31978R2116[1]

A Bizottság 2116/78/EGK rendelete (1978. szeptember 7.) az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló 2598/70/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 2116/78/EGK rendelete

(1978. szeptember 7.)

az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló 2598/70/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló, 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló, 1970. december 18-i 2598/70/EGK bizottsági rendeletre [2],

tekintettel a kormányzati szakértői bizottság tagjainak véleményére,

mivel a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos kiadások típusait meg kell határozni annak érdekében, hogy ezen kiadások teljes összege, valamint a vasúttársaságokra eső része egyaránt biztosan megállapítható legyen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Egyetlen cikk

A 2598/70/EGK rendelet II. melléklete a csatolt mellékletnek megfelelően módosul.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1978. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

Richard Burke

a Bizottság tagja

[1] HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

[2] HL L 278., 1970.12.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2598/70/EGK rendelet II. melléklete

A. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

"A vasutak esetében a levont összegeket elkülönítve kell feltüntetni. Az ilyen összegek különösen a következők ellentételezéséhez kapcsolódhatnak:

- infrastrukturális kiadások (az 1107/70/EGK rendelet [1] 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja),

- nyugdíjakkal és egyéb nyugellátásokkal összefüggő kifizetések (az 1192/69/EGK rendelet [2] 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja, III. osztály)."

[1] HL L 130., 1970.6.15., 1. o.

[2] HL L 156., 1970.6.28., 8. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R2116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R2116&locale=hu

Tartalomjegyzék