükséges - etetésre elegendő pihenő időt kell biztosítani. E pihenő idő után az állatokat további 14 órán át lehet szállítani.

5. A fent említett szállítási idők után az állatokat ki kell rakodni, meg kell itatni és etetni, és legalább 24 órán keresztül pihentetni kell.

6. Az állatokat tilos vasúton szállítani, amennyiben a maximális utazási idő meghaladja a 2. pontban meghatározott időtartamot. Azonban, amennyiben a 3. és 4. pontban meghatározott feltételek teljesülnek - a pihenő idők kivételével -, a 4. pontban meghatározott utazási időket kell alkalmazni.

7. a) Az állatokat tilos vízi úton szállítani, amennyiben a maximális utazási idő meghaladja a 2. pontban meghatározott időtartamot, hacsak a 3. és 4. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, az utazási és pihenő idők kivételével.

b) A Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül, hajókra rakodott járművekkel történő vízi szállítás esetében az állatokat a rendeltetési kikötőben, vagy annak közvetlen közelében lerakodás után 12 órán át pihentetni kell, kivéve, ha a tengeri út időtartama olyan, hogy az utazás besorolható a 2-4. pont általános rendszerébe.

8. Az állatok érdekében a 3., 4. és 7. b) pontban meghatározott utazási idők két órával meghosszabbíthatók, különösen a rendeltetési hely közelségére tekintettel.

9. A 3-8. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok felhatalmazást nyernek, a vágásra szánt állatok szállítása tekintetében egy meg nem hosszabbítható, nyolc órás maximális utazási idő meghatározására, amennyiben a szállítás kizárólag olyan kiindulási helyről olyan rendeltetési helyre történik, melyek mindegyike saját területükön helyezkedik el.

VIII. FEJEZET

ÚTVONALTERV"

+++++ TIFF +++++

[1] "A használható szabványvagon szélessége 2,6-2,7 m.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0029 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0029&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére