A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.30508/2015/8. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (ADÓÜGYBEN hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. Bíró: Kovács Mária

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

16.K.30.508/2015/8.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Körmendi Csaba (cím.) ügyvéd által képviselt felperes neve (cím.) , a dr. Fekete Imre jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (cím.) alperes ellen adó ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

Í T É L E T E T:

A bíróság felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg alperesnek 15.000,- Ft azaz tizenötezer forint perköltséget.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékügyi hatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg 21.000,- Ft azaz huszonegyezer forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

Felperes 2012. évi személyi jövedelem adóbevallás benyújtásakor az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozata szerint megjelölte a ... Hitközséget kedvezményezettként. A Hitközség 2012. február 29-ig egyházként működött Magyarországon, technikai számmal is rendelkezett, majd 2012. január 1-től ilyen technikai számmal 2012. adóévben nem rendelkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatósága Eljárási és Illeték Osztály 5. a 2013. november 22-én kelt 4104699933 számú határozatában megállapította, hogy felperes a személyi jövedelemadók meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló többször módosított 1996.éviCXXVI.tv. 4.§-ában, illetve 4/A.§-ában meghatározott kedvezményezetti kör egyikébe se tartozó szervezetre szóló rendelkező nyilatkozata érvénytelen.

Az elsőfokú határozattal szemben felperes fellebbezést nyújtott be, kérte elsődlegesen a saját határkörben eljárva az elsőfokú határozat visszavonását, másodlagosan fellebbezésként kérte tekintetni a beadványát és annak fellebbezéskénti elbírálását kérte.

A fellebbezés eredményeként alperes 2014. február 28-án kelt 2928175453 számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Határozatának indokolásában megállapította, hogy az Szftv. 1.§ (1) bekezdés a), (4) bekezdése, 5. §-a, 5/A. §-a és 45. §-ában írtakra figyelemmel az elsőfokú döntés megalapozott volt. A felperes 2012. adóévre beadott bevallásához tartozóan az 1%-os felajánlás nem volt teljesíthető.

Felperes a fenti határozatokkal szemben alperesen keresztül 2014. június 24-én a bírósághoz érkezetten keresetlevelet nyújtott be. Keresetében kérte alperesi határozat bírósági felülvizsgálatát, ennek során a határozatnak az elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését és perköltséget igényelt. Álláspontja szerint az alperesi határozat jogszabálysértő, felperes a rendelkező nyilatkozatában megjelölte kedvezményezettként a ... Hitközséget amely 2012. február 29-ig egyházként működött Magyarországon, technikai számmal is rendelkezett, azonban 2012. január 1-jén hatályba lépett lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. tv. (a továbbiakban Ehtv.) alapján hozott 8/2012. (II.29.) OGY. határozat a ... Hitközség egyházként történő elismerésének elutasításáról döntött, mely határozat következtében a ... Hitközség az egyházi jogi státuszát elveszítette az Ehtv. 34. § (1) bekezdése értelmében, 2012. január 1-ét követően egyesületnek minősült. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság 6/2013. (III.1.) AB határozatában megállapította az Ehtv. ezen rendelkezéseinek alaptörvényellenességét és 2012. január 1-re visszaható hatállyal megsemmisítette, ebből kifolyólag a 8/2012. (II.29.) OGY. határozat Alaptörvény-ellenesnek minősült, így a ... Hitközség visszaszerezte egyházi jogi státuszát 2012. január 1-re visszamenőleg. Kérte a jogszabálysértő határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését és perköltséget igényelt.

Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte és perköltséget igényelt. Álláspontja szerint a határozatai a tényállás tisztázási kötelezettségnek megfelelően rögzítette a tényállást és a döntése jogszabályhelyekre történő hivatkozással megalapozott volt. Hivatkozott a Főváros Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság több hasonló folyamatban volt perben hozott döntésekre, amelyek az alperesi álláspontnak megfelelően rögzítették, hogy azonos tényállás mellett meghozott határozatai megalapozottak.

Felperes keresete nem alapos.

A fenti tényállást a bíróság peres felek nyilatkozatai, alperesi közigazgatási iratok, felek által csatolt okiratok alapján állapította meg.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére