32005D0050[1]

2005/50/EK: A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról (az értesítés a B(2005) 34. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 17.)

a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról

(az értesítés a B(2005) 34. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/50/EK)

1. cikk

E határozat a 24 GHz-es frekvenciasáv elérhetősége és hatékony használata feltételeinek harmonizálását szolgálja.

2. cikk

E határozat értelmezésénél a következő meghatározások alkalmazandók:

1. a "24 GHz-es frekvenciasáv" a 24,15 ± 2,50 GHz-es frekvenciatartományt jelenti;

2. a "kis hatótávolságú gépjárműradar-készülékek" olyan berendezések, amelyek gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót látnak el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

3. a "Közösségben üzembe helyezett kis hatótávolságú gépjárműradar" olyan kis hatótávolságú gépjárműradar-berendezéseket jelent, amelyet a gépjárműbe eredetileg beépítettek vagy az eredetileg beépítettet cserélték le vele, továbbá amelyet a Közösségben nyilvántartásba vettek vagy fognak venni, forgalomba vagy üzembe helyeztek vagy fognak helyezni;

4. az "interferenciamentes és nem védett alapon" kifejezés azt jelenti, hogy a sáv többi használójának nem okozhat káros zavart, továbbá nem lehet követeléssel fellépni a sávban működő más rendszerek vagy szolgálatok által keltett káros zavarok elleni védelem érdekében;

5. A "referencia-időpont" a 21,65 és 24,25 GHz közötti frekvenciák esetében 2013. június 30-át, a 24,25 és 26,65 GHz közötti frekvenciák esetében 2018. január 1-jét jelenti;

6. az "átmeneti időpont"2007. június 30-át jelenti;

7. a "gépjármű" megnevezés vonatkozik minden, a 70/156/EK irányelv 2. cikke által meghatározott gépjárműre;

8. a "kikapcsolás" a kis hatótávolságú gépjárműradar-készülék által történő kibocsátás megszüntetését jelenti;

9. a "tilalmi zóna" azt a rádiócsillagászati megfigyelőállomás körül található területet jelenti, amelyet az állomástól egy meghatározott sugár alkalmazásával jelölnek ki;

10. a "kitöltési tényező" azt az egy órán belüli időtartamot jelöli, amíg a készülék aktív jelátvitelt végez.

3. cikk

A 24 GHz-es frekvenciasávot a Közösségben üzembe helyezett, a 4. és 6. cikkben foglalt feltételeknek megfelelő kis hatótávolságú gépjárműradar számára a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2005. július 1-jéig interferenciamentes és nem védett alapon kell kijelölni és elérhetővé tenni.

A 24 GHz-es frekvenciasávot tehát az 5. cikkben foglaltak figyelembevételével a referencia-időpontokig hozzáférhetővé kell tenni.

Ezen időpontokat követően a 24 GHz-es frekvenciasáv elérhetőségét meg kell szüntetni minden kis hatótávolságú gépjárműradar-készülék számára, kivéve ha a készülék gyárilag volt beszerelve, vagy az ilyen eredeti készülék helyett szerelik be a Közösségben ezen időpontokat megelőzően nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy üzembe helyezett gépjárműbe.

Azon gépjárművekbe beépített kis hatótávolságú gépjárműradarok esetében azonban, amelyek típus-jóváhagyási kérelmét a 2007/46/EK európai parlameti és tanácsi irányelv ( 1 ) 6. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtották be és 2018. január 1. előtt hagyták jóvá, a 2018. január 1-jei határidőt négy évvel meg kell hosszabbítani.

4. cikk

A 24 GHz-es frekvenciasávot elérhetővé kell tenni a kis hatótávolságú gépjárműradar ultraszéles sávrésze számára - 41,3 dBm/MHz maximálisan megengedhető átlagos teljesítménysűrűség (e.i.r.p.) és 0 dBm/50MHz e.i.r.p. csúcsérték mellett, kivéve a 22 GHz alatti frekvenciák esetében, amely esetben - 61,3 dBm/MHz a maximálisan megengedhető átlagos teljesítménysűrűség (e.i.r.p.).

A 24,05-24,25 GHz-es frekvenciasávot a keskenysávú kibocsátási mód/komponens számára tartják fenn, amely egy modulálatlan, legfeljebb 20 dBm e.i.r.p. csúcsértékkel rendelkező vivőhullámból állhat, ahol a kitöltési tényező a - 10 dBm e.i.r.p.-t meghaladó csúcsértékű kibocsátásnál 10 %-ban limitált.

A 23,6-24,0 GHz-es sávban azokat a kibocsátásokat, amelyek 30 o-kal vagy magasabban jelennek meg a horizontális sík felett, legalább 25 dB-lel csillapítani kell a 2010-ig forgalomba hozott kis hatótávolságú gépjárműradarok esetén, majd az azt követők esetén legalább 30 dB-lel.

