32008D0626[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata ( 2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 626/2008/EK HATÁROZATA

(2008. június 30.)

a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban eljárva (2),

mivel:

(1) Amint azt a Tanács 2004. december 3-i következtetéseiben megerősítette, a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és következetes felhasználása alapvető fontosságú az elektronikus hírközlési szolgáltatások fejlődéséhez, és hozzájárul a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás serkentéséhez; a rádiófrekvenciás spektrumhoz való hozzáférést meg kell könnyíteni a hatékonyság javítása, az innováció elősegítése, valamint a felhasználás rugalmasságának növelése és a fogyasztói kínálat bővülése érdekében, a közérdekű célok figyelembevétele mellett.

(2) Az Európai Parlament a 2007. február 14-i, "Egy európai rádiófrekvencia-politika felé" című állásfoglalásában (3) hangsúlyozta a hírközlés fontosságát a vidéki és a kevésbé fejlett régiókban, amelyek számára a széles sávú, alacsony frekvenciájú mobil távközlés és az új, vezeték nélküli technológiák elterjedése hatékony megoldást jelenthetne a 27 tagállam teljes lefedettségének elérésére, figyelembe véve az összes térség fenntartható fejlődését. Az Európai Parlament megállapította továbbá, hogy a frekvenciafelosztás és -használat szabályozása tagállamonként nagyon eltérő, és ezek a különbségek súlyos akadályt jelentenek a jól működő belső piac kialakítása tekintetében.

(3) A Bizottság az európai űrpolitikáról szóló, 2007. április 26-i közleményében szintén kitűzte az innovatív műholdas távközlési szolgáltatások bevezetésének megkönnyítésére irányuló célt, különösen az igények összevonásával a távoli és a vidéki térségekben, miközben hangsúlyozza a műholdas szolgáltatások és a spektrum pán-európai engedélyezésének szükségességét.

(4) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) (keretirányelv) célja a rádiófrekvenciák és számozási erőforrások hatékony használatának ösztönzése, az ezekkel való hatékony gazdálkodás biztosítása, a jelentős hálózatok és szolgáltatások tekintetében még fennálló akadályok felszámolása, a megkülönböztetésmentesség biztosítása, valamint a transzeurópai hálózatok létrehozásának és fejlesztésének, illetve a pán-európai szolgáltatások együttműködési képességének ösztönzése.

(5) A mobil műholdas szolgáltatásra (MSS) alkalmas új rendszerek bevezetése hozzájárulhat a belső piac fejlődéséhez, és fokozhatja a versenyt azáltal, hogy növeli a pán-európai szolgáltatások és a végpontok közötti összeköttetések kínálatát és hozzáférhetőségét, valamint ösztönzi a hatékony beruházásokat. Az MSS-ek innovatív alternatív platformot jelentenek - a végfelhasználók földrajzi helyétől függetlenül - több olyan pán-európai távközlési és műsorszóró/multicasting (csoportos adattovábbítási) szolgáltatásnak, mint a nagysebességű internet-/intranethozzáférés, a mobil multimédia alkalmazások, a közbiztonság védelme és a katasztrófaelhárítás. Az MSS-ek a Közösségben különösen a vidéki térség lefedettségét javíthatnák, áthidalva így a földrajzi alapú digitális megosztottságot, megerősítve a kulturális sokszínűséget és a médiapluralizmust, egyúttal a megújult lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájárulva az európai információs és hírközlési technológiai ipar versenyképességéhez. A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) (audiovizuális műsorszolgáltatási irányelv) szükség szerint az MSS-ek segítségével közvetített audiovizuális médiaszolgáltatásokra is alkalmazni kell.

(6) A műholdas távközlés jellegénél fogva átlépi a nemzeti határokat és mint ilyen a tisztán nemzeti szabályozás mellett nemzetközi vagy regionális szabályozás alá is tartozik. A pán-európai műholdas szolgáltatások a belső piac fontos elemét képezik és lényegesen hozzájárulnak az európai uniós célkitűzések, mint például a széles sávú földrajzi lefedettség kiterjesztésének eléréséhez, összhangban az i2010 kezdeményezéssel (6). Az elkövetkezendő években a mobil műholdas rendszerek új alkalmazásai jelennek meg.

(7) A rádiófrekvenciás spektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozat (7) előírja, hogy a tagállamoknak a Közösségben MSS-t nyújtó rendszerekhez rendelkezésre álló frekvenciasávokat 2007. július 1-jétől hozzáférhetővé kell tenniük.

