Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31984L0253[1]

A Tanács nyolcadik irányelve (1984. április 10.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján, a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős személyek működésének engedélyezéséről

A Tanács nyolcadik irányelve

(1984. április 10.)

a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján, a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős személyek működésének engedélyezéséről

(84/253/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 54. cikke (3) bekezdésének g) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 78/660/EGK irányelv [4] értelmében meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolóit ellenőriztetni kell egy vagy több könyvvizsgálat elvégzésére feljogosított személlyel, amely kötelezettség alól csak az irányelv 11. cikkében említett társaságok mentesülhetnek;

mivel a fent említett irányelvet az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK irányelv [5] kiegészítette;

mivel a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára feljogosított személyek szakképesítéseit össze kell hangolni; mivel biztosítani kell, hogy független és jó hírnévvel rendelkező személyek legyenek;

mivel a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatához szükséges magas szintű elméleti ismeretet, és ennek az ismeretnek a gyakorlati alkalmazására való képességet szakmai alkalmassági vizsgával kell bizonyítani;

mivel a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy olyan személyeket is elfogadjanak, akik - annak ellenére, hogy az elméleti továbbképzés tekintetében megszabott valamennyi feltételt nem teljesítik - hosszú ideje folytatnak olyan szakirányú tevékenységet, amely kellő tapasztalatot biztosít számukra a pénzügy, a jog és a számvitel terén, és szakmai alkalmassági vizsgát tettek;

mivel a tagállamokat arra is fel kell hatalmazni, hogy a szakemberek érdekében átmeneti rendelkezéseket fogadjanak el;

mivel a tagállamok a természetes személyek és a könyvvizsgáló társaságok működését egyaránt engedélyezhetik, az utóbbiak lehetnek jogi személyek vagy más típusú társaságok vagy társulások;

mivel az ilyen könyvvizsgáló társaságok nevében számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát végző természetes személyeknek meg kell felelniük ezen irányelv feltételeinek;

mivel egy tagállam olyan személyek működését is engedélyezheti, akik az ezen irányelv által előírttal egyenértékű képesítést nem abban az államban szerezték meg;

mivel annak a tagállamnak, amelyben az irányelv elfogadásakor olyan természetes személyekből álló csoportokat ismernek el, akik megfelelnek az ezen irányelv által megszabott feltételeknek, de szakmai alkalmassági vizsgaszintjük az egyetemi záróvizsgaszint alatt van, bizonyos feltételek mellett és későbbi összehangolásig lehetővé kell tenni, hogy ezeknek a személyeknek egyedi engedélyeket adjanak azzal a céllal, hogy meghatározott méretű társaságok és vállalkozáscsoportok számviteli dokumentumainak kötelező könyvvizsgálatát elvégezzék, ha az adott tagállam nem élt a közösségi irányelvek által az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése tekintetében adott mentességi lehetőségekkel;

mivel ezen irányelv nem érinti sem a letelepedés szabadságát, sem a szolgáltatásnyújtás szabadságát olyan személyek tekintetében, akik a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatáért felelnek;

mivel az ilyen könyvvizsgálat céljából más tagállamok polgárainak adott engedélyek elismerését a pénzügyi, gazdasági és számviteli területen igénybe vett és folytatott tevékenységekről, illetve az e területeken a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló irányelvek fogják kifejezetten szabályozni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

Hatály

1. cikk

(1) Az ezen irányelvben előírt összehangoló intézkedések a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire vonatkoznak a következő feladatokat végző személyek tekintetében:

a) a társaságok éves beszámolóinak kötelező könyvvizsgálata, és annak ellenőrzése, hogy az üzleti jelentés összhangban áll-e az éves beszámolóval, amennyiben ilyen könyvvizsgálatot és ilyen ellenőrzést a közösségi jogszabályok előírnak;

b) a vállalkozáscsoportok konszolidált éves beszámolóinak kötelező könyvvizsgálata, és annak ellenőrzése, hogy a konszolidált éves üzleti jelentés összhangban áll-e a konszolidált éves beszámolóval, amennyiben ilyen könyvvizsgálatot és ilyen ellenőrzést a közösségi jogszabályok előírnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek egy-egy tagállam jogszabályaitól függően lehetnek természetes személyek, illetve jogi személyek, vagy más társaságok, vagy társulások (a továbbiakban ennek az irányelvnek a meghatározása szerint: könyvvizsgáló társaságok).

