32003L0096[1]

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérőlEGT vonatkozású szöveg.

A TANÁCS 2003/96/EK IRÁNYELVE

(2003. október 27.)

az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

A tagállamok ezen irányelvvel összhangban adót állapítanak meg az energiatermékekre és a villamos energiára.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "energiatermékek" a következők:

a) az 1507 -1518 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

b) a 2701 , 2702 és 2704 -2715 KN-kódok alá tartozó termékek;

c) a 2901 és 2902 KN-kód alá tartozó termékek;

d) a 2905 11 00 KN-kód alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

e) a 3403 KN-kód alá tartozó termékek;

f) a 3811 KN-kód alá tartozó termékek;

g) a 3817 KN-kód alá tartozó termékek;

h) a 3824 99 86 , 3824 99 92 (kivéve: az amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint a kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3824 99 93 , 3824 99 96 (kivéve: az amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint a kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják.

Ezen irányelvet kell alkalmazni a következő termékre is:

Az (1) bekezdésben felsorolt adóköteles termékeken kívül bármely üzemanyagként, üzemanyagok adalékaként vagy hígítóanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált terméket a hozzá legközelebb álló üzemanyag adómértékével kell megadóztatni.

Az (1) bekezdésben felsorolt adóköteles termékeken kívül bármely egyéb olyan szénhidrogént, kivéve a tőzeget, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel, a hozzá legközelebb álló energiatermék adómértével kell megadóztatni.

Ezen irányelvet nem lehet a következőkre alkalmazni:

a) hőtermelés adóztatása és a 4401 és 4402 KN-kód alá tartozó termékek adóztatása;

b) az energiatermékek és a villamos energia következő felhasználásai: - nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként felhasznált energiatermékek, - energiatermékek kettős felhasználása. Egy energiatermék akkor kettős felhasználású, ha egyaránt felhasználják tüzelő-, fűtőanyagként, valamint nem üzemanyagként vagy nem tüzelő-, fűtőanyagként. A kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni, - elsősorban kémiai redukció céljaira, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban használt villamos energia, - villamos energia, ha egy termék költségének több mint 50 %-át teszi ki. A "termék költsége" a termékek és szolgáltatások teljes beszerzésének, valamint a bérköltségek és az állóeszközök felhasználásának összege az üzleti vállalkozás szintjén, a 11. cikk meghatározása szerint. Ezt a költséget egységenkénti átlagként számítják ki. A "villamos energia költsége" a villamos energia tényleges beszerzési értéke vagy a villamos energia előállítási költsége, ha azt az üzleti vállalkozáson belül állítják elő, - ásványtani folyamatok. "Ásványtani folyamatok" a NACE-nómenklatúrában a DI 26 "egyéb nem fém ásványi termék gyártása" kód alá besorolt folyamatok, az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) szerint. Ezen energiatermékekre azonban a 20. cikket alkalmazni kell.

Az ezen irányelvben említett termékekre vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok frissítéséről szóló határozatot évente egyszer kell meghozni a 27. cikkben meghatározott eljárással összhangban. A határozat nem eredményezhet változást az ezen irányelvben alkalmazott minimum adómértékekben, és nem eredményezheti valamely energiaterméknek vagy villamos energiának az irányelvhez hozzáadását, illetve törlését.

3. cikk

A 92/12/EGK irányelvben szereplő "ásványolajokra" vagy "jövedéki adóra" történő hivatkozásokat, amennyiben azokat ásványolajokra kell alkalmazni, úgy kell értelmezni, hogy azok kiterjednek az ezen irányelv 2. cikkében és 4. cikke (2) bekezdésében említett valamennyi energiatermékre, villamos energiára és nemzeti közvetett adóra.

4. cikk

5. cikk

A tagállamok adóügyi felügyelet mellett alkalmazhatnak eltérő adómértékeket, feltéve hogy tiszteletben tartják az ezen irányelvben előírt minimum adómértékeket, és hogy azok összeegyeztethetők a közösségi joggal, mégpedig a következő esetekben:

- közvetlen kapcsolat áll fenn az eltérő adómértékek és a termékminőség között,

- az eltérő adómértékek a tüzelési, fűtési célra használt villamos energia és energiatermékek fogyasztásához igazodnak,

- a következő felhasználásoknál: helyi tömegközlekedés (beleértve a taxit is), hulladékgyűjtés, fegyveres erők és közigazgatás, fogyatékossággal élő személyek, betegszállító járművek,

- a 9. és 10. cikkben említett energiatermékek és villamos energia esetén az üzleti és nem üzleti felhasználások között különbséget tesznek.

6. cikk

A tagállamok az ezen irányelvben előírt adómértékek alóli mentességet vagy kedvezményt szabadon megadhatják vagy

a) közvetlenül;

b) eltérő adómérték révén; vagy

c) a megfizetett adó egészének vagy egy részének visszatérítésével.

7. cikk

Legkésőbb 2012. január 1-jéig, az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata alapján a Tanács határoz a gázolajra alkalmazandó minimum adómértékekről a 2013. január 1-jével kezdődő további időszakra.

"Motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj" a következő célokra motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:

a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló és legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel végzett közúti árufuvarozás;

b) személyszállítás akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben ( 3 ) meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel.

8. cikk

E cikket a következő ipari és kereskedelmi célokra kell alkalmazni:

a) mezőgazdasági, kertészeti vagy haltenyésztési munkák és az erdészet;

b) helyhez kötött motorok;

c) magas- és mélyépítéshez, közművekhez használt műszaki berendezések és gépek;

d) járművek, amelyeket nem a közúthálózaton történő használatra szántak, vagy olyanok, amelyeket nem engedélyeztek alapvetően közúti használatra.

9. cikk

10. cikk

11. cikk

A gazdasági tevékenységek körébe tartozik a szolgáltatást nyújtó termelők, kereskedők és személyek minden tevékenysége, beleértve a bányászati és mezőgazdasági tevékenységeket és a szabadfoglalkozásúak tevékenységeit is.