(8) A rádiófrekvenciás spektrummal való műszaki gazdálkodás, ahogy annak szervezését az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (8) (Rádióspektrum-határozat) általánosságban és a 2007/98/EK határozat konkrét módon meghatározza, nem terjed ki a frekvenciakijelölésre és a rádiófrekvenciák használati jogainak odaítélésére vonatkozó eljárásokra.

(9) Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) (Engedélyezési irányelv) 8. cikkének kivételével a mobil műholdas rendszer-üzemeltetőket az elektronikus hírközlésre vonatkozó meglévő közösségi keretszabályozás alapján nemzeti szinten választják ki és engedélyezik.

(10) A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) szabályzatai a műholdas rádiófrekvencia-koordinációra, mint a káros zavarás kezelésének eszközére vonatkozó eljárásokat írnak elő, ugyanakkor nem terjednek ki a kiválasztásra vagy az engedélyezésre.

(11) Annak megakadályozására, hogy a tagállamok olyan határozatokat hozzanak, amelyek a belső piac felaprózódásához vezethetnek és alááshatják a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározott célkitűzéseket, a mobil műholdas rendszerekre vonatkozó kiválasztási szempontokat kivételesen úgy kell harmonizálni, hogy a kiválasztási folyamat eredményeképpen az Európai Unió egészében rendelkezésre álljanak mobil műholdas szolgáltatási rendszerek. A mobil műholdas rendszerek fejlesztésével járó magas kezdeti költségek és az ezekkel összefüggő nagyfokú technológiai és pénzügyi kockázatok megkívánják az ilyen rendszerekre vonatkozó, a széles pán-európai földrajzi lefedettségnek megfelelő méretgazdaságosságot annak érdekében, hogy gazdaságilag életképesek maradjanak.

(12) Ezenkívül az MSS-ek sikeres bevezetése megköveteli szabályozási intézkedések tagállamok közötti összehangolását. A nemzeti kiválasztási eljárásokban fennálló különbségek a kiválasztási szempontok eltérő alkalmazása miatt - beleértve a szempontok súlyozását vagy a kiválasztási eljárások eltérő ütemezését - továbbra is okozhatják a belső piac felaprózódását. Ez pedig a sikeres pályázók egyenetlen kiválasztását eredményezné, az MSS pán-európai jellegével szemben. A különböző mobil műholdas rendszer-üzemeltetők különböző tagállamok által történő kiválasztása a káros zavarás bonyolult helyzeteit eredményezheti, sőt még azt is jelentheti, hogy egy kiválasztott üzemeltetőt megakadályoz a pán-európai műholdas szolgáltatás nyújtásában, például ott, ahol a különböző rádiófrekvenciákat az üzemeltető számára különböző tagállamokban jelölik ki. Ezért a kiválasztási szempontok harmonizációját egy közös kiválasztási mechanizmus létrehozásával kell kiegészíteni, amely valamennyi tagállam részére összehangolt kiválasztási eredményt biztosítana.

(13) Mivel a mobil műholdas rendszerek kiválasztott üzemeltetőinek engedélyezéséhez szükséges az ilyen engedélyek feltételekhez kapcsolása, valamint figyelembe kell venni az elektronikus hírközlés területén alkalmazandó nemzeti rendelkezések széles körét, az engedélyezési ügyekkel a tagállamok illetékes hatóságai foglalkoznak. Ugyanakkor a különböző tagállamok között az engedélyezési megközelítések következetességének biztosítása érdekében az összehangolt frekvenciakijelölésre és a harmonizált engedélyezési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket közösségi szinten kell meghatározni, a közösségi joggal összeegyeztethető egyedi nemzeti feltételek sérelme nélkül.

(14) Az MSS-ek általában olyan területeken is működnek - például vidéki térségekben -, amelyeket más elektronikus hírközlési szolgáltatás nem fed le. Az új MSS rendszerek koordinált kiválasztása és engedélyezése ezért fontos szerepet tölthet be a digitális szakadék áthidalásában azáltal, hogy javítja az elektronikus hírközlési szolgáltatások elérhetőségét, sebességét és minőségét e területeken, és így hozzájárul a társadalmi kohézió megerősödéséhez. Következésképpen, az MSS-ek javasolt ellátott területe (szolgáltatási terület), illetve az MSS szolgáltatás időkerete valamennyi tagállamban olyan fontos jellemző, amelyet megfelelő módon figyelembe kell venni a kiválasztási eljárás folyamán.

