32002D1376[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1376/2002/EK határozata (2002. július 12.) a transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló 1336/97/EK határozat módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1376/2002/EK határozata

(2002. július 12.)

a transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló 1336/97/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 156. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Az 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [4] 14. cikke előírja, hogy a Bizottság a határozat végrehajtásáról háromévenként terjesszen jelentést az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé.

(2) A Bizottság ezt a jelentést 2001. december 10-én benyújtotta.

(3) A fent említett 14. cikk előírja, hogy a Bizottság - a műszaki fejlesztések és a szerzett tapasztalatok alapján - ugyanazon határozat I. mellékletének felülvizsgálatára nyújtson be megfelelő javaslatokat.

(4) A Számvevőszék 9/2000. számú különjelentése ajánlásokat tartalmazott, amelyekkel a Bizottság a jelentésében foglalkozott.

(5) A 2000. március 23-i és 24-i lisszaboni különleges Európai Tanács alkalmából készült, bizottsági kezdeményezésről szóló közleményében a Bizottság - az információs társadalom szociális dimenzióját hangsúlyozva - megfogalmazta az e-Európa kezdeményezést.

(6) 2002. január 28-án a Tanács a hálózat- és adatbiztonság területének közös megközelítéséről és e területre vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló állásfoglalást [5] fogadott el.

(7) Az 1336/97/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően felül kell vizsgálni.

(8) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1336/97/EK határozat a következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"E határozat alkalmazásában a "távközlési infrastruktúra" kifejezés az elektronikus adatátviteli hálózatokat és az azokat felhasználó szolgáltatásokat jelenti."

(2) A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti (a továbbiakban "a bizottság").

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, ugyanazon határozat 8. cikkének rendelkezéseire tekintettel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

(3) A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) E határozat 2000 júliusa és 2004 júniusa közötti időszakban történő végrehajtásáról a Bizottság 2005. január 31-e előtt jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé."

b) A (4) bekezdés helyébe a következő lép:

"(4) Ha 2006. december 31-ig nem születik határozat, az I. mellékletet hatályát vesztettnek kell tekinteni, kivéve azon ajánlatkérések tekintetében, amelyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában már az említett időpont előtt közzétettek."

(4) Az I. melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. július 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

P. S. Møller

[1] HL C 103. E, 2002.4.30., 23. o.

[2] 2002. május 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] Az Európai Parlament 2002. május 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2002. június 18-i határozata.

[4] HL L 183., 1997.7.11., 12. o.

[5] HL C 43., 2002.2.16., 2. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A KÖZÖS ÉRDEKŰ PROJEKTEK MEGHATÁROZÁSA

1. A transzeurópai távközlő hálózatok hozzá fognak járulni a közérdekű, innovatív transzeurópai szolgáltatások bevezetéséhez. A szolgáltatások hozzá fognak járulni az információs társadalom fejlődéséhez mind a növekedést, a foglalkoztatást és a társadalmi kohéziót, mind a tudásalapú gazdaságban való általános részvételt illetően.

2. A TEN-Telecom támogatja a szolgáltatások műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, elismerését és szolgáltatását. A szolgáltatásoknak innovatívnak, transzeurópainak és elfogadott technológián alapulónak kell lenniük:

- a szolgáltatás bevezethető különböző tagállamokban, minden államban a megfelelő kiigazításokkal,

- az a szolgáltatás, amelyet korábban egyetlen tagállamban nyújtottak, az e program szerinti támogatás nélkül, kiterjeszthető más tagállamokra,

- a kimutathatóan transzeurópai érdekű szolgáltatás egyetlen tagállamban is bevezethető.

3. Mivel a szolgáltatásokat transzeurópainak kell tekinteni, így az egynél több tagállam szervezeteinek részvétele és az egynél több tagállamban történő végrehajtás - noha nem követelmény - ösztönzendő.

4. Ebben az összefüggésben a közös érdekű projekteket aszerint kell meghatározni, hogy mennyire képesek operatív módon az e határozatban megállapított célok elérését szolgálni.

