32022L0905[1]

A Bizottság (EU) 2022/905 végrehajtási irányelve (2022. június 9.) a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/905 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2022. június 9.)

a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A 2003/90/EK bizottsági irányelv (3) és a 2003/91/EK bizottsági irányelv (4) célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági növényfajoknak és zöldségfajoknak a tagállamok által a nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajtái megfeleljenek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított előírásoknak. Ezek az irányelvek különösen arra irányulnak, hogy biztosítsák a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok egyes fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzőkre és a vizsgálat minimumfeltételeire vonatkozó szabályoknak való megfelelést. Azon fajták esetében, amelyekre nem vonatkoznak CPVO-előírások, a szóban forgó irányelvek célja az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásainak való megfelelés biztosítása.

(2) A CPVO további előírásokat és iránymutatásokat dolgozott ki, és frissítette a meglévőket, különösen a csomós ebír, a lucerna, a homoki lucerna, a kis komócsin, a komócsin, a vöröshere, a kender, a rozs, a tritikálé, a mángold, a kelkáposzta, a fejes káposzta és vörös káposzta, a leveles cikória, a görögdinnye, a sárgadinnye, az édeskömény, a saláta, a paradicsom a spenót és a paradicsom-alanyvesszők tekintetében. Ezeknek a fejleményeknek tükröződniük kell az uniós jogban.

(3) A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A tagállamoknak 2023. január 1-jétől kell alkalmazniuk az új szabályokat. Egyes olyan fajták esetében, amelyeket nem fogadtak el a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékébe vagy a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe való felvétel céljából, a hivatalos vizsgálatok - amelyek még nem zárultak le - 2023. január 1-je előtt megkezdődtek az ezen irányelvben foglalt módosítások nélkül alkalmazandó 2003/90/EK vagy a 2003/91/EK irányelvnek megfelelően. E vizsgálatok megzavarásának elkerülése érdekében ezekre a vizsgálatokra az említett korábbi szabályokat kell alkalmazni.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv módosításai

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletének A. részében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2003/91/EK irányelv módosításai

A 2003/91/EK irányelv mellékleteinek helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében foglalt szöveg lép.

3. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2022. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2023. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

Azon hatósági fajtavizsgálatok tekintetében, amelyeket 2023. január 1-je előtt megkezdtek, de még nem véglegesítettek, a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelv az ezen irányelv általi módosítások nélkül alkalmazandó.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(3) A Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 7. o.).

(4) A Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 11. o.).

MELLÉKLET

A. RÉSZ

"I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (*1)

Tudományos név Közönséges név CPVO-előírás

Dactylis glomerata L. Csomós ebír TP 31/1, 2021.3.25.

Festuca arundinacea Schreb. Nádképű csenkesz TP 39/1, 2015.10.1.

Festuca filiformis Pourr. Finomlevelű juhcsenkesz TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca ovina L. Juhcsenkesz TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca pratensis Huds. Réti csenkesz TP 39/1, 2015.10.1.

Festuca rubra L. Vörös csenkesz TP 67/1, 2011.6.23.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Keménylevelű csenkesz TP 67/1, 2011.6.23.

Lolium multiflorum Lam. Olasz perje TP 4/2, 2019.3.19.

Lolium perenne L. Évelő perje TP 4/2, 2019.3.19.

Lolium x hybridum Hausskn. Hibrid perje TP 4/2, 2019.3.19.

Medicago sativa L. Kékvirágú lucerna TP 6/1 2021.12.22.

Medicago x varia T. Martyn Tarkavirágú lucerna TP 6/1 2021.12.22.

Phleum nodosum L. Kis komócsin TP 34/1 2021.12.22.

Phleum pratense L. Mezei komócsin TP 34/1 2021.12.22.

Pisum sativum L. (partim) Takarmányborsó TP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.

Poa pratensis L. Réti perje TP 33/1, 2017.3.15.

Trifolium pratense L. Vöröshere TP 5/1 2021.12.22.

Vicia faba L. Lóbab TP 8/1, 2019.3.19.

Vicia sativa L. Tavaszi bükköny TP 32/1, 2016.4.19.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Karórépa TP 89/1, 2015.3.11.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Olajretek TP 178/1, 2017.3.15.

