32019L0069[1]

A Bizottság (EU) 2019/69 végrehajtási irányelve (2019. január 16.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/69 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2019. január 16.)

a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (3) bekezdésére;

mivel:

(1) A 91/477/EGK irányelv I. melléklete szerint azok a tárgyak, amelyek megfelelnek a tűzfegyver fogalma ugyanazon irányelvben szereplő meghatározásának, nem tartoznak e meghatározás alá, ha azokat riasztásra, jelzésre vagy életmentésre tervezték, és kizárólag ezen említett célokra használhatók.

(2) Bizonyos, jelenleg piaci forgalomban lévő, riasztásra, jelzésre vagy életmentésre tervezett eszközök szokványos szerszámokkal könnyedén tűzfegyverré alakíthatók át. Ezért ahhoz, hogy egy eszköz a 91/477/EGK irányelv alkalmazásában riasztó-, illetve jelzőfegyvernek minősüljön, továbbá hogy ne tartozzon az említett irányelv értelmében vett tűzfegyverekre vonatkozó ellenőrzések hatálya alá, olyan kialakítással kell rendelkeznie, hogy szokványos szerszámokkal sem töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére alkalmassá, sem pedig erre a célra átalakíthatóvá ne legyen tehető.

(3) A (2) preambulumbekezdésben leírt előírásnak egy olyan műszakielőírás-csomag részét kell képeznie, amelynek átfogó célja, hogy az eszközök ne legyenek töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére alkalmassá tehetők. Megemlítendő különösen, hogy mivel egy eszköz csöve kritikus fontosságú annak tűzfegyverré történő átalakítása szempontjából, a csőnek olyan kialakítással kell rendelkeznie, hogy kizárólag a teljes eszközt működésképtelenné téve lehessen eltávolítani vagy módosítani. A csőben ezenkívül eltávolíthatatlan akadályokat kell elhelyezni, továbbá a töltényűrnek és a csőnek olyan eltolt, megdöntött vagy lépcsőzetes kialakítással kell rendelkeznie, amely megakadályozza a lőszereknek az eszközbe való betöltését és abból való kilövését.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások megfelelőek legyenek a jelenleg létező számos különböző típusú riasztó- és jelzőfegyver szempontjából, az ezen irányelvben meghatározott előírásoknak figyelembe kell venniük a riasztó- és jelzőfegyverek töltényeivel és töltényűrjével kapcsolatos általánosan elfogadott nemzetközi szabványokat és értékeket, különösen a kézi lőfegyverek próbajeleit felügyelő nemzetközi állandó bizottság (C.I.P.) által kidolgozott, a töltények és töltényűrök méreteivel kapcsolatos táblázatok (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers, TDCC) közül a VIII. táblázatban rögzítetteket.

(5) A riasztó- és jelzőfegyverek tűzfegyverekké történő egyszerű átalakításának visszaszorítása érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az Unióban gyártott vagy oda behozott fegyvereket ellenőrzésnek vessék alá az ezen irányelvben meghatározott műszaki előírásoknak való megfelelésük megállapítása érdekében. Az ellenőrzések kiterjedhetnek például különböző eszközmodellek vagy -típusok, az egyes eszközök, illetve mindkettő ellenőrzésére is.

(6) A tagállamok számára elő kell írni, hogy kérésre tájékoztassák egymást a riasztó- és jelzőfegyverekkel kapcsolatban általuk elvégzett ellenőrzések eredményeiről. Az információcsere megkönnyítése érdekében elő kell írni a tagállamok számára, hogy legalább egy, a többi tagállam információkkal való ellátására képes nemzeti kapcsolattartó pontot jelöljenek ki.

(7) A riasztó- és jelzőfegyverek ellenőrzésének megkönnyítése érdekében elő kell írni a tagállamok számára, hogy működjenek együtt ezen ellenőrzések végrehajtása során.

(8) Ez az irányelv nem érinti a 91/477/EGK irányelv 3. cikkét.

(9) A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (2) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/477/EGK irányelv 13b. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Műszaki előírások

A tagállamok biztosítják, hogy a kizárólag vaktöltények, irritáló anyagok, egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai jelzőtöltények kilövésére tervezett, tölténytartóval rendelkező eszközök csak akkor ne minősüljenek a 91/477/EGK irányelv értelmében vett tűzfegyvernek, ha mindenkor megfelelnek az ezen irányelv mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak.

2. cikk

A műszaki előírásoknak való megfelelés ellenőrzése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett típusú eszközöket ellenőrzésnek vetik alá annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a mellékletben meghatározott műszaki előírásoknak.

(2) A tagállamok együttműködnek egymással az (1) bekezdésben említett ellenőrzések végrehajtása során.

3. cikk

Információcsere

A tagállamok kérésre egymás rendelkezésére bocsátják az általuk a 2. cikknek megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit. E célból minden tagállam kijelöl legalább egy, az említett eredmények rendelkezésre bocsátásáért felelős nemzeti kapcsolattartó pontot, és közli annak elérhetőségeit a Bizottsággal.

