32004R0216[1]

A Bizottság 216/2004/EK rendelete (2004. február 6.) az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/76/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1722/93/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 216/2004/EK rendelete

(2004. február 6.)

az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/76/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1722/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995. december 22-i 3072/95/EGK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 8. cikke e) pontjára,

mivel:

(1) Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet [3] meghatározza a visszatérítések kiszámításának módját. A burgonyakeményítő piaci helyzete, amelyet különösen befolyásol a burgonya minimálára, eltérhet a gabonakeményítő piaci helyzetétől. Ezért lehetővé kell tenni a burgonyakeményítőre vonatkozó visszatérítés eltérő módon való megállapítását.

(2) Visszatérítési igazolás iránti kérelem munkanapokon, brüsszeli idő szerint 15.00 óráig nyújtható be. Mivel előfordulhat, hogy ez a határidő a Gabonapiaci Irányítóbizottság azon értekezletének megkezdése utáni időpontra esik, amelyen a visszatérítési rátákról határoznak, fennáll a spekulatív kérelmek kockázata. Ezért a fenti határidőt előbbre kell hozni.

(3) Az 1722/93/EGK rendelet előírja, hogy a termelési visszatérítési igazolás a kibocsátást követő ötödik hónap utolsó napjáig érvényes. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a mennyiségen felüli mértékben bocsátanak ki igazolásokat; mivel a Bizottság nem utasíthatja el az igazolás iránti kérelmet spekuláció esetén, sem eltérő visszatérítési rátát nem állapíthat meg a Gabonapiaci Irányítóbizottsággal folytatott konzultáció nélkül, ezért az engedélyek érvényességét a kibocsátást követő harmadik hónap utolsó napjáig tartó időtartamra kell lerövidíteni.

(4) A Bizottság nem rendelkezik részletes információval egyes naptári negyedéveket követő három hónap elteltéig azon mennyiségekről, amelyekre termelési visszatérítést nyújtottak. A helyzet átláthatóbbá tétele érdekében a tagállamoknak havonta értesíteniük kell a Bizottságot a visszatérítési igazolás iránti kérelmekben foglalt keményítőmennyiségekről.

(5) Az 1722/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A Gabonapiaci Irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által megállapított határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet szövege a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A burgonyakeményítőre eltérő ráta állapítható meg, amely tükrözi az 1766/92/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében feltüntetett minimálárat."

2. Az 5. cikk (1) bekezdése második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A kérelmek munkanapokon, brüsszeli idő szerint 13.00 óráig nyújthatók be."

3. A 6. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A visszatérítési igazolás tartalmazza az 5. cikk (2) bekezdése alapján szükséges információt, és meghatározza a visszatérítési rátát, valamint az engedély érvényességének utolsó napját, amely a kibocsátást követő harmadik hónap utolsó napja."

4. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) minden egyes hónap első hetének végégig azokról a keményítőmennyiségekről, amelyekre az előző hónapban az 5. cikk (1) bekezdése szerinti igazolás iránti kérelem érkezett hozzájuk;

b) minden egyes naptári negyedév végét követő három hónapon belül azon keményítő (kukorica, búza, burgonya, árpa, zab vagy rizs) típusról, mennyiségről és eredetükről, amelyekre visszatérítést fizettek, valamint azokról a termékmennyiségekről, amelyek előállításához a keményítőt felhasználták."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 6-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A legutóbb az 1104/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 1. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 329., 1995.12.30., 18. o. A legutóbb a 411/2002/EK rendelettel (HL L 62., 2002.3.5., 27. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1786/2001/EK rendelettel (HL L 242., 2001.9.12., 3. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0216&locale=hu