Az állami, regionális és helyi közigazgatási szerveket és közintézményeket nem lehet üzleti vállalkozásoknak tekinteni az olyan tevékenységek vagy ügyletek tekintetében, amelyekben hatóságként vesznek részt. Ha részt vesznek azonban ilyen tevékenységekben vagy ügyletekben, azokat üzleti vállalkozásnak kell tekinteni e tevékenységek vagy ügyletek vonatkozásában, ha a nem üzleti vállalkozásként való kezelésük a verseny jelentős torzulásához vezetne.

12. cikk

13. cikk

14. cikk

A 92/12/EGK irányelvben meghatározott, az adóköteles termékek adómentes felhasználásairól szóló általános rendelkezéseken kívül, és egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok a következőket olyan feltételekkel mentesítik az adózás alól, amely feltételeket az ilyen mentességek helyes és következetes alkalmazása és az adókijátszás, adókikerülés vagy visszaélés megelőzése céljából határoznak meg:

a) villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia, és a villamosenergia-előállítási képesség fenntartásához felhasznált villamos energia. A tagállamok környezetvédelem-politikai célzattal azonban e termékeket adókötelessé tehetik anélkül, hogy be kellene tartaniuk az ezen irányelvben meghatározott minimum adómértékeket. Ilyen esetben e termékek adózását nem kell figyelembe venni a villamos energia 10. cikkben meghatározott minimum adómértékének kielégítése céljából;

b) magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés által üzemanyagként felhasznált energiatermékek. Ezen irányelv alkalmazásában "magánjellegű, kedvtelési célú repülés" egy légi jármű használata tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy által, aki használatát akár bérlet, akár más egyéb módon élvezi, amely használat nem szolgálja kereskedelmi célú és különösen nem személyek vagy áruk szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának célját, illetve hatóságok céljait. A tagállamok korlátozhatják e mentesség alkalmazási körét az üzemanyag-petróleum (2710 19 21 KN-kód) értékesítésére;

c) energiatermékek, amelyeket a magánjellegű, kedvtelési célú vízi járművek kivételével a Közösség felségvizein belüli hajózás (valamint halászat) céljaira szolgáló üzemanyagként történő felhasználásra értékesítenek, valamint villamos energia, amelyet egy vízi jármű fedélzetén állítottak elő. Ezen irányelv alkalmazásában a "magánjellegű, kedvtelési célú vízi jármű" olyan vízi jármű, amelyet tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy, aki használatát akár bérlet, akár más egyéb módon élvezi, nem használja kereskedelmi célra és különösen nem személyek vagy áruk szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának céljára, illetve hatóságok céljaira.

15. cikk

Más közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok adóügyi ellenőrzés mellett teljes vagy részleges adómentességeket vagy adókedvezményeket alkalmazhatnak a következőkre:

a) környezetet jobban kímélő termékek technológiai fejlesztésével foglalkozó kísérleti projektek területén vagy megújuló energiaforrásokból előállított üzemanyagokkal kapcsolatban, adóügyi felügyelet mellett felhasznált adóköteles termékek;

b) villamos energia: - amely nap, szél, hullám, árapály vagy geotermikus eredetű, - amelyet vízerőművekben állítanak elő, - amelyet biomasszából vagy biomasszából előállított termékekből állítanak elő, - amelyet elhagyott szénbányák által kibocsátott metánból fejlesztenek, - amelyet üzemanyagcellákból fejlesztenek;

c) kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia;

d) kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés során előállított villamos energia, feltéve hogy környezetbarát kapcsolt generátorokról van szó. A tagállamok a "környezetbarát" (vagy magas hatásfokú) kapcsolt energiatermelés nemzeti fogalommeghatározásait addig alkalmazhatják, amíg a Tanács a Bizottság jelentése és javaslata alapján egyhangúlag el nem fogad egy közös fogalommeghatározást;

e) áruk és személyek vasúton, metrón, villamoson és trolibuszon történő szállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia;

f) a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás kivételével a belföldi vízi utakon történő hajózásban (beleértve a halászatot is) üzemanyagként felhasznált energiatermékek és a vízi jármű fedélzetén előállított villamos energia;

g) földgáz, azon tagállamokban, amelyekben a földgáz részesedése a végső energiafogyasztásból 2000-ben kevesebb volt, mint 15 %. A teljes vagy részleges mentességeket vagy kedvezményeket ezen irányelv hatálybalépése után legfeljebb tíz évig lehet alkalmazni, vagy amíg a földgáz belföldi részesedése a végső energiafogyasztásban el nem éri a 25 %-ot, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Azonban amint a földgáz belföldi részesedése a végső energiafogyasztásból eléri a 20 %-ot, az érintett tagállam szigorúan pozitív adómértéket alkalmaz, amelyet évente emelni kell annak érdekében, hogy a fentiekben említett időszak végén legalább a minimummértéket elérje. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a földgázra vonatkozó teljes vagy részleges mentességeket vagy kedvezményeket Észak-Írországra külön alkalmazhatja;

h) háztartások és/vagy az érintett tagállam által jótékonysági szervezetként elismert szervezet által felhasznált villamos energia, földgáz, szén és szilárd tüzelőanyagok. Ilyen jótékonysági szervezetek esetén az érintett tagállam a mentességet vagy kedvezményt a nem üzleti célú tevékenységek céljaira történő felhasználásra korlátozhatja. Ahol vegyes felhasználásra kerül sor, az adót az egyes felhasználási típusok arányában kell alkalmazni. Ha egy felhasználás jelentéktelen, akkor azt figyelmen kívül lehet hagyni;

i) motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és cseppfolyósított szénhidrogén (LPG);

j) légi járművek és hajók gyártása, fejlesztése, tesztelése és karbantartása során felhasznált üzemanyagok;

k) hajózható vízi utakon és kikötőkben végzett kotrási műveletekhez felhasznált üzemanyagok;

l) fűtési célra felhasznált, a 2705 KN-kód alá tartozó termékek.

