92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet

az idegenforgalom ágazati irányításával összefüggésben egyes jogszabályok módosításáról

A Kormány az idegenforgalom ágazati irányításának megváltozásával összefüggésben a következőket rendeli el:

1. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter - a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával - a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan)

"a) kidolgozza az ipari, az energetikai, a közlekedési és a belkereskedelmi (ideértve az idegenforgalom és a vendéglátás területét is) cél-, eszköz- és intézményrendszert, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit;"

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a gazdaságstratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi célkitűzésekkel, valamint a fenntartható fejlődés elveivel összhangban kidolgozza)

"a) az ipar-, az energia-, a közlekedés- és a belkereskedelem-politika (ideértve az idegenforgalmat és vendéglátást is) koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs, struktúrapolitikai és környezetvédelmi koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról;"

"e) a Kormány gazdaságfejlesztési, műszaki innovációs, közlekedéspolitikai, befektetésösztönzési, gazdaságkutatási és idegenforgalmi célkitűzéseit, a piacfelügyeleti stratégiát, valamint ezek megvalósításának feladatait, szervezi azok végrehajtását;"

(3) Az R. 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával)

"l) ellátja az idegenforgalommal összefüggő állami feladatokat, ennek keretében koordinálja az idegenforgalom ágazati jellegéből adódó tárcaközi és regionális tevékenységet."

2. §

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-b), valamint h) és j) alpontjaiban meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 5-6. számú mellékletei tartalmazzák."

3. §[1]

4. §

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének f) pontja, 15. §-ának (1) bekezdése, valamint 4. számú melléklete a hatályát veszti.

(2) Ahol kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy a Kormány határozata az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztert vagy - e feladatkör tekintetében - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott a gazdasági és közlekedési minisztert, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot kell érteni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.