(15) Figyelembe véve az MSS bevezetéséhez szükséges aránylag hosszú időszakot és a bonyolult műszaki fejlesztési lépéseket, a mobil műholdas rendszerek műszaki és kereskedelmi fejlődésének előrehaladását a kiválasztási eljárás részeként kell értékelni.

(16) A műholdas rádiófrekvencia-koordináció alapvető jelentőségű annak érdekében, hogy a tagállamokban az MSS szolgáltatások biztosítása hatékonyan történjen, ezért azt figyelembe kell venni a pályázók hitelességének és a javasolt mobil műholdas rendszerek megvalósíthatóságának a kiválasztási eljárás során történő vizsgálatakor.

(17) Az összehasonlító kiválasztási eljárás célja a 2 GHz-es frekvenciasáv használatának indokolatlan késedelem nélkül elindítása kell, hogy legyen, figyelembe véve a pályázók azon jogát, hogy tisztességes és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási eljárásban vegyenek részt.

(18) A kiegészítő földfelszíni elemek a mobil műholdas rendszerek szerves részét képezik, és használatukra a műholdon keresztül nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében általában olyan térségekben kerül sor, ahol a folyamatos műhold-rálátás nem lehetséges a látóhatáron az épületek és földfelszín által képzett akadályok miatt. A 2007/98/EK határozat értelmében a kiegészítő földfelszíni elemek ugyanazokat a frekvenciasávokat használják, mint az MSS-ek (1 980-2 010 MHz és 2 170-2 200 MHz). Az ilyen kiegészítő földfelszíni elemek engedélyezése ezért főként a helyi körülményekkel összefüggő feltételektől függ. Ezért ezeket nemzeti szinten kell kiválasztani és engedélyezni, a közösségi jog által meghatározott feltételeknek megfelelően. Ez az eljárás nem sértheti az illetékes nemzeti hatóságoknak a kiválasztott jelentkezőkhöz intézett arra vonatkozó külön kéréseit, hogy szolgáltassanak műszaki információkat arról, hogy az egyes kiegészítő földfelszíni elemek miként javítanák a javasolt MSS elérhetőségét olyan térségekben, ahol egy vagy több űrállomással nem biztosítható megfelelő minőségű kommunikáció, feltéve hogy ilyen műszaki információkat a II. címben megfogalmazottak értelmében még nem bocsátottak rendelkezésre.

(19) Mivel a rádiófrekvenciás spektrum korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, ezért a kiválasztható és engedélyezhető vállalkozások számát is szükségszerűen korlátozni kell. Ugyanakkor, amennyiben a kiválasztási folyamat arra a megállapításra jut, hogy nincs rádiófrekvenciás spektrumhiány, valamennyi alkalmas jelöltet ki kell választani. A korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló rádiófrekvenciás spektrum azt jelentheti, hogy egy MSS szolgáltatásokat biztosító üzemeltető összeolvadása más üzemeltetővel vagy annak egy más üzemeltető általi bekebelezése jelentősen csökkentheti a versenyt, ezért vizsgálat tárgyát képezheti versenyjogi szempontból.

(20) A 2002/20/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése értelmében kiválasztásukat követően a lehető leghamarabb meg kell adni a jogot a kiválasztott jelentkezőknek, hogy használhassák a rádiófrekvenciákat.

(21) A MSS szolgáltatásokkal vagy kiegészítő földfelszíni elemekkel kapcsolatban kibocsátott engedélyek kötelezettség elmulasztása miatti visszavonására irányuló döntéseket nemzeti szinten kell végrehajtani.

(22) Míg a kiválasztott és engedélyezett mobil műholdas rendszer-üzemeltetők általi rádiófrekvenciás spektrumhasználat ellenőrzése és bármely előírt végrehajtási intézkedés nemzeti szinten történik, a Bizottság számára meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a koordinált ellenőrzési és/vagy végrehajtási eljárás módozatait megállapítsa. Ahol szükséges, a Bizottságnak jogot kell biztosítani arra, hogy a közös engedélyezési feltételek üzemeltetők általi betartására vonatkozóan végrehajtási kérdéseket vessen fel, különös tekintettel az ellátottsági követelményekre.