A Bizottság javaslata alapján a Tanács 2008. január 1-jéig megvizsgálja, hogy hatályon kívül kell-e helyezni a nulláig is csökkenthető adómérték alkalmazásának lehetőségét.

16. cikk

A tagállamok az (5) bekezdés sérelme nélkül adóügyi felügyelet mellett mentességet vagy kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a 2. cikkben említett adóköteles termékekre, ha az ilyen termékek a következő termékekből állnak vagy azokból egyet vagy többet tartalmaznak:

- a 1507 -1518 KN-kódok alá tartozó termékek;

- a 3824 99 55 és a 3824 99 80 , 3824 99 85 , 3824 99 86 , 3824 99 92 (kivéve: amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3824 99 93 , 3824 99 96 (kivéve: amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kódok alá tartozó termékek a biomasszából előállított összetevőik miatt,

- a 2207 20 00 és 2905 11 00 KN-kódok alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek,

- biomasszából előállított termékek, beleértve a 4401 és 4402 KN-kódok alá tartozó termékeket is.

Adóügyi felügyelet mellett a tagállamok akkor is alkalmazhatnak kedvezményes adómértéket a 2. cikkben említett adóköteles termékekre, ha az ilyen termékek vizet tartalmaznak (2201 és 2853 90 10 KN-kód).

"Biomassza" a mezőgazdaságból (beleértve a növényi és állati eredetű anyagokat is), erdőgazdálkodásból és kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

A tagállamok által az (1) bekezdésben említett termékekből álló vagy azokat tartalmazó termékekre alkalmazott adómértékek alacsonyabbak lehetnek, mint a 4. cikkben meghatározott minimummértékek.

Egy közigazgatási hatóság által 2012. december 31. előtt engedélyezett többéves program részeként a tagállamok az (1) bekezdés szerint a mentességet vagy kedvezményt alkalmazhatják 2012. december 31. után is, a többéves program végéig. Ezt az időszakot nem lehet megújítani.

17. cikk

Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt minimum adómértékeket átlagosan minden üzleti vállalkozás tekintetében betartják, a tagállamok adókedvezményeket alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai szerinti célokra felhasznált energiatermékek és villamos energia fogyasztására a következő esetekben:

a) a nagy energiaintenzitású vállalkozások javára. "Nagy energiaintenzitású vállalkozás" olyan, a 11. cikk szerinti üzleti vállalkozás, amelynél vagy az energiatermék és a villamos energia beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3,0 %-át, vagy a fizetendő nemzeti energiaadó eléri legalább a hozzáadott érték 0,5 %-át. E meghatározás keretében a tagállamok szigorúbb fogalmat is alkalmazhatnak, beleértve az eladási érték, folyamat és ágazat meghatározásait. "Energiatermékek és villamos energia beszerzése" a beszerzett vagy az üzleti vállalkozáson belül előállított energia tényleges költsége. A kifejezés csak tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontja szerinti célokra felhasznált villamos energiára, tüzelő-, fűtőanyagra és energiatermékekre vonatkozik. A kifejezésbe a levonható forgalmi adó kivételével minden adót bele kell érteni. "Termelési érték" a forgalom, beleértve a termék árához közvetlenül kapcsolódó támogatásokat, ehhez hozzáadva vagy ebből levonva a késztermékek készleteinek, a folyamatban lévő munkának, valamint a viszonteladásra beszerzett termékeknek és szolgáltatásoknak a változásait, továbbá levonva ebből a viszonteladási termékek és szolgáltatások beszerzéseit. "Hozzáadott érték" a hozzáadottértékadó-köteles teljes forgalom, beleértve a kiviteli értékesítéseket, levonva ebből a hozzáadottértékadó-köteles összes beszerzést, beleértve a behozatalt is. Azon tagállamoknak, amelyek jelenleg olyan nemzeti energiaadó-rendszereket alkalmaznak, amelyekben a nagy energiaintenzitású vállalkozásokat a termelési értékhez viszonyított energia költségen és a hozzáadott értékhez viszonyított nemzeti energiaadótól eltérő követelmények szerint határozták meg, egy átmeneti időszakot kell engedélyezni 2007. január 1-jéig, hogy igazodjanak az első albekezdés a) pontjában szereplő meghatározáshoz;

b) ha megállapodásokat kötnek vállalkozásokkal vagy vállalkozások társulásával, vagy ha bevezetik a forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszerét, vagy azzal egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, amennyiben azok a környezetvédelmi célkitűzések elérését vagy az energiahatékonyság javulását eredményezik.

18. cikk

A Tanács előzetes felülvizsgálatára is figyelemmel, a Bizottság javaslata alapján ez a jogosultság hatályát veszti 2006. december 31-én vagy a II. mellékletben meghatározott időpontban.

A Portugál Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 272 EUR/1 000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Portugál Köztársaság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1 000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására alkalmazott eltérő adómértéket 2012. január 1-jéig taxikra is alkalmazni lehet. A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához Portugália legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

A Portugál Köztársaság 2010. január 1-jéig a villamos energia adómértékére teljes vagy részleges mentességet alkalmazhat.

A Görög Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a villamos energia jelenlegi felhasználási adórendszerét előállítási adórendszerré alakítsa át, és hogy elérje a benzin új minimum adómértékét.

A Görög Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR/1 000 liter minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 264 EUR/1 000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályos nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Görög Köztársaság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1 000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására alkalmazott eltérő adómértéket 2012. január 1-jéig taxikra is alkalmazni lehet. A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához a Görög Köztársaság legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

A Francia Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy jelenlegi villamosenergia-adórendszerét az ezen irányelvben meghatározott rendelkezésekhez igazítsa. Ezen időszak alatt a villamos energia jelenlegi helyi adóztatás teljes mértékének átlagát kell figyelembe venni annak kiértékelésénél, hogy az ezen irányelvben előírt minimummértékeket betartják-e.