5. A következőkben ismertetett közös érdekű projekteknek - összefüggő szerkezetet alkotva - három szinten kell megjelenniük.

i. Alkalmazások

Az alkalmazások felhasználói igényeket elégítenek ki, figyelembe véve a kulturális és a nyelvi különbségeket, valamint a hozzáférhetőségre vonatkozó követelményeket, különösen a fogyatékkal élő személyek esetében. Amennyire lehet, az alkalmazások igazodnak a kevésbé fejlett vagy ritkábban lakott régiók sajátos szükségleteihez. Kihasználják a szélessávú, a mobil, illetve egyéb hírközlő hálózatok potenciálját.

ii. Általános szolgáltatások

Az általános szolgáltatások az alkalmazások közös igényeit elégítik ki, együttműködésre képes szabványokon alapuló új alkalmazások fejlesztésére és bevezetésére vonatkozó közös eszközök biztosításával. Az általános szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek az adatok hálózatokon - így szélessávú és mobil hírközlő hálózatokon - keresztül történő átvitelét és integritását biztosítják.

iii. A hálózatok összekapcsolása és együttműködési képessége

Támogatást kap a meghatározott közérdekű alkalmazások és szolgáltatások üzemeltetését lehetővé tevő hálózatok összekapcsolása, együttműködési képessége és biztonsága.

A következő szakaszok a transzeurópai hálózatok minden egyes szintjén megjelölik, hogy melyek a 9. cikkel összhangban és a 8. cikkben megállapított eljárás szerint meghatározandó közös érdekű projektek.

I. Alkalmazások

- e-kormányzat és e-igazgatás: a polgárok, valamint a kis- és középvállalkozások (KKV) számára hasznos, hatékonyabb, interaktív és integrált kormányzati szolgáltatások nagy lehetőséget jelentenek az információs társadalom számára. Minden szinten - azaz európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is - támogatásban részesülnek az online szolgáltatások, beleértve az elektronikus beszerzés terén nyújtott, a polgároknak és a KKV-knak az online közszolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférését biztosító, a személyes biztonságot szolgáló, a környezetvédelem és az idegenforgalom terén nyújtott, valamint a KKV-knak kereskedelmi támogatást nyújtó (köztük információs és elektronikus kereskedelmet érintő) online szolgáltatások, valamint a demokratikus döntéshozatali folyamatban való részvétel kibővítését célzó szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatásokat a polgárok és a KKV-k érdekét szolgáló közérdekű szolgáltatásként nyújthatják vagy támogathatják a közigazgatási szervek.

- Egészségügy: az egészségügyi telematikai hálózatok és szolgáltatások jelentős lehetőségeket kínálnak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az ellátás minőségének javítására, valamint az orvostudománybeli fejlődés és a demográfiai változások hatásainak a kezelésére. Támogatásban részesülnek azok az innovatív szolgáltatások, amelyek az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények és más ellátást nyújtó intézmények összekapcsolását teszik lehetővé, valamint amelyek az egészségügyi szolgáltatásokat közvetlenül a nyilvánosság számára nyújtják, különösen a betegségmegelőzésre és az egészségfejlesztésre vonatkozó támogató intézkedések.

- Fogyatékkal élők és idősek: a hálózati hírközlés fejlesztései jelentős lehetőséget kínálnak az idős és a fogyatékkal élő embereknek az információs társadalomban való részvételre. Az ő egyedi szükségleteiket kielégítő hálózati alkalmazások és szolgáltatások alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a társadalmi-gazdasági, földrajzi és kulturális korlátok leküzdéséhez. Támogatásban részesülnek az idősek és a fogyatékkal élők szükségleteit az információs társadalomba való teljes beilleszkedésük és részvételük elősegítése céljából kielégítő szolgáltatások.

