31993R1945[1]

A Tanács 1945/93/EGK rendelete (1993. június 30.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és azok családtagjaira történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1945/93/EGK rendelete

(1993. június 30.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és azok családtagjaira történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel meghatározott módosítások szükségesek az 1408/71/EGK rendeletben [4], az 574/72/EGK rendeletben [5], továbbá az 1247/92/EGK rendeletben [6]; mivel ezeknek a módosításoknak némelyike a tagállamok nemzeti szociális biztonsági jogszabályainak módosításaival kapcsolatos, más módosítások pedig technikai jellegűek és céljuk az említett rendeletek pontosítása;

mivel az 1408/71/EGK rendelet I. mellékletének I. részében a "G. ÍRORSZÁG" pont módosítása szükséges, annak érdekében, hogy figyelembe vegye az "önálló vállalkozó" meghatározás ír hatóságok általi értelmezését;

mivel a betegségi és anyasági ellátásokról szóló ír jogszabályok módosítása miatt szükséges az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletében a "G. ÍRORSZÁG" pont kiigazítása;

mivel a korengedményes nyugdíjban részesülők, a nyugdíjasok, valamint a munkavállalók és önálló vállalkozók családtagjai kötelező egészségbiztosításáról szóló holland szabályok változása miatt indokolt az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletében a "J. HOLLANDIA" pont módosítása;

mivel különösen a nemek egyenlőségének vonatkozásában szükségesnek tűnik a munkavállaló házastársa házasságban töltött idejének az öregségi nyugdíjra való jogosultságnál történő figyelembevétele szempontjából a holland jogszabályok rendelkezései alkalmazásának tisztázása; mivel ezért az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletében a "J. HOLLANDIA" pont előírásainak az alkalmazási körét pontosítani kell;

mivel az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletében a "J. HOLLANDIA" pontban szükségessé vált annak a követelménynek a meghatározása, hogy a külföldön kiküldetésben lévő holland munkavállalónak legalább a minimális járulékot meg kell fizetnie holland házastársa után annak érdekében, hogy ez utóbbit az általános öregségi biztosítási rendszerek szerint figyelembe lehessen venni;

mivel az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletében a "J. HOLLANDIA" pont módosítása indokolt azon rendszer fenntartásának megakadályozása céljából, amelyben az önkéntes általános nyugdíjbiztosítás, valamint az általános özvegyi és árvasági biztosítás keretében továbbra is járulékot kellene fizetni olyan időszakokban, amikor a munkavállaló házastársa önálló jogosultsággal rendelkezik öregségi nyugdíjra;

mivel az Egyesült Királyság jogszabályainak módosításai miatt az 1408/71/EGK rendelet VI. mellékletén az "L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont módosítása szükséges;

mivel olyan rendelkezésre van szükség, amely alkalmas a családi ellátások költségeinek a megosztására, ha ezeket az ellátásokat ugyanarra az időszakra és ugyanannak a családtagnak két tagállam nyújtja az 1408/71/EGK rendelet 73., illetve 74. cikke értelmében;

mivel a dán hatóságok új hatásköreinek figyelembevétele céljából indokolt az 574/72/EGK rendelet 1., 4. és 10. mellékletében a "B. DÁNIA" pont módosítása;

mivel az egyes német intézmények közötti hatáskör-újraelosztás figyelembevétele céljából indokolt az 574/72/EGK rendelet 2. mellékletében a "C. NÉMETORSZÁG" pont módosítása;

mivel a nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjakra tekintettel indokolt az 574/72/EGK rendelet 2. és 4. mellékletében a "D. SPANYOLORSZÁG" pont módosítása;

mivel az özvegyi-árvasági és öregségi nyugdíjrendszer igazgatásáért, valamint a családi ellátásokért felelős ír szervek átszervezései miatt szükséges az 574/72/EGK rendelet 2., 3. és 4. mellékletében a "G. ÍRORSZÁG" pont módosítása;

mivel a holland szervek egyikének a címe megváltozott, indokolt az 574/72/EGK rendelet 2., 3. és 4. mellékletében a "J. HOLLANDIA" pontban az érintett szerv címére utaló hivatkozások naprakésszé tétele;

mivel az Egyesült Királyságban a pénzbeli ellátások nyújtásáért felelős szervek átszervezése miatt indokolt az 574/72/EGK rendelet 3., 4. és 10. mellékletében az "L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont módosítása;

mivel a két ország között levélváltás formájában megkötött, a kölcsönös követelések megtérítéséről szóló új megállapodás figyelembevétele céljából indokolt az 574/72/EGK rendelet 5. mellékletében a "7. Belgium-Olaszország" pont módosítása;