II. SZAKASZ

Engedélyezési szabályok

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát csak engedéllyel rendelkező személyek végezhetik.

A tagállamok hatóságai csak a következőknek adhatnak engedélyt:

a) olyan természetes személyek, akik megfelelnek legalább a 3-19. cikkben megállapított feltételeknek;

b) olyan könyvvizsgáló társaságok, amelyek megfelelnek legalább a következő feltételeknek:

i. a könyvvizsgáló társaságok nevében az 1. cikkben említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát végző természetes személyeknek meg kell felelniük legalább a 3-19. cikkben meghatározott feltételeknek; a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy e természetes személyek működését is engedélyezni kell;

ii. a szavazati jogok többségét olyan természetes személyeknek vagy társaságoknak kell birtokolniuk, amelyek a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontját kivéve megfelelnek legalább a 3-19. cikkben meghatározott feltételeknek; a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy e természetes személyek vagy társaságok működését is engedélyezni kell. Azoknak a tagállamoknak azonban, amelyek ilyen többséget ennek az irányelvnek az elfogadásakor nem írnak elő, azt nem kell előírniuk, feltéve hogy a könyvvizsgáló társaság valamennyi részvénye névre szóló, és csak a könyvvizsgáló társaság egyetértésével, és/vagy ha a tagállam úgy rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező hatóság jóváhagyásával ruházható át;

iii. a könyvvizsgáló társaság vezető tisztségviselőinek vagy az igazgatóság tagjainak többsége olyan természetes személy vagy könyvvizsgáló társaság kell, hogy legyen, amely teljesíti legalább a 3-19. cikkben meghatározott feltételeket; a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy e természetes személyek vagy könyvvizsgáló társaságok működését is engedélyezni kell. Ha a testületnek legfeljebb csak két tagja van, közülük legalább az egyik tagnak teljesítenie kell az említett feltételeket.

A 14. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a könyvvizsgáló társaság engedélyét vissza kell vonni, ha a b) pontban meghatározott bármely feltétel már nem teljesül. A tagállamok azonban azzal a céllal, hogy a b) pont ii. és iii. alpontjában meghatározott követelményeket teljesítsék, rendelkezhetnek egy legfeljebb két éves türelmi időszakról.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok hatóságai szakmai szövetségek lehetnek, feltéve, hogy a nemzeti jogszabály felhatalmazza őket az ezen irányelvben meghatározott engedély megadására.

3. cikk

A tagállamok hatóságai csak olyan jó hírnévvel rendelkező személyeknek adhatnak engedélyt, akik nem folytatnak olyan tevékenységeket, amelyek annak a tagállamnak a jogszabályai értelmében összeférhetetlenek az 1. cikk (1) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatával.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára természetes személy csak azután kaphat engedélyt, ha az felsőoktatásban való részvételre képesítő ismeretekkel rendelkezik, majd olyan elméleti és gyakorlati képzésen vett részt, amely elvégzését követően az állam által szervezett vagy elismert, felsőoktatási intézményi képesítés szintű szakmai alkalmassági záróvizsgát tett.

5. cikk

A 4. cikkben említett szakmai alkalmassági vizsgának az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatához lényeges szakterületek elméleti ismeretének szükséges szintjét, és a tudás gyakorlatban történő alkalmazásának képességét kell garantálnia.

A vizsgát legalább részben írásban kell lefolytatni.

6. cikk

Az elméleti ismeretekről szóló vizsgának különösen a következő szakterületeket kell magában foglalnia:

a) - könyvvizsgálat,

- az éves beszámoló elemzése és kritikai értékelése,

- általános számvitel,

- a konszolidált éves beszámoló,

- költségelszámolás és vezetői számvitel,

- belső ellenőrzés,

- az éves és a konszolidált éves beszámolók elkészítésére, a mérlegtételek értékelésére, illetve az eredmény számításának módszereire vonatkozó előírások,

- a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára, és a könyvvizsgálatot végzőkre vonatkozó jogi és szakmai előírások;

b) amennyiben azok a könyvvizsgálat szempontjából lényegesek:

- társasági jog,

- csőd- és hasonló eljárásokra vonatkozó jogszabályok,

- adójog,

- polgári jog és kereskedelmi jog,

- szociális biztonsági jog és munkajog,

- információs és számítógépes rendszerek,

- üzemgazdaságtan, közgazdaságtan és pénzügytudomány,

- matematika és statisztika,

- vállalkozások pénzgazdálkodásának alapelvei.

7. cikk

(1) Az 5. és 6. cikktől történő eltérésként a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az a személy, aki a 6. cikkben említett egy vagy több szakterületen egyetemi vagy azzal egyenértékű vizsgát tett, vagy felsőfokú oklevéllel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik, mentesülhet az elméleti tudás felmérése alól azon szakterületekre vonatkozóan, amelyekre az adott vizsga vagy oklevél vonatkozik.

(2) Az 5. cikktől való eltérésként a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 6. cikkben említett egy vagy több szakterületen felsőfokú oklevéllel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező akkor mentesülhet az e szakterületek elméleti ismeretére vonatkozó gyakorlati vizsga alól, ha azokból államilag elismert vizsga vagy oklevél által tanúsított gyakorlati képzésben részesült.

8. cikk

(1) Az elméleti ismeret gyakorlatban való alkalmazása képességének biztosítása érdekében - amelynek felmérése szerepel a vizsgában - egy legalább három éves gyakorlati képzést kell elvégezni többek között az éves beszámoló, a konszolidált éves beszámoló vagy hasonló pénzügyi beszámolók vizsgálatára vonatkozóan. A gyakorlati képzés legalább kétharmadát a tagállam jogszabályai értelmében az ezen irányelvnek megfelelő engedéllyel rendelkező személy felügyelete alatt kell elvégezni; a tagállamok azonban megengedhetik, hogy a gyakorlati képzést egy másik tagállam jogszabályai értelmében ennek az irányelvnek megfelelő engedéllyel rendelkező személy felügyelete alatt végezzék el.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi gyakorlati képzés a képzés tekintetében megfelelő garanciát nyújtó személy felügyelete alatt történjék.

9. cikk

A tagállamok olyan személynek is adhatnak engedélyt az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára, aki nem teljesíti a 4. cikkben meghatározott feltételeket, de fel tudja mutatni, hogy:

a) 15 éve folytat olyan szakmai tevékenységet, amellyel a pénzügy, a jog és a számvitel terén kellő tapasztalatokat szerezhetett, és a 4. cikkben említett szakmai alkalmassági vizsgát letette, vagy

b) hét éve folytat szakmai tevékenységet ezeken a területeken, és továbbá részt vett a 8. cikkben említett gyakorlati képzésben, és a 4. cikkben említett szakmai alkalmassági vizsgát letette.

10. cikk

(1) A tagállamok a 6. cikkben említett területeken folytatott elméleti képzés időtartamát beszámíthatják a 9. cikkben említett szakmai tevékenység éveibe, amennyiben az ilyen képzést államilag elismert vizsga tanúsítja. Az ilyen képzés időtartama legalább egy év, és a szakmai tevékenység időtartamába legfeljebb négy év erejéig számítható be.

(2) A szakmai tevékenység és a gyakorlati képzés ideje nem lehet rövidebb, mint a 4. cikkben meghatározott elméleti és gyakorlati képzés időtartama.

11. cikk

(1) A tagállamok hatóságai olyan személyek működését engedélyezhetik, akik képesítésüket egészben, vagy részben másik államban szerezték, feltéve, hogy eleget tesznek a következő két feltételnek:

a) a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a képesítést egyenértékűnek kell tekinteniük azzal, amit az adott tagállam joga ezzel az irányelvvel összhangban előír; és

b) igazolni kell az adott tagállamban az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatához szükséges jogi ismereteket. A tagállam hatóságainak azonban nem kell ilyen igazolást kérniük, ha a másik államban megszerzett jogi ismeretet kielégítőnek tekintik.

(2) A 3. cikket kell alkalmazni.

12. cikk

(1) Valamely tagállam ennek az irányelvnek megfelelő engedéllyel rendelkezőnek tekintheti azokat a szakembereket, akiknek működését az adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai a 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazása előtt egyedi közigazgatási határozattal engedélyezték.

(2) E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában egyedi közigazgatási határozattal történő engedélynek tekinthető a természetes személynek az államilag elismert szakmai szövetségbe való felvétele, ha az adott állam jogának megfelelően a felvétel a szövetség tagjainak biztosítja azt a jogot, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát elvégezzék.