5. cikk

(1) A kis hatótávolságú gépjárműradarok számára folyamatosan elérhetővé tett 24 GHz-es frekvenciasávot aktív megfigyelés alatt kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ezen sáv megnyitásának legfőbb előfeltétele megvalósuljon, miszerint a frekvenciasáv többi felhasználóját ne érje káros zavarás, különös tekintettel a következők kellő időben történő ellenőrzésére:

a) az egyes tagállamokban nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy üzembe helyezett összes, 24 GHz-es, kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjármű teljes száma annak igazolása céljából, hogy ez a szám nem haladja meg az egyes tagállamokban forgalomban lévő összes gépjármű 7 %-át;

b) megfelelő információt tett-e a tagállam vagy tettek-e a gyártók és az importőrök hozzáférhetővé a 24 GHz-es, kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek teljes számát illetően abból a célból, hogy a 24 GHz-es sávnak a kis hatótávolságú gépjárműradarral történő használatának hatékony ellenőrzése megvalósulhasson;

c) a 24 GHz-es, kis hatótávolságú gépjárműradar egyedi vagy kumulatív használata okoz-e, vagy valószínű, hogy rövid időn belül káros zavarást fog okozni a 24 GHz-es sáv, vagy legalább egy tagállamban a szomszédos sávok többi felhasználója számára, akár elérték az a) pontban megjelölt küszöbértéket, akár nem;

d) a referencia-időpontok folyamatosan megfelelő volta.

(4) A tagállamok oly módon nyújtanak segítséget a Bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés elvégzéséhez, hogy biztosítják a szükséges információk összegyűjtését, és időben eljuttatják azokat a Bizottságnak, különös tekintettel a mellékletben szereplő információkra.

6. cikk

(1) A kis hatótávolságú gépjárműradar-készülékek csak akkor működnek, ha a gépjármű üzemel.

(2) A Közösségben üzembe helyezett, kis hatótávolságú gépjárműradar-készülékek azáltal biztosítják a 7. cikkben meghatározott, 22,21-24,00 GHz-es frekvenciasávban működő rádiócsillagászati megfigyelőállomások védelmét, hogy a meghatározott tilalmi zónában automatikusan kikapcsolják a készüléket, vagy pedig valamely más módszert alkalmaznak, amely ezen megfigyelőállomások számára azonos mértékű védettséget biztosít a területre behajtó gépjárművekkel szemben.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, a manuális kikapcsolás a Közösségben üzembe helyezett, a 24 GHz-es frekvenciasávban működő, kis hatótávolságú gépjárműradarok esetén az átmeneti időpont előtt elfogadott.

7. cikk

A tagállamok meghatározzák, hogy melyek a 6. cikk (2) bekezdése értelmében a saját területükön védelemben részesített rádiócsillagászati megfigyelőállomások, továbbá hogy mik az egyes állomásokhoz tartozó tilalmi zónák jellemzői. Ezt az információt - a megfelelő igazolással alátámasztva - a határozat elfogadását és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hat hónapon belül el kell juttatni a Bizottsághoz.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok használatának ellenőrzéséhez megkövetelt információ

Ez a melléklet tartalmazza azokat az adatokat, amelyeknek az 5. cikknek megfelelően rendelkezésre kell állniuk az Európai Unió egyes tagállamaiban működő, kis hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt gépjárművek penetrációjának igazolásához. Ezt az adatot kell felhasználni a 24 GHz-es sávot használó, kis hatótávolságú radarokkal felszerelt gépjárműveknek az egyes tagállamokban forgalomban lévő összes gépjármű számához viszonyított arányának kiszámításához.

A Bizottság kérésére a következő adatokat kell összesíteni:

1. a Közösségben a referenciaévben gyártott és/vagy forgalomba hozott és/vagy első ízben nyilvántartásba vett, 24 GHz-es frekvenciasávot használó, kis hatótávolságú radarokkal felszerelt gépjárművek száma;

2. a Közösségbe a referenciaév során importált, 24 GHz-es frekvenciasávot használó, kis hatótávolságú radarokkal felszerelt gépjárművek száma;

3. a referenciaév során forgalomban lévő összes gépjármű száma.

Minden adatot értékeléssel kell ellátni arra vonatkozóan, hogy mekkora az információra vonatkozó bizonytalanság.

A fenti adatokon túl minden olyan egyéb, jelentős információt, amely segíti a Bizottságot a 24 GHz-es frekvencia kis hatótávolságú gépjárműradarral történő folyamatos használatának megfelelő áttekintésében, időben hozzáférhetővé kell tenni, ideértve a következőkre vonatkozó információt:

- fennálló és jövőbeli piaci trendek, mind a Közösségben, mind azon kívül,

- eladás utáni értékesítések és a készülék utólagos átszerelése,

- az alternatív technológiák és alkalmazások fejlődési foka, elsősorban - a 2004/545/EK határozatnak megfelelően - a 79 GHz-es frekvenciasávban működő, kis hatótávolságú gépjárműradarra vonatkozóan.

( 1 ) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0050 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0050&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0050-20171114 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0050-20171114&locale=hu

Tartalomjegyzék