18a. cikk

A Tanács előzetes felülvizsgálatára is figyelemmel, a Bizottság javaslata alapján ez a jogosultság hatályát veszti 2006. december 31-én vagy a III. mellékletben meghatározott időpontban.

Az Észt Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy az ólmozatlan benzinre megállapított nemzeti adómértékét az új, 359 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa. Az ólmozatlan benzinre megállapított adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 287 EUR/1 000 liternél.

Az Észt Köztársaság teljes mentességet alkalmazhat 2009. január 1-jéig az olajpalára. Továbbá 2013. január 1-jéig kedvezményes adómértéket alkalmazhat az olajpalára, feltéve, hogy az így keletkező adó 2011. január 1-jétől nem lesz kisebb, mint a vonatkozó közösségi minimum adómérték 50 %-a.

Az Észt Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a távfűtési célokra felhasznált olajpalára megállapított nemzeti adómértékét a minimum adómértékhez igazítsa.

Az Észt Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a villamos energia jelenlegi felhasználási adórendszerét előállítási adórendszerré alakítsa át.

A Lett Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2011. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált ólmozatlan benzinre megállapított nemzeti adómértékét az új, 359 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa. Az ólmozatlan benzinre megállapított adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 287 EUR/1 000 liternél, 2008. január 1-jétől pedig 323 EUR/1 000 liternél.

A Lett Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a távfűtési célokra felhasznált nehéz fűtőolajra megállapított nemzeti adómértékét a minimum adómértékhez igazítsa.

A Lett Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a villamos energiára megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. A villamos energiára megállapított adómérték azonban 2007. január 1-jétől nem lehet kevesebb, mint a vonatkozó közösségi minimum adómértékek 50 %-a.

A Lett Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a szénre és kokszra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. A szénre és kokszra megállapított adómérték azonban 2007. január 1-jétől nem lehet kevesebb, mint a vonatkozó közösségi minimum adómértékek 50 %-a.

A Litván Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2011. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált ólmozatlan benzinre megállapított nemzeti adómértékét az új, 359 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa. Az ólmozatlan benzinre megállapított adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 287 EUR/1 000 liternél, 2008. január 1-jétől pedig 323 EUR/1 000 liternél.

A Máltai Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra és kerozinra megállapított nemzeti adómértékét a 330 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra és kerozinra megállapított nemzeti adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 245 EUR/1 000 liternél.

A Máltai Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált ólmozatlan benzinre és ólmozott benzinre megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. Az ólmozatlan benzinre és az ólmozott benzinre megállapított nemzeti adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 287 EUR/1 000 liternél, illetve 337 EUR/1 000 liternél.

A Máltai Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a fűtőanyagként felhasznált földgázra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. A földgázra megállapított tényleges nemzeti adómértékek azonban 2007. január 1-jétől nem lehetnek kevesebbek, mint a vonatkozó közösségi minimum mértékek 50 %-a.

A Máltai Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a szilárd tüzelőanyagra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. Az érintett energiatermékekre megállapított tényleges nemzeti adómértékek azonban 2007. január 1-jétől nem lehetnek kevesebbek, mint a vonatkozó közösségi minimum mértékek 50 %-a.

A Lengyel Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. A gázolajra megállapított nemzeti adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 245 EUR/1 000 liternél, 2008. január 1-jétől pedig 274 EUR/1 000 liternél.

A Lengyel Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2008. január 1-jéig, hogy a nehéz fűtőolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 15 EUR/1 000 kilogramm minimum mértékhez igazítsa. A nehéz fűtőolajra megállapított nemzeti adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 13 EUR/1 000 kilogrammnál.

A Lengyel Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2012. január 1-jéig, hogy a távfűtési célokra felhasznált szénre és kokszra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékhez igazítsa.

A Lengyel Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2012. január 1-jéig, hogy a távfűtéstől eltérő fűtési célokra felhasznált szénre és kokszra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékhez igazítsa.

A Lengyel Köztársaság 2008. január 1-jéig teljes vagy részleges mentességet vagy kedvezményt alkalmazhat az iskolák, óvodák és más közüzemek által hatóságként végzett tevékenységek vagy ügyletek tekintetében fűtőanyagként felhasznált gázolajra.

A Lengyel Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2006. január 1-jéig, hogy a villamosenergia-adórendszerét összehangolja a közösségi kerettel.

A Szlovák Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a szilárd tüzelőanyagokra megállapított nemzeti adómértékét a vonatkozó minimum adómértékekhez igazítsa. A szilárd tüzelőanyagokra megállapított adómérték azonban 2007. január 1-jétől nem lehet kevesebb, mint a vonatkozó közösségi minimum adómértékek 50 %-a.

18b. cikk

A Ciprusi Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált ólommentes benzinre megállapított nemzeti adómértékét az új, 359 EUR/1 000 liter minimum mértékhez igazítsa. Az ólmozatlan benzinre megállapított adómérték azonban 2004. május 1-jétől nem lehet kevesebb 287 EUR/1 000 liternél.

19. cikk

Egy ilyen intézkedést bevezetni kívánó tagállam ennek megfelelően értesíti a Bizottságot, és a Bizottság számára megküld minden megfelelő és szükséges információt.

A Bizottság megvizsgálja a kérést, figyelembe véve többek között a belső piac megfelelő működését, a tisztességes verseny biztosításának szükségességét és a Közösség egészségügyi, környezetvédelmi, energia- és közlekedési politikáit.

Az összes megfelelő és szükséges információ beérkezését követő három hónapon belül a Bizottság vagy javaslatot tesz az ilyen intézkedés Tanács általi engedélyezésére, vagy tájékoztatja a Tanácsot azon indokokról, amiért nem javasolta az ilyen intézkedés engedélyezését.