(23) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (10) összhangban kell elfogadni. A pályázók kiválasztására vonatkozó határozatot a szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni, tekintettel a közösségi eljárás jelentőségére a további nemzeti engedélyezési eljárások szempontjából.

(24) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározza a végrehajtási szabályok összehangolt alkalmazásának módozatait. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(25) Mivel e határozat célját - nevezetesen a mobil műholdas rendszer-üzemeltetők kiválasztására és engedélyezésére vonatkozó közös keretrendszer létrehozását - tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és az intézkedések terjedelme és hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanebben a cikkben megfogalmazott arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. CÍM

CÉLKITŰZÉS, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Cél és hatály

(1) E határozat célja a közösségi mobil műholdas szolgáltatásokra (MSS) vonatkozó versenyképes belső piac fejlődésének elősegítése, illetve a lefedettség fokozatos biztosítása valamennyi tagállamban.

Ez a határozat létrehozza az olyan mobil műholdas rendszerek üzemeltetőinek közös kiválasztására vonatkozó közösségi eljárást, amelyek a 2007/98/EK határozattal összhangban a 2 GHz frekvenciasávot használják, amely a Föld-világűr irányú összeköttetésre az 1 980-2 010 MHz-es, a világűr-Föld irányú összeköttetésre pedig a 2 170-2 200 MHz-es frekvenciatartományt tartalmazza. A határozat emellett rendelkezéseket ír elő az e sávon belül kijelölt rádiófrekvenciás spektrum kiválasztott üzemeltetők általi használatára vonatkozó, koordinált tagállami engedélyezésre nézve, a mobil műholdas rendszerek működtetése céljából.

(2) A mobil műholdas rendszer-üzemeltetőket közösségi eljárással választják ki, a II. címben meghatározott rendelkezésekkel összhangban.

(3) A kiválasztott mobil műholdas rendszer-üzemeltetőket a tagállamok engedélyezik a III. címmel összhangban.

(4) A mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeinek üzemeltetőit a tagállamok engedélyezik a III. címmel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E határozat alkalmazásában a 2002/21/EK irányelvben és a 2002/20/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) Az alábbi fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

a) "mobil műholdas rendszerek": olyan elektronikus hírközlő hálózatok és kapcsolódó eszközök, amelyekkel rádiós távközlési szolgáltatás nyújtható egy földfelszíni mobil állomás és egy vagy több űrbe telepített állomás között, vagy több mobil földi állomás között, egy vagy több űrbe telepített állomás révén, vagy pedig egy földfelszíni mobil állomás és egy vagy több helyhez kötött kiegészítő földfelszíni elem között. Az ilyen rendszerek legalább egy űrbe telepített állomást is magukban foglalnak.

b) mobil műholdas rendszerek "kiegészítő földfelszíni elemei": helyhez kötött földi telepítésű állomások annak érdekében, hogy javuljon az MSS hozzáférhetősége az olyan földrajzi térségekben, amelyek a rendszer műholdjának/műholdjainak hatótávolságán belül találhatók, és ahol egy vagy több világűrbe telepített állomással sem érhető el a szükséges minőségű kommunikáció.

II. CÍM

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

3. cikk

Összehasonlító kiválasztási eljárás

(1) A Bizottság a mobil műholdas rendszer-üzemeltetők kiválasztásához összehasonlító kiválasztási eljárást szervez. A Bizottságot a 10. cikk (1) bekezdésében említett hírközlési bizottság segíti.

(2) A pályázók számára meg kell teremteni az átlátható összehasonlító kiválasztási eljárásban való tisztességes és megkülönböztetéstől mentes részvételi lehetőséget.

A pályázati felhívásokat közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) összhangban biztosítani kell az összehasonlító kiválasztási eljárással kapcsolatos dokumentumokhoz, többek között a pályázatokhoz való hozzáférést.

(4) A Bizottság a pályázatok elemzéséhez és/vagy értékeléséhez tanácsért vagy segítségért külső szakértőkhöz fordulhat. Az ilyen külső szakértőket szakértelmük, valamint nagyfokú függetlenségük és pártatlanságuk alapján választják ki.

