31979R0234[1]

A Tanács 234/79/EGK rendelete (1979. február 5.) a mezőgazdasági termékekre alkalmazott, közös vámtarifa szerinti nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról

A TANÁCS 234/79/EGK RENDELETE

(1979. február 5.)

a mezőgazdasági termékekre alkalmazott, közös vámtarifa szerinti nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1117/78/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, az egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacainak közös szervezéséről szóló, 1968. június 28-i 827/68/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 3 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 4 ),

mivel az eltérő importterhek által érintett termékeknek külön áruleírással kell szerepelniük a közös vámtarifa szerinti nómenklatúrában az importterhek helyes alkalmazásának biztosítása érdekében; mivel erre a célra a legtöbb mezőgazdasági alaprendelet konkrét szabályokat tartalmaz a vámokon kívüli egyéb importterhek tekintetében;

mivel ilyen rendelkezések hiányában a legutóbb az 1346/78/EGK rendelettel ( 5 ) módosított, a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletet ( 6 ), valamint a legutóbb az 1766/78/EGK rendelettel ( 7 ) módosított, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1972. május 18-i 1035/72/EGK tanácsi rendeletet ( 8 ) ennek megfelelően ki kell egészíteni;

mivel a közös vámtarifa szerinti nómenklatúra a Vám-együttműködési Tanács nómenklatúráján alapul; mivel a közös vámtarifa szerinti nómenklatúrát nemcsak a Vám-együttműködési Tanács nómenklatúrájában bekövetkezett módosításoknak megfelelően kell kiigazítani, hanem a különböző nyelvű szövegek közötti tartalmi összhang biztosítása érdekében is; mivel annak ellenére, hogy ezek a kiigazítások technikai jellegűek és a vámokat nem érintik, bizonyos esetekben az ilyen kiigazításokat a Szerződés 43. cikkén alapuló rendelettel kell bevezetni;

mivel számos tanácsi rendeletben a közös vámtarifa szerinti nómenklatúra az áruk kategóriái közötti megkülönböztetésre és termékek megnevezésére szolgál;

mivel a közös vámtarifa szerinti nómenklatúra módosítása szükségessé teheti ezeknek a rendeleteknek a kiigazítását is;

mivel a meglevő eljárások nem mindig teszik lehetővé az érintett rendeletek megfelelően gyors kiigazítását; mivel, figyelembe véve ezeknek a kiigazításoknak a technikai jellegét, célszerűnek tűnik úgy rendelkezni, hogy a közös vámtarifa szerinti nómenklatúrával foglalkozó bizottsággal történő konzultációt követően a kiigazításokat a legutóbb az 1562/78/EGK rendelettel ( 9 ) módosított, az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendelet ( 10 ) 38. cikkében megállapított eljárással, illetve a mezőgazdasági termékek piacainak közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseiben megállapított eljárással összhangban lehessen elvégezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2358/71/EGK rendelet 8a. cikkeként és az 1035/72/EGK rendelet 22a. cikkeként az említett rendeletek a következő rendelkezéssel egészülnek ki:

"A közös vámtarifa szerinti nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a nómenklatúra alkalmazásának különleges szabályait kell alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek vámtarifa-besorolásánál; az e rendelet alkalmazásából következő tarifa-nómenklatúrát be kell építeni a közös vámtarifába."

2. cikk

(1) A tanácsi rendeletekben a termékleírások és a Kombinált Nómenklatúra számaira, illetve alszámaira történő hivatkozások a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében, illetve a piacok közös szervezéséről szóló rendeletek vonatkozó egyéb cikkeiben meghatározott eljárással összhangban igazíthatók ki, amennyiben a Kombinált Nómenklatúra módosítása következtében ilyen kiigazítások válnak szükségessé.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 142., 1978.5.30., 1. o.

( 2 ) HL L 151., 1968.6.30., 16. o.

( 3 ) HL C 160., 1978.7.6., 10. o.

( 4 ) HL C 239., 1978.10.9., 50. o.

( 5 ) HL L 165., 1978.6.22., 1. o.

( 6 ) HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

( 7 ) HL L 204., 1978.7.28., 12. o.

( 8 ) HL L 118., 1972.5.20., 1. o.

( 9 ) HL L 185., 1978.7.7., 1. o.

( 10 ) HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979R0234 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979R0234&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979R0234-19950701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979R0234-19950701&locale=hu