20. cikk

A 92/12/EGK irányelv ellenőrzésre és szállításra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá kizárólag a következő energiatermékek tartoznak:

a) a 1507 -1518 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

b) a 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 és 2707 50 KN-kód alá tartozó termékek;

c) a 2710 12 -2710 19 68 és 2710 20 -2710 20 39 és 2710 20 90 (csak olyan termékek esetében, amelyek [a veszteséget is beleszámítva] kevesebb mint 90 térfogatszázaléka desztillál át 210 °C-ig, és [a veszteséget is beleszámítva] legalább 65 térfogatszázaléka átdesztillál 250 °C-ig az ISO 3405 szerinti módszerrel [egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel]) KN-kódok alá tartozó termékek. A 2710 12 21 , 2710 12 25 és 2710 19 29 és 2710 20 90 (csak olyan termékek esetében, amelyek [a veszteséget is beleszámítva] kevesebb mint 90 térfogatszázaléka desztillál át 210 °C-ig, és [a veszteséget is beleszámítva] legalább 65 térfogatszázaléka átdesztillál 250 °C-ig az ISO 3405 szerinti módszerrel [egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel]) KN-kód alá tartozó termékek esetén azonban az ellenőrzési és szállítási rendelkezéseket csak az ömlesztett kereskedelmi szállításra lehet alkalmazni;

d) a 2711 KN-kód alá tartozó termékek (kivéve a 2711 11 , 2711 21 és 2711 29 kódot);

e) a 2901 10 KN-kód alá tartozó termékek;

f) a 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 és 2902 44 KN-kód alá tartozó termékek;

g) a 2905 11 00 KN-kód alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek, és amelyeket tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálnak;

h) a 3824 99 86 , 3824 99 92 (kivéve: az amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint a kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3824 99 93 , 3824 99 96 (kivéve: az amint mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények, valamint a kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez), 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják.

21. cikk

Az első albekezdés ellenére a tagállamok jogosultak meghatározni az adóköteles eseményt olyan esetben, ha nincs kapcsolat gázvezetékeik és a többi tagállam gázvezetékei között.

Forgalmazónak kell tekinteni a villamos energiát saját felhasználásra elállító jogi személyt. A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja ellenére a tagállamok mentesíthetik a kis villamosenergia-termelőket az adófizetés alól, feltéve hogy megadóztatják a kérdéses villamos energia előállításához felhasznált energiatermékeket.

A 92/12/EGK irányelv 5. és 6. cikkének alkalmazása céljából a szén, a koksz és a lignit adóköteles, és az adó azon társaságok általi leszállítás időpontjában válik felszámíthatóvá, amelyeket e célból a megfelelő hatóságoknak be kell jegyezniük. E hatóságok megengedhetik a termelő, kereskedő, importőr vagy adóképviselő számára, hogy helyettesítsék a bejegyzett társaságot a rá kivetett adóügyi kötelezettségek tekintetében. Az adót az egyes tagállamok által megállapított eljárásokkal összhangban vetik ki és szedik be.

A tagállamoknak nem kell "energiatermékek előállításaként" kezelniük a következőket:

a) olyan műveletek, amelyek során esetlegesen kis mennyiségben energiatermékeket nyernek;

b) olyan műveletek, amelyek révén egy energiatermék felhasználója saját vállalkozásán belül lehetővé teszi annak újbóli felhasználását, feltéve hogy az ilyen termék után már megfizetett adó nem kevesebb, mint azon adó, amely akkor lenne felszámítható, ha az újrafelhasznált energiatermék ismét adókötelessé válna;

c) olyan műveletek, amely egy előállító létesítményen vagy adóraktáron kívül energiatermékek más energiatermékekkel vagy más anyagokkal történő elegyítéséből áll, feltéve hogy: i. az összetevőket terhelő adót korábban már megfizették; és ii. a megfizetett összeg nem kevesebb, mint azon adó összege, amely a keverékre kiszabható lenne. A i. alpont szerinti feltételt nem kell alkalmazni, ha a keveréket mentesítették egy különleges felhasználás tekintetében.

22. cikk

Ha az adómértékek megváltoznak, az adó növekedhet vagy csökkenhet az energiatermékek már szabadforgalomba bocsátott készleteinél.

23. cikk

A tagállamok visszafizethetik a már megfizetett adóösszegeket az adóraktárba újrahasznosításra visszaküldött szennyezett vagy véletlenül összekeveredett energiatermékekre.

24. cikk

E cikk alkalmazásában

"szabvány üzemanyagtartályok" :

- a gyártó által a kérdéses gépjárművel azonos típusú valamennyi gépjárműbe szilárdan beépített olyan tartályok, amelyek állandó rögzítése az üzemanyagnak közvetlenül a jármű meghajtására, valamint adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek működtetésére való felhasználását is lehetővé teszi. Szabvány üzemanyagtartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik,

- a gyártó által a konténerrel azonos típusú valamennyi konténerbe szilárdan beépített olyan tartályok, amelyek állandó rögzítése lehetővé teszi az üzemanyag közvetlen felhasználását a speciális konténerhez felszerelt hűtő- és egyéb rendszerek szállítás közbeni működtetésére.

"Speciális konténer" : minden olyan tartály, amelyet speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükséges berendezéssel szereltek fel.

25. cikk

26. cikk

A Bizottság részére ezen irányelv alapján adott tájékoztatás nem mentesíti a tagállamokat a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

27. cikk

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

28. cikk

29. cikk

A Tanács a Bizottság jelentése, és adott esetben javaslata alapján rendszeresen megvizsgálja a mentességeket és kedvezményeket, valamint az ezen irányelvben meghatározott minimum adómértéket, és az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag elfogadja a szükséges intézkedéseket. A Bizottság jelentése és a jelentés Tanács általi megvitatása figyelembe veszi a belső piac megfelelő működését, a minimum adómértékek valós értékét és a Szerződés szélesebb körű célkitűzéseit.