mivel a kölcsönös követelések rendezésének eljárásáról szóló, két ország közötti levélváltás eredményeként indokolt az 574/72/EGK rendelet 5. mellékletében a "41. Franciaország-Olaszország" pont módosítása;

mivel a Franciaország és Írország, Franciaország és Hollandia, valamint Franciaország és az Egyesült Királyság közötti, a természetbeni ellátások megtérítéséről való lemondásról szóló megállapodásoknak a francia hatóságok részéről való felmondása miatt indokolt az 574/72/EGK rendelet 5. mellékletében a "40. Franciaország-Írország", "43. Franciaország-Hollandia" és "45. Franciaország-Egyesült Királyság" pont módosítása;

mivel a közvetlen fizetési eljárás általánossá tétele érdekében indokolt az 574/72/EGK rendelet 6. mellékletében az "F. GÖRÖGORSZÁG" pont kiigazítása;

mivel az 574/72/EGK rendelet 8. mellékletében figyelembe kell venni azon rendelet 10a. cikkének módosításait;

mivel rendelkezéseket kell hozni, hogy azonos időszakban ugyanannak a személynek az 1408/71/EGK rendelet 10a. cikkének és az 1247/92/EGK rendelet 2. cikkének közös alkalmazása révén a különleges, nem járulékalapú ellátásokra való jogosultságainak a halmozódása esetén intézkedéseket hozzanak az ellátások összesítésével, és az érintett tagállamok jogszabályai szerint nyújtott ellátások mérséklését, felfüggesztését vagy megvonását elrendelő rendelkezések alkalmazásával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet I. részének

"G. ÍRORSZÁG"

2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Aki az 1981. évi szociális jóléti (kodifikált) törvény (Social Welfare (Consolidation) Act 1981) 17A. szakasza rendelkezéseinek értelmében kötelező vagy önkéntes biztosítás keretében biztosított, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelemben önálló vállalkozónak tekintendő."

2. A IIa. mellékletben az "L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" a) pontját el kell hagyni.

3. A IV. melléklet A. részének

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

pontja helyébe a következő pont lép:

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Nagy-Britannia

Az 1975. évi szociális biztonsági törvény (Social Security Act 1975) 15. és 36. szakasza.

Az 1975. évi szociális biztonsági nyugdíjról szóló törvény (Social Security Pensions Act 1975) 14., 15. és 16. szakasza.

b) Észak-Írország

Az 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági törvény [Social Security (Northern Ireland) Act 1975] 15. és 36. szakasza.

Az 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági nyugdíjakról szóló rendelet [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] 16., 17. és 18. cikke."

4. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "G. ÍRORSZÁG" pontban:

i. Az 5. pontban a "betegségi, anyasági és munkanélküli ellátások" szöveg helyébe a "munkanélküli ellátások" lép.

ii. A 8. pontot el kell hagyni.

b) a "J. HOLLANDIA" pontban:

i. Az 1. b) pontot el kell hagyni.

ii. Az 1. c) pont ötödik francia bekezdése helyébe a következő francia bekezdés lép:

- "- munkavállalók és korábbi munkavállalók számára öregségi támogatást biztosító nyugdíjrendszer szerint a 65 éves életkort megelőzően nyújtott nyugdíjakkal vagy az állam által, ágazati megállapodás által vagy a Betegbiztosító Pénztárak Tanácsa által meghatározott korengedményes nyugdíjaztatási rendszer keretében nyújtott korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos ellátások."

iii. Az 1. pont a következő ponttal egészül ki:

"d) A 19. cikk (2) bekezdésében említett, Hollandia területén lakóhellyel rendelkező családtagok és a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben és a 25. és 26. cikkben említett munkavállalók, vagy önálló vállalkozók és azok családtagjai, akik más tagállam jogszabályai szerint jogosultak ellátásokra, az Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (a rendkívüli egészségügyi költségek elleni általános biztosítási rendszerről szóló törvény) (AWBZ) szerint nem biztosítottak."

iv. A 2. b) pont helyébe a következő pont lép:

"b) Az AOW 13. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a házasságban élő vagy házasságban élt személy 15. és 65. életévei között nem rendelkezett a fent említett jogszabályok szerinti biztosítással annak ellenére, hogy egy Hollandián kívüli tagállam területén rendelkezett lakóhellyel, ha ezek a naptári évek vagy azok részei egybeesnek egyrészről az adott személy házastársa által a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel - feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti időszakban, másrészről az a) pont szerint figyelembe veendő naptári évekkel vagy azok részeivel.