13. cikk

A 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazásáig a tagállamok az ezen irányelvnek megfelelő engedéllyel rendelkezőnek tekinthetik azokat a szakembereket, akiknek a működését a hatáskörrel rendelkező hatóságok egyedi közigazgatási határozattal addig nem engedélyezték, de akik azonban abban az államban ugyanazokkal a képesítésekkel rendelkeznek, mint azok az egyedi közigazgatási határozattal engedélyben részesülő személyek, akik az engedély időpontjában az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát ilyen engedéllyel rendelkező személyek nevében végzik.

14. cikk

(1) A tagállamok az ezen irányelvnek megfelelő engedéllyel rendelkezőnek tekinthetik azokat a könyvvizsgáló társaságokat, amelyek működését az adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak egyedi közigazgatási határozatával a 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazása előtt engedélyezték.

(2) A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjában meghatározott feltételeknek legkésőbb annak az időszaknak a végéig kell eleget tenni, amely a 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazásának kezdetétől számított legfeljebb öt évben határozható meg.

(3) Azok a természetes személyek, akik a 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazásáig az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát valamely könyvvizsgáló társaság nevében végezték, ezt a napot követően felhatalmazhatók e tevékenység folytatására még akkor is, ha az ezen irányelvben meghatározott összes feltételnek nem tesznek eleget.

15. cikk

A 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazását követő egy évig az adott tagállam ennek az irányelvnek megfelelően engedélyt adhat azoknak a szakembereknek, akiknek működését a hatáskörrel rendelkező hatóságok egyedi közigazgatási határozattal addig nem engedélyezték, de akik azonban valamely tagállamban jogosultak az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára, és addig a napig ténylegesen ilyen tevékenységet folytattak.

16. cikk

A 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazását követő egy évig a tagállamok átmeneti intézkedéseket alkalmazhatnak az olyan szakemberek tekintetében, akik ezen időpontot követően a kötelező könyvvizsgálat alá nem tartozó meghatározott típusú társaságok éves számviteli dokumentumainak ellenőrzésére jogosultak, de amelyek ezeket a vizsgálatokat az új kötelező könyvvizsgálat bevezetésével már nem tudják elvégezni, kivéve, ha érdekükben valamilyen különös intézkedést hoznak.

17. cikk

A 15. és 16. cikkben említett esetekben a 3. cikket kell alkalmazni.

18. cikk

(1) A 30. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések alkalmazásától számított hat évig a tagállamok átmeneti intézkedéseket hozhatnak olyan személyek tekintetében, akik ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésekor már szakmai vagy gyakorlati képzésben vesznek részt, de a képzés befejezésekor nem tennének eleget az ezen irányelvben meghatározott feltételeknek, és ezért az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát nem tudnák elvégezni.

(2) A 3. cikket kell alkalmazni.

19. cikk

A 4. cikktől való eltérésként a 15. és 16. cikkben említett szakember vagy a 18. cikkben említett személy működése nem engedélyezhető, kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok megítélése szerint az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára alkalmasak, és a 4. cikk értelmében engedéllyel rendelkező személyekkel egyenértékű képesítéssel rendelkeznek.

20. cikk

Az a tagállam, amely a 78/660/EGK irányelv 51. cikke (2) bekezdésében meghatározott lehetőséggel nem él, és amelyben ennek az irányelvnek az elfogadásakor a nemzeti jogszabályok értelmében az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát különféle csoportokba tartozó természetes személyek végezhetik, a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának későbbi összehangolásáig az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálata céljából azoknak a társaságoknak az esetében, amelyek a 78/660/EGK irányelv 27. cikkében megállapított három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét nem lépik túl, külön engedélyt adhatnak a nevükben eljáró olyan természetes személyek részére, akik:

a) teljesítik az ezen irányelv 3-19. cikkében meghatározott feltételeket azzal a kivétellel, hogy a szakmai alkalmassági vizsga szintje alacsonyabb lehet, mint amit ezen irányelv 4. cikke előír; és

b) az adott társaság kötelező könyvvizsgálatát már azelőtt elvégezték, hogy a 78/660/EGK irányelv 11. cikkében megállapított három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét túllépték.

Ha azonban valamely társaság egy olyan konszolidálásba bevont vállalkozáscsoport részét képezi, amely a 78/660/EGK irányelv 11. cikkében megállapított három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét túllépi, ezek a személyek nem végezhetik el az adott társaságnak az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát.