4. cikk

Átültető rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2020. január 17-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják a szóban forgó rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

(2) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett eszközökre vonatkozó műszaki előírások

1. Az eszközök megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) pirotechnikai jelzőtöltények kilövésére kizárólag a csőtorkolatra erősített adapter megléte esetén képesek;

b) olyan tartós eszközt foglalnak magukban, amely megakadályozza az egy vagy több szilárd tölténnyel, szilárd golyóval vagy szilárd lövedékkel megtöltött töltények kilövését;

c) a kézi lőfegyverek próbajeleit felügyelő nemzetközi állandó bizottság (C.I.P.) által kidolgozott, a töltények és töltényűrök méreteivel kapcsolatos táblázatok (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers, TDCC) közül a VIII. táblázat alkalmazandó, ezen irányelv elfogadásakor hatályos változatában szereplő, az említett táblázatban feltüntetett méreteknek és egyéb szabványoknak megfelelő tölténnyel való használatra tervezték őket.

2. Az eszközök szokványos szerszámokkal nem tehetők sem töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére alkalmassá, sem pedig erre a célra átalakíthatóvá.

3. Az eszközök egyik alapvető alkotóeleme sem szerelhető fel tűzfegyverre, illetve használható fel tűzfegyver alapvető alkotóelemeként.

4. Az eszközök csöve kizárólag az eszköz jelentős megrongálásával vagy tönkretételével távolítható el.

5. A legfeljebb 30 centiméteres csővel vagy legfeljebb 60 centiméteres teljes hosszúsággal rendelkező eszközök esetében az eszköz csöve teljes hosszában eltávolíthatatlan akadályokat tartalmaz, amelyek meggátolják, hogy egy gyúlékony hajtóanyag segítségével kilőtt töltény, golyó vagy lövedék áthaladjon a csövön, továbbá legfeljebb 1 cm hosszúságú szabad teret hagynak a csőtorkolatnál.

6. Az 5. pont hatálya alá nem tartozó eszközök esetében az eszköz csöve a hosszúságának legalább egyharmada mentén eltávolíthatatlan akadályokat tartalmaz, amelyek meggátolják, hogy egy gyúlékony hajtóanyag segítségével kilőtt töltény, golyó vagy lövedék áthaladjon a csövön, továbbá legfeljebb 1 cm hosszúságú szabad teret hagynak a csőtorkolatnál.

7. A csőben található első akadály minden esetben - függetlenül attól, hogy az eszköz az 5. vagy a 6. pont hatálya alá tartozik-e - az eszköz töltényűrje után, ahhoz a lehető legközelebb helyezkedik el, ugyanakkor lehetővé teszi a gázok kivezető nyílásokon keresztül történő távozását.

8. A kizárólag vaktöltények kilövésére tervezett eszközök esetében az 5., illetve a 6. pontban említett akadályok - egy vagy több, gáznyomás-mentesítést lehetővé tevő nyílástól eltekintve - teljesen elzárják a csövet. Az akadályok ezenkívül teljesen elzárják a csövet oly módon, hogy az eszköz elején keresztül nem bocsátható ki gáz.

9. Az akadályok minden esetben állandóak, és kizárólag az eszköz töltényűrjét vagy csövét tönkretéve mozdíthatók ki a helyükről. A kizárólag vaktöltények kilövésére tervezett eszközök esetében az akadályok teljes egészében olyan anyagból készülnek, amely ellenáll a vágásnak, a fúrásnak, a lyukasztásnak, a köszörülésnek (vagy bármely hasonló eljárásnak), és amelynek a (Vickers-keménységvizsgálat szerinti) minimális keménysége 700 HV 30. Az e pont második albekezdésének hatálya alá nem tartozó eszközök esetében az akadályok olyan anyagból készülnek, amely ellenáll a vágásnak, a fúrásnak, a lyukasztásnak, a köszörülésnek (vagy bármely hasonló eljárásnak), és amelynek a minimális keménysége 610 HV 30. A cső a tengelye mentén rendelkezhet egy, az irritáló anyagok vagy egyéb hatóanyagok eszközből történő kibocsátására szolgáló csatornával. Az akadályok mindegyik esetben meggátolják a következőket:

a) tengelymenti lyuk kialakulása vagy tágulása a csövön;

b) a cső eltávolítása, kivéve, ha az eltávolítás használhatatlanná teszi az eszköz tokszerkezetét és töltényűrjét, vagy olyan mértékben károsítja az eszközt, hogy az jelentős javítás vagy kiegészítés nélkül nem használható fel tűzfegyver alapjaként.

10. Mind a töltényűr, mind a cső olyan eltolt, megdöntött vagy lépcsőzetes kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a lőszereknek az eszközbe való betöltését vagy abból való kilövését. A revolver típusú eszközökre ezenkívül a következő feltételek vonatkoznak:

a) a dobfurat elülső nyílásai szűkített kialakításúak annak biztosítása érdekében, hogy a golyók ne hagyhassák el a töltényűrt;

b) az említett nyílások a töltényűrhöz képest eltolt helyzetűek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0069&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék