31984L0569[1]

A Tanács irányelve (1984. november 27.) a 78/660/EGK irányelvben ECU-ben kifejezett összegek felülvizsgálatáról

A Tanács irányelve

(1984. november 27.)

a 78/660/EGK irányelvben ECU-ben kifejezett összegek felülvizsgálatáról

(84/569/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján, a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2626/84/EGK rendelettel [2] módosított 3180/78/EGK rendelet [3] bevezetett egy új, ECU-ként ismert elszámolási egységet;

mivel a 3308/80/EGK, Euratom rendelet [4], a hatálybalépésekor hatályos valamennyi közösségi jogszabályban az "európai elszámolási egység"-et "ECU"-re váltotta fel;

mivel a 78/660/EGK irányelv 11. és 27. cikke, valamint arra hivatkozva a 83/349/EGK irányelv [5] 6. cikke és a 84/253/EGK irányelv [6] 20. és 21. cikke a mérlegfőösszegre és a nettó árbevételre ECU-ben kifejezett küszöbértékeket állapít meg, amelyeken belül a tagállamok meghatározott eltéréseket engedélyezhetnek ezen irányelvek rendelkezései alól;

mivel a 78/660/EGK irányelv 53. cikkének (2) bekezdése kiköti, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján ötévente megvizsgálja, és amennyiben szükséges, felülvizsgálja az ebben az irányelvben ECU-ben kifejezett összegeket, a Közösségen belüli gazdasági és monetáris folyamatok figyelembevételével;

mivel az ECU nem őrizte meg a 78/660/EGK irányelv elfogadásakor érvényes reálértékét;

mivel abból a célból, hogy figyelembe vegyék az ECU-vel kapcsolatos azóta kialakult monetáris trendeket, a nemzeti fizetőeszközben megadott egyenértékeket újra kell számítani a 78/660/EGK irányelv 53. cikkének (2) bekezdésében rögzített időpontban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 78/660/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikkben:

- az első francia bekezdés: a "mérlegfőösszeg: 1000000 ECU" helyébe a "mérlegfőösszeg: 1550000 ECU" lép,

- a második francia bekezdés: a "nettó árbevétel: 2000000 ECU" helyébe a "nettó árbevétel: 3200000 ECU" lép;

2. A 27. cikkben:

- az első francia bekezdés: a "mérlegfőösszeg: 4000000 ECU" helyébe a "mérlegfőösszeg: 6200000 ECU"lép,

- a második francia bekezdés: a "nettó árbevétel: 8000000 ECU" helyébe a "nettó árbevétel: 12800000 ECU" lép.

3. a) Az 53. cikk (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában, az ECU a 2626/84/EGK rendelette (1) módosított 3180/78/EGK rendelet (2) meghatározása szerint értelmezendő. Nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékét az 1983. július 25-én fennálló árfolyam szerint kell kiszámítani.";

b) Az (

1

) lábjegyzet helyébe a következő lábjegyzetek lépnek:

"(1) HL L 247., 1984.9.16., 1. o.

(2) HL L 379., 1978.12.30., 1. o."

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekről, amelyet ennek az irányelvnek az alapján léptetnek hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Barry

[1] HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

[2] HL L 247., 1984.9.16., 1. o.

[3] HL L 379., 1978.12.30., 1. o.

[4] HL L 345., 1980.12.20., 1. o.

[5] HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

[6] HL L 126., 1984.5.12., 20. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984L0569 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984L0569&locale=hu