32005R1154[1]

A Bizottság 1154/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt egyes termékek kódjának és megnevezésének kiigazításáról

A BIZOTTSÁG 1154/2005/EK RENDELETE

(2005. július 18.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt egyes termékek kódjának és megnevezésének kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékekre alkalmazott, közös vámtarifa szerinti nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról szóló, 1979. február 5-i 234/79/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. melléklete tartalmazza a jelenleg hatályos kombinált nómenklatúrát.

(2) Az Amerikai Egyesült Államokkal 1995-ben lefolytatott tárgyalások eredményével összhangban a kukoricakeményítő gyártásánál keletkező egyes maradékok és egyéb, többek között a kukorica szitálásából és a kukoricaáztató folyadékból, valamint az alkohol és más keményítőszármazékok előállítására használt nedves eljárásból keletkező maradékok keverékének a Közösségbe való behozatala vámmentessé vált. A 344/96/EK tanácsi rendelet (3) ennek megfelelően a kombinált nómenklatúrában 2309 90 20 kóddal új alszámot hozott létre e termék önálló besorolására.

(3) A gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (4) I. mellékletét azonban elmulasztották ennek megfelelően kiigazítani. Indokolt tehát a kiigazítást megtenni, az 1784/2003/EK rendelettel egyidejű hatálybalépéssel, a 2309 90 20 KN-kódnak az említett rendelet I. mellékletében szereplő terméklistába való beszúrásával.

(4) Az 1784/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 34., 1979.2.9., 2. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 49., 1996.2.28., 1. o.

(4) HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

Az 1. cikk d) pontjában említett termékek

KN-kódÁrumegnevezés
0714Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya, magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyaszta vagy szárítva, egészben vagy szeletelve, labdacs formában tömörítve is; szágóbél
ex11 02Gabonaliszt, a búza vagy a kétszeres lisztjének kivételével:
1102 20– Kukoricaliszt
1102 90– Más:
1102 90 10– – Árpaliszt
1102 90 30– – Zabliszt
1102 90 90– – Más
ex11 03Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából, kivéve a búzából készült durva őrleményt és darát (1103 11 alszám), a rizsből készült durva őrleményt és darát (1103 19 50 alszám), valamint a rizsből készült labdacsot (pelletet) (1103 20 50 alszám)
ex11 04Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt, vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs és az 1104 19 91 alszám alá tartozó pelyhesített rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
1106 20Liszt és dara a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból
ex11 08Keményítő; inulin:
– Keményítő:
1108 11 00– – Búzakeményítő
1108 12 00– – Kukoricakeményítő
1108 13 00– – Burgonyakeményítő
1108 14 00– – Manióka (kasszava) keményítő
ex11 08 19– – Más keményítő:
1108 19 90– – – Más
1109 00 00Búzasikér, szárítva is
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
ex17 02 30– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
– – Más:
– – – Más:
1702 30 91– – – – Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is
1702 30 99– – – – Más
ex17 02 40– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
1702 40 90– – Más
ex17 02 90– Más, beleértve az invertcukrot és más cukrot vagy cukorszirupot 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
1702 90 50– – Maltodextrin és maltodextrinszirup:
– – Égetett cukor és melasz:
– – – Más:
1702 90 75– – – – Poralakban, összetömörítve is
1702 90 79– – – – Más
2106Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
ex21 06 90– Más:
– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:
– – – Más:
2106 90 55– – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup
ex23 02Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
ex23 03Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is:
2303 10– Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék
2303 30 00– Sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék
ex23 06Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is, a 2304 és 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2306 70 00– Kukoricacsírából
ex23 08Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
2308 00 40– Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételéve
2309Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex23 09 10– Kutya- és macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
– – Az 1702 30 51 és 1702 30 99 közötti, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (1), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalmú készítményeket és takarmányokat
ex23 09 90– Más:
2309 90 20– – A 23. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek
– – Más, beleértve az előkeveréket is:
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
– – – Más, az 1702 30 51 és 1702 30 99 közötti, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (1), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalmú készítményeket és takarmányokat

(1) Ezen alszám alkalmazásában tejtermék a 0401 és 0406 közötti vámtarifaszámok alá, továbbá az 1702 11, az 1702 19 és a 2106 90 51 alszám alá tartozó termék."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1154 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1154&locale=hu

Tartalomjegyzék