32012D0209[1]

2012/209/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. április 20. ) a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2012) 2484. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 20.)

a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról

(az értesítés a C(2012) 2484. számú dokumentummal történt)

(2012/209/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A holland hatóságok által a 2003/96/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése alapján előterjesztett kérelem nyomán a Bizottság elfogadta a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzésre és szállításra vonatkozó rendelkezéseinek a 3811 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében való, a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő alkalmazásáról szóló, 2011. szeptember 16-i 2011/545/EU bizottsági végrehajtási határozatot (2). A végrehajtási határozat a 3811 KN-kód alá tartozó összes terméket a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv (3) ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek hatálya alá vonja.

(2) A holland hatóságok által előterjesztett kérelemnek megfelelően a 2011/545/EU végrehajtási határozat elfogadása az adócsalás, az adókikerülés és az adójogi rendelkezésekkel való visszaélés megelőzése érdekében történt, tehát ezt a célt szolgálta egyes, motor-tüzelőanyagok adalékaként való felhasználásra szánt - és ez esetben a 2003/96/EK irányelv szerint adóköteles - termékeknek a 2008/118/EK irányelvben előírt ellenőrzési és szállítási rendelkezések hatálya alá vonása.

(3) A 2011/545/EU végrehajtási határozat elfogadása után a Bizottság figyelmét ráirányították a 3811 21 00 és a 3811 29 00 KN-kód alá tartozó termékek sajátos helyzetére. Ezek a termékek sem fűtőanyagként vagy motor-tüzelőanyagként, sem ezek adalékaként való felhasználásra nincsenek szánva, és nem tesznek lehetővé adócsalást, adókikerülést vagy visszaélést az adójogi rendelkezésekkel. Ezért nem indokolt, hogy a 2008/118/EK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezései kiterjedjenek rájuk. Ennek megfelelően az említett ellenőrzési és szállítási rendelkezéseket kizárólag a 3811 11 10, a 3811 11 90, a 3811 19 00 és a 3811 90 00 KN-kód alá tartozó termékek esetében indokolt alkalmazni.

(4) A 2011/545/EU végrehajtási határozat helyett ennek megfelelően el kell fogadni egy másik, vele analóg határozatot, amelynek azonban kizárólag a 3811 11 10, a 3811 11 90, a 3811 19 00 és a 3811 90 00 KN-kód alá tartozó termékekre kell vonatkoznia.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2031/2001/EK bizottsági rendelettel (4) módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. melléklete szerinti 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és 3811 90 00 KN-kód alá tartozó termékekre 2013. január 1-jétől - a 2003/96/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban - alkalmazni kell a 2008/118/EK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseit.

2. cikk

A 2011/545/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 20-án.

a Bizottság részéről

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja

(1) HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

(2) HL L 241., 2011.9.17., 33. o.

(3) HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(4) HL L 279., 2001.10.23., 1. o.

(5) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0209 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0209&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére