31992D0438[1]

A Tanács határozata (1992. július 13.) az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program), és a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(1992. július 13.)

az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program), és a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről

(92/438/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a harmadik országokból származó behozatal állat-egészségügyi határállomásokon történő egészségügyi ellenőrzésének rendszeréről (Shift program) szóló, 1988. március 28-i 88/192/EGK tanácsi határozat ( 2 ) elfogadása óta jelentős fejlődés következett be az állategészségügy területén történő harmonizációban;

mivel különösen a Tanács elfogadta a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK irányelvet ( 3 ), a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK irányelvet ( 4 ), valamint az állatok szállítás közbeni védelméről szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelvet ( 5 );

mivel az állategészségügy területén történő harmonizáció kedvező alakulásának fényében helyénvaló az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítésére vonatkozó új rendelkezések bevezetése, és a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezése;

mivel ezen új rendelkezéseknek a közegészségügy és az állatok egészségének védelmét kell szolgálniuk, miközben lehetővé kell tenniük az állatok és állati termékek belső piacának megvalósítását;

mivel ezen új rendelkezések annál is inkább szükségesek, tekintve hogy a belső határokon az ellenőrzés meg fog szűnni;

mivel az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítésének hatékony utat kell biztosítania egy állat-egészségügyi határállomáson egy szállítmányt visszautasító hatósági állatorvos számára a lényeges adatok továbbítására, valamint az állatok és állati termékek behozatali követelményei és behozatala részletes adatbázisának felépítéséhez;

mivel ennek megfelelően módosítani kell a 90/675/EGK, a 91/496/EGK és a 91/628/EGK irányelvet;

mivel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatnak ( 6 ) megfelelően rendelkezéseket kell hozni az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítésére vonatkozó új rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban a Közösség pénzügyi hozzájárulásáról;

mivel a Bizottságot meg kell bízni a szükséges végrehajtási szabályok elfogadásának feladatával,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítése a következőket tartalmazza:

- a lényeges információ átadására vonatkozó eljárás, amikor egy hatósági állatorvos a határállomáson átirányít egy szállítmányt,

- a Közösség állatokra és termékekre vonatkozó behozatali követelményeit tartalmazó adatbázisok szervezése és működtetése,

- a Közösségbe behozott állatokra és termékekre vonatkozó adatbázis szervezése és működtetése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítógépesítésnek meg kell felelnie a jelenlegi nemzetközi követelményeknek.

2. cikk

E határozat alkalmazásában a 90/675/EGK, a 91/496/EGK valamint a 91/628/EGK irányelv meghatározásait kell szükség szerint alkalmazni.

3. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett információs eljárásnak ki kell terjednie az állat-egészségügyi határállomásokra, a tagállamok központi hatóságaira, valamint a Bizottságra.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett információs eljárás az I. mellékletben meghatározott módon működik.

4. cikk

(1) Az 1. cikk második francia bekezdésében említett adatbázisok részletesen tartalmaznak minden, az állatok és termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozó követelményt, különösen az engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékére, az engedélyezett létesítményekre, az elfogadott védőintézkedésekre és az engedélyezett bizonyítványmintákra vonatkozó információkat.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett adatbázisok szervezése és működtetése a II. mellékletben meghatározott módon történik.

5. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett adatbázisok tartalmaznak minden információt a Közösség területére behozott minden állat vagy termék szállítmányról, különösen az állatok 91/628/EGK irányelv III. fejezetében meghatározott szállítási feltételeire, valamint a 90/675/EGK és 91/496/EGK irányelv szerint elvégzett ellenőrzések eredményeire vonatkozó információkat.

(2) Az 1. cikk harmadik francia bekezdésében említett adatbázisok szervezése és működtetése a III. mellékletben meghatározott módon történik.

6. cikk

Az e határozat céljaira az állat-egészségügyi határállomásokon használt berendezések megegyezhetnek az állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózatról (Animo) szóló, 1991. július 19-i 91/398/EGK bizottsági határozat ( 7 ) 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott berendezésekkel.

7. cikk

A 88/192/EGK határozat hatályát veszti.

8. cikk

A 90/675/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 4. cikk (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- a szállítmány visszautasításáról nem érkezett jelzés az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program) szóló, 1992. július 13-i 92/438/EGK tanácsi határozat ( 8 )1. cikkének első francia bekezdése szerinti eljáráson keresztül;

2. a 8. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"d) lekérdezi a 92/438/EGK határozat 1. cikkének második francia bekezdése szerinti adatbázisokban."

3. a 9. cikk (2) bekezdésének iii. pontja a következő mondattal egészül ki:

"A hatósági állatorvos biztosítja a 92/438/EGK határozat 1. cikkének harmadik francia bekezdése szerinti adatbázisok minden frissítésének elvégzését."

4. a 11. cikk (4) bekezdése b) pontjának első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- az állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózat (Animo) segítségével a rendeltetési hely állat-egészségügyi állomása hatósági állatorvosának jelzi a termékek áthaladását és beérkezésük várható idejét,"

5. a 11. cikk (4) bekezdésének b) pontja a következő mondattal egészül ki:

"Ilyen esetekben tájékoztatni kell az illetékes hatóságot az állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózaton (Animo) keresztül."