4. cikk

A pályázatok elfogadhatósága

(1) A következő elfogadhatósági követelményeket kell alkalmazni:

a) a pályázóknak a Közösségben székhellyel kell rendelkezniük;

b) a pályázóknak meg kell határozniuk az igényelt rádiófrekvenciás spektrum mennyiségét, amely egyetlen pályázó esetében sem lehet több, mint 15 MHz a Föld-világűr irányú összeköttetés viszonylatában és 15 MHz a világűr-Föld irányú összeköttetés viszonylatában, és csatolniuk kell a kért rádiófrekvenciás spektrumra, a kívánt megvalósítási szakaszokra és kiválasztási kritériumokra vonatkozó nyilatkozatokat és bizonyítékokat;

c) a pályázatokban a jelentkezőknek vállalniuk kell az alábbiakat:

i. a javasolt mobil műholdas rendszernek legalább a tagállamok összterületének 60 %-át lefedő szolgáltatási területet kell kiszolgálnia az MSS szolgáltatásától kezdődően;

ii. az MSS szolgáltatás valamennyi tagállamban, és minden egyes tagállam lakossága legalább 50 %-ának és összesített területe legalább 60 %-ának lefedésével kell, hogy rendelkezésre álljon a pályázatban meghatározott határidő előtt, de mindenképpen legfeljebb hét évvel azt követően, hogy a Bizottság 5. cikkének (2) bekezdése vagy 6. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott határozatát kiadják.

(2) A pályázatokat a Bizottsághoz kell benyújtani. A Bizottság az elfogadhatósági követelmények tekintetében kiegészítő információkat kérhet a pályázóktól, amelyeket egy 5-20 munkanapban meghatározott határidőn belül meg kell adniuk. A pályázatot elfogadhatatlannak tekintik, amennyiben ezeket az információkat a meghatározott határidőn belül nem adják meg.

(3) A Bizottság dönt a pályázatok elfogadhatóságáról. A pályázat elfogadhatatlanságára vonatkozó valamennyi határozatot a 10. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói eljárásnak megfelelően indokolják meg és fogadják el.

(4) A Bizottság a pályázókat haladéktalanul tájékoztatja, amennyiben kérelmüket elfogadhatónak ítélte és közzéteszi az elfogadott pályázók listáját.

5. cikk

Első kiválasztási szakasz

(1) Az elfogadott pályázók listájának közzétételét követő 40 munkanapon belül a Bizottság felméri, hogy a pályázók a mobil műholdas rendszereik műszaki és kereskedelmi fejlődésére vonatkozóan elérik-e a kívánt szintet. Ezek az értékelések az e határozat mellékletében szereplő 1-től 5-ig terjedő szakaszok kielégítő befejeződését vizsgálják. A pályázók hitelességét és a javasolt mobil műholdas rendszerek megvalósíthatóságát az első kiválasztási fázis során végig figyelembe kell venni.

(2) Ha az e cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott alkalmas pályázók által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra vonatkozó egyesített kérelem nem haladja meg a rendelkezésre álló, az 1. cikk (1) bekezdése szerinti rádiófrekvenciás spektrum mennyiségét, a Bizottság a 10. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban indoklással ellátott határozatban dönt arról, hogy valamennyi alkalmas pályázót kiválasztja és meghatározza azokat a frekvenciákat, amelyeket az egyes kiválasztott pályázók valamennyi tagállamban a III. címmel összhangban használhatnak.

(3) A Bizottság a pályázókat haladéktalanul tájékoztatja, amennyiben kérelmüket a második fázisra elfogadhatónak ítélte vagy amelyeket a (2) bekezdésnek megfelelően kiválasztott. A Bizottság közzéteszi az alkalmas vagy a kiválasztott pályázók listáját. Az ilyen közzétételtől számított 30 munkanapon belül azok az alkalmas pályázók, akik nem kívánnak a kiválasztási eljárásban a továbbiakban részt venni, illetve a kiválasztott pályázók, akik nem kívánják a rádiófrekvenciákat használni, erről haladéktalanul, írásban tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Második kiválasztási szakasz

