Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31993L0023[1]

A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről

A TANÁCS 93/23/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 1.)

a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a tagállamok által elkészítendő, a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről szóló, 1976. július 20-i 76/630/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ) több ízben módosították; mivel további módosításokra van szükség, ezért az áttekinthetőség érdekében ezen irányelvnek a rendelkezéseit újra kell fogalmazni;

mivel azokban a tagállamokban, amelyekben a sertésállomány a Közösség teljes állományának csak csekély hányadát teszi ki, célszerű rendelkezni a felmérések számának csökkentéséről;

mivel - különösen a sertéspiac tekintetében - a közös agrárpolitika megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeres adatokra van szüksége az állatállomány és a sertéshústermelés alakulásáról;

mivel mind az adatgyűjtés és -feldolgozás, mind pedig a felmérések országos szinten történő megszervezése továbbra is a tagállamok statisztikai hivatalainak hatáskörébe tartozik, és a Bizottság a statisztikai információ európai szintű összehangolásáért és harmonizációjáért, valamint a Közösség politikai döntéseinek végrehajtásához szükséges összehangolt módszertan kialakításáért felelős;

mivel az irányelv végrehajtásának elősegítése érdekében a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködésre van szükség, amelyet különösen a 72/279/EGK határozattal ( 4 ) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon keresztül kell megvalósítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉS

A.

Tagállami szinten

Gyakoriság - Az adatfelvétel területe

1. cikk

(1) A tagállamok minden évben április, augusztus és december egyik első napjára vonatkozóan statisztikai felmérést végeznek a területükön élő sertésállományról.

(2) A tagállamok, saját kérésükre, engedélyt kaphatnak arra, hogy az áprilisi és az augusztusi felméréseket kiválasztott régiókban végezzék el, azzal a feltétellel, hogy ezek a felmérések lefedik a sertésállomány legalább 70 %-át.

Azok a tagállamok, amelyeknek a sertésállománya kevesebb, mint 3 millió egyedből áll, engedélyt kaphatnak arra, hogy évente egy felmérést végezzenek, áprilisban, május-júniusban, augusztusban vagy november-decemberben. Amennyiben úgy döntenek, hogy a felmérést áprilisban, május-júniusban vagy augusztusban végzik, a referenciaév decembere első napjainak egyikére vonatkozó sertésállomány-becslést kötelesek eljuttatni a Bizottság részére.

A tagállamok saját kérésükre engedélyt kaphatnak az (1) bekezdés szerinti statisztikai felmérések helyett adminisztratív források felhasználására.

(3) A (2) bekezdésben említett kérések elbírálásakor a Bizottság a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően határoz.

(4) A Bizottság, saját kérésükre, engedélyezheti a tagállamoknak, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, hathónapos időközönként, május-június és november-december hónapokban. Ez az engedély kizárólag azzal a feltétellel adható meg, hogy a tagállamok olyan megfelelő módszereket alkalmaznak, amelyek garantálják a 12. cikkben előírt előrejelzések minőségét. A tagállamoknak ilyen irányú kérelem esetén a megfelelő módszertani dokumentációt is be kell nyújtaniuk.

(5) Azok a tagállamok, amelyek évente több, mint három felmérést végeznek, a (4) bekezdésben meghatározott felmérési időpontok közül kettő esetében, amelyeket ők határoznak meg, legfeljebb háromnapos eltérést alkalmazhatnak.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a "sertés" kifejezés a Sus faj háziasított állatait jelöli.

(2) Az 1. cikkben említett felmérések kiterjednek valamennyi, a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott, mezőgazdasági üzemben tartott sertésre. A felméréseknek elegendő számú üzemre ki kell terjedniük a mezőgazdasági üzemszerkezet legutóbbi felmérése alapján meghatározott sertésállomány legalább 95 %-ának számbavételéhez.

(3) Amennyire lehetséges, a tagállamok a (2) bekezdésben említett felméréseket az említett felmérések által nem érintett sertésállomány nagyságára vonatkozó becsléssel egészítik ki.

Kategóriák szerinti bontás

3. cikk

(1) Az 1. cikkben előírt felméréseket úgy kell elvégezni, hogy biztosított legyen a sertésállománynak legalább a következő kategóriák szerinti bontása:

A. 20 kg élősúlyt el nem érő malac;

B. 20 kg-ot elérő vagy ezt meghaladó, de 50 kg-ot el nem érő élősúlyú sertés;

C. az alábbi élősúlyú hízósertés, ideértve a vágókanokat és a vágókocákat:

a) 50 kg vagy e fölötti, de 80 kg-ot el nem érő;

b) 80 kg vagy e fölötti, de 110 kg-ot el nem érő;

c) 110 kg vagy e fölötti;

D. 50 kg-ot elérő és e fölötti élősúlyú tenyészsertés:

a) kan;

b) fedeztetett kocák, amelyekből:

b1) első alkalommal fedeztetett koca;

c) egyéb kocák, melyekből:

c1) még nem fedeztetett kocasüldő.

(2) Az (1) bekezdésben említett kategóriák a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(3) A kategóriákat a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Pontosság

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett felméréseket teljes körű felmérések vagy reprezentatív mintavétel formájában kell lebonyolítani.

(2) Az egyes tagállamok esetében a 2. cikk (2) bekezdésében előírt felmérések eredményeit tekintve a mintavételi hibák nem haladhatják meg a sertésállomány 2 %-át (68 %-os konfidencia-intervallum).

(3) A mintavételi kereten és a 2. cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő becsléseken túlmenően a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a felmérési eredmények minőségének biztosítása érdekében szükségesnek ítélnek.

Adatszolgáltatási határidő

5. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a felmérések előzetes eredményeiről és a kiegészítő becslésekről:

- az áprilisi felmérések esetén az adott év június 15-e előtt,

- az augusztusi felmérések esetén az adott év október 15-e előtt,

- a decemberi felmérések esetén a következő év február 15-e előtt.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott felmérések eredményeiről és a kiegészítő becslésekről:

- az áprilisi felmérések esetén az adott év augusztus 1-je előtt,

- az augusztusi felmérések esetén az adott év december 1-je előtt,

- a decemberi felmérések esetén a következő év április 1-je előtt.

(3) Azok a tagállamok, amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, továbbítják a Bizottság számára a felmérések, valamint a kiegészítő becslések előzetes eredményeit:

- a május-júniusi felmérés esetében ugyanazon év augusztus 15-e előtt,

- a november-decemberi felmérés esetében a következő év február 15-e előtt.

Azok a tagállamok, amelyeknek a sertésállománya kevesebb, mint 3 millió egyedből áll, és amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze egy felmérést végezzenek, és ezt a felmérést nem november-decemberben hajtják végre, a decemberre vonatkozó becslést a következő év február 15-ig juttatják el a Bizottság részére.

(4) Azok a tagállamok, amelyek engedélyt kaptak arra, hogy évente mindössze két felmérést végezzenek, továbbítják a Bizottság számára a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott felmérések, valamint a kiegészítő becslések eredményeit:

- a május-júniusi felmérés esetén ugyanazon év szeptember 15-e előtt,

- a november-decemberi felmérés esetén a következő év április 1-je előtt.

B.

Regionális szinten

Területi felosztás

6. cikk

(1) A decemberi vagy november-decemberi felmérés végleges eredményét a területi felosztás alapján, a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározottak szerint kell összesíteni.

(2) A 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság jóváhagyhatja a tagállamnak azt a kérését, hogy az áprilisi vagy május-júniusi vagy augusztusi felmérés végleges eredményeihez az (1) bekezdésben meghatározott regionális bontást alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben említett területi felosztást a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

7. cikk

A tagállamok a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően tájékoztatják a Bizottságot a 6. cikkben említett adatokról.

C.

Az állatállomány mérete szerinti bontás

Méretosztályok

8. cikk

(1) Páratlan években a tagállamok a november-decemberi adatfelvételek végleges eredményeit országos szinten a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott méretosztályok szerint bontják.

(2) A 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság jóváhagyhatja a tagállamnak azt a kérését, hogy az a páros évek és/vagy az év adott hónapja végleges eredményeire az (1) bekezdésben említett méretosztályok szerinti bontást alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méretosztályokat a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

9. cikk

A tagállamok a 8. cikkben meghatározott adatokat a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően juttatják el a Bizottság részére.

II. SZAKASZ

VÁGÁSI STATISZTIKÁK

10. cikk

(1) A tagállamok havi statisztikákat készítenek a területükön található vágóhidakon levágott azon sertések számáról és hasított súlyáról, amelyek húsát emberi fogyasztásra alkalmasnak minősítették.

Annak érdekében, hogy a statisztikák a területükön levágott valamennyi sertésre kiterjedjenek, a tagállamok szükség esetén becsléseket is szolgáltatnak a jelentésből kimaradt vágásokra vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett statisztikákat az alábbi kategória szerint kell elkészíteni:

A. sertés összesen.

(3) Az (1) bekezdésben említett hasított súly és a (2) bekezdésben említett kategória a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

Adatszolgáltatási határidő

11. cikk

A tagállamok a referenciahónapot követő két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot a 10. cikk (1) bekezdésében említett statisztikák eredményéről.

III. SZAKASZ

TERMELÉSI ELŐREJELZÉSEK

12. cikk

(1) A tagállamok a felmérések eredményei és egyéb rendelkezésükre álló információk alapján minden egyes naptári negyedévre előrejelzést készítenek a termelésről a sertésállomány vonatkozásában.

A termelési mutató bruttó hazai termelésként kifejezve tartalmazza az összes levágott sertés számát, valamint a Közösségbe, illetve az onnan kifelé irányuló élősertés-kereskedelem egyenlegét.

(2) Az (1) bekezdésben említett előrejelzéseket a következő kategória szerint kell elkészíteni:

A. sertés összesen.

(3) Az (1) bekezdésben említett termelési mutató meghatározását a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

13. cikk

A tagállamok az alábbi három hónapos időszakokra a következő időpontokban továbbítják a 12. cikk (1) bekezdésében említett előrejelzéseket a Bizottságnak:

a) a folyó év harmadik negyedévéig (azt beleértve) terjedő előrejelzéseket február 15. előtt;

b) a következő év első negyedévéig (azt beleértve) terjedő előrejelzéseket június 15. előtt;

c) a következő év második negyedévéig (azt beleértve) terjedő előrejelzéseket október 15. előtt.

IV. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A tagállamok az 5., 7., 9., 11. és 13. cikkekben említett adatokat a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletnek ( 5 ) megfelelően nyújtják be a Bizottsághoz.

15. cikk

A Bizottság, a tagállamokkal konzultálva, megvizsgálja:

a) a közölt eredményeket;

b) azon technikai nehézségeket, amelyek különösen az adatfelvételek és becslések előkészítéséből és lebonyolításából erednek;

c) a felmérési eredmények és a becslések megbízhatóságát.

16. cikk

A tagállamok minden olyan módszertani vagy egyéb változásról tájékoztatják a Bizottságot, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a statisztikákat. E tájékoztatásnak az adott változás életbe lépését követő három hónapon belül kell megtörténnie. A Bizottság a megfelelő munkacsoportokon keresztül minden ilyen tájékoztatásról értesíti a többi tagállamot.

17. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

(1) A 76/630/EGK irányelv 1994. január 1-jével hatályát veszti.

(2) A hatályát vesztett irányelvre vonatkozó bármely hivatkozást erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

A tagállamok az ennek az irányelvnek a betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási előírásokat 1994. január 1-jéig hatályba léptetik.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 18., 1993.1.23., 12. o.

( 2 ) HL C 115., 1993.4.26.

( 3 ) HL L 223., 1976.8.16., 4. o. Az irányelvet legutóbb az 1057/91/EGK rendelet módosította (HL L 107., 1991.4.27., 11. o.)

( 4 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 5 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0023&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0023-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0023-20031120&locale=hu