30. cikk

A 28. cikk (2) bekezdése ellenére a 92/81/EGK és a 92/82/EGK irányelv 2003. december 31-től hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvekre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

31. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

32. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I MELLÉKLET

A. táblázat - A z üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékek

2004.január 1.2010. január 1.
Ólmozott benzin
(EUR/1 000 liter)
2710 12 31 , 2710 12 51 és 2710 12 59 KN-kód
421421
Ólmozatlan benzin
(EUR/1 000 liter)
2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 és 2710 12 49 KN-kód
359359
Gázolaj
(EUR/1 000 liter)
2710 19 43 –2710 19 48 és 2710 20 11 –2710 20 19 KN-kód
302330
Kerozin
(EUR/1 000 liter)
2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód
302330
Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG)
(EUR/1 000 kg)
2711 12 11 –2711 19 00 KN-kód
125125
Földgáz
(EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule)
2711 11 00 és 2711 21 00 KN-kód
2,62,6

B. táblázat - A 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokra használt üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékek

Gázolaj
(EUR/1 000 liter)
2710 19 43 –2710 19 48 és 2710 20 11 –2710 20 19 KN-kód
21
Kerozin
(EUR/1 000 liter)
2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód
21
Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG)
(EUR/ 1 000 kg)
2711 12 11 –2711 19 00 KN-kód
41
Földgáz
(EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule)
2711 11 00 és 2711 21 00 KN-kód
0,3

C. táblázat - A tüzelő-, fűtőanyagokra és villamos energiára alkalmazandó minimum adómértékek

Üzleti felhasználásNem üzleti felhasználás
Gázolaj
(EUR/ 1 000 liter)
2710 19 43 –2710 19 48 és 2710 20 11 –2710 20 19 KN-kód
2121
Nehéz fűtőolaj
(EUR/1 000 kg)
2710 19 62 –2710 19 68 és 2710 20 31 –2710 20 39 KN-kód
1515
Kerozin
(EUR/1 000 liter)
2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód
00
Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG)
(EUR/ 1 000 kg)
2711 12 11 – 2711 19 00 KN-kód
00
Földgáz
(EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule)
2711 11 00 és 2711 21 00 KN-kód
0,150,3
Szén és koksz
(EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule)
2701 ,2702 és 2704 KN-kód
0,150,3
Villamos energia
(EUR/MWh)
2716 KN-kód
0,51,0

II. MELLÉKLET

A következők tartoznak a 18. cikk (1) bekezdésében említett kedvezményes adómértékek és adómentességek körébe:

1. BELGIUM:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), a földgáz és a metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára való ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése. E csökkentésnek a kéntartalomhoz kell igazodnia, és a kedvezményes adómérték nem lehet kevesebb, mint tonnánként 6,5 EUR,

- a fűtőanyagként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles,

- az alacsony kéntartalmú (50 ppm) és alacsony aromás anyagtartalmú (35 %) ólmozatlan benzint terhelő eltérő jövedékiadó-mérték,

- az alacsony kéntartalmú (50 ppm) dízelüzemanyagot terhelő eltérő jövedékiadó-mérték.

2. DÁNIA:

- a nagy energiaintenzitású vállalatok által fűtésre és meleg víz előállítására felhasznált nehéz fűtőolajra és háztartási tüzelőolajra 2002. február 1-jétől 2008. január 31-ig alkalmazott eltérő jövedékiadó-mérték. A jövedékiadó-mérték eltérésének megengedett maximális összege 0,0095 EUR a nehéz fűtőolaj kilogrammjára és 0,008 EUR a háztartási tüzelőolaj literére. A jövedékiadó-kedvezményeknek meg kell felelniük ezen irányelv követelményeinek, és különösen a minimummértékeknek,

- a környezetet jobban kímélő üzemanyagok használatára való ösztönzés érdekében a dízelüzemanyag adómértékének kedvezménye, ha ezek az ösztönzők rögzített műszaki jellemzőkhöz kötődnek, beleértve a meghatározott fajsúlyt, a kéntartalmat, a lepárlási pontot, a cetánszámot és -indexet, feltéve hogy ezek az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a benzinpára-visszavezető rendszerrel ellátott benzinkutaknál és az egyéb benzinkutaknál forgalmazott benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a gázolaj esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a kereskedelmi ágazat javára történő részleges visszatérítés, ha az érintett adók megfelelnek a közösségi rendelkezéseknek, és ha a befizetett és vissza nem térített adó összege mindenkor megfelel az ásványolajokra a közösségi jogszabályokban meghatározott minimum adómértékeknek vagy ellenőrzési díjnak,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a metil-tercier-butil-éter talajvízbe szivárgásának csökkentésére szánt szigorúbb felszereltségi és üzemeltetési szintnek megfelelő üzemanyagtöltő állomásokból forgalmazott benzinre literenként legfeljebb 0,03 DKK összegű kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazása, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel.

3. NÉMETORSZÁG:

- 2003. január 1-jétől 2005. december 31-ig, a legfeljebb 10 ppm kéntartalmú üzemanyagokat terhelő eltérő jövedékiadó-mérték,

- a hulladék szénhidrogéngázok tüzelő-, fűtőanyagként való felhasználása,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált ásványolajokra az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, a 92/82/EGK irányelvben meghatározott kötelezettségeknek megfelelő módon,

- elemzés és gyártási kísérletek céljából vagy más, tudományos célból az ásványolajok mintái,

- a gyáripar által felhasznált fűtőolajok esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

4. GÖRÖGORSZÁG:

- a nemzeti fegyveres erők felhasználása,

- az Elnökségi Minisztérium és az ország rendőrségének hivatalos járművei által üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a különböző környezetvédelmi kategóriák figyelembevétele céljából az ólommentes benzinre vonatkozó eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az ipari célra felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) és metán.