Brassica napus L. (partim) Káposztarepce TP 36/3, 2020.4.21.

Cannabis sativa L. Kender TP 276/2, 2022.2.1.

Glycine max (L.) Merr. Szójabab TP 80/1, 2017.3.15.

Gossypium spp. Gyapot TP 88/2, 2020.12.11.

Helianthus annuus L. Napraforgó TP 81/1, 2002.10.31.

Linum usitatissimum L. Len/olajlen TP 57/2, 2014.3.19.

Sinapis alba L. Fehér mustár TP 179/1, 2017.3.15.

Avena nuda L. Csupasz zab TP 20/3, 2020.3.6.

Avena sativa L. (ideértve a következőt: A. byzantina K. Koch) Zab és bizánci zab TP 20/3, 2020.3.6.

Hordeum vulgare L. Árpa TP 19/5, 2019.3.19.

Oryza sativa L. Rizs TP 16/3, 2015.10.1.

Secale cereale L. Rozs TP 58/1 Rev., 2022.4.27.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Cirok TP 122/1, 2019.3.19.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Szudánifű TP 122/1, 2019.3.19.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse A Sorghum bicolor subsp. bicolor és a Sorghum bicolor subsp. drummondii keresztezéséből származó hibridek TP 122/1, 2019.3.19.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus A Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek TP 121/3, 2022.4.27.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum Búza TP 3/5, 2019.3.19.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Keménybúza (durumbúza) TP 120/3, 2014.3.19.

Zea mays L. (partim) Kukorica TP 2/3, 2010.3.11.

Solanum tuberosum L. Burgonya TP 23/3, 2017.3.15.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (*2)

Tudományos név Közönséges név UPOV-iránymutatás

Beta vulgaris L. Takarmányrépa TG/150/3, 1994.11.4.

Agrostis canina L. Ebtippan TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis gigantea Roth Óriás tippan TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis stolonifera L. Tarackos tippan TG/30/6, 1990.10.12.

Agrostis capillaris L. Cérnatippan TG/30/6, 1990.10.12.

Bromus catharticus Vahl Prérifű TG/180/3, 2001.4.4.

Bromus sitchensis Trin. Alaszkai rozsnok TG/180/3, 2001.4.4.

xFestulolium Asch. et Graebn. A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek TG/243/1, 2008.4.9.

Lotus corniculatus L. Szarvaskerep TG/193/1, 2008.4.9.

Lupinus albus L. Fehérvirágú csillagfürt TG/66/4, 2004.3.31.

Lupinus angustifolius L. Keskenylevelű csillagfürt TG/66/4, 2004.3.31.

Lupinus luteus L. Sárgavirágú csillagfürt TG/66/4, 2004.3.31.

Medicago doliata Carmign. Egyenestövisű lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago italica (Mill.) Fiori Olaszlucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Parti lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago lupulina L. Komlós lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago murex Willd. Gömböstermésű lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago polymorpha L. Szúrós lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago rugosa Desr. Ráncos lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago scutellata (L.) Mill. Csigaborsó TG/228/1, 2006.4.5.

Medicago truncatula Gaertn. Mediterrán lucerna TG/228/1, 2006.4.5.

Trifolium repens L. Fehér here TG/38/7, 2003.4.9.

Trifolium subterraneum L. Földbentermő here TG/170/3, 2001.4.4.

Phacelia tanacetifolia Benth. Mézontófű TG/319/1, 2017.4.5.

Arachis hypogaea L. Földimogyoró TG/93/4, 2014.4.9.

Brassica juncea (L.) Czern Szareptai mustár TG/335/1, 2020.12.17.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Réparepce TG/185/3, 2002.4.17.

Carthamus tinctorius L. Sáfrányos szeklice TG/134/3, 1990.10.12.

Papaver somniferum L. Mák TG/166/4, 2014.4.9.

B. RÉSZ

"I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (*3)

Tudományos név Közönséges név CPVO-előírás

Allium cepa L. (Cepa csoport) Vöröshagyma TP 46/2, 2009.4.1.

Allium cepa L. (Aggregatum csoport) Salottahagyma TP 46/2, 2009.4.1.

Allium fistulosum L. Téli sarjadékhagyma TP 161/1, 2010.3.11.

Allium porrum L. Póréhagyma TP 85/2, 2009.4.1.

