32007D0553[1]

2007/553/EK: A Bizottság határozata ( 2007. augusztus 2. ) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 3646. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 2.)

a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 3646. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/553/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) A monokarbamid-dihidrogénszulfát és a dimetipin a program harmadik szakaszában meghatározott anyagok közé tartozik.

(4) A monokarbamid-dihidrogénszulfát és a dimetipin hatóanyagok egyedüli bejelentői 2006. május 29-én, illetve 2006. július 6-án arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem kívánnak részt venni a hatóanyaggal kapcsolatos munkaprogramban, ezért további információ benyújtására nem kerül sor. Ezeket a hatóanyagokat ezért nem kell felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(5) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a monokarbamid-dihidrogénszulfátot és a dimetipint tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket az előírt időszakon belül visszavonják, azokat ne hosszabbítsák meg, valamint hogy az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(6) Azon hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására egy legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt biztosítani abból a célból, hogy a meglévő készletek felhasználására még legfeljebb egy további vegetációs időszak során lehetőség legyen. Ha az előzetes értesítési idő hosszabb, akkor ez az időszak lerövidíthető úgy, hogy a vegetációs időszak végén járjon le.

(7) Ez a határozat nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek az irányelv mellékletébe történő felvétele céljából kérelmet nyújtsanak be.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A monokarbamid-dihidrogénszulfátot és a dimetipint nem kell felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a monokarbamid-dihidrogénszulfátot és a dimetipint tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2008. február 2-ig visszavonják;

b) 2007. augusztus 6-tól (e határozat kihirdetésének időpontja) a monokarbamid-dihidrogénszulfátot és a dimetipint tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérés alapján nem adnak ki és nem hosszabbítanak meg engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított türelmi időszak a lehető legrövidebb legyen, és legfeljebb 2009. február 2-ig tarthat.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0553 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0553&locale=hu