Az AOW 7. cikkétől eltérően ez a személy nyugdíjasnak tekintendő."

v. A 2. c) pont helyébe a következő pont lép:

"c) Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1957. január 1. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a nyugdíjas házastársa, aki nem elégíti ki ezeknek az éveknek biztosítási időként történő elismerését lehetővé tevő feltételeket, 15. és 65. életévei között Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, vagy amelyek során - annak ellenére, hogy egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel - a házastárs munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott letelepedett munkáltatónál."

vi. A 2. d) pont helyébe a következő pont lép:

"d) Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a nyugdíjas házastársa 15. és 65. életévei között egy Hollandián kívüli tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és nem rendelkezett a fent említett jogszabályok szerinti biztosítással, ha ezek a naptári évek vagy azok részei egybeesnek egyrészről a házastárs által a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel - feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti időszakban, másrészről az a) pont szerint figyelembe veendő naptári évekkel vagy azok részeivel."

vii. A 2. g) pont a következő mondattal egészül ki:

"Az f) pont 4. alpontjában említett engedély nem adható meg a rendelet 14. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (1) bekezdése vagy 17. cikke rendelkezéseinek a hatálya alá tartozó munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem Hollandiában lakóhellyel rendelkező házastársa számára, ha a házastárs egyedül a holland jogszabályok rendelkezései szerint már rendelkezik, vagy rendelkezett önkéntes biztosítás megkötésére vonatkozó engedéllyel."

viii. A 2. h) pont helyébe a következő pont lép:

"h) Az a), b), c), d) és f) pont nem alkalmazható sem a Hollandián kívüli tagállam öregségi biztosítási jogszabályai szerinti nyugdíjjogosultság kiszámításánál figyelembe vehető időszakokkal egybeeső időszakokra, sem azokra az időszakokra, amelyek alatt az érintett személy a fenti jogszabályok szerint öregségi nyugdíjban részesült."

c) Az "L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" című szakasz 5. pontjában a "mobilitást segítő támogatás" helyébe a "rokkantgondozási támogatás" lép.

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a rendelet 73., illetve 74. cikke értelmében ugyanazon időszak és ugyanazon családtag vonatkozásában két tagállamtól jár családi ellátás, annak a tagállamnak az illetékes intézménye fizeti az ellátás teljes összegét, amelyik tagállam jogszabályai a legmagasabb szintű ellátást írják elő, és ennek az összegnek a felét a másik tagállam illetékes intézménye az utóbbi tagállam jogszabályai szerint meghatározott értékig neki megtéríti."

2. Az 1. melléklet "B. DÁNIA" 3. pontjában az "Indenrigsministeren (belügyminiszter)" szó helyébe a "Sundhedsministeren (egészségügyi miniszter)" lép.

3. A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "C. NÉMETORSZÁG" pontban:

i. A 2. a) pont ii. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"ii. amennyiben az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:

- ha nem fizettek járulékot a Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg számára, vagy ha az utolsó járulékot nem a Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main számára fizették:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin,

- ha a járulékot a Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár (Fizikai Dolgozók vagy Szellemi Munkavállalók Nyugdíjbiztosítása)), Hamburg számára fizették:

Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg,

- ha az utolsó járulékot a Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main számára fizették:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main";

ii. A 2. b) pont ii. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"ii. amennyiben az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették:

- ha nem fizettek járulékot a Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg számára, vagy ha az utolsó járulékot nem a Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main számára fizették:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin,

- ha a járulékot a Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár (Fizikai Dolgozók vagy Szellemi Munkavállalók Nyugdíjbiztosítása)), Hamburg számára fizették:

Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg,

- ha az utolsó járulékot a Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main számára fizették:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main";

b) A

"D. SPANYOLORSZÁG"

pont a következő ponttal egészül ki:

"3. Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíj esetében:

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Országos Szociális Szolgáltatási Intézet), Madrid.".

c) A

"G. ÍRORSZÁG"

2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Pénzbeli ellátások

a) Munkanélküli ellátások:

Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin, beleértve a munkanélküli ellátásokért felelős ideiglenes irodákat;

b) Öregség és halál (nyugdíjak):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Szociális Jóléti Minisztérium, Nyugdíjhivatal), Sligo;

c) Családi ellátások:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal;

d) Más pénzbeli ellátás:

Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin".

d) A "J. HOLLANDIA" pontban:

i. A 3. a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) általános rendszer:

Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180, BH Amstelveen";

ii. Az 5. c) pont helyébe a következő pont lép:

"c) egyéb esetekben:

Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180, BH Amstelveen";

iii. A 6. a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) amennyiben az ellátást 1967. július 1-jei időponttól biztosították:

Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180, BH Amstelveen".