(1) Amennyiben az első kiválasztási szakaszban elfogadott alkalmas pályázók által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra vonatkozó egyesített kérelem meghaladja a rendelkezésre álló, az 1. cikk (1) bekezdése szerinti rádiófrekvenciás spektrum mennyiségét, a Bizottság annak vizsgálata alapján választja ki az alkalmas pályázókat, hogy az alkalmas pályázók javasolt mobil műholdas rendszerei mennyire felelnek meg a következő súlyozott kiválasztási kritériumoknak:

a) a biztosított fogyasztói és versenyelőnyök (20 %-os súllyal), amely a következő két alszempontból áll:

i. a végfelhasználók száma és a folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára kínált MSS szolgáltatások köre;

ii. a folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatás megindításának napja;

b) spektrumhatékonyság (20 %-os súllyal), amely a következő két alszempontból áll:

i. a szükséges spektrum teljes nagysága;

ii. az összesített adatfolyam-kapacitás;

c) pán-európai földrajzi lefedettség (40 %-os súllyal), amely a következő három alszempontból áll:

i. azon tagállamok száma, ahol a lakosság legalább 50 %-át lefedi a szolgáltatási terület a folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára;

ii. a földrajzi lefedettség foka a szolgáltatási terület alapján a tagállamok összesített területéhez képest, a folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára;

iii. a határidő, amikorra a pályázó vállalja, hogy az MSS elérhető lesz minden tagállamban legalább a lakosság 50 %-a számára, és legalább minden tagállam összesített területének 60 %-án;

d) az a), b) és c) pontban említett kritériumok által nem érintett közérdekű politikai célkitűzések megvalósításának mértéke (20 %-os súllyal), a következő három egyforma súlyú alszempont szerint:

i. olyan közérdekű szolgáltatások nyújtása, amelyek hozzájárulnak általában az állampolgárok vagy az állampolgárok egy bizonyos csoportja egészségének vagy biztonságának védelméhez;

ii. a szolgáltatások integritása és biztonsága;

iii. a vidéki vagy távoli területeken élő fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások köre.

(2) Az e cikkre vonatkozó összes végrehajtási szabályt a Bizottság a 10. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el. A pályázók hitelességét és a javasolt mobil műholdas rendszerek megvalósíthatóságát a második kiválasztási fázis során végig figyelembe kell venni.

(3) Az első kiválasztási fázisban meghatározott alkalmas pályázók listájának közzétételét követő 80 munkanapon belül a Bizottság - adott esetben a külső szakértői panel jelentésére alapozva - a 10. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a pályázók kiválasztására vonatkozó határozatot. A határozat meghatározza a kiválasztott pályázókat a kiválasztási kritériumoknak való megfelelésük mértéke alapján rangsorolva, azokat az indokokat, amelyek a határozat alapjául szolgálnak, valamint azokat a frekvenciákat, amelyeket az egyes kiválasztott pályázók az egyes tagállamokban a III. címmel összhangban használhatnak.

(4) A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésének vagy a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az elfogadásuktól számított egy hónapon belül közzéteszi.

III. CÍM

ENGEDÉLYEZÉS

7. cikk

A kiválasztott pályázók engedélyezése

(1) A tagállamok a kiválasztott pályázók által vállalt határidőkkel és szolgáltatási területekkel összhangban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjával és a nemzeti és közösségi jogszabályokkal összhangban biztosítják a kiválasztott pályázók számára a Bizottság által az 5. cikk (2) bekezdésének vagy a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott határozatban meghatározott, adott rádiófrekvencia használati jogot és a mobil műholdas rendszer üzemeltetéséhez szükséges jogot. A tagállamok e jogokról megfelelően tájékoztatják a kiválasztott pályázókat.

(2) Az e cikk (1) bekezdése által érintett jogokra a következő közös feltételek vonatkoznak:

a) a kiválasztott pályázók a kijelölt rádiófrekvenciás spektrumot az MSS szolgáltatásokhoz használják;

b) az 5. cikk (2) bekezdésének vagy a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, a pályázók kiválasztásáról szóló döntéstől számított 24 hónapon belül a kiválasztott pályázók teljesítik az e határozat mellékletében meghatározott, hattól kilencig terjedő szakaszokat;

c) a kiválasztott pályázóknak a pályázatukban vagy az összehasonlító kiválasztási eljárás során vállalt minden kötelezettségüket teljesíteniük kell, függetlenül attól, hogy a rádiófrekvenciás spektrum iránti összesített igény meghaladja-e a rendelkezésre álló mennyiséget;

d) a kiválasztott pályázók valamennyi tagállam illetékes hatóságainak éves jelentést nyújtanak be, amely részletezi az általuk javasolt mobil műholdas rendszereik fejlődésének helyzetét;

e) bármely szükséges használati jogot és engedélyt az 5. cikk (2) bekezdésének vagy a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, a pályázók kiválasztásáról szóló döntéstől számított 18 évre kell megadni;

(3) A tagállamok a 2007/98/EK határozattal összhangban engedélyt adhatnak az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott spektrum használatára arra az időre, és olyan mértékben, amennyiben nem érintik azt a szolgáltatási területet, amelyre a kiválasztott pályázók kötelezettséget vállaltak.