Allium sativum L. Fokhagyma TP 162/1 Corr., 2004.3.25.

Allium schoenoprasum L. Metélőhagyma TP 198/2, 2015.3.11.

Apium graveolens L. Zeller TP 82/1, 2008.3.13.

Apium graveolens L. Gumós zeller TP 74/1, 2008.3.13.

Asparagus officinalis L. Spárga TP 130/2, 2011.2.16.

Beta vulgaris L. Cékla, beleértve a cheltenham répát is TP 60/1, 2009.4.1.

Beta vulgaris L. Mángold TP 106/2, 2021.4.14.

Brassica oleracea L. Leveles kel TP 90/1, 2011.2.16.

Brassica oleracea L. Karfiol TP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.

Brassica oleracea L. Brokkoli vagy calabrese brokkoli TP 151/2 Rev. 2., 2020.4.21.

Brassica oleracea L. Kelbimbó TP 54/2 Rev., 2017.3.15.

Brassica oleracea L. Karalábé TP 65/1 Rev., 2017.3.15.

Brassica oleracea L. Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta TP 48/3 Rev. 2., 2021.3.25.

Brassica rapa L. Kínai kel TP 105/1, 2008.3.13.

Capsicum annuum L. Csili vagy paprika TP 76/2 Rev. 2 Corr., 2020.4.21.

Cichorium endivia L. Borzaslevelű és széleslevelű endívia TP 118/3, 2014.3.19.

Cichorium intybus L. Ipari cikória TP 172/2, 2005.12.1.

Cichorium intybus L. Leveles cikória TP 154/1 Rev 2 Corr., 2021.4.14.

Cichorium intybus L. Cikóriasaláta TP 173/2, 2018.3.21.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Görögdinnye TP 142/2 Rev., 2021.4.14.

Cucumis melo L. Sárgadinnye TP 104/2 Rev. 2., 2021.3.25.

Cucumis sativus L. Salátauborka és fürtös uborka TP 61/2 Rev. 2., 2019.3.19.

Cucurbita maxima Duchesne Sütőtök TP 155/1, 2015.3.11.

Cucurbita pepo L. Cukkini TP 119/1 Rev., 2014.3.19.

Cynara cardunculus L. Articsóka és kardi TP 184/2 Rev., 2020.3.6.

Daucus carota L. Sárgarépa és takarmány sárgarépa TP 49/3, 2008.3.13.

Foeniculum vulgare Mill. Édeskömény TP 183/2, 2021.4.14.

Lactuca sativa L. Saláta TP 13/6 Rev. 3., 2022.4.27.

Solanum lycopersicum L. Paradicsom TP 44/4 Rev. 5., 2021.4.14.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petrezselyem TP 136/1 Corr., 2007.3.21.

Phaseolus coccineus L. Tűzbab TP 9/1, 2007.3.21.

Phaseolus vulgaris L. Zöldbab (bokorbab és futóbab) TP 12/4, 2013.2.27.

Pisum sativum L. (partim) Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó TP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.

Raphanus sativus L. Retek, fekete retek TP 64/2 Rev. Corr., 2015.3.11.

Rheum rhabarbarum L Rebarbara TP 62/1, 2016.4.19.

Scorzonera hispanica L. Feketegyökér TP 116/1, 2015.3.11.

Solanum melongena L. Padlizsán vagy tojásgyümölcs TP 117/1, 2008.3.13.

Spinacia oleracea L. Spenót TP 55/5 Rev. 4., 2022.4.27.

Valerianella locusta (L.) Laterr. Galambbegysaláta TP 75/2, 2007.3.21.

Vicia faba L. (partim) Lóbab TP 206/1, 2004.3.25.

Zea mays L. (partim) Csemegekukorica és pattogatni való kukorica TP 2/3, 2010.3.11.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner Paradicsom-alanyvesszők TP 294/1 Rev. 5., 2021.4.14.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne A Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne tőként történő felhasználásra szánt interspecifikus hibridjei TP 311/1, 2017.3.15.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (*4)

Tudományos név Közönséges név UPOV-iránymutatás

Brassica rapa L. Tarlórépa TG/37/10, 2001.4.4.

(*1) Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

(*2) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

(*3) Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

(*4) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L0905 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L0905&locale=hu

Tartalomjegyzék