4. A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "B. DÁNIA" 1. e) pontban a "Socialministeriet (Szociális Minisztérium)" helyébe a "Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium)" lép.

b) A

"G. ÍRORSZÁG"

2. pont helyébe a következő pont lép:

"2. Pénzbeli ellátás

a) Munkanélküli ellátás:

Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin, beleértve a munkanélküli ellátásokért felelős ideiglenes irodákat;

b) Öregség és halál (nyugdíjak):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Szociális Jóléti Minisztérium, Nyugdíjhivatal), Sligo;

c) Családi ellátások:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal;

d) Más pénzbeli ellátás:

Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium) Dublin".

c) A

"J. HOLLANDIA"

3. a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) általános szabályként:

Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180, BH Amstelveen";

d) Az "L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontban:

i. A 2. pont helyébe a következő pont lép:

"2. Pénzbeli ellátások (családi ellátások kivételével)

Nagy-Britannia | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX |

Észak-Írország | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX |

Gibraltár | Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Gibraltar"; |

ii. A 3. pont szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"3. Családi ellátások

A rendelet 73. és 74. cikkének alkalmazásában:

Nagy-Britannia | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Child Benefit Center (Gyermekellátási Központ), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA |

Észak-Írország | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Child Benefit Office (Gyermekellátási Hivatal), Belfast, BT1 ISA |

Gibraltár | Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Gibraltar". |

5. A 4. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "B. DÁNIA" pontban:

1. Az 1. pont helyébe a következő pont lép:

"1. a) Betegségi, anyasági és gyermekágyi természetbeni ellátások

Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København;

b) Betegségi, anyasági és gyermekágyi pénzbeli ellátások

Socialministeriet (Szociális Minisztérium), København".

2. A 6. pontban a "Socialministeriet (Szociális Minisztérium)" szavak helyébe a "Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium)" lép.

b) A

"D. SPANYOLORSZÁG"

pont a következő ponttal egészül ki:

"4. Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak:

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Országos Szociális Szolgáltatási Intézet), Madrid";

c) A

"G. ÍRORSZÁG"

2. pont helyébe a következő pont lép:

"2. Pénzbeli ellátások

a) Öregség és halál (nyugdíjak):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Szociális Jóléti Minisztérium, Nyugdíjhivatal), Sligo;

b) Családi ellátások:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal;

c) Más pénzbeli ellátás:

Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium) Dublin".

d) A

"J. HOLLANDIA"

2. a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) általános szabályként:

Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.";

e) Az

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nagy-Britannia | |

a) kiküldetésben lévő munkavállalók járulékai és természetbeni ellátásai: | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Contributions Agency (Járulékok Hivatala), Overseas Contributions (Tengerentúli Járulékok), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX |

b) minden egyéb ügyben: | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX |

Észak-Írország | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX |

Gibraltár | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX". |

6. Az 5. melléklet a következők szerint módosul:

a) A

"7. BELGIUM - OLASZORSZÁG"

e) pont helyébe a következő pont lép:

"e) Az 1991. december 10-i és 1992. február 10-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93. cikke szerint a kölcsönös követelések megtérítéséről."

b) A

"14. DÁNIA - FRANCIAORSZÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"14. DÁNIA - FRANCIAORSZÁG

Az 1979. június 29-i megállapodás a betegséggel, anyasággal és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos természetbeni ellátások megtérítéséről való lemondásról, a rendelet 28. és 28a. cikke, 29. cikkének (1) bekezdése és 31. cikke értelmében nyújtott ellátások kivételével, az 1979. június 29-i megállapodás a munkanélküli ellátások megtérítéséről való lemondásról és az 1979. június 29-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról."

c) A

"40. FRANCIAORSZÁG-ÍRORSZÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"40. FRANCIAORSZÁG - ÍRORSZÁG

Az 1980. július 30-i és szeptember 26-i levélváltások a munkanélküli ellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (a végrehajtási rendelet 70. cikkének (3) bekezdése)."

d) A

"41. FRANCIAORSZÁG-OLASZORSZÁG"

b) pont helyébe a következő pont lép:

"b) Az 1991. május 14-i és augusztus 2-i levélváltások a végrehajtási rendelet 93. cikke szerint a kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről."

e) A "43. FRANCIAORSZÁG - HOLLANDIA" a) pontot el kell hagyni.

f) A "45. FRANCIAORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" b) pontot el kell hagyni.