(4) A tagállamok bevezethetnek objektíven indokolható, megkülönböztetéstől mentes, arányos és átlátható követelményeket a sürgősségi szolgáltatások és a hatóságok közötti kommunikáció biztosítása érdekében válsághelyzetek idején, összhangban a közösségi jogszabályokkal, beleértve a 2002/20/EK irányelvet.

8. cikk

Kiegészítő földfelszíni elemek

(1) A tagállamok a nemzeti és a közösségi jogszabályokkal összhangban biztosítják, hogy illetékes hatóságaik megadják a II. címnek megfelelően kiválasztott és a 7. cikk szerint a spektrum használatára engedélyezett pályázók számára a területükön lévő, a mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeinek használatához szükséges engedélyeket.

(2) A tagállamok nem választják ki és nem engedélyezik a mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeinek üzemeltetőit azelőtt, hogy a II. címben meghatározott kiválasztási eljárás befejeződne a Bizottság által az 5. cikk (2) bekezdése vagy a 6. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott határozattal. Mindez nem érinti a 2 GHz-es frekvenciasávnak a 2007/98/EK határozattal összhangban működő MSS szolgáltató rendszerektől eltérő rendszerek általi használatát.

(3) A 2 GHz-es frekvenciasávban a mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeinek működéséhez kiadott bármely nemzeti engedélyre a következő közös feltételek vonatkoznak:

a) az üzemeltetők a kijelölt rádiófrekvenciás spektrumot a mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeihez használják;

b) a kiegészítő földfelszíni elemek a mobil műholdas rendszer szerves részét képezik és a műholdas forrás és hálózatkezelési mechanizmus vezérlése alatt állnak; ugyanazt az átviteli irányt és ugyanazokat a rész frekvenciasávokat használják, mint a kapcsolódó műholdas elemek és nem növelik a kapcsolódó mobil műholdas rendszerek spektrum igényét;

c) a kapcsolódó mobil műholdas rendszer műholdelemének meghibásodása esetén a kiegészítő földfelszíni elemek független működése nem haladhatja meg a 18 hónapot;

d) a használati jogokat és az engedélyeket legfeljebb a kapcsolódó mobil műholdas rendszer engedélyének lejáratáig terjedő időtartamra adják meg.

9. cikk

Figyelemmel kísérés és végrehajtás

(1) A kiválasztott üzemeltetők felelnek az engedélyeikhez csatolt valamennyi feltétel betartásáért és a tagállamok jogszabályaiban előírt valamennyi vonatkozó engedélyezési és/vagy használati díj és költség kifizetéséért.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében foglalt közös feltételek megsértése esetén alkalmazandó végrehajtás szabályok, beleértve a szankciókról szóló szabályokat, összhangban legyenek a közösségi jogszabályokkal, különösen a 2002/20/EK irányelv 10. cikkével. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok biztosítják a közös feltételek betartásának ellenőrzését és meghozzák a megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok kezelésére. A tagállamok az ellenőrzések eredményéről évente tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben a közös feltételeket nem tartják be és amennyiben végrehajtási intézkedéseket kellett meghozni.

A Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésében hivatkozott hírközlési bizottság segítségével megvizsgálhatja a közös feltételek megszegésének feltételezett, konkrét eseteit. Ha egy tagállam a közös feltételek megsértésének konkrét esetéről tájékoztatja a Bizottságot, a Bizottság megvizsgálja ezt a feltételezett esetet a hírközlési bizottság segítségével.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott intézkedéseket, amelyek meghatározzák a végrehajtás szabályainak összehangolt alkalmazására vonatkozó megfelelő módozatokat, beleértve az engedélyek koordinált felfüggesztésének vagy visszavonásának szabályait a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott közös feltételek megszegése esetén, és amelyek e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 10. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

IV. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját a 2002/21/EK határozat 22. cikke által létrehozott hírközlési bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikke rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikke rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő egy hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)-(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikke rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő egy hónap.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. KUCLER DOLINAR

(1) HL C 44., 2008.2.16., 50. o.

