Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997L0077[1]

A Tanács 97/77/EK irányelve (1997. december 16.) a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel összefüggő statisztikai felmérésekről szóló, 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK irányelvek módosításáról

A Tanács 97/77/EK irányelve

(1997. december 16.)

a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel összefüggő statisztikai felmérésekről szóló, 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK irányelvek módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel - különösen a sertéshús, a marha- és borjúhús, valamint a juh- és a kecskehús piaca tekintetében - a közös agrárpolitika megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeres adatokra van szüksége az állatállomány és a sertéshús, a marha- és borjúhús, valamint a juh- és a kecskehús termelésének alakulásáról;

mivel a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről szóló, 1993. június 1-jei93/23/EGK tanácsi irányelv [3], a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekről szóló, 1993. június 1-jei 93/24/EGK tanácsi [4] és a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekről szóló, 1993. június 1-jei 93/25/EGK tanácsi irányelv [5] szabályozzák a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel kapcsolatosan végrehajtandó statisztikai felmérések gyakoriságát;

mivel a referencia-időszakokat módosítani kell annak érdekében, hogy a mezőgazdasági statisztikai felmérésekhez rendelkezésre álló források kihasználtsága megfelelő legyen;

mivel a mezőgazdasági üzemeknek a statisztikai felmérések lefolytatásával összefüggő munkaterhét csökkenteni kell;

mivel a mezőgazdasági ágazatban a különböző statisztikai felméréseket a lehető legnagyobb összhangba kell hozni;

mivel néhány tagállamban a különböző állatállományok a Közösség teljes állatállományának aránylag csekély részét teszik ki; mivel ennek következtében ezek a tagállamok bizonyos mentességeket kaphatnak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/23/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben:

a) a (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Azok a tagállamok, amelyeknek a sertésállománya kevesebb, mint 3 millió egyedből áll, engedélyt kaphatnak arra, hogy évente egy felmérést végezzenek, áprilisban, május-júniusban, augusztusban vagy november-decemberben. Amennyiben úgy döntenek, hogy a felmérést áprilisban, május-júniusban vagy augusztusban végzik, a referenciaév decembere első napjainak egyikére vonatkozó sertésállomány-becslést kötelesek eljuttatni a Bizottság részére."

b) a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Bizottság, saját kérésükre, engedélyezheti a tagállamoknak, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, hathónapos időközönként, május-június és november-december hónapokban. Ez az engedély kizárólag azzal a feltétellel adható meg, hogy a tagállamok olyan megfelelő módszereket alkalmaznak, amelyek garantálják a 12. cikkben előírt előrejelzések minőségét. A tagállamoknak ilyen irányú kérelem esetén a megfelelő módszertani dokumentációt is be kell nyújtaniuk.

(5) Azok a tagállamok, amelyek évente több, mint három felmérést végeznek, a (4) bekezdésben meghatározott felmérési időpontok közül kettő esetében, amelyeket ők határoznak meg, legfeljebb háromnapos eltérést alkalmazhatnak."

2. Az 5. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Azok a tagállamok, amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, továbbítják a Bizottság számára a felmérések, valamint a kiegészítő becslések előzetes eredményeit:

- a május-júniusi felmérés esetében ugyanazon év augusztus 15-e előtt,

- a november-decemberi felmérés esetében a következő év február 15-e előtt.

Azok a tagállamok, amelyeknek a sertésállománya kevesebb, mint 3 millió egyedből áll, és amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze egy felmérést végezzenek, és ezt a felmérést nem november-decemberben hajtják végre, a decemberre vonatkozó becslést a következő év február 15-ig juttatják el a Bizottság részére.

(4) Azok a tagállamok, amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, továbbítják a Bizottság számára a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott felmérések, valamint a kiegészítő becslések eredményeit:

- a május-júniusi felmérés esetén ugyanazon év szeptember 15-e előtt,

- a november-decemberi felmérés esetén a következő év április 1-je előtt."

3. A 6. cikkben:

a) az (1) bekezdésben a "decemberi" helyébe a "decemberi vagy november-decemberi" szövegrész lép.

b) a (2) bekezdésben az "áprilisi" helyébe az "áprilisi vagy május-júniusi" szövegrész lép.

4. A 8. cikk (1) bekezdésében a "decemberi" helyébe a "november-decemberi" szövegrész lép.

2. cikk

A 93/24/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok minden évben egy május-júniusi, valamint egy november-decemberi napra vonatkozóan statisztikai felmérést végeznek a területükön élő szarvasmarha-állományról.

A tagállamok engedélyt kaphatnak arra, hogy a május-júniusi felmérést egy áprilisi felméréssel helyettesítsék, ha ugyanazon év szeptember 30-át megelőzően június első napjainak egyikére vonatkozó szarvasmarhaállomány-becslést juttatnak el a Bizottság részére."

b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagállamok, saját kérésükre, engedélyt kaphatnak arra, hogy a május-júniusi vagy a november-decemberi felméréseket kiválasztott régiókban végezzék el, azzal a feltétellel, hogy ezek a felmérések lefedik a szarvasmarha-állomány legalább 70 %-át."

2. Az 5. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében és a (2) bekezdés második francia bekezdésében a "decemberi" helyébe a "november-decemberi" szövegrész lép.

3. A 6. cikk (1) bekezdésében a "decemberi" helyébe a "november-decemberi" szövegrész lép.

4. A 8. cikk (1) bekezdésében a "decemberi" helyébe a "november-decemberi" szövegrész lép.

3. cikk

A 93/25/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok minden évben egy november-decemberi napra vonatkozóan statisztikai felmérést végeznek a területükön élő juhállományról."

b) a (2) bekezdés a) pontjában a "december egyik első napjára" helyébe a "november-december egyik napjára" szövegrész lép.

2. A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. és 5. cikkektől eltérve Dánia és Hollandia engedélyt kap a juh és a kecske, az Egyesült Királyság a kecske november-decemberi állományának az általuk ugyanazon évben végzett éves mezőgazdasági összeírás vagy agrárstrukturális felmérés során feljegyzett állományai alapján történő becslésére. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett előzetes eredményeket a referenciaévet követő március 1-jét, és az 5. cikk (2) bekezdésében említett eredményeket a referenciaévet követő április 1-jét megelőzően továbbítják a Bizottságnak."

3. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

A 8. cikktől eltérve:

a) Belgium, Németország és Hollandia felhatalmazást kapnak arra, hogy a referenciaév első hat hónapjában végrehajtott mezőgazdasági összeírás vagy agrárstrukturális felmérés során felmért juhállományok esetében az adatokat "région/gewest", "Länder" vagy "provincie" bontásban közöljék ugyanezen év október 15-ét megelőzően;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett tagállamoknak a kecskeállományukra vonatkozó adatokat nem kell regionális bontásban közölniük."

4. A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A 11. cikktől eltérve Belgium, Dánia, Németország és Hollandia felhatalmazást kap a juh- és kecskeállományának, az Egyesült Királyság a kecskeállományának a referenciaévben végzett mezőgazdasági összeírása vagy agrárstrukturális felmérése során felmért struktúrájával kapcsolatos adatok következő év május 15-ét megelőzően történő benyújtására."

4. cikk

(1) A tagállamok az ennek az irányelvnek a betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási előírásokat 1998. december 31-ig hatályba léptetik.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon legfontosabb előírásairól, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 288., 1997.9.23., 9. o.

[2] HL C 339., 1997.11.10.

[3] HL L 149., 1993.6.21., 1. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[4] HL L 149., 1993.6.21., 5. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 149., 1993.6.21., 10. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0077&locale=hu