7. A 6. melléklet

"F. GÖRÖGORSZÁG"

pontja helyébe a következő pont lép:

"F. GÖRÖGORSZÁG

Közvetlen fizetés".

8. A 8. melléklet első és harmadik sorában az "(1)" számot el kell hagyni.

9. A 10. melléklet a következők szerint módosul:

a) A "B. DÁNIA" pontban:

1. Az 1. pont helyébe a következő pont lép:

"1. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének az alkalmazásában:

Socialministeriet (Szociális Minisztérium), København.

A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København."

2. A 6. a) pontban a "Socialministeriet (Szociális Minisztérium), København" szavak helyébe a "Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København" lép.

3. A 7. pontban:

i. Az a) pont helyébe a következő pont lép:

"a) a rendelet III. címének 1. és 5. fejezete szerinti ellátások:

Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København;

b) a rendelet III. címének 2., 3., 7. és 8. fejezete szerinti ellátások:

Socialministeriet (Szociális Minisztérium), København".

ii. A b) és c) pont megjelölése c) és d) pontra változik.

b) Az

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

pont helyébe a következő pont lép:

"L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének az alkalmazásában:

Nagy-Britannia | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Contributions Agency (Járulékok Hivatala), Overseas Contributions (Tengerentúli Járulékok), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

Észak-Írország | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX |

2. A rendelet 36. és 63. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 8. cikkének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 91. cikke e) pontjának, 102. cikke (2) bekezdésének, 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének az alkalmazásában:

Nagy-Britannia | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX |

Észak-Írország (a rendelet 36. és 63. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének és 113. cikke (2) bekezdésének kivételével, amelyek a Nagy-Britannia című részben találhatók): | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Overseas Branch (Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX |

3. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének és 89. cikke (1) bekezdésének az alkalmazásában:

Nagy-Britannia | Department of Social Security (Szociális Biztonsági Minisztérium), Benefits Agency (Ellátások Hivatala), Child Benefit Center (Gyermekellátási Központ), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA |

Észak-Írország | Department of Health and Social Services (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium), Northern Ireland Social Security Agency (Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal), Child Benefit Office (Gyermekellátási Hivatal), Belfast, BT1 ISA" |

3. cikk

Az 1247/92/EGK rendelet a következő cikkel egészül ki:

"2a. cikk

(1) Ha az 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú ellátások nyújthatók ugyanazon személynek ugyanarra az időszakra, a rendelet 10a. cikkének értelmében az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam illetékes intézménye által és e rendelet 2. cikkének értelmében egy másik tagállam illetékes intézménye által, az érintett személy az általa csak az egyik rendelet szerint igényelhető különleges ellátás legmagasabb összegének mértékéig összesítheti ezeket az ellátásokat.

(2) A (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait, és különösen - az abban a bekezdésben említett ellátásokra tekintettel - az egy vagy több tagállam jogszabályaiban előírt mérséklési, felfüggesztési és megvonási rendelkezések alkalmazási szabályait, valamint a különbözetkiegyenlítés elosztását a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság határozza meg és, adott esetben, az érintett tagállamok vagy illetékes hatóságaik közös megegyezése."

4. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. cikk 1. pontját 1988. április 6-tól kell alkalmazni.

(3) Az 1. cikk 2. és 3. pontját 1992. június 1-jétől kell alkalmazni.

(4) Az 1. cikk 4. b) pontjának iv., v. és vi. alpontját 1985. április 1-jétől kell alkalmazni.

(5) Az 1. cikk 4. b) pontjának vii. és viii. pontját 1989. augusztus 2-jé től kell alkalmazni.

(6) A 2. cikk 6. a) pontját 1992. február 10-től kell alkalmazni.

(7) A 2. cikk 6. c) pontját 1993. április 1-jétől kell alkalmazni.

(8) A 2. cikk 6.d) pontját 1991. március 14-től kell alkalmazni.

(9) A 2. cikk 6. f) pontját 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.

(10) A 3. cikket 1992. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1993. június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Bergstein

[1] HL C 251., 1992.9.28., 51. o.

[2] HL C 305., 1992.11.23., 575. o.

[3] HL C 332., 1992.12.16., 1. o.

[4] HL L 149., 1971.5.7., 2. o. A legutóbb az 1249/92/EGK rendelettel (HL L 136., 1992.5.19., 28. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb az 1249/92/EGK rendelettel (HL L 136., 1992.5.19., 28. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 136., 1992.5.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R1945 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R1945&locale=hu