6. a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- megindítja a 92/438/EGK határozat 1. cikkének első francia bekezdése szerinti információs eljárást,"

7. a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdését el kell hagyni;

8. a 16. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A 92/438/EGK határozat rendelkezéseit kell alkalmazni."

9. cikk

A 91/496/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 4. cikk (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- a szállítmány visszautasításáról nem érkezett jelzés az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program) szóló, 1992. július 13-i 92/438/EGK tanácsi határozat ( 9 ) 1. cikkének első francia bekezdése szerinti eljáráson keresztül;

2. a 4. cikk (2) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:

"Az ellenőrzést a 92/438/EGK határozat 1. cikkének második francia bekezdése szerinti adatbázis lekérdezése után kell elvégezni."

3. a 6. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"A hatósági állatorvos biztosítja a 92/438/EGK határozat 1. cikkének harmadik francia bekezdése szerinti adatbázisok minden frissítésének elvégzését."

4. a 9. cikk (1) bekezdésének d) pontjában a "12. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett" szöveg helyébe a "a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében említett" szöveg lép;

5. a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- megindítja a 92/438/EGK határozat 1. cikkének első francia bekezdésében meghatározott információs eljárást"

6. a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának harmadik francia bekezdését el kell hagyni;

7. a 12. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A 92/438/EGK határozat rendelkezéseit kell alkalmazni."

8. a 30. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében a "második albekezdésében" szöveget el kell hagyni.

10. cikk

A 91/628/EGK irányelv 11. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program) szóló, 1992. július 13-i 92/438/EGK tanácsi határozat ( 10 ) rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. cikk

E határozat alkalmazásához szükséges szabályokat, szükség szerint a 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 11 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 12 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

E határozat rendelkezéseit a műszaki fejlődés figyelembevétele és a szükséges fejlesztések elvégzése érdekében 1995. július 1-ig felül kell vizsgálni, különös tekintettel a legfejlettebb tagállamokban már elért eredményekre.

15. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

1. A rendszer alapelve az, hogy minden vonatkozó hatóság (állat-egészségügyi határállomás; a tagállam központi hatósága; Bizottság) hozzáféréssel rendelkezik a 91/496/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja, vagy a 90/675/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján visszaküldött állat vagy termék szállítmányok számítógépes adatállományához.

2. Ezt az adatállományt a tagállamok illetékes hatóságai frissítik. Az adatokat a lehető leggyorsabban, a nyilvános csomagkapcsolt hálózaton keresztül kell továbbítani.

3. A hálózatért a Bizottság a felelős. A rendszergazda kiválasztása, és a hálózatra vonatkozó általános műszaki előírások meghatározása e határozat 13. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően történik.

4. A szállítmányok visszaküldésének oka bekerül az adatállományba. E bekezdés alkalmazásának szabályait a 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

II. MELLÉKLET

1. A Bizottság adatbázist hoz létre az élőállatok és termékek behozatalára vonatkozó közösségi követelményekről, és elérhetővé teszi azt minden tagállam és minden állat-egészségügyi határállomás számára.

2. Minden tagállam adatbázist hoz létre az élőállatok és termékek területére történő behozatalára vonatkozó - (1) bekezdés alá nem tartozó - nemzeti követelményekről. Minden tagállam elérhetővé teszi ezt az adatbázist a többi tagállam, a Bizottság és minden közösségi állat-egészségügyi határállomás számára.

3. Minden tagállam meghatározza, hogy állat-egészségügyi határállomásai hogyan férhetnek hozzá az (1) és (2) bekezdésben megjelölt adatbázisokhoz.

4. Az (1) bekezdésben megjelölt adatbázis frissítéséért a Bizottság a felelős. A (2) bekezdésben megjelölt adatbázisok frissítéséért az egyes tagállamok felelősek.

5. Az adatbázisok harmonizálásának és frissítésének műszaki követelményeit a 3. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

III. MELLÉKLET

1. Minden tagállam adatbázist hoz létre a területére behozott állatokról és termékekről.

2. Minden tagállam továbbítja a Bizottságnak az (1) bekezdésben megjelölt adatbázisok adatait a 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott gyakorisággal.

3. Az adatbázisok harmonizálására és az adatok Bizottsághoz való továbbítására vonatkozó műszaki követelményeket a 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

( 1 ) 1992. július 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 89., 1988.4.6., 32. o.

( 3 ) HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A 91/628/EGK irányelvvel (HL L 340., 1991.12.12., 17. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 340., 1991.12.11., 17. o.

( 6 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 3763/91/EGK rendelettel (HL L 356., 1991.12.24., 1. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 221., 1991.8.9., 30. o.

( 8 ) HL L 243., 1992.8.25., 27. o."

( 9 ) HL L 243., 1992.8.25., 27. o."

( 10 ) HL L 243., 1992.8.25., 27. o."

( 11 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 12 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0438 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0438&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992D0438-20090618 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992D0438-20090618&locale=hu

Tartalomjegyzék