- Tanulás és kultúra: az oktatás, a képzés és a kulturális ismeretek magas szintje létfontosságú a gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió szempontjából. Jelentőségük a jövőben továbbra is hangsúlyt kap, figyelembe véve a technológia növekvő hatását az információs társadalomban. Támogatásban részesülnek azok a szolgáltatások, amelyek az oktatási és kulturális információk bemutatásának új, innovatív módjait biztosítják, beleértve az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szolgáltatásokat.

II. Általános szolgáltatások

- Fejlett mobilszolgáltatások: a 2,5-3G mobilhálózatokhoz kapcsolódó innovatív alkalmazások együttműködési képességének aspektusaira vonatkozóan tesztelések vannak folyamatban. Ezek teremtik meg az alapját a fejlett, végpontok közötti megoldásoknak a mobilkörnyezetben, településalapú, személyre szabott és kontextusfüggő szolgáltatások nyújtásával. Támogatásban részesül a fejlett, közérdekű mobilalkalmazások és -szolgáltatások bevezetése, beleértve a következő területeket: navigáció, közlekedési és utazási tájékoztatás, hálózati biztonság és számlázás, m-kereskedelem, m-üzlet és mobil munka, tanulás és kultúra, segélyhívó szolgálatok és egészségügy.

- A bizalmat fokozó szolgáltatások: a vállalkozásoknak, illetve a polgároknak az információs társadalomban való aktív részvétele a rendelkezésre álló szolgáltatásokba vetett bizalmuktól függ. A biztonság ezért elsőrendű kérdés, amely a jövőre nézve jelentős kihívást jelent. A biztonság valamennyi aspektusát - köztük a nemzeti CERT-rendszerek közötti, az Európai Unión belüli, hatékony hálózatépítésre vonatkozó együttműködést - megcélzó közérdekű szolgáltatások támogatásban részesülnek.

III. A hálózatok összekapcsolása és együttműködési képessége

- Összekapcsolás és együttműködési képesség: a hálózatok összekapcsolása és együttműködési képessége a valódi transzeurópai szolgáltatások előfeltétele. A meghatározott közérdekű szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges hálózatok összekapcsolása, együttműködési képessége és biztonsága támogatást kap. A távközlő hálózatok fejlesztésére és tökéletesítésére vonatkozó projekteket különösen alaposan meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy ne zavarják a szabadpiaci feltételeket.

IV. Kiegészítő támogatási és koordinációs cselekvések

A közös érdekű projektekre nyújtott támogatásain túlmenően, a Közösség a projektek megvalósításához szükséges megfelelő környezet biztosítását célzó cselekvéseket kezdeményez. E cselekvések finanszírozása semmiképpen nem jár azzal, hogy a program további részeire elkülönített összegek jelentősen csökkennének. A cselekvések hozzájárulnak a program megismertetéséhez, az új alkalmazások és új szolgáltatások ösztönzésére és előmozdítására irányuló európai, nemzeti, regionális és helyi tevékenységekre vonatkozó konszenzus kialakításához és összehangolt erőfeszítésekhez, a programok más területeken történő végrehajtásával összhangban, valamint a szélessávú hálózatok fejlődéséhez. Magukban foglalják az európai szabványügyi szervezetekkel és stratégiai tervezést végző szervezetekkel való konzultációt, valamint a különböző közösségi pénzügyi eszközök által finanszírozott cselekvésekkel történő koordinációt, különösen a következő területeken:

- a célmeghatározásokkal és a célokhoz vezető átmenettel foglalkozó stratégiai tanulmányok. Ezek a meghatározások segíteni fogják az ágazati szereplőket, hogy helyes gazdasági beruházási döntéseket hozzanak,

- a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés módjának meghatározása,

- az európai és nemzetközi szabványokon alapuló közös szabványok létrehozása,

- az ágazati szereplők közötti együttműködés elősegítése, beleértve a közjogi és magánjogi partnerségeket (PPP),

- az e határozat alapján vállalt tevékenységeknek a kapcsolódó közösségi és nemzeti programokkal történő összehangolása.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D1376 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D1376&locale=hu

Tartalomjegyzék