5. SPANYOLORSZÁG:

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- a taxik által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a fűtőanyagként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

6. FRANCIAORSZÁG:

- az 2005. január 1-jéig kereskedelmi gépjárművekben felhasznált dízelüzemanyagot terhelő eltérő adómértékek, amelyek 2003. március 1-jétől nem lehetnek kisebbek 380 EUR/1 000 liternél,

- az elnéptelenedéssel küzdő területek segítését célzó egyes célkitűzések,

- a Korzika szigetén történő felhasználás, ha a kedvezményes adómértékek minden esetben megfelelnek a közösségi jogszabályokban az ásványolajokra előírt minimum adómértéknek,

- a víz és fagyálló vagy gázolaj-emulzió keverékéből előállított, felületaktív anyagokkal stabilizált új üzemanyagra vonatkozó, eltérő jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a szelepek kiégés elleni állóképességét javító kálium alapú adalékanyagot (vagy bármely más, azonos hatású adalékanyagot) tartalmazó szuper minőségű ólommentes benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek,

- a taxik által felhasznált üzemanyag, egy éves kontingens határain belül,

- a tömegközlekedés által üzemanyagként felhasznált gáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség, egy éves kontingensre is tekintettel,

- a gáz meghajtású hulladékszállító járművek által motorüzemanyagként felhasznált gáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára történő ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajokat terhelő adó mértékének csökkentése; e csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a nehéz fűtőolajok adómértékének meg kell felelnie a közösségi jogszabályok által a nehéz fűtőolajokra előírt minimum adómértéknek,

- a Gardanne régióban timföldgyártásra üzemanyagként felhasznált nehéz fűtőolajokra vonatkozó mentesség,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a Korzika kikötőiből magánjellegű, kedvtelési célú hajók részére szállított benzin,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles,

- a helyi tömegközlekedési járművek 2005. december 31-ig,

- a "mezőgazdasági eredetű alkohol-összetevőt tartalmazó benzin-/etilalkohol-származékokból" álló üzemanyag-keveréket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték alkalmazása, és "dízel-/növényiolaj-észterekből" álló üzemanyag-keveréket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték alkalmazása iránti engedély megadása. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a növényiolaj-észtereket és etilalkohol-származékokat tartalmazó, ezen irányelv értelmezése szerint üzemanyagként felhasznált keverékek jövedéki adójának kedvezményét, a francia hatóságoknak legkésőbb 2003. december 31-ig ki kell adniuk a szükséges engedélyeket az érintett bioüzemanyag-előállító egységek részére. Az engedélyek a kiállítás időpontjától számítva legfeljebb hat évig érvényesek. Az engedélyben meghatározott kedvezményt 2003. december 31. után az engedély érvényességének lejártáig lehet alkalmazni. A jövedékiadó-mértékek kedvezménye nem haladhatja meg a 35,06 EUR/hl vagy 396,64 EUR/tonna értéket olyan növényiolaj-észterekre, illetve az 50,23 EUR/hl vagy 297,35 EUR/tonna értéket olyan etilalkohol-származékokra, amelyeket az említett keverékekben használnak. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását. Ezt a határozatot 1997. november 1-jétől kell alkalmazni. Ez a határozat 2003. december 31-én hatályát veszti,

- a "háztartási tüzelőolaj-/növényiolaj-észterekből" álló üzemanyag-keverékeket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték engedélyezése való alkalmazásának engedélyezése. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a növényiolaj-észtereket tartalmazó, ezen irányelv értelmezése szerint üzemanyagként használt keverékek jövedéki adójának csökkentését, a francia hatóságoknak legkésőbb 2003. december 31-ig ki kell adniuk a szükséges engedélyeket az érintett bioüzemanyag-előállító egységek részére. Az engedélyek a kiállítás időpontjától számítva legfeljebb hat évig érvényesek. Az engedélyben meghatározott kedvezményt 2003. december 31. után az engedély érvényességének lejártáig lehet alkalmazni, de nem lehet meghosszabbítani. A jövedékiadó-mértékek kedvezménye nem haladhatja meg a 35,06 EUR/hl vagy 396,64 EUR/tonna értéket az említett keverékekben használt növényiolaj-észterek esetében. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását. Ezt a határozatot 1997. november 1-jétől kell alkalmazni. Ez a határozat 2003. december 31-én hatályát veszti.

7. ÍRORSZÁG:

- a motorüzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a fogyatékkal élő személyek által használt gépjárművek,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az alacsony kéntartalmú dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértéke,

- a Shannon régióban történő timföldgyártás,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

8. OLASZORSZÁG:

- a 5 % vagy 25 % bio-dízelüzemanyagot tartalmazó, üzemanyagként felhasznált keverékeket terhelő eltérő jövedékiadó-mértékek, 2004. június 30-ig. A jövedéki adó kedvezménye nem lehet nagyobb, mint azon jövedéki adó összege, amelyet a kedvezményre jogosult termékekben jelen levő bioüzemanyagok térfogata után kell fizetni. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását,

- a 2005. január 1-jéig a közúti fuvarozók által használt üzemanyag jövedékiadó-mértékének kedvezménye, amely jövedéki adó nem lehet kisebb 2004. január 1- jétől 370 EUR/1 000 liternél,

- a hulladék szénhidrogéngázok üzemanyagként való felhasználása,

- 2000. október 1-jétől 2005. december 31-ig a víz/dízelüzemanyag emulziókat és víz/nehézfűtőolaj emulziókat terhelő kedvezményes jövedékiadó-mérték, feltéve hogy a kedvezményes adómérték összhangban van az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a gépjárművekben üzemanyagként felhasznált metán,

- a nemzeti fegyveres erők,

- a mentők,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a taxik által felhasznált üzemanyag,

