Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R1039[1]

A Tanács 1039/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról

A TANÁCS 1039/2005/EK RENDELETE

(2005. június 21.)

a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, 1990. június 26-i 1907/90/EGK tanácsi rendelet (2) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban 2005. július 1-jétől a helyi piacon értékesített tojásokra a termelő megkülönböztető számát tartalmazó, a baromfitartás típusának megállapítására alkalmas kódot kell bélyegezni. Egyes tagállamokban e követelmény teljesítése nehezére eshet a kisméretű, alacsony jövedelmű gazdaságoknak, amelyek gyakran csupán kiegészítő tevékenységként termelnek tojást. Mivel e gazdaságok számára nagy a gazdasági és társadalmi jelentősége annak, hogy eladhatnak fogyasztásra szánt tojást a helyi piacon, helyénvaló engedélyezni a tagállamoknak, hogy felmentsék őket a jelölés követelménye alól. Ezért indokolt e tekintetben kivételt tenni az 50 tojótyúknál kevesebbet számláló gazdaságok esetében.

(2) Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikkének 3. bekezdésében említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani.

(3) Következésképpen indokolt az 1907/90/EGK rendelet módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/90/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében az utolsó albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Azonban a termelő által a helyi piacon értékesített tojáson a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő kódot kell feltüntetni. A tagállamok felmenthetik e követelmény alól azokat a termelőket, akiknek a gazdasága legfeljebb 50 tojótyúkot számlál, feltéve, hogy a tojásokat az érintett tagállam termelési régióján belül működő helyi piacon értékesítik, és a gazdaság nevét és címét az értékesítési helyen feltüntetik."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN

(1) HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 173., 1990.7.6., 5. o. A legutóbb a 2052/2003/EK rendelettel (HL L 305., 2003.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1039 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1039&locale=hu