32007D0201[1]

2007/201/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 27. ) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló 2002/757/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1292. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 27.)

a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló 2002/757/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1292. számú dokumentummal történt)

(2007/201/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2002/757/EK bizottsági határozat (2) a tagállamokat ideiglenesen növény-egészségügyi szükségintézkedések bevezetésére kötelezte a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (a továbbiakban: károsító szervezet) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megakadályozására.

(2) A károsító szervezet által esetlegesen okozott károkról szóló legújabb tudományos adatok alapján szükségszerűnek tűnik a károsító szervezet iránt fogékony növények, faanyagok és fakérgek felsorolásának kiegészítése és aktualizálása.

(3) Félreértések elkerülése végett egyértelműen ki kell mondani, hogy a károsító szervezet iránt fogékony növények egyes fajai kizárólag növényútlevéllel szállíthatók a Közösségben.

(4) A 2002/757/EK határozat alapján végzett hivatalos vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a károsító szervezet iránt fogékony növények meghatározott fajait termesztési helyükön évente legalább kétszer kell vegetációs időszakuk alatt hivatalos vizsgálatnak alávetni, hogy a károsító szervezet hiányát bizonyossággal meg lehessen állapítani. E követelmény 2007. május 1-jétől alkalmazandó annak érdekében, hogy a hozzá való alkalmazkodáshoz elegendő idő álljon rendelkezésre.

(5) A kitörés helyén foganatosítandó felszámolási intézkedések megvalósítása során nyert utólagos tapasztalat azt mutatja, hogy az intézkedéseknek nemcsak a növényekre, hanem azok táptalajára és maradványaira is ki kell terjedniük. Az intézkedések közt olyan növény-egészségügyi intézkedéseknek is kell lenniük, amelyek a környező tenyészterületekre is vonatkoznak.

(6) Továbbra is szükségesnek tűnnek a károsító szervezet által okozott fertőzés megállapítására irányuló tagállami vizsgálatok és az eredményekről szóló éves értesítések.

(7) Célszerű továbbá ezen intézkedések eredményeit a következő vegetációs időszak elteltével felülvizsgálni, és a felülvizsgálat eredményeinek ismeretében esetleges további intézkedéseket mérlegelni. A további intézkedéseknek figyelembe kell venniük a szolgáltatandó információkat, valamint a tagállamok által benyújtandó tudományos szakvéleményeket is.

(8) A 2002/757/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/757/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 2., 3. és 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. »fogékony növények«: - a termés és a magvak kivételével - az Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., Rhododendron simsii Planch. kivételével, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh és Viburnum spp. L egyedei.

3. »fogékony faanyag«: az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt faanyaga.

4. »fogékony fakéreg«: az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt elkülönített kérge."

2. Az 5. cikkben "el a termesztési helyükről" helyébe "a Közösségen belül" lép.

3. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése előírásainak sérelme nélkül az első bekezdésben előírt vizsgálatok eredményeit minden év december 1-jéig kell bejelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak."

4. A 8. cikkben a "2004. december 31." helyébe "2008. január 31." lép.

5. A melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 252., 2002.9.20., 37. o. A 2004/426/EK határozattal (HL L 154., 2004.4.30., 1. o.) módosított határozat.

MELLÉKLET

A 2002/757/EK határozat mellékletének 3. pontja a következőképpen módosul:

1. Az első mondatban az "termesztési helyükről csak akkor szállíthatók el" szavak helyébe a "a Közösségen belül csak akkor szállíthatók" szavak lépnek.

2. A b) pontban az "elvégzett" szó elé a következő szövegrészt kell beilleszteni:

"2007. május 1-jétől pedig a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontban a vegetációs időszak során legalább kétszer, a növények sajátos termesztési rendszerétől függő intenzitással".

3. A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az olyan esetekben, amikor a növényeken a termesztés helyén a károsító szervezetre utaló jeleket észleltek, a megfelelő eljárást alkalmazták a károsító szervezet kiirtása céljából, ami legalább az alábbiakat magában foglalja:

i. a fertőzött növények és a fertőzött növények körüli 2 méter sugarú körben található összes fogékony növény megsemmisítése, beleértve táptalajuk és maradványaik megsemmisítését is;

ii. a fertőzött növények körüli 10 méter sugarú körben minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:

- a növényeket a termesztés helyén tartották,

- a felszámolási intézkedések megtételét követő három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív növekedési szakaszban voltak,

- az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elnyomhatná,

- a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták;

iii. a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően, és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták;

iv. megfelelő növény-egészségügyi intézkedéseket tettek a tenyészterületen a fertőzött növények körüli 2 méter sugarú körben."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0201&locale=hu

Tartalomjegyzék