- egyes különösen hátrányos helyzetű földrajzi területeken kedvezményes jövedékiadó-mértékek, a háztartási fűtőanyag, valamint az ilyen területek hálózatain keresztül elosztott és fűtésre felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetében, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a Val d'Aosta és a Gorizia körzet területén történő felhasználás,

- a Friuli-Venezia Guilia területen felhasznált benzin esetében a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- az Udine és Trieste körzetben felhasznált ásványolajokra vonatkozóan a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a Szardínián timföldgyártáshoz tüzelőanyagként felhasznált ásványolajok esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a Calabria körzetben a gőz előállításra felhasznált fűtőolajok és a molekuláris sziták szárítására és aktiválására felhasznált gázolaj kedvezményes jövedékiadó-mértékei, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

9. LUXEMBURG:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a környezetet jobban kímélő tüzelőanyagok használatára való ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése. E csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a kedvezményes mérték nem lehet kevesebb, mint tonnánként 6,5 euró,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

10. HOLLANDIA:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), a földgáz és a metán,

- elemzés és gyártási kísérletek céljából vagy más tudományos célból az ásványolajok mintái,

- a nemzeti fegyveres erők általi felhasználás,

- a tömegközlekedésben üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetén az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása,

- a hulladékgyűjtő, csatornatisztító és úttisztító járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetén az eltérő jövedékiadó-mértékek,

- 2004. december 31-ig az alacsony kéntartalmú (50 ppm) dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértéke,

- 2004. december 31-ig az alacsony kéntartalmú (50 ppm) benzin eltérő jövedékiadó-mértéke.

11. AUSZTRIA:

- a földgáz és a metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

12. PORTUGÁLIA:

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriák figyelembevételével eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a Madeira autonóm régióban felhasznált fűtőolaj esetében a jövedékiadó-mértékének csökkentése: a csökkentés összege nem haladhatja meg a fűtőolajnak a régióba történő szállítása során felmerülő többletköltségeket,

- a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése, a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára történő ösztönzés érdekében; e csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a nehéz fűtőolajok adómértékének meg kell felelnie a közösségi jogszabályok által a nehéz fűtőolajokra előírt minimum adómértékeknek,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

13. FINNORSZÁG:

- az üzemanyagként felhasznált földgáz,

- a bármilyen célra felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) és metán esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- dízelüzemanyag és a fűtőolajként felhasznált gázolaj esetében a csökkentett jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7 - 9. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az átalakított ólmozott és ólommentes benzin esetében a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

14. SVÉDORSZÁG:

- dízelüzemanyag esetében a kedvezményes adómérték, a környezetvédelmi besorolások szerint,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- 2008. június 30-ig az alkilát alapú, kétütemű motorokhoz használatos benzin eltérő energiaadó-mértéke, feltéve hogy a teljes alkalmazandó jövedéki adó megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek,

- a biológiai úton előállított metán és más hulladékgáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, amely egy, a szokásosnál alacsonyabb adómérték és a nagy energiaintenzitású vállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adómérték lehet, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és nem okoznak torzulást a versenyben,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével.

15. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:

- 2007. március 31-ig a közúti közlekedésben felhasznált, bio-dízelüzemanyagot tartalmazó üzemanyag és a közúti közlekedésben tisztán felhasznált bio-dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértékei. A közösségi minimum adómértékeket tiszteletben kell tartani, és nem lehet a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségeket túlkompenzálni,

- az üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a dízelüzemanyag esetében a kedvezményes adómérték, a környezetet jobban kímélő üzemanyagok használatának ösztönzése érdekében,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen annak a 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- víz/dízelüzemanyag emulzió esetében eltérő jövedékiadó-mérték, feltéve hogy az eltérő mértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

III. MELLÉKLET

A következők tartoznak a 18a. cikk (1) bekezdésében említett kedvezményes adómértékek és adómentességek körébe:

1. Lettország - a helyi tömegközlekedési járműveknél használt energiatermékek és villamos energia;

2. Litvánia - a szén, koksz és lignit 2007. január 1-jéig, - a földgáz és villamos energia 2010. január 1-jéig, - a villamos energia vagy hő termelésétől eltérő célokra felhasznált orimulzió 2010. január 1-jéig;

3. Magyarország - a szén és koksz 2009. január 1-jéig;

4. Málta - a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás, - a légi közlekedés, a 2003/96/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével;

5. Lengyelország - a repülőbenzin és sugárhajtómű-üzemanyag, valamint repülőmotorok motorolaja, amelyeket ezen tüzelőanyagok gyártója értékesít a honvédelmi minisztérium vagy a belügyminisztérium megrendelésére a légi közlekedési ágazat céljaira, vagy az állami nyersanyagtartalékok kiegészítésére a nyersanyagtartalékokért felelős hivatalnak vagy az egészségügyi légi közlekedés szervezeti egységeinek az ilyen egységek céljaira történő megrendelésére, - a hajómotorokhoz és tengeri technológiai motorokhoz szánt gázolaj, valamint a hajómotorokhoz és tengeri technológiához szánt motorolajok, amelyeket ezen tüzelőanyagok gyártója értékesít az állami nyersanyagtartalékok kiegészítésére a nyersanyagtartalékokért felelős hivatal megrendelésére, vagy a honvédelmi minisztérium megrendelésére tengerészeti célokra való felhasználásra, vagy a belügyminisztérium megrendelésére tengeri technológia céljaira való felhasználásra, - repülőbenzin, sugárhajtómű-üzemanyag és gázolaj hajómotorokhoz és tengeri technológiai motorokhoz, valamint olajok repülőmotorokhoz, hajómotorokhoz és tengeri technológiai motorokhoz, amelyeket a nyersanyagtartalékokért felelős hivatal értékesít a honvédelmi minisztérium vagy a belügyminisztérium megrendelésére.

( 1 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 279., 2001.10.23., 1. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0096 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0096&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003L0096-20230110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003L0096-20230110&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére