Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet

az idegenforgalom ágazati irányításával összefüggésben egyes jogszabályok módosításáról

A Kormány az idegenforgalom ágazati irányításának megváltozásával összefüggésben a következőket rendeli el:

1. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter - a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával - a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan)

"a) kidolgozza az ipari, az energetikai, a közlekedési és a belkereskedelmi (ideértve az idegenforgalom és a vendéglátás területét is) cél-, eszköz- és intézményrendszert, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit;"

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a gazdaságstratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi célkitűzésekkel, valamint a fenntartható fejlődés elveivel összhangban kidolgozza)

"a) az ipar-, az energia-, a közlekedés- és a belkereskedelem-politika (ideértve az idegenforgalmat és vendéglátást is) koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs, struktúrapolitikai és környezetvédelmi koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról;"

"e) a Kormány gazdaságfejlesztési, műszaki innovációs, közlekedéspolitikai, befektetésösztönzési, gazdaságkutatási és idegenforgalmi célkitűzéseit, a piacfelügyeleti stratégiát, valamint ezek megvalósításának feladatait, szervezi azok végrehajtását;"

(3) Az R. 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával)

"l) ellátja az idegenforgalommal összefüggő állami feladatokat, ennek keretében koordinálja az idegenforgalom ágazati jellegéből adódó tárcaközi és regionális tevékenységet."

2. §

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-b), valamint h) és j) alpontjaiban meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 5-6. számú mellékletei tartalmazzák."

3. §[1]

4. §

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének f) pontja, 15. §-ának (1) bekezdése, valamint 4. számú melléklete a hatályát veszti.

(2) Ahol kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy a Kormány határozata az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztert vagy - e feladatkör tekintetében - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott a gazdasági és közlekedési minisztert, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot kell érteni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.