21. cikk

Az a tagállam, amely a 83/349/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel nem él, és ennek az irányelvnek az elfogadásakor nemzeti joga értelmében az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumok kötelező ellenőrzését különféle csoportokba tartozó természetes személyek is végezhetik, a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának későbbi összehangolásáig az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálata céljából külön engedélyt adhat az ezen irányelv 20. cikke alapján engedéllyel rendelkező személyek részére, ha az anyavállalat mérlegének fordulónapján a konszolidálásba bevont vállalkozáscsoport a vállalkozásoknak a legutolsó éves beszámolói alapján nem lépi túl a 78/660/EGK irányelv 27. cikkében megállapított három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét, feltéve, hogy felhatalmazással rendelkezik a konszolidálásba bevont összes vállalkozás az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára.

22. cikk

Az a tagállam, amelyik a 20. cikket alkalmazza, engedélyezheti, hogy a 8. cikkben említettek szerinti személyek gyakorlati képzése olyan személy irányítása alatt történjen, akinek az adott tagállam jogszabályai értelmében engedélyezték, hogy a 20. cikkben említett kötelező könyvvizsgálatot elvégezze.

III. SZAKASZ

Szakmai tisztesség és függetlenség

23. cikk

A tagállamok előírják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára engedéllyel rendelkező személyek ezeket a vizsgálatokat szakmai tisztességgel végezzék.

24. cikk

A tagállamok előírják, hogy ezek a személyek nem végezhetik el a tőlük elvárt kötelező könyvvizsgálatot, ha ezek a személyek nem függetlenek annak a tagállamnak a jogszabályai alapján, amely a könyvvizsgálatot előírja.

25. cikk

A 23. és 24. cikket azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, akik megfelelnek a 3-19. cikkben meghatározott feltételeknek, és az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatát egy könyvvizsgáló társaság nevében végzik.

26. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az engedéllyel rendelkező személyeket szankciókkal lehessen sújtani, ha a könyvvizsgálatot nem a 23., 24. és 25. cikknek megfelelően végzik.

27. cikk

A tagállamok biztosítják legalább azt, hogy az engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló társaságok azon tagjai és részvényesei, illetve e társaságok vezető tisztségviselői, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai, akik személy szerint nem felelnek meg a 3-19. cikkben megállapított feltételeknek, a könyvvizsgálat végrehajtásába semmilyen módon ne avatkozzanak be úgy, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat e könyvvizsgáló társaságok nevében ellenőrző természetes személyek függetlenségét veszélyeztessék.

IV. SZAKASZ

Közzététel

28. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatára általuk kiadott engedéllyel rendelkező valamennyi természetes személy és könyvvizsgáló társaság nevét és címét a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák.

(2) Ezenkívül minden engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló társaság tekintetében a következőket kell a nyilvánosság rendelkezésére bocsátani:

a) a 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában meghatározott természetes személyek neve és címe;

b) a könyvvizsgáló társaság tagjainak és tulajdonosainak neve és címe;

c) a könyvvizsgáló társaság vezető tisztségviselőinek vagy az igazgatóság tagjainak neve és címe.

(3) Ennek a cikknek az (1) bekezdését kell alkalmazni, ha valamely természetes személynek engedélye van az 1. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzésére egy társaság esetében a 20., 21. és 22. cikkben említett feltételeknek megfelelően, de fel kell tüntetni azt a társasági kategóriát vagy vállalkozáscsoportot, amelynek tekintetében az ilyen könyvvizsgálat megengedett.

V. SZAKASZ

Záró rendelkezések

29. cikk

(1) A 78/660 EGK irányelv 52. cikkével felállított kapcsolattartó bizottság továbbá:

a) a Szerződés 169. és 170. cikkének sérelme nélkül, különösen az annak alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő gyakorlati problémákkal foglalkozó rendszeresen tartott ülésekkel segíti ennek az irányelvnek az összehangolt alkalmazását;

b) szükség esetén javasolja a Bizottságnak ezen irányelv kiegészítését vagy módosítását.

30. cikk

(1) A tagállamok 1988. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdésében említett rendelkezések 1990. január 1-jéig nem alkalmazandók.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

(4) A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a Bizottsággal közöljék a 4. cikk alapján szervezett vagy elismert vizsgák jegyzékét.

31. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. április 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Cheysson

[1] HL C 112., 1978.5.13., 6. o.; HL C 317., 1975.12.18., 6. o.

[2] HL C 140., 1979.6.5., 154. o.

[3] HL C 171., 1979.7.9., 30. o.

[4] HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

[5] HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984L0253 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984L0253&locale=hu