(2) Az Európai Parlament 2008. május 21-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 23-i határozata.

(3) HL C 287. E, 2007.11.29., 364. o.

(4) HL L 108., 2002.4.24., 33. o. A 717/2007/EK rendelettel (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 298., 1989.10.17., 23. o. A legutóbb a 2007/65/EK irányelvvel (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.) módosított irányelv.

(6) A Bizottság 2005. június 1-i közleménye "i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért" címmel.

(7) HL L 43., 2007.2.15., 32. o.

(8) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(9) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(10) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(11) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

MELLÉKLET

MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZOK

1. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) koordináció iránti kérelmének benyújtása

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy az EU tagállamai területén a kereskedelmi MSS szolgáltatásához használt mobil műholdas rendszer ITU regisztrációjáért felelős igazgatás benyújtotta a vonatkozó ITU Rádió szabályzatának 4. függeléke szerinti információkat.

2. Műholdgyártás

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű megállapodást kötött a tagállamok területén a kereskedelmi MSS szolgáltatásához szükséges műholdak gyártására. A dokumentumnak meg kell határoznia a kereskedelmi MSS szolgáltatásához szükséges műholdak legyártásának befejezéséhez vezető építési szakaszokat. A dokumentumot a pályázónak és a műholdgyártó társaságnak kell aláírnia.

3. A műhold felbocsátására vonatkozó megállapodás

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű megállapodást kötött a tagállamok területén belül a folyamatos MSS szolgáltatásához szükséges minimális számú műhold felbocsátására. A dokumentumnak meg kell határoznia az indítási dátumokat és indítási szolgáltatásokat, valamint a kártérítésre vonatkozó szerződési feltételeket. A dokumentumot a mobil műholdas rendszer-üzemeltetőnek és a műholdat felbocsátó társaságnak kell aláírnia.

4. Földi csatlakozó állomások

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy kötelező erejű megállapodást kötött azon földi csatlakozó állomások megépítésére és üzembe helyezésére, amelyeket a tagállamai területén belül kereskedelmi MSS szolgáltatás nyújtásához fognak használni.

5. A kritikus tervezési felülvizsgálat elvégzése

A kritikus tervezési felülvizsgálat az űrhajózási végrehajtási folyamat azon szakasza, amelynél véget ér a tervezési és fejlesztési fázis és megkezdődik a gyártási fázis.

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatnia a műholdgyártási megállapodásban jelzett építési szakaszoknak megfelelően a kritikus tervezési felülvizsgálat befejezésére, legkésőbb a pályázat benyújtását követő nyolcvan munkanapon belül. A vonatkozó dokumentumot a műholdgyártó társaság írja alá, és abban feltüntetik a kritikus tervezési felülvizsgálat befejezésének napját.

6. Műholdtársítás

A társítás az űrhajózási végrehajtási folyamat azon szakasza, amelynél a kommunikációs modult (CM) integrálják a szolgáltatási modulba (SM).

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy az SM/CM modul társítása tekintetében a tesztkészültségi felülvizsgálat megtörtént, a műholdgyártási megállapodásban jelzett építési szakaszoknak megfelelően. A vonatkozó dokumentumot a műholdgyártó társaság írja alá, és abban feltüntetik a műholdtársítás befejezésének napját.

7. A műholdak felbocsátása

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy a tagállamok területén belüli folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatásához szükséges számú műholdat sikeresen felbocsátotta és orbitális pályára állította.

8. Frekvenciakoordináció

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatnia a rendszer sikeres frekvenciakoordinációjára az ITU Rádió szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az egytől hétig terjedő szakaszoknak való megfelelést bizonyító rendszernek azonban ebben a szakaszban nem kell igazolnia az olyan mobil műholdas rendszerekkel való sikeres frekvenciakoordináció befejezését, amelyek nem felelnek meg teljesen és ésszerűen az egytől hétig terjedő szakaszoknak.

9. Az MSS szolgáltatás nyújtása a tagállamok területén belül

A pályázónak egyértelmű bizonyítékot kell arra szolgáltatnia, hogy az előzőleg a harmadik szakaszban meghatározott számú műhold felhasználásával ténylegesen folyamatos kereskedelmi MSS szolgáltatást nyújt az EU tagállamai területén, lefedve a pályázó által pályázatában vállalt földrajzi területet az MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0626 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0626&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék